دریافت فایل

Report
‫ارائه دهنده‪ :‬روح انگيز محمدي‬
‫كارشناس ارشد آموزش پرستاري‬
‫‪‬‬
‫اين ناهنجاري ها از شايعترين ناهنجاري هاي مادرزادي مي باشند كه‬
‫به ميزان يك مورد در هر ‪ 5000-4000‬تولد مي باشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تنگي و آترزي ركتوم ‪ Rectal atresia and stenosis‬و هنگامي ايجاد مي‬
‫شود كه سوراخ مقعد به نظر طبيعي است و گودي مياني بين دو بخش عضله‬
‫گلوتئال موجود است ولي نوزاد به سختي قادر به دفع مكونيوم مي باشد‪.‬‬
‫در اين حالت معموال هيچ ارتباطي بين ركتوم و سيستم ادراري وجود ندارد‪.‬‬
‫اين نقص ممكن است تا انتهاي دوره شيرخوارگي مشخص نشود و معموال‬
‫مبتاليان تاريخچه اي از اشكال در دفع مدفوع و نفخ شكم و مدفوع نواری شكل‬
‫را دارند‪.‬‬
‫‪ ‬كلوآكاي ثابت ناهنجاري است كه در آن ركتوم‪ ،‬واژن و‬
‫مجراي ادرار از طريق يك مجراي مشترك به ناحيه پرينه‬
‫راه يافته و در آنجا تخليه مي شوند‪.‬‬
‫‪ ‬نوعي از ناهنجاري است كه سوراخ مقعد بطور مشخص‬
‫باز نمي باشد و غالبا توسط فيستولي ناحيه ركتوم با پرينه و‬
‫يا سيستم ادراري و تناسلي ارتباط دارد‪.‬‬
‫تكامل سيستم هاي ادراري‪ ،‬تناسلي و ركتال در هفته هاي اول زندگي‬
‫رويان از طريق كانال مشتركي به نام كلوآكا صورت مي گيرد‪.‬‬
‫در هفته ششم زندگي جنيني كلوآكا به دو بخش قدامي و خلفي تقسيم مي‬
‫شود و سيستم ادراري و ركتوم بصورت جداگانه در مي آيند‪ .‬وقفه در‬
‫اين روند تكاملي منجر به بروز اين ناهنجاري مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بررسي نوزاد فاقد سوراخ مقعد مي باشد‪.‬‬
‫نفخ شكم‪ ،‬استفراغ‬
‫عدم دفع مكونيوم و يا وجود مكونيوم در ادرار و يا ناحيه پرينه‬
‫جهت ازريابي بيشتر ناهنجاري هاي آناتومي در شيرخوار سونوگرافي‬
‫شكم و لگن انجام مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫درمان شامل مداخالت جراحي فوري مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ابتدا وضعيت نوزاد را تثبيت مي كنيم و براي انجام ارزيابي هاي بيشتر ‪ NPO‬مي‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مايعات وريدي جهت حفظ قند خون و برقراري تعادل مايعات و الكتروليت ها شروع‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫امروزه جراحان توصيه مي كنند عمل جراحي تا ‪ 24‬ساعت به تعويق انداخته شود تا‬
‫در اين فرصت وجود فيستول يا ساير آنومالي هاي احتمالي مورد ارزيابي احتمالي‬
‫قرار گيرند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نوزادان داراي فيستول ناحيه پرينه تحت عمل جراحي آنوپالستي قرار‬
‫مي گيرند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تغذيه بعد از عمل جراحي ترميمي براي كاهش يبوست با شير مادر‬
‫شروع مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در نوزادان با آنومالي هاي كلوآكا‪ ،‬فيستول ركتواورترال پروستاتيك و‬
‫فيستول وستيبوالر جهت كاهش آلودگي بخش ديستال مقعد با مدفوع و در‬
‫نوزادان با فيستول اوروكتال در جهت كاهش عفونت هاي ادراري نياز به‬
‫تعبيه ي كلستومي در ناحيه كولون نزولي مي باشد‪.‬‬
