A. Juško-Štekele (RA) Docētāju stimulēšana kvalitātes kultūras izveidē

Report
Docētāju stimulēšana
kvalitātes kultūras
izveidē
RA Studiju prorektore A. Juško-Štekele
ENQUA vadlīnijas

Pasniedzēji ir pats svarīgākais studentiem pieejamais mācību resurss.

Ir svarīgi, lai tie, kas pasniedz, pilnībā pārzina un izprot pasniedzamo
priekšmetu, ka tiem ir nepieciešamās prasmes un pieredze, lai savas
zināšanas un izpratni efektīvi nodotu studentiem dažādos mācību kontekstos
un saņemtu atgriezeniskās saites informāciju par savu darbu.

Iestādēm jānodrošina, lai personāla darbā pieņemšanas un amatos iecelšanas
pasākumos ietilptu pasākumi, kas ļauj pārliecināties, ka visiem
jaunpieņemamiem darbiniekiem ir vismaz minimālais nepieciešamais
kompetences līmenis.

Pasniedzējiem jādod iespēja papildināt un paplašināt savas mācīšanas spējas
un jāmudina vērtēt savas prasmes.

Iestādēm jānodrošina vāji pasniedzēji ar iespējām uzlabot savas prasmes līdz
pieņemamam līmenim, kā arī jāgādā par līdzekļiem to atsaukšanai no
mācīšanas, ja tie vēl arvien ir nepārprotami neefektīvi .
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
RA darbības un attīstības
stratēģija 2009.-2015.gadam

2.1. Akadēmiskā personāla attīstība, nodrošinot izcilas akadēmiskās
zināšanas, starptautisko un profesionālo pieredzi
- Nodrošināt RA personāla attīstības stratēģijas izstrādi un tās īstenošanu.
- Veicināt RA vēlētajam akadēmiskajam personālam profesionālo stažēšanos
Latvijā vai ārzemēs
- Veicināt akadēmiskā personāla svešvalodu prasmju pilnveidi
- Nodrošināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un
profesionālās izaugsmes iespējas
- Atbalstīt RA docētāju mācību un mācību metodisko līdzekļu sagatavošanu
un izdošanu
- Izstrādāt tādu akadēmiskā personāla novērtēšanas sistēmu, kas vērsta uz RA
zinātniskās un studiju kvalitātes paaugstināšanu.
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
RA akadēmiskā personāla attīstības
vadlīnijas 2011.-2015.gadam

APAV mērķi:
1. Noteikt AP attīstības vadlīnijas un pasākumu sistēmu
saskaņā ar RA attīstības stratēģiju.
2. Noteikt pamatprincipus AP skaita un akadēmiskā sastāva
plānošanai RA.
3. Definēt galvenās prasības AP pieņemšanai darbā RA.
4. Noteikt AP slodzes plānojuma pamatprincipus.
5. Noteikt motivēšanas un stimulēšanas pasākumu sistēmu.
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
RA akadēmiskā personāla motivēšanas
pasākumu sistēma

Pamataspekti: izaugsme, attīstība, mērķtiecība
5.1. Paredzēt iespēju AP profesionālajai karjerai, pretendējot uz
izsludinātajām docentu un asociēto profesoru vietām, ja ir
iegūts doktora zinātniskais grāds.
5.2. AP, kas strādā ar ārzemju studentiem, paredzēt priekšroku
SOKRATES/ ERASMUS programmas ietvaros plānotajiem
mobilitātes pasākumiem.
5.3. Nodrošināt iespēju pilnveidot savu profesionālo
kvalifikāciju, piedaloties RA organizētajos augstskolu
didaktikas, svešvalodu u.c. kursos un programmās.
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
RA akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas
kārtība katram akadēmiskajam gadam




Noteikumu mērķis – noteikt tiesiski pamatotus kvalitātes
kritērijus AP karjeras izaugsmei, piemērojot darba kvalitāti
stimulējošu koeficientu sistēmu RA AP atalgojuma noteikšanā.
Kvalitāte – atbilstība kādām prasībām, nosacījumiem; labums;
piemērotība (Svešvārdu vārdnīca, 1996)
AP darba kvalitātes vērtēšana sastāv no trīs vērtēšanas posmiem:

