Behov for bustadhus, hytter og båtplassar

Report
Statliga tillbyggnader
Askvoll kommune
Del 1:
Demografisk- og boligbehovsanalyse
Del 2:
Hytte- og båtplassanalyse
Mai 2013
Konsulenter:
Janne A. Clausen, [email protected]
Henriette Thomassen, [email protected]
Agnete Hovden, [email protected]
Kvalitetssikret av:
Kåre Elnan, [email protected]
Askvoll kommune
Statliga tillbyggnader
Kommentarer – konklusjoner
Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse
I Askvoll bor over nesten 90% av befolkningen i enebolig. De eldste aldersgruppene utgjør en større
andelen av befolkningen i Askvoll enn i Sogn og Fjordane.
Gjennomsnittsprisene på en enebolig i Askvoll er ca kr 700 000 lavere enn i Sogn og Fjordane.
Gjennomsnittlig kjøpsevne er ca kr 600 000 lavere i Askvoll enn i fylket.
Befolkningsveksten i Askvoll har de 2 siste årene vist en positiv økning.
Befolkningsprognosen for Askvoll viser en nedgang på 0,6%, nedgangen vil komme i den yngre delen
av befolkningen. Boligetterspørselen er beregnet ut i fra forventet befolkningsvekst, og med dagens
boligmasse og en negativ befolkningsprognose, er det et veldig lite behov for nye boliger. I den grad
det er behov for nye boliger, er det leiligheter til de eldste aldersgruppene det vil være et marked for.
Del 2: Hytte- og båtplassanalyse
Undersøkelsen tyder på at det er nærmere 5000 husholdninger per år i Hordaland med planer om å
kjøpe hytte.
Av disse svarer 9% av respondentene at det kan være aktuelt å kjøpe fritidsbolig i Askvoll. Dette
utgjør et årlig markedspotensial på ca 400 husholdninger. Det er viktig å understreke at tallmaterialet
i denne delen av undersøkelsen er lavt, så disse tallene vil være beheftet med stor usikkerhet.
Båtplass er attraktivt. Over 50% av respondentene anser det som aktuelt eller meget aktuelt å
anskaffe båtplass.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
2
Del 1: Demografisk- og boligbehovsanalyse
Statliga tillbyggnader
Sammendrag del 1
Befolkning & husholdninger:
•
Totalt sett bor det 3 018 personer i Askvoll kommune, fordelt på 1 221 husholdninger. 87% av
boligmassen er eneboliger. Det bor i snitt 2,2 personer per bolig.
Kjøpsevne:
•
Gjennomsnittlig kjøpsevne pr. husholdning er beregnet til 2,5 mkr. i Askvoll. Kjøpsevnen er
høyest i aldersgruppen 55-64 år, som således også fremstår som en markedsmessig interessant
målgruppe.
•
Kjøpsevnen i Sogn og Fjordane er beregnet til 3,1 mill kr.
Boligmarkedet:
•
Antall boliger til salgs registrert på finn.no for Askvoll er relativt få. Hittil i år er det registrert 80
boliger til salgs.
•
De siste tre årene har boligbyggingen i gjennomsnitt ligget på 11 boliger per år i Askvoll.
•
Boligprognosene viser at det vil være behov for leiligheter for aldersgruppene 65 år +.