‫تشخيص ناهنجاري با بررسي دقيق نوزاد‪ ،‬عدم دفع مكونيوم‬
‫ظرف ‪ 24‬ساعت اول پس از تولد و يا مشاهده مكونيوم در‬
‫محل ديگري به غير از ناحيه مقعد مشكوك است و نياز به‬
‫بررسي دقيق تري دارد‪.‬‬
‫‪ ‬ارزيابي تشخيصي‬
‫‪ ‬كاهش فشار دستگاه گوارش و برقراري مايعات‬
‫وريدي مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در صورت وجود كلستومي مراقبت از پوست ناحيه استوما‬
‫كنترل درد پس از عمل جراحي‬
‫‪‬‬
‫مايع درماني وريدي و تجويز آنتي بيوتيك ها مي باشد‬
‫‪‬‬
‫در صورت جراحي آنوپالستي مراقبت در رابطه با بهبود ناحيه عمل‬
‫و پيشگيري از بروز عوارض مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در صورت وجود كلستومي پرستار بايد قبل از عمل والدين را آماده‬
‫نمايد و نحوه مراقبت از كلستومي را به آنان آموزش دهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ناهنجاري است كه به علت نارسايي در بهم پيوستگي ديواره هاي‬
‫جانبي شكم روي مي دهد‪.‬‬
‫در نتيجه روده ها نمي توانند بين هفته هاي ‪ 12-10‬جنيني بطور كامل‬
‫به درون شكم باز گردند و موجب بيرون زدن احشاء شكمي از طريق‬
‫حلقه نافي مي شود‪.‬‬
‫معموال اليه شفافي از صفاق آمفالوسل را مي پوشاند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ساك آمفالوسل مي تواند بخش كوچكي از روده و يا اكثريت روده به‬
‫همراه ساير احشاء شكمي نظير كبد را درون خود جاي دهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آمفالوسل كوچك ممكن است در بدو تولد اغماض شود و سپس بصورت‬
‫يك برآمدگي در طناب نافي مشخص شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بنابراين ضرورت دارد يك طناب نافي بزرگ را قبل از گيره زدن از‬
‫نظر آمفالوسل بررسي كرد چون موجب جلوگيري از آسيب رسيدن به‬
‫بافت روده مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با سونوگرافي قبل از تولد اين ناهنجاري تشخيص داده مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫درمان طبي اوليه جهت تثبيت وضعيت نوزاد انجام مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫براي پيشگيري از خشكي‪ ،‬از دست دادن مايعات و حفظ درجه حرارت‬
‫بدن در اولين اقدام پس از تولد محتويات شكم و غشاي آن با گازهاي‬
‫آغشته به نرمال سالين و پوشش پالستيكي بطور شل پوشانده شود‪.‬‬
‫مايعات وريدي و آنتي بيوتيك ها تجويز شده و نوزاد از نظر ساير‬
‫آنومالي ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عمل جراحي با هدف بستن آمفالوسل در ادامه درمان طبي اوليه انجام مي شود كه‬
‫شامل برگرداندن محتويات داخل ساك به درون حفره شكمي مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در مواردي كه اندازه آمفالوسل بسيار بزرگ بوده و يا حفره شكم فاقد فضاي كافي‬
‫براي برگرداندن محتويات ساك باشد‪ ،‬درمان در چندين مرحله انجام مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در مرحله اول پس از برداشتن ساك كيسه اي از جنس سيالستيك را به لبه هاي‬
‫پوست بخيه مي زنند و سيلويي را در روي شكم تعبيه مي كنند و سپس با اتصال‬
