hatósági ellenőrzés - Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai

Report
Merklné Kálvin Mária
osztályvezető
Pest Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
Oktatási Hatósági Osztály
E-mail: [email protected]
Törzshivatali főosztályok
Funkcionális:
 Informatikai
 Pénzügyi
 Koordinációs és
szervezési
 Humánpolitikai
Szakmai :
 Hatósági
 Törvényességi ellenőrzési
és felügyeleti
 Jogi perképviseleti
 Ügyfélszolgálati
 Oktatási
Szakigazgatási szervek
Szervezeti irányító:
KIM – Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium
Szakmai irányító:
ágazati tárca - Nemzeti
Erőforrás Minisztérium
Oktatásért Felelős
Államtitkársága;
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
Az oktatási
ágazat a
törzshivatalon belül,
főosztályi státusban
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
Feladat- és hatáskörök
átvétele:
2011. január 1.
+
2011. július 1., július 5.
+
2011. szeptember 1.
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
Az Oktatási Hivatal
7 regionális igazgatóságából
1 fővárosi +19 megyei
kormányhivatali oktatási főosztály
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
2011. január 1-étől (példálózóan):
 elsőfokú hatósági döntés (kötelező felvételt biztosító óvoda,
iskola kijelölése; egyházi szerv egyoldalú
nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadása)
 másodfokú hatósági döntés (sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók tankötelezettségére vonatkozóan)
 hatósági ellenőrzés (nem állami, nem helyi ök-i
intézményfenntartó által igényelt normatíva)
 nyilvántartás vezetése (szomszédos államokban élő
magyar diákok diákkedvezményre való jogosultsága)
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
2011. január 1-étől ún. „egyéb feladatok” (példálózóan):
 a közoktatási törvényben meghatározott önkormányzati
intézkedési terv és a megye fejlesztési tervének
véleményezése,
 a szakminiszter képviselete a regionális és megyei
fejlesztési tanács, valamint a megyei közoktatási
közalapítvány munkájában,
 a megyei közoktatási egyeztető fórum működtetése,
 félévi és év végi osztályozó vizsgák vizsgabizottsága
elnökeinek kijelölése
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
2011. július 1. – módosult a közoktatási törvény:
A nem állami, nem helyi önkormányzati
közoktatási intézmények
- nyilvántartásba vételi,
- működési engedélyezési feladatai,
- valamint nyilvántartásuk vezetése
- és fenntartóinak kétévenkénti törvényességi ellenőrzése
(Kt. 79-80. §) az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz kerül.
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
2011. július 5. – módosult az OH-rendelet:
Új feladat:
a szakmai vizsgák
a) szervezésének engedélyezése,
b) vizsgaszervezés ellenőrzése.
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
2011. szeptember 1. :
kiteljesedik az Oktatási Főosztály feladatköre
a) a 2011. őszi
(október-novemberi)
érettségi vizsgák
szervezése
Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
2012. január 1.
a kormányhivatal megkapja a fenntartói jogokat Megyei
Intézményfenntartó Központ (MIK) létrehozása
(megyei fenntartású középfokú nevelési-oktatási intézmények)
2012. január 20.
Az átvett intézmények igazgatói álláshelyének pályáztatása
Általános szabályok az eljárás során
A fenntartói kérelem irányulhat:


Újonnan indítandó intézmény esetén:
 a nyilvántartásba vételre
 a működési engedély kiadására
Már működő intézmény esetén:
 a nyilvántartás módosítására
 a működési engedély módosítására

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 37. §, 38. §, 79. §
és 80. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.)
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. Korm. rendelet 17/D. §a.
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. §-a és e
rendelet 6. számú melléklete (továbbiakban: R.)
egyéb vonatkozó speciális szabályok




