makro_3ea_1415_3

Report
A pénzpiac
Pénzkínálat, pénzkereslet,
pénzpiaci egyensúly
Mi a pénz
•
„– Mi ez itt?
Arany? Rőt lángú kincs? – Ó, istenek,
… Ennyi aranytól hó a szén, a szép rút,
Bűn jog, jó rossz, vén ifjú, gyáva hős lesz.
Minek, minek ez istenek?! Hisz ez
Papot és hívőt elcsal oltárotoktól,
S még ép fej alól kirántja a párnát!
E sárga bitang
Hitet köt és old, megáldja az átkost,
Leprást imádtat, tolvajoknak állást
S derékgörnyesztő rangot szerez a
Szenátorok padján; a kiaszott,
Nyűtt özvegyet ez újra férjhez adja,
S kitől a gennyes kórház is okádna,
Balzsamával április hajnalává
Fűszerezi a nőt. Jöjj átkozott érc,
Emberiség közös rimája, ki
A nemzeteket egymásra uszítod,
Tedd tisztedet. „
Shakespeare
Athéni Timon
Pénzfunkciók
• Értékmérő, elszámolási eszköz-funkció: áruk
értékének kifejezése, mértékegységéül szolgál.
• forgalmi eszköz-funkció (csereeszköz): az áruk
cseréjét közvetíti.
• vagyontartási eszköz-funkció (kincsképző): akkor
tölti be, amikor valamely időpontban a forgalomból
kilép, és a vagyont képezi, később viszont a
forgalomba ismét visszalép.
• fizetési eszköz-funkció: akkor tölti be, amikor az
árumozgástól függetlenül közvetlen ellenszolgáltatás
nélkül cserél gazdát.
A pénz alapformái:
• árupénz: olyan pénz, amely a vizsgált nemzetgazdaságban
áruként is jelen van, pl.: arany és nemesfémek.
• hitelpénz: olyan törvényes fizetőeszköz, amely hitelnyújtással
keletkezik és hitel-visszafizetéssel szűnik meg.
• A hitelpénz két formában jelenhet meg:
• készpénz: a tárgyi formában megjelenő pénz, a bankjegyek,
érmék, amelyeket a jogrendszer tesz fizetőeszközzé.
• számlapénz: hitelintézményeknél a betétek, amely a
tulajdonossal szerződéses kapcsolatot képez. A betét lehet
látra szóló, de lehet határidős is.
A pénzkínálat
• A pénzkínálaton egy gazdaság forgalomban
levő pénzmennyiségét értjük.
• A mai pénz hitelpénz
• Az idők során az árupénz jelentősége
visszaszorult, (nem volt elég nemesfém?) a
pénzhelyettesítők léptek helyébe. Ilyen volt a
váltó.
• Hitelnyújtással keletkezik és hitel
visszafizetéssel szűnik meg.
A váltó egy fizetési ígérvény.
• A vevő írásban vállalja, hogy a hitelbe kapott
pénzt a kamatokkal együtt meghatározott
időpontba visszafizeti az eladónak
(hitelnyújtónak).
• Az eladó csak olyannak ad kölcsönt, akiben
megbízik.
• Megfelelően helyettesíti az aranypénzt
• Pénzzé nem saját értéke, hanem elfogadása
teszi (ellentétben az arannyal).
A váltó mellet egyre inkább elterjedtek
egyéb kötelezvények
• Kötelezvény: fizetési ígéret, a kibocsátó kötelezi magát arra,
hogy a kötelezvény névértékét meghatározott időpontban
visszafizeti és az esetleges kamatokat megfizeti.
• A lejárati idő előtt értékesíteni lehet. Ez árfolyamértéken
történik.
• Leggyakrabban a bankok vásárolták meg ezeket,
leszámítolták: = jövőbeni értéket átszámították jelen értékre,