Boligetterspørselen:
•
Boligprognosene viser at det vil være behov for leiligheter for aldersgruppene 65 år +.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
3
Sammendrag
Statliga tillbyggnader
Kolonne1
Antall boliger
Eneboliger - %
Småhus - %
Leiligheter - %
Befolkning - personer
25-29 år
30-39 år
40-54 år
55-64 år
66-74 år
75 år+
0-5 år
6-12 år
13-15 år
16-18 år
1-2 pers/hush - %
Pers. pr. husholdning
Nettoflytting - stk
Flyttevolum - stk
Eneboliger - kr
Småhus - kr
Leiligheter - kr
Kvadratmeterpris, kr
Kjøpsevne - kr
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
Sogn og Fjordane
Askvoll
55 696
73 %
16 %
11 %
1 582
87 %
5%
7%
5%
11 %
20 %
13 %
9%
9%
4%
8%
19 %
14 %
12 %
13 %
7%
9%
4%
4%
6%
9%
4%
4%
68 %
2,4
71 %
2,2
294
10 512
8
196
2 146 962
1 766 835
1 708 719
1 424 667
16 067
7 237
3 137 511
2 508 848
4
Befolkning
Statliga tillbyggnader
Det bor i dag 3 018 personer i Askvoll kommune. Det tilsvarer ca 3% av befolkningen
i Sogn og Fjordane. Askvoll har en lavere andel av befolkningen i de yngste
aldersgruppene opptil 55 år enn fylket, og tilsvarende en høyere andel av
befolkningen i de eldste aldersgruppene.
Kolonne1
ASKVOLL
Sogn og Fjordane
©
< 25 år
25-29 år
30-39 år
40-54 år
55-64 år
65-74 år
75 år +
Total
892
128
246
585
432
354
381
3 018
35 575
5 814
11 947
22 274
13 686
9 947
9 457 108 700
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
5
Befolkning
Statliga tillbyggnader
Grafen under viser andelen barn og unge i Askvoll og i Sogn og Fjordane. Andelen
barn og unge, 0-18 år, er noe lavere i Askvoll enn i fylket.
Til høyre vises andelen innvandrere.
Kolonne1
ASKVOLL
Sogn og Fjordane
©
0-5 år
171
7 610
6-12 år 13-15 år
259
119
9 782
4 465
16-18 år
126
4 716
P R O G N O S E S E N T E R E T
Total 0-18 år Sum befolkning totalt
675
3 018
26 573
108 700
A U G U S T
2 0 1 3
Kolonne1
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
Antall innvandrere
8 606
151
6
Befolkningsprognoser
Statliga tillbyggnader
Høy – middels og lavalternativ
Her vises alternative befolkningsprognoser for Askvoll kommune og Sogn og Fjordane fylke, basert på SSBs høy, lav og
middelsalternativ. Tabellen under viser befolkningsprognosen i antall for Askvoll.
Sogn og Fjordane
Askvoll
Askvoll
Lav nasjonal vekst
Middels nasjonal vekst
Høy nasjonal vekst
©
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
3 485
3 424
3 314
3 065
3 018
2 815
2 690
2 561
2 440
2 316
3 485
3 424
3 314
3 065
3 018
2 871
2 798
2 735
2 665
2 583
3 485
3 424
3 314
3 065
3 018
2 911
2 899
2 905
2 946
2 973
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
7
Befolkningsprognose, middels
alternativet
Statliga tillbyggnader
Grafen og tabellen under viser befolkningsprognose for Askvoll kommune og Sogn og Fjordane fylke. I tabellen
under er gjennomsnittlig vekst delt på 5 år for å få frem en tilnærmet årlig endring.
Befolkningsprognose Middels
nasjonal vekst
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
Befolkningsprognose Middels
nasjonal vekst
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
1993
107 201
3 485
1998
107 790
3 424
2003
107 274
3 314
2008
106 259
3 065
2013
108 700
3 018
2018
111 983
2 871
2023
115 275
2 798
2028
117 995
2 735
2033
120 107
2 665
2038
121 624
2 583
1993
1998
0,1 %
-0,4 %
2003
-0,1 %
-0,6 %
2008
-0,2 %
-1,5 %
2013
0,5 %
-0,3 %
2018
0,6 %
-1,0 %
2023
0,6 %
-0,5 %
2028
0,5 %
-0,5 %
2033
0,4 %
-0,5 %
2038
0,3 %
-0,6 %
A U G U S T
2 0 1 3
8
Befolkningsendring
Statliga tillbyggnader
Tabellen under viser årlig befolkningsendring i prosent fra 1993 og frem til i dag, samt prognoser for
videre befolkningsvekst ved de ulike vekst alternativene. Tabellene med prosenter viser gjennomsnittlig
endringer for 5 år.