Általános szabályok az eljárás során
 A 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 5. §
(3) bekezdése, valamint a közoktatási törvény 102. § (11) bekezdése
alapján a fenntartó legkésőbb a tervezett indítás évének
 május utolsó munkanapjáig hozhat a fenntartó döntést, valamint
nyújthatja be a kérelmet, amennyiben a fenntartói jogának átadásával,
átalakításával, megszüntetésével, alapfokú művészetoktatási
intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatos.
 július utolsó munkanapjáig hozhat a fenntartó döntést, valamint
nyújthatja be a kérelmet, amennyiben a fentiek kivételével egyéb
átszervezéssel kapcsolatos.
 Az ezt követően benyújtott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerülnek.
Köznevelési törvény: 84. § (3) bekezdés
Nyilvántartásba vétel általános szabályai
(A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §)
 A közoktatási intézmény nyilvántartásba vétellel jön létre
(alapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal)
 A közoktatási intézmény a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg (a törlés
napján)
 Benyújtási határidő: alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül
 Költségeket a kérelem benyújtója viseli (2012. január 1-jétől 3000 Ft)
 Nyilvántartott adatok nyilvánosak
 Változás bejelentés (ua. a szabályok, mint a nyilvántartásba vételnél)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Köznevelési törvény) 21. §
Intézményfenntartó
Állam
Helyi önkormányzat
Országos v. települési kisebbségi önk.
(költségvetési szerv)
Egyház
Gazdálkodó szervezet
Alapítvány
Egyesület
Természetes személy (e.v.)
Törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv
Magyar Államkincstár
Működést engedélyező szerv
Megyei Kormányhivatalok
2011. július 1-től
(korábban: székhely szerint illetékes
jegyző,főjegyző)
Benyújtandó dokumentumok
Magyar Államkincstár:
(Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 18/I. §)
Kormányhivatal:
(A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §)
 Ügyintézési határidő: 15
 Ügyintézési határidő: 30 nap
nap
 Alapító okirat
 Külön jogszabályban
meghatározott adatok
szolgáltatása
 Kérelem
 Alapító okirat
 Fenntartó közoktatási
szolgáltató tevékenység
folytatására jogosító okirata
 Fenntartó aláírási
címpéldánya
Állami, önkormányzati Nem állami, nem önkormányzati
 Nyilvántartásba
 Nyilvántartásba vétellel létrejön
 Működés megkezdéséhez
vétellel létrejön
 Megkezdheti
működési engedély szükséges
működését
 Fellebbezésnek van helye
 Kincstár döntése ellen (másodfok: Oktatási Hivatal)
fellebbezésnek nincs  Működés a közoktatás
helye
fejlesztési-tervvel összhangban
 Bírósági felülvizsgálat
(fővárosi, megyei)
(alapító székhelye szerint
illetékes bíróság)
Az Alapító okirat
 Tartalmát a közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés,
illetőleg az Áht. határozza meg (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet





az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról [Az Áht. 8. § (4) bekezdéséhez]
5. §); Köznevelési törvény 21. § (3) bekezdés
Módosítás: az eredeti és a módosított alapító okiratot is be kell nyújtani, a módosítást
jelezni
Az intézményalapítás első lépése a fenntartói döntés, az alapító okirat elkészítése
Fontos: az alapfeladatok, szakfeladatok pontos TEÁOR száma (Az államháztartási
szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX:10.) NGM tájékoztató) szakképző intézmények
esetében pontos OKJ szerinti szakma szám
A tanszakok elnevezése! (a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a
2026/2027. tanévig be tudják fejezni – 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben új
tanszaki elnevezések)
A költségvetési támogatás igénylése szempontjából – az igényjogosultságot megalapozó
tevékenység
Az intézmény szabályozó dokumentumaival kapcsolatos
változások
 Pedagógiai program (köznevelési tv. 26. §)
A jóváhagyás az intézményvezető hatásköre, kivéve az egyházi fenntartó
(jelenleg: fenntartó)
A nevelőtestület fogadja el, döntési jogkör (jelenleg szükséges a szülői
szervezet véleményezése is) 2012. december 31-ig felülvizsgálat
 SZMSZ, Házirend(köznevelési törvény 25. §) Megmaradt
a szülői szervezet, DÖK véleményezési jogköre; nevelőtestület dönt
 IMIP (köznevelési törvény 95. § (6) bekezdés) a
jelenlegi 40. § hatályát veszti 2012. szeptember 1-jén
A fenntartó egyetértést kell kikérni azokhoz a rendelkezésekhez,
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul
A minősítés és az alapfokú művészetoktatási intézmény működésében
bekövetkezett változások
Intézményi átszervezés, jogutóddal történő megszűnés vagy fenntartó megváltozásának
bejelentése
 A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 14/B.
§-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy
„Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet viselő alapfokú művészetoktatási
intézménynek - a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerinti átszervezése, jogutóddal történő megszűnése vagy fenntartójának megváltozása esetében a fenntartó
az átszervezésről vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított nyolc
napon belül írásban jelzi ezt a tényt a Szakmai Minősítő Testületnek.
 A bejelentést a fenntartó a Szakmai Minősítő Testület honlapjáról letölthető változás bejelentő
adatlap és mellékleteinek beküldésével teheti meg.
 A minősítési eredmény pontos módosítása érdekében a változás bejelentő adatlapon minden
olyan adatváltozást fel kell tüntetni, amely a korábban kiadott minősítési eredményben
szereplő adattól eltér.
A 27/1998-as MKM rendelet és a minősítés
 A módosított Rendelet már 2011. január 26-án életbe lépett, azonban az összeolvadások/szétválások,
átnevezések miatt nevében megváltozott, de tartalmilag, pedagógiailag változatlan, már minősült
tanszakokat nem kell újra minősíttetni.
A régi és új tanszakok szakmai-pedagógiai szempontrendszer alapján elkészített párba állítását illetve
megfeleltetését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közzéteszi.
 Az AME honlapján található tájékoztató (www.ame.hu), a Szakmai Minősítő Testület tájékoztatója
Nem állami, nem önkormányzati közoktatási
intézmények működési engedélyezése
 Működési engedélyezés általános szabályai :
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 35. § (továbbiakban: Rendelet)
 Benyújtandó kérelem és mellékletek
(Rendelet 6. számú melléklet)
a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
rendelkezésre álló, illetve megteremthető személyi,
tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi,
pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő és oktató
munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos,
egészséges, szakszerű megszervezését
 Fellebbezésnek van helye
Az engedélyezési eljárás
A közoktatási törvény 38. § (1) bekezdése alapján „a közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához
szükséges feltételekkel rendelkeznie kell.” Köznevelési törvény: 22-23. §
A feltételek:
 saját állandó székhely
 saját alkalmazotti létszám
 jogszabályban meghatározott helyiségek, eszközök
 jogszabályban meghatározott szabályzatok
 a működéshez szükséges pénzeszközök
(a feltételek fokozatos megteremtése – ütemterv-a kormányhivatal évente ellenőrzi - ha a feltételek nem
teljesülnek, visszavonás)




Amennyiben a benyújtott kérelem nem tartalmazta teljes körűen

nyilvántartásba vétel esetén a Kt. 37.§-ában, valamint

működési engedély kiadása esetén a R. 6. számú mellékletében foglaltakat,
a Ket. 37.§ (2) bekezdése alapján a beérkezést követő nyolc napon belül hiánypótlási végzést kell kiadni, teljesítési határidő megjelölésével.
Nem számít az ügyintézési határidőbe a szakértő szakértői vélemény elkészítése, szakhatóság megkeresése, valamint eljárása, továbbá a hiánypótlási felhívás közlésétől a
hiánypótlásig eltelt idő. Határnap: szeptember 1-je!
Az eljárás annak eldöntésére szolgál, hogy a kérelmező teljesíti-e az alábbi feltételeket
 személyi,
 tárgyi,
 tűzvédelmi,
 közegészségügyi,
 pénzügyi
Közoktatási intézmény működésének átszervezése,
megszűnése
 Állami, önkormányzati fenntartású intézmény
 Összevonás
 Átszervezés
 Nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmény
 törlés a nyilvántartásból
Új szabály: köznevelési tv.21. § (8) g) ellenőrzés
eredményeképpen történő törlés
Súlyos jogsértés: köztartozás, 6 hónapot meghaladó kiegyenlítetlen tartozás, jogsértést nem szűnteti meg,
közbiztonság, közrend, közegészségügy sértése, feltételek hiánya,
Szakmai jogszabálysértés
 A működési engedély visszavonása
 Szabálysértési eljárás – nevelési-oktatási tevékenység
engedély nélküli folytatása
Ellenőrzés
27
A közoktatási intézmények ellenőrzése
 A közoktatási törvény szerint:
Törvényességi ellenőrzés
Hatósági ellenőrzés 307/2006. (XII. 23. ) Korm. Rendelet az Oktatási
Hivatalról 41. § (1) bekezdés
Szakmai ellenőrzés 107. §
 A köznevelési törvény szerint:
Törvényességi ellenőrzés
Újonnan induló intézmény ütemtervét évente 23. § (3) bekezdés
Nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó két évente 34. § (2)-(4)
bekezdés
Hatósági ellenőrzés 86. §
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés 86. §
A törvényességi ellenőrzés
 A törvényességi ellenőrzés célja:
Annak vizsgálata, hogy amint a működési engedélyezési
eljárásban a nem állami, nem helyi önkormányzati
fenntartó vállalta, - hogy az Alapító okiratban
meghatározottak szerint működteti az adott
intézményt, továbbá, hogy a működéshez biztosítja a
jogszabályban előírt személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételeket - valóban teljesülnek-e a feltételek a
nevelő-oktató munka folytatása során.
A törvényességi ellenőrzés tartalma
 Van-e a tevékenység folytatásához joga a fenntartónak
 Összhangban áll-e az alapító okirat, a működési engedély és a