diszkontálták.
• A bank általában nem arannyal, hanem bankjeggyel fizettet,
ez a bank saját váltója, fizetési igérete.
Hitelügylet
(kereskedelmi
hitel):
a
szolgáltatás vagy termékátadás az üzletkötés
periódusában történik, de a fizetés csak
később.
Az eladó most lemond bizonyos pénzről, hogy
később kamatokkal együtt több pénzzel
rendelkezhessen: M t 1  M t
.
Általánosan: a hitelnyújtás jelenlegi pénz eladása és
jövőbeni vétele
A nominális kamat a pénzkölcsön ára.
• Ha a nominális kamatláb = i.
• A kötelezvények árfolyama és a piaci
nominális kamatláb az értékpapírpiacon
egymással ellentétes irányban változik.
• További probléma az infláció - reálkamat
Reál kamatláb
• Az inflációval korrigált nominális kamatláb
Ahol  az inflációs rátát,  pedig a reálkamatlábat jelenti.
Fischer-tétel
Várakozások
Pénzteremtés
• Hitelnyújtás útján
• Eszközök vásárlásával
• Régen több bank is teremthetett pénzt,
bankjegyet
• Ezek korlátozottan fogalomképesek voltak
• → Kétszintű bankrendszer
Kétszintű bankrendszer
• Jegybank: A készpénzkibocsátás monopóliumával
rendelkezik, számlapénz teremt a kereskedelmi
bankok számára
• Biztosítja a hitelrendszer működőképességét, és ezzel
a pénzérték stabilitását.
• Általában a kormány bankja
• Birtokolja és kezeli az ország monetáris tartalékait
• Nem profitorientált
• Kereskedelmi bankok: Üzleti, profitorientált
szervezetek, számlapénzt teremthetnek
Pénzaggregátumok
• 1. M0: jegybankpénz (JBP), ami a
forgalomban levő készpénzből (KP) és a
jegybanki betétekből (JBB) áll.
• 2. M1: a nem banki szektornál lévő készpénz
(KP) és a látra szóló betétek, a kereskedelmi
banki pénz (KBP) összege.
• 3. M2: M1 és a határidős betétek (HB).
• A pénz az M1
• M0=JBP=KP+JBB, M1=KP+KBP
A jegybank szabályozza a kereskedelmi bankok
likviditását: jegybanki pénzben való fizetőképességét
A pénzkínálat:: egy gazdaság forgalomban lévő pénzmennyisége, vagyis a készpénz és a látra szóló folyószámlabetétek együttese.
A likviditás: azt fejezi ki, hogy az adott eszköz ( pénz vagy vagyontárgy ) milyen mértékben és milyen gyorsan cserélhető el forgalmi eszközre
Likviditás szerinti csoportosítása
M0 a jegybankpénz-állomány ( JBP ): a forgalomban lévő készpénzből ( KP ) és a jegybanki betétekből ( JBB ) áll.
M 0  JBP  KP  JBB
M1 a közvetlenül fizetésre felhasználható eszközök, a szűken értelmezett pénz, ami tartalmazza a lakosságnál lévő készpénzt ( KP )és a kereskedelmi bankoknál lévő
látra szóló betéteket ( KBP )
M 1  KP  KBP
M2 a tágan értelmezett pénz, azaz a szűken értelmezett pénz ( M1 )és a határidős betétek ( HB )( Kvázipénz ) együttes mennyisége
M 2  M 1  HB
Készpénzhányad ( mr )azt mutatja, hogy a készpénz mekkora hányadát teszi ki az összpénzmennyiségnek, vagyis:
A bankon kívüli szféra készpénz iránti kereslete vagyis: KP