‫قسمت باالي سيلو از سقف انكوباتور ديواره سيلو را بتدريج تحت كشش قرار مي‬
‫دهند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫از پمادهاي آنتي بيوتيك براي پيشگيري از عفونت موضعي روي سيلو و خطوط‬
‫بخيه استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫طي روزهاي ‪ 10-7‬نوزاد را به اتاق عمل مي برند و سيلو را برمي دارند و سپس‬
‫فاشيا و پوست شكم را بخيه مي زنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عفونت به عنوان عامل تهديد آميز دائم در اين نوزادان قبل از عمل‬
‫جراحي محسوب مي شود‪.‬‬
‫مراقبت از ساك آمفالوسل و پيشگيري از صدمه و آسيب رسيدن به آن‬
‫از نكات مهم پرستاري است‪.‬‬
‫پوشاندن ساك جهت جلوگيري از اتالف مايعات و تنظيم درجه حرارت‬
‫نوزاد ضروري است‪.‬‬
‫پيش از عمل جراحي با قرار دادن سوند معده دستگاه گوارش تخليه شده‬
‫و از فشار روده ها كاسته شود‪.‬‬
‫حمايت از والدين و توضيح مختصري از نقص به آنها ضروري است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كنترل عالئم حياتي‬
‫كنترل عالئم مربوط به عوارض و بررسي فعاليت روده ها‬
‫انجام تغذيه وريدي‬
‫شروع تغذيه خوراكي بستگي به وضعيت روده ها دارد‪.‬‬
‫گاهي اوقات برگشت عملكرد طبيعي روده ها از چند روز تا چند هفته‬
‫زمان مي برد‪.‬‬
‫در صورت به تعويق افتادن تغذيه دهاني توجه به محركات دهاني‬
‫ضروري است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدم تشكيل ديافراگم بطور كامل موجب مي گردد تا روده ها و احشاي شكمي‬
‫ديگر مانند كبد وارد فضاي قفسه سينه شده و ريه ها را تحت فشار قرار دهند‪.‬‬
‫رشد ريه در طرف مبتال متوقف شده و ريه طرف مقابل نيز با درجات كمتر‬
‫تحت تاثير قرار مي گيرد‪.‬‬
‫شيوع اين نوع فتق ‪ 3‬به ازاي هر ‪ 3300‬تولد مي باشد‪.‬‬
‫كاهش مرگ و مير اين نقص جدي‪ ،‬در گرو تشخيص زود هنگام و درمان‬
‫تهاجمي است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شايعترين عالمت ديسترس تنفسي حاد در نوزادان است‪.‬‬
‫ورود هوا به روده ها پس از تولد موجب افزايش اختالل تنفسي مي‬
‫شود‪.‬‬
‫اين شيرخواران دچار تنگي نفس و سيانوز مي باشند‪.‬‬
‫شكم آنها ناوي شكل يا اسكافوئيد مي باشد‪.‬‬
‫بازده قلبي مختل شده و شيرخوار عالئم و نشانه هاي شوك را نشان مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫فتق ديافراگمي در دوران جنيني قابل تشخيص مي باشد كه اين مساله‬
‫كمك زيادي به انجام مداخالت سريع در مرحله حاد و افزايش شانس‬
‫بقاي نوزاد مي كند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جراحي درون رحمي‪ :‬شناسايي بيماري در دوره جنيني و توسعه روش‬
‫هاي جراحي امكان ترميم اين ناهنجاري را در دوران جنيني مطرح‬
‫ساخته است‪.‬‬
‫هر چند كه اين روش از ترميم در اغلب موارد به دليل وجود آنومالي‬
‫هاي محدود كننده ي رشد جنيني ريه و زايمان زود رس ناموفق بوده‬
‫است‪.‬‬
‫امروزه ترميم داخل رحمي فتق صرفا زماني انجام مي گيرد كه كبد‬
‫وارد قفسه سينه شده باشد و سن جنيني كمتر از ‪ 26‬هفته بوده و نسبت‬
‫ريه و سر مناسب باشد‪.‬‬