Askvoll
Lav nasjonal vekst
Middels nasjonal vekst
Høy nasjonal vekst
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
3 485
3 424
3 314
3 065
3 018
2 815
2 690
2 561
2 440
2 316
3 485
3 424
3 314
3 065
3 018
2 871
2 798
2 735
2 665
2 583
3 485
3 424
3 314
3 065
3 018
2 911
2 899
2 905
2 946
2 973
Askvoll
Lav nasjonal vekst
Middels nasjonal vekst
Høy nasjonal vekst
1993
Sogn og Fjordane
Lav nasjonal vekst
Middels nasjonal vekst
Høy nasjonal vekst
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
107 201
107 790
107 274 106 259 108 700 109 604 110 136 110 181 109 650 108 394
107 201
107 790
107 274 106 259 108 700 111 983 115 275 117 995 120 107 121 624
107 201
107 790
107 274 106 259 108 700 113 907 119 825 126 674 133 914 141 075
Sogn og Fjordane
Lav nasjonal vekst
Middels nasjonal vekst
Høy nasjonal vekst
1993
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
1998
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
-1,8 %
-3,2 %
-7,5 %
-1,5 %
-6,7 %
-4,4 %
-4,8 %
-4,7 %
-5,1 %
-1,8 %
-3,2 %
-7,5 %
-1,5 %
-4,9 %
-2,5 %
-2,3 %
-2,6 %
-3,1 %
-1,8 %
-3,2 %
-7,5 %
-1,5 %
-3,5 %
-0,4 %
0,2 %
1,4 %
0,9 %
1998
0,5 %
0,5 %
0,5 %
A U G U S T
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
-0,5 %
-0,9 %
2,3 %
0,8 %
0,5 %
0,0 %
-0,5 %
-1,1 %
-0,5 %
-0,9 %
2,3 %
3,0 %
2,9 %
2,4 %
1,8 %
1,3 %
-0,5 %
-0,9 %
2,3 %
4,8 %
5,2 %
5,7 %
5,7 %
5,3 %
2 0 1 3
9
Befolkningsendring
Statliga tillbyggnader
Tabellen under viser årlig befolkningsendring i antall og prosent fra 2008 og frem til i dag. Her ser man klart at
det har vært en positiv befolkningsendring fra 2011.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
10
Befolkningsprognoser 2013 - 2018
Statliga tillbyggnader
Middelsalternativ
Her vises forventet befolkningsendring i % per aldersgruppe for Askvoll kommune og Sogn og Fjordane, middelsalternativ for perioden
2013 – 2018. Grafen viser at det er forventet nedgang i befolkningen i Askvoll i aldersgruppene < 25 år, 25-29 år og 40-54 år. Og det er
forventet en oppgang i aldersgruppene 30-39 år, 65-74 år og 75 år +. Totalt er det forventet en nedgang i befolkningen på 0,6% i
Askvoll.
SSB’s befolkningsprognose fra 2012 tilsa at befolkningen i Askvoll skulle bli 2 960 personer. Faktiske tall for 2013 viste seg å bli 3 018
personer. Dette gir en forskjell på nesten 50 personer. Reelle befolkningstall oppdateres oftere enn prognosene, og prognosene er ikke
oppdatert etter siste befolkningsstatistikk.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
11
Husholdninger
Statliga tillbyggnader
I Askvoll bor det 2,5 personer per husholdning, og i Sogn og Fjordane bor 2,4 personer per husholdning.
Det er flest husholdninger i aldersgruppen 40-54 år (26,1%), og det er flest husholdninger som er
aleneboende (33,7%) og par uten hjemmeboende barn (37,6%).