AP pašvērtējuma,

administratīvā vērtējuma

gala vērtējuma.
Pašvērtējuma veidlapas izveidotas katrai amatu grupai –
profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem, lektoriem,
asistentiem.
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Pašnovērtējuma saturs un metodika
Pētniecība Pedagoģiskā Organizatoriskā Kvalifikācijas Citi
Kopā
kompetence kompetence
paaugstināšana pasākumi
min max min max min
max
min
max
min max min max
Asistenti
2
12
3
7
2
11
4
11
1
2
12
43
Lektori
3
12
3
7
2
11
4
11
1
2
13
43
Docenti
5
15
2
6
4
11
3
9
1
2
15
43
As.prof.
6
15
2
6
4
11
3
9
1
2
16
43
Prof.
7
15
2
6
4
11
3
9
1
2
17
43
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Darba kvalitātes koeficienta noteikšanas veidlapa
RĒZEKNES AUGSTSKOLAS ASISTENTA
akad. grāds VĀRDS UZVĀRDS
DARBA KVALITĀTES VĒRTĒJUMS
Studiju gads:
Fakultāte:
Katedra:
2012./2013.
..........................
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Studiju kursu skaita
vidējā vērtība
Komentārs
Viena studiju kursa
vērtība
Punktu skaidrojums
Studējošo
aptauju dati
Galīgais vērtējums
Kritēriji
Punktos
Nr.p.k.
Pašvērtējums
Administrācijas
vērtējums
..........................
Studiju process
1. "Studiju kursa nosaukums"
1.1.
Studiju kursa plānojums (min. - 2; maz -2)
1.1.1.
Kalendārais plāns
1.1.2.
Studiju kursa programma
0 – nav izstrādāts; 1 – ievietots
Moodle vidē
0 – nav izstrādāta; 1 – ievietota LAIS
sistēmā
1.2. Studiju kursa saturs (min. - 3; max. - 5)
1.2.1.
1.2.2.
Atbilst jaunākajām zinātnes nostādnēm
0 – nav saskaņots; 1 - atbilst
Balstās uz personiskajiem pētījumiem
0 – nav izmantoti savi pētījumi; 1 –
izmantoti personiskie pētījumi
1.2.4.
Paredz ar studiju programmas rezultātiem
saskaņotus studiju kursa studiju rezultātus
0 - neparedz; 1 -paredz
Literatūras sarakstā iekļauta jaunākā zinātniskā
literatūra
0 – nav iekļauta; 1- ir iekļauta
1.2.5.
Literatūras sarakstā iekļautas zinātnisko
publikāciju pilntekstu datu bāzu materiāli
1.2.3.
0 - nav iekļautas; 1 – ir iekļautas
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Studiju kursa mācību materiāli
1.3. Studiju kursa mācību materiāli (min. - 3; max. - 10)
Ir publicēta sava mācību grāmata (sākot no
1.3.1.
2006.g.)
0 – nav publicēta; 3- publicēta
1.3.2.
Ir paša sagatavoti un studentiem drukātā
vai elektroniskā formā pieejami lekciju
konspekti/ uzdevumu krājumi u.tml.
(latviešu valodā, svešvalodā)
0 – nav;1 – ir latviešu val.; 2 –
latviešu val. un svešvalodā
1.3.4.
Ir sagatavoti uzskates materiāli (power
point vai tml.) (latviešu valodā,
0 – nav; 1 – latviešu val.; 2 –
svešvalodās)
latviešu val. un svešvalodā
Izmanto zinātniskās publikācijas pilntekstu
datu bāzēs
0 – neizmanto; 1 – izmanto
1.3.5.
0 – nav izvietoti; 1 – ir izvietoti;
Mācību materiāli izvietoti Moodle sistēmā 2 - tiek lietoti studiju procesā
1.3.3.
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Studiju procesa organizācija
1.4. Studiju procesa organizācija (min. - 5; max. - 9)
Optimāli sabalansēts lekciju un praktisko
nodarbību apjoms
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.5.
Optimāli sabalansēts kontaktstundu un
patstāvīgā darba apjoms
Izstrādātas prasības un ieteikumi studējošo
patstāvīgā darba organizēšanai
Regulāri pieejamas konsultācijas saskaņā ar
konsultāciju grafiku
Tiek izmantotas daudzveidīgas pasniegšanas
metodes (lekcija, diskusija, grupu darbs u.tml.)
Tiek izmantoti nozarei atbilstoši tehniskie
līdzekļi (datorprogrammas, laboratorijas u.tml.)
Ir izstrādāta objektīva studiju rezultātos balstīta
studējošo zināšanu novērtēšanas sistēma
Studiju kursa atbilstība amata nosaukumam
0 – lekciju un praktisko nodarbību
attiecības neplānoju; 1 - vadu
pārsvarā lekcijas; 2 – optimāls
lekciju un praktisko nodarbību
balanss
0 - studentu patstāvīgo darbu
neplānoju; 1 – optimāls balanss
0 – nav; 1 - ir
0 – nav; 1 - ir
0 – nav; 1 - ir
0 – nav; 1 - ir
0 – nav; 1 - ir
0 - nav; 1 - ir
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Pētnieciskās darbības izvērtējums
5. Pētnieciskā darbība (no 2007.g.) (min. - 6; max. - 15)
Ir savs pētniecības virziens, kas saskan ar
5.1.
docējamiem studiju kursiem
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās
5.2.
konferencēs ar referātu Latvijā un ārzemēs
Publicēti zinātniskie raksti, kas iekļauti LZP
starptautiski atzīto recenzējamo zinātnisko
5.3.
izdevumu sarakstā
5.4.
0 - nē; 1 – jā
0 – nav; 1 – trīs (3) konferences; 2 vairāk kā trīs konferences
0 – nav; 1 – trīs (3) publikācijas; 2 vairāk kā trīs publikācijas