‫درمان پس از تولد نيازمند حمايت هاي فوري تنفسي مي باشد كه شامل‪:‬‬
‫لوله گذاري ناي و كاهش فشار روده و معده با گذاشتن ‪NGT‬مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در زمان تولد تهويه با ماسك منع مي شود كه براي پيشگيري از ورود‬
‫هوا به روده ها و معده است‪.‬‬
‫شيرخوار بايد در حالتي قرار داده شود كه سر و سينه باالتر از شكم‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫در نوزادان با ديسترس تنفسي خفيف اكسيژن از طريق هود داده مي‬
‫شود‪.‬‬
‫نوزاد ‪ NPO‬مي شود و مايعات از طريق وريد شروع مي شود‪.‬‬
‫توجه به تنظيم درجه حرارت نوزاد و برآوردن نيازهاي تغذيه اي در‬
‫مرحله حاد مهم مي باشد‪.‬‬
‫درمان سنتي انجام عمل جراحي سريع مي باشد كه طي آن احشاء‬
‫شكمي به درون شكم بازگردانده شده و نقص ديافراگم ترميم مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مسئوليت مهم پرستار بررسي و شناخت نوزاد مبتال در بدو تولد است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نوزادي كه در هنگام تولد ديسترس تنفسي داشته و به احيا پاسخ نمي‬
‫دهد بايد از نظر وجود اين اختالل ارزيابي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لوله گذاري بالفاصله پس از تولد جهت پيشگيري از تجمع بيشتر هوا‬
‫در معده و روده ها و جلوگيري از ايجاد اختالل تنفسي مجدد ضروري‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شناسايي سريع‬
‫احيا و تثبيت وضعيت نوزاد به همراه حمايت تهويه اي‬
‫كنترل گازهاي خوني‬
‫برقراري مايع درماني‬
‫وضعيت نوزاد بايد به طرف مبتال باشد‬
‫با قرار دادن سوند در داخل معده از فشار آن كاسته شود‬
‫‪‬‬
‫مشاهده دقيق عالئم ديسترس تنفسي‬
‫كنترل عالئم حياتي‬
‫برقراري تعادل مايعات و الكتروليت ها‬
‫كنترل درد و كاستن استرس و تحريك نوزاد از مراقبت هاي ديگر‬
‫پرستاري است‪.‬‬
‫وضعيت نوزاد بايد به طرف سالم باشد‬
‫‪‬‬
‫به دليل ماهيت جدي بيماري و درمان سريع والدين نياز شديد به حمايت‬
‫و آموزش در رابطه با مراقبت هاي پس از عمل جراحي دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يك نقص شديد سيستم ادراري تناسلي است كه با باز بودن مثانه در‬
‫سطح ديواره شكم‪ ،‬نارسايي در تشكيل مجراي ادرار و جداشدگي‬
‫استخوان لگن مشخص مي شود‪.‬‬
‫شيوع اكستروفي مثانه ‪ 1‬در هر ‪ 50000-10000‬تولد است‪.‬‬
‫در پسران شايع تر از دختران مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اكستروفي ناشي از نقص تكامل ديواره شكم و ساختمان هاي زيرين از‬
‫جمله ديواره قدامي مثانه است‪ .‬در نتيجه سيستم ادراري تحتاني در‬
‫معرض ديد قرار گرفته است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مثانه بصورت قرمز روشن در ديواره شكم قابل رويت است‪.‬‬
‫ريزش مداوم ادرار از مجاري حالب نيز ديده مي شود كه همراه با استشمام بوي‬
‫نامطبوع مي باشد‪.‬‬
‫پوست اطراف نقص نيز حساس شده و مستعد عفونت مي شود‪.‬‬
‫در جنس مذكر اختالل غالبا توام با اپيسپادياس مي باشد‪.‬‬
‫ممكن است با عيوب ديگري نظير نهان بيضگي و فتق اينگواينال همراه باشد‪.‬‬