pedagógiai program
A fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon
biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátását
A fenntartó által készített éves költségvetés biztosítja-e a közoktatási
törvényben meghatározott feladatok ellátását
Az SZMSZ jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége
A nevelési-oktatási intézmény vezetője alkalmazásának törvényességét
Vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai
munka eredményességét
A fenntartó döntései meghozatalakor betartja-e az egyeztetési
kötelezettségét
A törvényességi ellenőrzés
 Az Alapító okirat és a működési engedély egymással
összhangban áll-e?
 Az intézmény nevelési, pedagógiai programja a
vonatkozó jogszabályi előírások betartásával készült
és a fenntartó jóváhagyta-e?
 A működés alapdokumentumai – SZMSZ, IMIP,
Házirend – a jogszabályban előírt tartalommal
készültek-e és azokat a fenntartó jóváhagyta e?
A törvényességi ellenőrzés
 A fenntartó feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban
meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelésioktatási intézmény működéséhez határozatlan időre, de
legalább öt nevelési/tanítási évre biztosított-e? (tulajdoni lap
vagy megállapodás vagy bérleti szerződés).
 A helyiségek a nevelési-oktatási intézmény feladatainak
ellátására alkalmasak-e? (használatbavételi engedély, hatósági
bizonyítvány, a Népegészségügyi Intézetnek, a területileg
illetékes Tűzőrségnek vagy Tűzoltó parancsnokságnak a
szakhatósági állásfoglalása)
 A nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek a
székhelyen és a telephely(ek)en, tagintézmény(ek)ben
rendelkezésre állnak-e? (testneveléshez, gyakorlati foglalkozások
megtartásához előírt helyiségek, eszközök, felszerelések!) –
felmenő rendszer esetében ütemterv
A törvényességi ellenőrzés
A nevelő-oktató munkához szükséges személyi feltételek rendelkezésre
állnak-e az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén,
tagintézményében(alapfeladatok ellátására 70% határozatlan időre
alkalmazott pedagógus)
 Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok személyi nyilvántartása
tartalmazza-e a jogszabályban előírt végzettséget, szakképzettséget
igazoló dokumentumo(ka)t, munkaszerződésüket vagy megbízási
szerződésüket, a büntetlen előélet igazolására szolgáló okiratukat,
munkaköri leírásukat? A pedagógusok rendelkeznek-e az adott tanév
tantárgyfelosztásán szereplő tantárgyak oktatásához előírt
végzettséggel, szakképesítéssel? Rendelkezik-e megfelelő számban az
intézmény a működéshez szükséges egyéb, előírt feltételekkel
rendelkező alkalmazottal?
 Megfelelő-e az alkalmazás módja az óraadó(k) és a felsőoktatási
intézmény utolsó éves hallgatója/hallgatói esetében? A nem
Magyarországon szerzett oklevelek/diplomák esetében a személyi
nyilvántartások tartalmazzák-e a MEIK határozatát arról, hogy az adott
végzettség, szakképesítés hazánkban mely tantárgyak oktatására
jogosítja a pedagógust?
A törvényességi ellenőrzés
 A működéshez szükséges pénzügyi feltételek teljesítését
tudja-e igazolni a fenntartó?
 Rendelkezik-e éves költségvetéssel, amely tartalmazza az
alábbiakat? (tanév – költségvetési év!)
 a működéshez szükséges befektetett eszközök és
forgóeszközök beszerzési értéke
 bevételek (költségvetési támogatás, térítési díj, tandíj…)
 a dologi és személyi kiadások összege (az alkalmazottak bére,
annak közterhei, a tanulói juttatások költségei)
 Biztosítja-e a fenntartó a feladatok ellátásához szükséges
fedezetet?
 A pénzügyi feltételek teljesítéséről kimutatás készült-e az
intézmény egészére?
A törvényességi ellenőrzés
 A törvényességi ellenőrzés során az eljárásra hatósági
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
(lásd: Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó előírásai a
hatósági ellenőrzésről szóló fejezetben).
 A törvényességi ellenőrzés ügyintézési határideje
két hónap.
 A törvényességi ellenőrzést megbízólevéllel
rendelkező kormánytisztviselők végzik, az
ellenőrzési programban foglaltak alapján.
 A kormányhivatal ügyfele az eljárás során a
fenntartó
A törvényességi ellenőrzés
A törvényességi ellenőrzés eredményeképpen tehető intézkedések: Közoktatási törvény 80. § (1)
 a fenntartó felhívása, megfelelő határidő kiszabásával a törvénysértés megszüntetésére
Ha a fenntartó nem intézkedett az előírt határidőn belül a törvénysértés megszüntetéséről, a
kormányhivatal kezdeményezheti a törvénysértő döntés, intézkedés, mulasztás bírósági
megállapítását. Amennyiben a bíróság is megállapítja a törvénysértést és azt a fenntartó a
bíróság által kitűzött határidőn belül sem szünteti meg, a működési engedély
visszavonásra kerül, az intézményt törlik a nyilvántartásból.
 a nevelési-oktatási intézmény működésének felfüggesztése (előtte a kormányhivatal
megfelelő határidő biztosításával felhívja a fenntartót a kifogásolt tevékenység
megszüntetésére vagy a hiányosságok pótlására)
 Ha az intézményben folyó nevelő-oktató munka sérti a közrendet, a közbiztonságot, a
közegészségügyet, a közerkölcsöt vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul;
 Ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel nem
rendelkezik.
 Köznevelési tv. 34. § (3) bekezdés: A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés körében –