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
12
Husholdninger
Statliga tillbyggnader
Andelen husholdninger er høyere i de eldste aldersgruppene i Askvoll enn i Sogn og Fjordane. Det
er færre husholdninger i de yngste aldersgruppene frem til 40-54 år i Askvoll.
Fordelingen av husholdningstyper er relativ lik mellom Askvoll kommune og fylket, men Askvoll
har en noe høyere andel av par uten hjemmeboende barn, og en litt lavere andel aleneboende.
Antall husholdninger per aldresgruppe
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
% Antall husholdninger per aldersgruppe
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
Fordeling av husholdningstyper
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
25-29 år
30-39 år
40-54 år
55-64 år
65-74 år
75 år +
Total
2 082
27
5 985
104
12 764
314
8 463
251
6 330
238
7 391
271
43 015
1 205
25-29 år
30-39 år
40-54 år
55-64 år
65-74 år
75 år +
Total
4,8 %
2,2 %
13,9 %
8,6 %
29,7 %
26,1 %
19,7 %
20,8 %
14,7 %
19,8 %
17,2 %
22,5 %
100,0 %
100,0 %
Par med barn Mor/far med barn (eneforsørger)
Flerfamilie- husholdninger
Total
2 160
40
1 809
55
44 796
1221
Par med barn Mor/far med barn (eneforsørger)
Flerfamilie-husholdninger
Total
4,0 %
4,5 %
100,0 %
100,0 %
Aleneboende Par uten hjemmeboende barn
16 100
411
% Fordeling av husholdningstyper
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
14 494
459
Aleneboende Par uten hjemmeboende barn
35,9 %
33,7 %
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
32,4 %
37,6 %
A U G U S T
2 0 1 3
10 233
256
22,8 %
21,0 %
4,8 %
3,3 %
13
Boligmasse
Statliga tillbyggnader
Størst andel eneboliger.
Grafen under viser fordelingen av dagens boligmasse per boligtype. Tabellen viser antall
boliger innenfor hver boligtype i hele utvalgsområdet.
Boligmassen i Askvoll domineres av eneboliger. I Norge totalt er enebolig andelen 53%.
Kolonne1
Enebolig
Småhus
Leilighet
Total
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
40 672
1 382
9 169
87
5 856
113
55 696
1 582
14
Boliger til salgs på FINN.noStatliga tillbyggnader
Grafen viser antall boliger til
salgs på Finn.no i Sogn og
Fjordane og Askvoll kommune fra
uke 46 i 2012 til uke 20 i 2013,
tabellen viser antall boliger som
ligger til salgs per uke i alle
utvalgsområdene. Det er store
forskjeller i antall enheter til
salgs i fylket og i Askvoll
kommune. Hittil i år er det solgt
80 boliger i Askvoll.
Boliger til salgs på finn.no per uke i 2012/2013:
Kolonne1
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
46
260
6
©
47
253
6
48
244
6
49
240
6
50
236
6
51
233
6
P R O G N O S E S E N T E R E T
52
239
5
1
234
5
2
237
6
A U G U S T
3
241
6
2 0 1 3
4
243
5
5
245
4
6
250
4
7
254
5
8
254
4
9
244
4
10
248
4
11
248
5
12
248
4
13
255
4
14
258
4
15
256
3
16
260
3
17
280
3
18
290
2
19
295
2
20
299
3
15
Omsatte boliger
Statliga tillbyggnader
Det var ingen boligomsetning i Askvoll i 2012 i følge statistikk fra finn.no. I 2011 var
gjennomsnittligsalgspris per bolig kr. 1 424 667 i Askvoll.
Utviklingen av kvadratmeter pris i Askvoll har vært negativ. Kvadratmeterprisen har
steget i Sogn og Fjordane. Kvadratmeterprisen er også lavere i Askvoll enn i fylket.