‫در زنان ممكن است كليتوريس دو شاخه‪ ،‬فقدان واژن و جدا شدگي كامل لبها در‬
‫ناحيه ژنيتال رويت شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اهداف درماني شامل‪ :‬حفظ فعاليت كليه‬
‫دسترسي به كنترل ادرار‬
‫ترميم در راستاي كنترل مسائل رواني‬
‫پيشگيري از عفونت سيستم ادراري و حفظ ژنيتال خارجي مناسب توام‬
‫با دفع ارادي و فعاليت جنسي مناسب مي باشد‪.‬‬
‫ترميم كامال پيچيده بوده و نيازمند چندين مرحله جراحي همراه با كنترل‬
‫مداوم سيستم ادراري مي باشد‪.‬‬
‫مثانه در دوران نوزادي و ترجيحا طي روزهاي اول و دوم زندگي‬
‫بسته مي شود‪.‬‬
‫پيش از ترميم‪ ،‬سطح مثانه توسط پوشش پالستيكي يا پانسمان نازك‬
‫شفاف بدون استفاده از چسب كامال پوشانده مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يكي از مسائل رايج در اين بيماران ظاهر ناهنجار آنان مي باشد‪.‬‬
‫والدين بدليل تنش عاطفي ناشي از نقص به سختي مسئوليت طوالني‬
‫مراقبت را بر عهده ميگيرند‪.‬‬
‫پرستار بايد والدين را حمايت نموده و آگاهي هاي مورد نياز در مورد‬
‫نحوه مراقبت و پيامد بيماري را به آنان بدهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رعايت بهداشت ناحيه مثانه جهت پيشگيري از عفونت و زخم پوست‬
‫اطراف مي باشد‪.‬‬
‫جهت جلوگيري از چسبندگي دياپر به مخاط مثانه‪ ،‬قسمت باز با يك‬
‫پانسمان استريل غير چسبنده بايد پوشانده شود‪.‬‬
‫براي حفاظت پوست اطراف از پماد استفاده مي شود‪.‬‬
‫جهت گرفت نمونه ادرار از نوزاد‪ ،‬از طريق آسپيره كردن مستقيم‬
‫ادرار از داخل مثانه توسط سرنگ يا قطره چكان نمونه گرفته مي شود‪.‬‬
‫ساير مراقبت ها مشابه ديگر جراحي هاي بزرگ شكمي است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراقبت از ناحيه عمل‬
‫كنترل دقيق بازده ادراري مثانه و سوندهاي درناژ حالبها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آترزي مري ناهنجاري است كه در آن مري و ناي بصورت دو مجراي‬
‫مستقل شكل نگرفته اند‪.‬‬
‫شيوع آن به ميزان يك نوزاد در هر ‪ 4500-3000‬نوزاد زنده مي باشد‪.‬‬
‫ميزان بروز آن در هر دو جنس يكسان است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وزن هنگام تولد نوزاد به ميزان قابل توجهي كمتر از حد ميانگين‬
‫است‪.‬‬
‫تولد زود رس در اين نوزادان شيوع بااليي دارد‪.‬‬
‫سابقه پلي هيدرآمنيوس نيز در مادران اين نوزادان شايع است‪.‬‬
‫اين ناهنجاري ممكن است به تنهايي و يا توام با ساير آنومالي هاي‬
‫مادرزادي نظير آنومالي هاي قلبي و مهره اي و ‪ ...‬همراه باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آترزي مري و فيستول مري به ناي ناهنجاري شايعي است كه مري‬
‫مانند يك مجراي واحد شكل نگرفته و ناي و مري بصورت دو مجراي‬
‫مستقل از يكديگر نيستند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تقريبا ‪ 50‬درصد از موارد آترزي مري‪ /‬ناي با نقايص مهره اي‪ ،‬مقعد‬
‫بسته‪ ،‬فيستول مري به ناي و ديسپالزي راديال و كليه همراه است يا‬