mr 
KP
KP

M1 KP  KBP
mr
KBP
1  mr
Tartalékráta ( t ) megmutatja, hogy a jegybanki számlapénz mekkora hányadát teszi ki a kereskedelmi bankok által teremtett számlapénznek, vagyis:
t  t (i )
A pénzkínálat egyes elemei között kapcsolat:

t (i )
0
i
t
JBB
KBP
A jegybankpénz kínálata ( M0 ) ( 1 ) a kibocsátani szándékozott kereskedelmi banki pénz mennyiségétől, ( 2 ) a készpénzhányadtól és ( 3 ) a tartalékrátától függ.
mr
m  t (1  mr )
1  mr
 KBP 
KBP  t.KBP  r
KBP
M0
1  mr
1  mr
mr  t (1  mr )
M1
1
1
kapcsolata:M  KP  KBP 


1
JBP
M 0 mr  t (1  mr )
mr  t (1  mr )
M0  KP  JBB 
M0 és M1
Pénzmultiplikátor
Azt fejezi ki, hogy egységnyi jegybankpénz ( JBP ) hány egység pénz kibocsátását teszi lehetővé
1
>1, mert mr és t < 1
mr  t (1  mr )
Fölös tartalék: tekintsük most t-t a
bankok saját tartalékrátájának
1
M1 
M0
mr  t (1  mr )
• A pénzmultiplikátor tehát:
• A jegybank előír egy kötelező tartalékrátát: t *
• A kereskedelmi bankok viszont tarthatnak fölös
tartalékot, amelynek rátája: t f
f
*
t  tt
• Az előző képletbe beírva:
1
M1 
M0
f
*
mr  (1  mr ) t  (1  mr ) t
Pénzkínálati függvény
• Ha a fölös tartalék kimerül, függőlegessé válik adott kötelező
tartalékráta mellett.
i
Speciális alakja: teljesen
rugalmatlan függvény
MS
MS
Pénzkereslet
• 1. Tranzakciós motívum: rendszeres vásárlásokhoz szükséges
pénzösszeg tartására vonatkozik a kereslet. Két részből áll:
jövedelmi motívumból (későbbi vásárlásra való felkészülés) és
üzleti motívumból (a most felmerülő költségek fedezése). A
reáljövedelem (Y) és a pénztartás alternatív költségének (i) a
függvénye.
• 2. Óvatossági motívum: az előre nem látható események
fedezetére keresik a pénzt. Szintén reáljövedelem és a
pénztartás alternatív költségének a függvénye.
• 3. Spekulációs motívum: a vagyon likviditásának biztosítása
érdekében támaszt keresletet. Ez a fajta kereset a pénztartás
alternatív költségétől és a gazdasági szereplők várakozásától
függ.
A pénzkereslet tehát a jövedelemtől és a kamatlábtól,
mint a pénztartás alternatív költségétől függ
Az átlagos pénzkészlet általános kiszámítási módszere:
Y
L
, ahol L az átlagos pénzkészlet reálértéke, n pedig a kamatozó vagyontárgyak
2n
közötti átváltások száma az adott időszakban. A pénztartás teljes alternatív költsége:
Yi
B Y
 n  B , melyből kapjuk a pénztartás optimális nagyságát: L 
. Az
2n
2i
B  (Y  A )
óvatossági pénzkereslet: L 
, ahol A az az átlagos pénzmennyiség,
2i
amelyet a gazdaság szereplői óvatossági célokból tartanak.
Vagyontartás, kamatláb és spekuláció
• A pénztartás közvetlen alternatívája az
értékpapírok tartása
• Végtelen lejáratú értékpapír: Hozama J,
árfolyama J
i
• Jelölje a jelenlegi kamatlábat
• A jövőbeni várt kamatláb legyen i e
i1
2
Árfolyam nyereség/ veszteség ráta

J
i1

J
i1
J
i e2

e
i2
 i1
e
i2
Általános pénzkeresleti függvény
• A jövedelemnek és a várt kamatlábnak pozitív,
a kamatlábnak és a várt inflációs rátának
negatív függvénye
L  f (Y, i, i ,  )
e
e
Pénzpiaci egyensúly
s
M
e
e
 L  f (Y, i, i ,  )
P
Az egyensúly a kereslet alkalmazkodásával alakul ki!
Jegybanki szabályozás, monetáris politika
A kötelező tartalékráta:
– A törvényes előírások szerint a kereskedelmi bankoknak a
náluk elhelyezett betétállomány bizonyos hányadának
megfelelő jegybanki tartalékkal kell rendelkezniük.
– Ha adott a jegybanki tartalékok nagysága, akkor a
kötelező tartalékráta csökkenése növeli a kereskedelmi
bankok által teremthető pénzmennyiséget, a kötelező
tartalékráta növelése pedig csökkenti a kereskedelmi
bankok pénzteremtő képességét.
26
Jegybanki szabályozás, monetáris politika
Refinanszírozási hitelek:
– A jegybanki tartalékok bővülnek, ha a jegybank hitelt
nyújt a kereskedelmi bankok számára és a hitel
összegével növeli a kereskedelmi bankok jegybanknál
elhelyezett betéteinek nagyságát.
– A jegybank által a kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelt
refinanszírozási hitelnek nevezzük.
– Ha emeli a refinanszírozási kamatlábat, ez csökkentheti
a hitelfelvételt, (repo) és így a pénzmennyiséget; a
refinanszírozási kamatláb csökkentése pedig növelheti a
hitelfelvételt és a pénzmennyiséget.
27
Jegybanki szabályozás, monetáris politika
Nyílt piaci műveletek:
– A nyílt piaci műveletek során a jegybank értékpapírokkal,
külföldi valutával, arannyal kereskedik, => ami belföldön
nem pénz. A nyílt piac azt jelenti, hogy bárki lehet a
jegybank partnere.
– A pénzkínálatot bővíti, ha a jegybank államkötvényt,
külföldi valutát vagy aranyat vesz;
– A pénzkínálat csökkenését jelenti, ha a jegybank
államkötvényt, aranyat vagy külföldi valutát ad el.
28

similar documents