megfelelő határidő biztosításával – felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére.
Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a kormányhivatal a nevelésioktatási intézményt törli a nyilvántartásból.
A törvényességi ellenőrzés
 Az önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények törvényességi ellenőrzését a fenntartó
végzi (Köznevelési tv. 83. § - végezheti)
 2012. január 1-jétől a megyei fenntartású közoktatási
intézmények fenntartója a kormányhivatal keretein
belül működő Megyei Intézményfenntartó Központ
 2013. január 1-től a fenntartó személye változik
A hatósági ellenőrzés
Irányadó jogszabályok a közoktatási intézmények hatósági
ellenőrzése során
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
 (a továbbiakban: Ket.)
 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról
 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról
 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
A hatósági ellenőrzés
Alapvető rendelkezésként a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.) szabályozza
az eljárást.
 88. § (1) A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak
teljesítését.
 (2) A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban,
személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok
szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy
helyszíni ellenőrzést tart. Jogszabály időszakos vagy folyamatos
adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is
elrendelhet.
 (3) Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszíni ellenőrzés a helyszínre vagy a
hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző
rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján is történhet.
 (4) A helyszíni ellenőrzés lefolytatására, ezzel kapcsolatban az ügyfél
értesítésére és a helyszíni ellenőrzés akadályozására e törvénynek a szemlére
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szemletárgy
birtokosára vonatkozó szabályokat az ügyfélre kell alkalmazni
A hatósági ellenőrzés
A vizsgálat megállapításai jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre az Ket. 92.
§-a szerint.
 „(3) A hatóság a helyszíni ellenőrzésről, az annak során tett
megállapításokról, a lefoglalásról és az ügyfél által tett nyilatkozatról
jegyzőkönyvet készít.
 (4) A jegyzőkönyv egy példányát a hatóság az ügyfélnek a helyszínen
átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított
öt munkanapon belül megküldi.
 (5) Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal,
jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet
az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az
ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon
belül megküld.
 (6) Ha törvény a hatósági ellenőrzés lefolytatását az ügyfél kérelmére
lehetővé teszi, a hatóság az eljárás befejezésekor az ügyfélnek megküldi
az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet vagy hivatalos feljegyzést.”
A hatósági ellenőrzés
A kormányhivatal hatósági ellenőrzésének területei a közoktatási törvény
95/A. § (4) bekezdésében meghatározva az alábbi rendelkezésekben
foglaltak betartására terjed ki:
(Jogszabályi felhatalmazás: Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 41. § (1) bekezdés a) pontja)
 a) az egyenlő bánásmód követelményére,
 b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,
 c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a
tanulói óraterhelésre,
 d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,
 e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére,
valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,
 f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,
 g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az
adatok nyilvánosságra hozatalára,
 h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések
biztosítására.
A hatósági ellenőrzés
A költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása
A közoktatási törvényben meghatározottakon kívül a 20/1997. (II. 13. ) Korm. rendelet a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 17/B. §-a is felhatalmazza a kormányhivatalt a normatív
állami hozzájárulás és támogatás ellenőrzésére:
„A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a fenntartónál és a közoktatási intézményekben
a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó által igényelt normatív hozzájárulás és
támogatás igénylésének alapjául szolgáló - a közoktatási intézményben vezetett - nyilvántartások
meglétét, vezetését, a tanügy-igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés és az
elszámolás megalapozottságát. A vizsgálat eredményeképpen kezdeményezheti az Igazgatóságnál a
normatív hozzájárulás és támogatás összegének felülvizsgálatát.”
A gyermek, tanuló akkor számítható be jogszerűen az igénylési létszámba, ha
 beírták az intézménybe (beírási napló, felvételi és mulasztási napló, kollégiumi törzskönyv)
 kiállították róla a törzslapot
 jelenlétéről, mulasztásáról nyilvántartást vezetnek – osztály/csoport/foglakozási napló
 rendelkezik oktatási azonosító számmal
A hatósági ellenőrzés
A hatósági ellenőrzés eredményeképpen tehető intézkedések:
 Felhívás szabálytalanság megszüntetésére
 Felügyeleti bírság kiszabása
 Más hatóság megkeresése
 Szabálysértési eljárás megindítása
Az intézkedést az alábbiak szerint kell megtenni (Közoktatási törvény 95/B. §