‫با نقايص مهره اي‪ ،‬مقعدي‪ ،‬قلبي‪ ،‬ناي‪ ،‬مري‪ ،‬كليه و اندام همراه‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ناهنجاري هاي قلبي شايعترين اختالل در آترزي مري مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مري از اولين بخش روده جنيني ساخته مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫طي هفته ‪ 5-4‬زندگي جنيني بخش ابتدايي روده بطور طولي تقسيم مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫و هر يك از اين قسمت ها دو كانال موازي ناي و مري را تشكيل مي‬
‫دهند كه صرفا در ناحيه حنجره با هم ارتباط دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نا هنجاري هاي مري و ناي مربوط به جداشدگي معيوب ويا رشد‬
‫مختل سلولي در جريان تكامل جنيني مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در هنگام تولد‪ ،‬نوزادان داراي بزاق كف آلود در دهان و بيني‪،‬‬
‫آبريزش از دهان‪ ،‬چوكينگ و سرفه از نظر ابتال به آترزي مري‬
‫مشكوك تلقي مي شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در صورت تغذيه‪ ،‬نوزاد ممكن است بلع طبيعي داشته باشد اما به‬
‫سرعت دچار سرفه‪ ،‬اوغ زدن و بازگشت مايع از دهان و بيني خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نوزاد ممكن است به دليل آسپيراسيون شير يا بزاق دچار سيانوز و‬
‫وقفه تنفسي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شايعترين نوع آترزي مري و فيستول تراكئوازوفاژ (‪ 82‬درصد موارد) بخش‬
‫فوقاني مري به صورت كيسه كور بوده و قسمت تحتاني آن توسط يك فيستول‬
‫كوچك به ناي يا برونش اوليه متصل شده و يا در نزديكي محل انشعاب تراشه‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در اين نوع قفسه سينه و شكم به دليل پر شدن معده از هوا تحت فشار قرار‬
‫گرفته (به خصوص هنگام گريه) و در نتيجه محتويات معده از طريق فيستول‬
‫به طرف ناي برگشته و موجب پنومونيت شيميايي مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دومين شكل شايع ‪ ،‬مري در هر دو انتها به صورت كور بوده و هيچگونه‬
‫ارتباطي با ناي ندارد‪ .‬اين نوع تحت عنوان آترزي مري خالص معروف است‪.‬‬
‫در فرم نادر‪ ،‬ناي و مري طبيعي بوده و بوسيله فيستولي به يكديگر ارتباط دارند‬
‫كه اين نوع تحت عنوان نوع ‪ C‬نامگذاري شده است‪.‬‬
‫سيانوز يا چوكينگ در هنگام تغذيه ممكن است تنها عالمت فيستول اين نوع‬
‫باشد‪.‬‬
‫آترزي مري نوع ‪ C‬با عالئمي نظير مشكالت تنفسي مزمن‪ ،‬پنوموني مكرر و‬
‫نشانه هاي ريفالكس معده به مري در سال هاي بعدي زندگي تشخيص داده مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬در نادرترين نوع آنومالي بخش فوقاني مري با ناي ارتباط‬
‫داشته و يا اينكه هر دو بخش فوقاني و تحتاني آن با ناي‬
‫ارتباط دارد كه در اين دو نوع كودك با بلع هر ماده اي در‬
‫معرض آسپيراسيون قرار مي گيرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوزادان مبتال به اين نوع ناهنجاري در هنگام تولد داراي بزاق كف‬
‫آلود در دهان و بيني مي باشند و حالت چوكينگ دارند و سرفه مي‬
‫كنند‪.‬‬
‫در صورت شروع تغذيه دهاني ممكن است بلع طبيعي داشته باشند‪.‬‬