Askvoll
Sogn og Fjordane
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
Eneboliger
Småhus
Leiligheter
Eneboliger
Småhus
Leiligheter
Gjennomsnittlig salgspris
1 424 667
2 146 962
1 766 835
1 708 719
16
Boligbygging
Statliga tillbyggnader
Boligbyggingen i Askvoll har variert over tid.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
17
Boligbygging
Statliga tillbyggnader
Tabellen under viser tallene frem til i dag, basert på antall igangsettingstillatelser per år for hele
utvalgsområdet. Ved beregning av prognosene på kommunenivå har vi tatt utgangspunkt i
fylkesprognosene og videreført kommunenes historiske andel av boligbyggingen i fylket. Det er
derfor viktig å være klar over at framskrivningen vil være forbundet med usikkerhet.
Kolonne1
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
2001
524
12
©
2002
439
4
2003
311
18
P R O G N O S E S E N T E R E T
2004
358
3
A U G U S T
2005
418
6
2 0 1 3
2006
438
18
2007
530
7
2008
437
8
2009
589
11
2010
386
5
2011
479
16
2012
576
12
2013
500
11
2014
550
13
2015
650
15
18
Flytting
Statliga tillbyggnader
Grafen under viser gjennomsnittlig flyttefrekvens for hver kommune. Flyttefrekvensen sier hvor
mange år beboerne i kommune i gjennomsnitt bor i samme bolig. Flyttefrekvensen er altså
forholdet mellom gjennomsnittlig flyttevolum (innflytting + utflytting) og befolkningstallet.
Befolkningen i Askvoll bor i gjennomsnitt 19 år i samme bolig før de flytter. Tilsvarende tall for
Sogn og Fjordane er 11 år.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
19
Flytting
Statliga tillbyggnader
Grafen under viser de største flyttestrømmene til og fra Askvoll kommune. I tillegg til
Utlandet, er det mest flytting til og fra Førde og Bergen.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
20
Flytting
Statliga tillbyggnader
Grafen til venstre under viser årlig flytteaktivitet i Askvoll fra 2007 til 2011, mens grafen til høyre
under viser flyttingen i 2011 i Askvoll fordelt på de ulike aldersgruppene.
Vi ser at det har vært en liten netto innflytting til Askvoll i 2010 og i 2011. Høyest flytteaktivitet
er det i den yngste aldersgruppen, aldersgruppen 31-40 år.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
21
Økonomi
Statliga tillbyggnader
Kjøpeevnen i Askvoll er på drøyt 2,5 mill kr. Og i Sogn og Fjordane kr 3,1 mill kr. Kjøpeevnen er høyest i
aldersgruppen 40-54 år.
Gjennomsnittlig kjøpeevne i Norge er 3,8 mill kr.
Kolonne1
Sogn og Fjordane
ASKVOLL
Norge
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
Total
25-29 år
30-39 år
40-54 år
55-64 år
65-74 år
75 år +
3 137 511
2 749 210
3 066 911
3 349 312
3 384 612
3 261 062
3 243 412
2 508 848
2 285 258
2 468 196
2 630 807
2 651 133
2 579 991
2 569 828
3 818 685
3 208 784
3 707 794
4 151 358
4 206 804
4 012 744
3 985 022
A U G U S T
2 0 1 3
22
Økonomi
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
Statliga tillbyggnader
A U G U S T
2 0 1 3
23
Boligetterspørsel
Statliga tillbyggnader
Høy
Grafene viser beregnet boligetterspørsel i
Askvoll og i Sogn og Fjordane.
Etterspørselen er her beregnet ut fra
fremtidig befolkningsfremvekst (her i tre
alternativer), samt nøkkeltall fra
Prognosesenterets «Future Living» analyse
og viser hva netto befolkningsvekst utgjør i
form av etterspørsel etter boliger.
Boligetterspørselen de neste årene vil være
negativ i Askvoll.