Figyelembe kell venni a:
Jogsértés súlyosságát,
Intézményi működésre gyakorolt hatását,
Iskolahasználók érdekeinek sérelmét (érintettek száma),
Jogsértéssel okozott kárt,
Adatok tények eltitkolását,
Jogsértés időtartamát, gyakoriságát, ismétlődését,
Több jogsértés előfordulása esetén, azok számát, hatását.
A Köznevelési törvényben is hasonlóan kell eljárni az intézkedés tekintetében!
A hatósági ellenőrzés
 A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje a nem
állami, nem önkormányzati fenntartású
intézményekben két hónap (közoktatási törvény 79/A. §)
Köznevelési tv. 96. § (3) bekezdés: két hónap
 A törvényességi ellenőrzést megbízólevéllel
rendelkező kormánytisztviselők végzik, az
ellenőrzési programban foglaltak alapján.
 A kormányhivatal ügyfele eljárás során az intézmény
(intézményvezető)
A szakmai és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés
 Szakmai ellenőrzés: Közoktatási tv. 107. §
 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés: Köznevelési tv. 87. §
 Az oktatásért felelős miniszter működteti az ellenőrzési rendszert
 A hivatal végzi a kormányhivatal közreműködésével
 Fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre kiterjed
 A pedagógusok munkájának külső ellenőrzése, értékelése
 Módszerei:
 Óra- és foglalkozáslátogatás
 Megfigyelés
 Interjú
 Pedagógiai dokumentumok vizsgálata
 Szakértői csoport végzi (feltételek!)
 Figyelembe kell venni a munkáltatói jogok gyakorlása során, a nyilvántartásból való törlés
során
 Öt évente minden intézményben
Amire fel kell készülniük az intézményeknek
 Köznevelési tv. 3. sz. melléklet A nevelési-oktatási intézményekben




pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképesítési
követelményei
Alapfokú művészeti iskola és művészeti szakközépiskola – tanár – a
művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak
megfelelő művész
Minősítési eljárás
Kerettanterv?
Az önkormányzati fenntartású AMI - új fenntartó- 2013. január 1-jén
Köszönöm a figyelmet!

similar documents