‫اما به سرعت دچار سرفه‪ ،‬اوغ زدن و بازگشت مايع از دهان و بيني‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫ممكن است به دليل آسپيراسيون شير يا بزاق دچار وقفه تنفسي شوند‪.‬‬
‫در صورتي كه سوند معده گذاشته شود‪ ،‬سوند از مري عبور نمي كند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در نوزاد مشكوك يك سوند ‪ NG‬يا ‪ OG‬به مري عبور مي دهند‪.‬‬
‫عدم عبورسوند پايه اي براي ارزيابي هاي بيشتر مي باشد‪.‬‬
‫همچنين براي تشخيص از عبور يك كاتتر حاجب و مشاهده پيچ‬
‫خوردگي آن در بن بست مري در عكس راديوگرافي قفسه سينه استفاده‬
‫مي شود و يا تجمع ماده حاجب در مري آترزي يافته مشاهده مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫باز نگه داشتن راه هوايي‬
‫جلوگيري از پنوموني‬
‫كاهش فشار معده‬
‫درمان حمايتي و انجام جراحي ترميمي‬
‫در نوزاد مشكوك به آترزي مري بايد از تغذيه دهاني اجتناب شود و‬
‫مايع درماني شروع شود‪.‬‬
‫وضعيت نوزاد براساس نوع آترزي تعيين مي شود‪ .‬نوزاد در وضعيتي‬
‫قرار داده مي شود كه خروج ترشحات از دهان تسهيل شده و احتمال‬
‫آسپيراسيون كاهش يابد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت ابتال به نوع شايع نوزاد در وضعيت سر به باال نگه داشته مي شود و جهت تسهيل‬
‫خروج ترشحات در قسمت كيسه كور فوقاني يك سوند در اين ناحيه گذاشته مي شود ‪.‬‬
‫با فيسچول به نای(‪ (A,D,C,E‬سر باال با زاويه ‪45-30‬‬
‫بدون فيسچول به نای(‪ ) B,‬سر به پايين‬
‫‪ ‬اكثر ناهنجاريها با انجام عمل جراحي در يك و يا چند مرحله ترميم مي شوند‪.‬‬
‫‪ ‬جراحي شامل‪ :‬توراكتومي به منظور بستن فيستول مرتبط با ناي و آناستوموز دو انتهاي مري‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سوند قفسه سينه ممكن است جهت تخليه هوا و مايع داخل فضاي جنب‬
‫گذاشته شود‪.‬‬
‫اگر انجام آناستوموز مقدور نباشد‪ ،‬ازوفاگوستومي گردني جهت تخليه‬
‫ترشحات دهاني انجام مي شود‪.‬‬
‫گاستروستومي نيز جهت تغذيه نوزاد انجام مي گيرد‪.‬‬
‫ترشحات با ساكشن مكرر از دهان و حلق تخليه مي گردد و درمان با‬
‫آنتي بيوتيك وسيع الطيف آغاز مي گردد و ترميم جراحي انجام مي‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جراحي شامل توراكتومي به منظور برش و بستن فيستول مرتبط با‬
‫تراشه و آناستوموز دو انتهاي مري مي باشد‪.‬‬
‫سوند سينه ممكن است جهت تخليه هوا و مايع داخل فضاي پلور تعبيه‬
‫شود‪.‬‬
‫در شيرخواران مبتال به آنومالي هاي متعدد مرحله اول جراحي شامل‬
‫گاستروستومي‪ ،‬ليگاتور فيستول و تخليه مداوم كيسه كور مي باشد‪.‬‬
‫آناستوموز مري به چند هفته يا چند ماه بعد يعني زماني كه كيسه كور‬
‫فوقاني مري طويل شود‪ ،‬موكول مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اگر انجام آناستوموز مقدور نباشد يعني دو بخش مري ‪ 4-3‬سانتي متر‬
‫يا بيشتر از يكديگر فاصله داشته باشند ازوفاگوستومي گردني جهت‬
‫تخليه ي ترشحات بزاق انجام مي گيرد و يا از كولون يا معده بصورت‬
‫لوله جهت جايگزين در بخش خالي استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اولين مسئوليت پرستار بررسي نوزاد از نظر وجود آترزي مي باشد كه با‬