Middels
Lav
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
24
Boligetterspørsel, fordelt på
aldersgrupper
Statliga tillbyggnader
Høy
Grafene viser beregnet boligetterspørsel i
Askvoll og i Sogn og Fjordane fordelt på
aldersgrupper. Etterspørselen er her
beregnet ut fra fremtidig
befolkningsfremvekst (her i tre
alternativer), samt nøkkeltall fra
Prognosesenterets «Future Living» analyse
og viser hva netto befolkningsvekst utgjør i
form av etterspørsel etter boliger.
Boligetterspørselen de neste årene vil være
negativ i Askvoll.
Middels
Lav
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
25
Boligetterspørsel
Statliga tillbyggnader
I den grad det er boligetterspørsel i Askvoll, er det etterspørsel etter leiligheter og
småhus.
Årlig boligbehov fordelt på boligtype, Askvoll
2012-2017
2017-2022
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
Enebolig
-4
-9
Småhus
0
3
Leilighet
1
3
Total
-3
0
26
Boligpreferanser
Statliga tillbyggnader
Boligutvikling på lokalt nivå bør være forankret i lokale markedsforhold og
preferanser.
I Askvoll er det en stor overvekt av eneboliger. Ved å tilrettelegge for et mer
variert boligtilbud vil man få en bedre dynamikk i boligmarkedet. Dersom man
tilrettelegger for rekkehus med en sentral beliggenhet og tilpasset godt voksne,
vil man kunne nå en bredere del av befolkningen. De eldre ønsker etter hvert
en enklere boform med en mer sentral beliggenhet. Ved å bygge rekkehus
tilpasset den eldre delen av befolkningen, vil det frigjøres eneboliger som er
attraktive for de yngre. Rekkehus er også en foretrukket boform for de yngre
med lavere kjøpekraft. En rekkehusbebyggelse vil også bidra til en
optimalisering av infrastruktur kostnadene. Rekkehus på ca 100 m2 vil kunne
være attraktiv for både de eldre og for de yngre i etableringsfasen.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
27
Del 2: Hytte- og båtplassanalyse
Statliga tillbyggnader
Sammendrag del 2
•
•
•
•
•
•
•
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i Sogn og
Fjordane og Hordaland med til sammen 300 respondenter.
Av de spurte har 10% planer om å anskaffe seg fritidsbolig de
neste 5 årene.
Av disse svarer 9% at det er aktuelt med fritidsbolig i Askvoll.
Beliggenhet og kjøreavstand er de viktigste kriteriene for valg
av fritidsbolig.
7% av de spurte anser Askvoll som en aktuell bokommune.
Det er de over 50 år, de som bor i Sogn og Fjordane og de
med lavest husholdningsinntekt.
60% anser enebolig som mest aktuell boligtype.
53% ser på båtplass som aktuelt, 60% av de mellom 40 og
49 år.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
28
Eksisterende fritidsbygg
Statliga tillbyggnader
Antall registrerte fritidsbygg i Norge består av 442 569 bygninger (SSB). I Sogn og Fjordane finnes det
12 778 fritidsbygg, i Hordaland 31 940. Antall fritidsbygg økte med 5,8% i Sogn og Fjordane fra 2010 til
2011.
En landsdekkende undersøkelse som Prognosesenteret gjennomfører viser at det (per mars 2013) på Sør
og Vestlandet er 10% som eier fritidsbolig på fjellet, 10% i skogen/innlandet mens 16% sier at de eier
fritidsbolig ved sjøen.
I tillegg er det en større andel som disponerer fritidsbolig, på Sør og Vestlandet er det 18% som
disponerer fritidsbolig på fjellet, 7% i skogen/innlandet og 15% ved sjøen.