0 – nav; 1 – ir
5.7.
Publicēta zinātniskā monogrāfija (no 2001.g.)
LZP un citu valsts pētījumu projektu un
programmu (apakšprogrammu) vadīšana,
līdzdalība
Starptautiski finansētu pētījumu projektu
vadīšana, līdzdalība
Zinātnisko līgumdarbu izpildes vadīšana vai
līdzdalība to izpildē
5.8.
Ir IZM, LZP vai citas institūcijas eksperts
0 – nav; 1 – ir.
5.9.
Iegūtie patenti un licences (ja paredz nozare)
0 – nav; 1 – viena; 2 - vairākas
5.5.
5.6.
0 – nav; 1 –līdzdalība; 2 - vadīšana
0 – nav; 1 – līdzdalība; 2 - vadīšana
0 – nav; 1 – līdzdalība; 2 - vadīšana
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Pedagoģiskā kompetence
6. Pedagoģiskā kompetence (min - 2; max - 6)
6.1.
Promocijas darbu vadīšana
0 - nav; 1 - ir
6.2.
Maģistra darbu vadīšana
0 - nav; 1 - ir
6.3.
Vadīto studējošo uzstāšanās ar
referātiem konferencēs
0 - nav; 1 - ir ; 2 prēmēts konkursā ārpus
RA/ referējis ārpus RA
6.4.
Vada lekcijas ārzemju studentiem
angļu val.
0 - nē; 2 - jā
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Organizatoriskā kompetence
7. Organizatoriskā kompetence (min. - 4; max. - 11)
7.1.
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai
koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis
7.2.
Iesaistīšanās konferenču orgkomitejās
7.3.
7.4.
Projektu vadītājs/koordinators
Izstrādāts projekts
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas
vadītājs vai loceklis
7.5.
7.6.
7.7.
Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību vai
ražošanas uzņēmumu konsultants,
padomdevējs
Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai
mākslas nozaru apvienību vadītājs vai
līdzdalībnieks
0 - nē; 1 – vienā; 2 – vairākās
0 – nē; 1 - loceklis; 2 priekšsēdētājs
0 – nē; 1 - vienā; 2 - vairākos
0 - nē; 1 - jā
0 - nav; 1 - loceklis; 2 - vadītājs
0 - nav; 1 - ir
0 - nav; 1 - ir
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Kvalifikācijas paaugstināšana
8. Kvalifikācijas paaugstināšana studiju gadā (min. - 3; max. - 9)
8.1.
8.2.
Piedalās kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumos
Dalība LLP mobilitātē
Svešvalodu zināšanas (angļu,
vācu)
8.3.
Darba stāžs RA
8.4.
8.5.
Strādā/-ja vadošā amatā savā
profesijā ar docējamiem
kursiem saistītā nozarē
0 - nē; 1 – piedalās; 2 – vada kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumus
0 - nē; 1 - jā
0 - pasīvas, netiek pielietotas studiju procesā
un pētniecībā; 1- vienas svešvalodas zināšanas
tiek pielietotas studiju procesā un pētniecībā ;
2 - divu (un vairāku) svešvalodu zināšanas tiek
aktīvi pielietotas studiju procesā un pētniecībā
0 - līdz 6 gadi; 1 - 6-12 gadi; 2 - vairāk kā 12
gadi
0 - nē; 1 - pirms vairāk kā sešiem gadiem; 2 strādā šobrīd
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Citi pasākumi
9. Citi pasākumi studiju gadā (min.- 1; max. - 2 )
9.1.
Izstādes, sporta turnīri, dzejas
0 – nav; 1 - vienā; 2 pasākumi, Zinātnieku nakts, Ēnu
vairākos
diena, izstādes u.tml. (komentāros
norādīt)
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Piemērs
Akadēmiskais Ls/ stundu
amats
Koeficients
Ls ar
koeficientu
Profesors
Asociētais
profesors
Docents
10.32
8.26
1.1008
1.0696
11.360
8.835
5.87
1.0744
6.307
Lektors
Asistents
4.23
3.38
1.0527
1.024
4.453
3.461
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Atalgojuma par akadēmisko
darbu struktūra
Mācību
metodiskais /
zinātniskais
darbs
Darba kvalitātes
koeficients
(piemērojas darba
samaksai par
kontaktstundām)
Darba samaksa par
kontaktstundām
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Darba kvalitātes koeficienta
piemērošanas process






Pirmo reizi uzsākts 2011./2012.studiju gadā
Saglabāts brīvprātības princips
Paredzēts vēlētajam AP un pamatdarbā strādājošam
akadēmiskajam personālam
Ļauj diferencēti pieiet akadēmiskā personāla sasniegumu
vērtēšanai
Katru gadu tiek papildināti un apstiprināti kritēriji (piem.,
jauns studiju kurss (latv. val., ES oficiālajās val.))
Piedāvā izmērāmu, pārskatāmu, pamatojamu koeficientu
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Izmantotā literatūra




European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQUA), 2005, Helsinki
LR Augstskolu likums
RA darbības un attīstības stratēģija 2009.- 2015.gadam.
RA akadēmiskā personāla attīstības vadlīnijas 2011.2015.gadam
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.
Paldies par uzmanību!
Augstākās izglītības iestādes ceļā uz izglītības kultūru. Rīga, 29.11.2013.

similar documents