‫عالئم گفته شده مشخص مي شود‪.‬‬
‫در صورت مشكوك بودن بهتر است اولين تغذيه با آب باشد‪.‬‬
‫بهتر است نوزاد در انكوباتور گذاشته شود و در صورت نياز اكسيژن‬
‫مرطوب داده شود‪.‬‬
‫وضعيت نوزاد طوري باشد كه تخليه ي ترشحات به راحتي انجام شود‪.‬‬
‫در صورت بروز ديسترس تنفسي از بكار بردن كيسه احيا و ماسك خودداري‬
‫شود زيرا موجب ورود هوا به معده و روده ها شده و باعث افزايش فشار در‬
‫قفسه سينه مي شود‪.‬‬
‫ترشحات مرتبا بايد جهت جلوگيري از بروز آسپيراسيون ساكشن شود‪.‬‬
‫كنترل جذب و دفع و وزن نوزاد جهت بررسي كفايت تغذيه ضروري است‪.‬‬
‫جهت ابقاء رفلكس بلع در نوزاد تحريكات دهاني و يا استفاده از پستانك‬
‫ضروري است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بعد از عمل جراحي نيز نوزاد بايد در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شود‪.‬‬
‫تغذيه كامل وريدي داشته باشد ترشحات توسط نيروي جاذبه و يا ساكشن با فشار‬
‫كم تخليه شود‪.‬‬
‫ساكشن ناي بايد از طريق سوند با اندازه مناسب انجام شود تا به محل بخيه‬
‫آسيبي وارد نشود‪.‬‬
‫در زمان شروع تغذيه از طريق گاستروستومي شروع مي شود و تا زمان ترميم‬
‫محل آناستوموز مري ادامه مي يابد‪.‬‬
‫اولين تغذيه دهاني با آب قند (سرم قندی‪ )%5‬شروع مي شود و متعاقبا با مقادير‬
‫كم از شير مادر يا شيرخشك ادامه مي يابد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عدم خروج ‪ NGT‬بعد از عمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ميزان بقا در نوزاداني كه به موقع به دنيا آمده اند وهيچگونه ناهنجاري‬
‫ندارند بيش از ‪ 90‬درصد است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عوارض پس از ترميم شامل نشت از ناحيه آناستوموز‪ ،‬تنگي ناشي از‬
‫فشار‪ ،‬ديسفاژي ناشي از اختالل حركتي مري‪ ،‬مشكالت تنفسي ناشي از‬
‫اختالل در عملكرد اسفنگتر تحتاني مري و ريفالكس معده به مري مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تنگي ها اغلب با روش هاي گشاد سازي مري با بوژينه درمان مي‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارتقاء پيوند عاطفي با تشويق والدين از نظر مالقات شيرخوار بستري‬
‫در بخش مراقبت ويژه از اهميت زيادي برخوردار است‪.‬‬
‫آماده سازي والدين جهت ترخيص نوزاد‪ ،‬نيازمند آموزش روش هايي‬
‫مانند ساكشن دقيق‪ ،‬تغذيه از راه دهان يا گاستروستومي و مراقبت‬
‫پوستي است كه الزم است در منزل ادامه يابد‪.‬‬
‫بايد به خانواده احتياط هاي الزم در مورد مشكالت تنفسي و تنگي مري‬
‫(تغذيه ضعيف‪ ،‬ديسفاژي‪ ،‬خروج بزاق از دهان يا برگشت غذاي هضم‬
‫نشده)‪ ،‬ريفالكس معده به مري و محدوديت هاي غذايي توضيح داده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫همچنين به والدين بايد در مورد بلع اجسام خارجي توسط شيرخوار‬
‫هشدار داد و به آنها توصيه شود كه مواد غذايي را به قطعات كوچك‬
‫تقسيم نموده و به كودك بياموزند كه آن را به طور كامل بجود و مكررا‬
‫مايعات استفاده كند‪.‬‬
‫همچنين در طرح ترخيص بايد روش اجراي احياي قلبي‪ -‬تنفسي به‬
‫والدين آموزش داده شود‪.‬‬

similar documents