29
Planer om å anskaffe fritidsbolig neste 5 år
Statliga tillbyggnader
Undersøkelsen som er gjennomført i regi av Askvoll kommune viser at totalt 10% av de spurte har
planer om å anskaffe seg fritidsbolig neste 5 års periode. Det er fler menn enn kvinner som svarer
positivt på at de har slike planer og det er aldersgruppen 40-49 år som i størst grad har planer om å
kjøpe fritidsbolig (23%). Andelen er også høyere i Hordaland (11%) enn i Sogn og Fjordane (9%).
Grafen og tabellen under viser prosentandelen som har svart positivt på at de har planer om å anskaffe
seg fritidsbolig de neste 5 årene.
HUSST.STR.
HUSHOLDNINGSINNTEKT
BOSTED
UTDANNELSE
Kolonne1
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
Ja
Gr.skole
6%
VGS
8%
Høysk.1-3 år
17 %
Høysk.4 år +
9%
By med mer enn 50.000 innbyggere
13 %
By med mellom 5.000 og 50.000 innbyggere
14 %
Tettsted
8%
Landsbygd
4%
Under 401'
7%
401'-700'
9%
701'-1.000'
13 %
Over 1.000'
17 %
1 person
8%
2 personer
4%
3 personer
11 %
4 personer
18 %
5 Eller flere personer
20 %
30
Aktuelt med fritidsbolig i Askvoll
Statliga tillbyggnader
Av de 10% som har planer om å kjøpe seg fritidseiendom neste 5 år, sier kun 9% av det er aktuelt eller
meget aktuelt å kjøpe fritidsbolig i Askvoll kommune. 16% av de spurte kvinnene mener det er meget
aktuelt, samt 16% av de under 30 år. Det er kun de som bor i Hordaland som anser dette som aktuelt,
ingen av de som bor i Sogn og Fjordane. Det er viktig å være klar over at det er små utvalg på dette
spørsmålet.
31
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
Viktige faktorer for kjøp av fritidsbolig
Statliga tillbyggnader
Av de som har planer om å anskaffe fritidsbolig de neste 5 årene, er det disse faktorene som blir nevnt
som avgjørende for et eventuelt kjøp. Grafen viser de faktorene som hyppigst blir nevnt, tabellen øvrige
faktorer (nevnt kun av en).
bra uteliv
Trenger ikke være mest fancy
ikke for stor
innlagt vann + strøm
bedre flymuligheter
innredning
Sentralt
Jobbmuligheter
Strøm
kjøreavstand for bergen
utseende
kjøreavstand for oslo
Parkering
ikke for nært naboer
Ro
utviklingspotensiale
Buskerud
Vegene
har alt tomt
Størrelse
Ikke ligger i høyfjell
Har plass rundt huset, ikke i sentrum
bad + kjøkken
tilknyttning til kommunalt vann/kloakk
lite trafikk
Turmuligheter
mengden på turisme ikke overbefolket eller underbefolket
I en by
Natur
Vei fram
kvalitet/innhold
Landligt, muligheter for skog og mark.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
32
Kjøpskriterier ved valg av hytte, landsbasis
Statliga tillbyggnader
Prognosesenterets forbrukerundersøkelse på landsbasis viser at de viktigste kjøpskriteriene ved
kjøp av hytte er det å kunne kjøre helt frem til hytta, ha utsikt og innlagt strøm og vann. Høy
standard er mindre viktig.
Kilde: Prognosesenteret,
BoligMeteret mars 2013
33
Askvoll som aktuell bokommune
Statliga tillbyggnader
Det er totalt 7% av de spurte som anser Askvoll som aktuell eller meget aktuell som bokommune. I tillegg
stiller 7 % seg nøytrale til spørsmålet. Andelen som anser Askvoll kommune som en aktuell eller meget aktuell
bokommune er høyest hos de som er over 50 år (12%), og hos de som bor i Sogn og Fjordane (10%). Tabellen
under viser at andelen som anser Askvoll som en aktuell bokommune er høyest hos lavinntektsgruppene.
UTDANNELSE
Kolonne1
3 nøytrale
4 aktuelt
5 meget aktuelt
Gr.skole
14 %
4%
VGS
5%
4%
6%
By > 50.000
Høysk.1-3 år Høysk.4 år + innbyggere
10 %
5%
6%
5%
4%
6%
2%
2%
2%
BOSTED
By 5.000 og
50.000
innbyggere
7%
Tettsted
12 %
8%
2%
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Landsbygd
6%
3%
7%
Under 401'
13 %
10 %
5%
401'-700'
11 %
8%
701'-1.000'
6%
3%
2%
HUSST.STR.
Over 1.000'
3%
1%
2%
1 person
8%
7%
8%
2 personer
9%
5%
1%
3 personer
4%
6%
4 personer
5%
34
4%
5 Eller flere
personer
8%
2%
2%
Potensialberegning av Askvoll som aktuell bokommune
Statliga tillbyggnader
Hvis vi overfører resultatene fra
forrige side for Sogn og
Fjordane og Hordaland og
relaterer disse svarprosentene
til befolkningen i de to fylkene,
får vi et potensiale so vist i
grafen til høyre.
I Sogn og Fjordane var det til
sammen 10% som svarte meget
aktuelt eller aktuelt, 7 % i
Hordaland. 10% av
husholdningene i Sogn og
Fjordane utgjør 4 480
husholdninger som potensialt
kan tenke seg å bosette seg i
Askvoll. 7% av Hordalands
husholdninger er 15 307. Det er
likevel viktig å være klar over at
utvalget er såpass lite, at
resultatene er usikre.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
A U G U S T
2 0 1 3
35
Aktuell boligtype
Statliga tillbyggnader
Den mest aktuelle boligtypen er enebolig, 60% av de spurte svarer dette, mens tilsammen 20%
foretrekker leilighet og 8 % en type småhus. På neste side er boligtypene slått sammen i
grupper som vist her.
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
36
Aktuell boligtype
Statliga tillbyggnader
Det er i Sogn og Fjordane at leilighet er mest aktuell som boligtype, 36% svarer at er dette de ønsker. I
aldersgruppen 30-39 år svarer alle de spurte at de ønsker seg enebolig, mens kun 47% under 30 år
foretrekker eller ser på dette som oppnåelig. Andelen som anser småhus som mest aktuelt , er høyest i
aldersgruppen 40-49 år.
UTDANNELSE
Kolonne1
0%
24 %
0%
42 %
18 %
23 %
17 %
Høysk.1-3 år
70 %
6%
17 %
6%
Høysk.4 år +
62 %
0%
23 %
15 %
BOSTED
43 %
10 %
29 %
18 %
By med mellom 5.000 og 50.000 innbyggere
51 %
0%
30 %
18 %
Tettsted
100 %
0%
0%
0%
64 %
11 %
19 %
5%
50 %
7%
33 %
10 %
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 401'
401'-700'
70 %
0%
23 %
8%
701'-1.000'
77 %
0%
15 %
7%
Over 1.000'
100 %
0%
0%
0%
41 %
16 %
30 %
14 %
2 personer
76 %
0%
24 %
0%
3 personer
48 %
0%
20 %
32 %
4 personer
64 %
20 %
0%
16 %
5 Eller flere personer
87 %
0%
0%
13 %
HUSST.STR.
1 person
2 0 1 3
Annet / vet ikke
76 %
Landsbygd
P R O G N O S E S E N T E R E T
Leilighet
VGS
By med mer enn 50.000 innbyggere
©
Enebolig/kjedet enebolig
Småhus
Gr.skole
37
Båtplass
Statliga tillbyggnader
Båtplass er attraktivt og 39% av de spurte svarer at båtplass er meget aktuelt og 14% at det er
aktuelt. Andelen som anser båtplass som meget aktuelt, er høyest i aldersgruppen 40-49 år
(47%).
©
P R O G N O S E S E N T E R E T
2 0 1 3
38

similar documents