peranan ketua pengawas_pengawas

Report
PERANAN
KETUA PENGAWAS
& PENGAWAS
KETUA PENGAWAS
i.
Mentadbir ujian bertulis mengikut Jadual Waktu
yang ditetapkan oleh LP.
ii. Menerima instrumen pentaksiran 30 minit sebelum
bermulanya ujian bertulis daripada
Penolong Kanan Pentadbiran.
iii. Menyerahkan skrip jawapan calon kepada
Ketua Panitia.
PENGAWAS
i.
Mentadbir ujian bertulis mengikut Jadual Waktu
yang ditetapkan oleh LP.
ii. Menerima instrumen pentaksiran 30 minit
sebelum bermulanya ujian bertulis.
iii. Menyerahkan skrip jawapan calon kepada
Ketua Pengawas.
1. Menerima surat perlantikan sebagai Ketua Pengawas
@ Pengawas yang di tandatangani oleh Pengetua.
2. Menerima satu salinan senarai nama pengawas yang
telah dilantik oleh Pengetua.
Satu Pusat = 1 Ketua Pengawas +……….
Bilangan Bilik
1
2
3
4
Bilangan Pengawas
2
3
4
5
3. Menghadiri Taklimat Pengurusan Pentaksiran
Tingkatan 3 (PT3) yang disampaikan oleh Pengetua
dan Menandatangani Perakuan Akta Rahsia Rasmi
1972.
4.
Memastikan bahan dan alat tulis yang diterima
mencukupi untuk digunakan sepanjang Pentaksiran
Pusat.
(Tindakan: KP & P)
5.
Mengadakan perbincangan dengan pengawas di
bawah jagaannya tentang pembahagian tugas
sepanjang tempoh peperiksaan.
6.
Melawat pusat peperiksaan dan mengadakan
perbincangan dengan Pengetua dan setiausaha
selewat-lewatnya sehari sebelum peperiksaan
bermula.
7. Menerima pelan tempat duduk calon dalam dewan atau
bilik peperiksaan yang telah disediakan oleh Setiausaha
Peperiksaan.
8. Memeriksa semua dewan / bilik peperiksaan setiap kali
sebelum peperiksaan dijalankan untuk memastikan
keadaannya bersih, kemas
dan mengikut peraturan peperiksaan.
9. Jadual waktu Pentaksiran Pusat PT3 dan pelan tempat
duduk calon ditampal di pintu tiap-tiap bilik atau dewan
peperiksaan.
10. Papan tanda
“KAWASAN LARANGAN & PEPERIKSAAN SEDANG
DIJALANKAN” dan “TOLONG SENYAP” perlu ada.
11. Label yang jelas tandas calon
“KHAS UNTUK CALON PEPERIKSAAN”
ditampal dibahagian luar tandas
SEBELUM
SEMASA
SELEPAS
1. Memastikan bahan instrumen pentaksiran di pusat
peperiksaan betul 30 minit sebelum peperiksaan, kertas
soalan mencukupi, tiada kesan pencerobohan, cukup
jumlah soalannya dan tiada ketidakaturan.
2. Pengawas yang tidak dapat hadir bertugas hendaklah
memaklumkan kepada Pengetua lebih awal dan
mendapatkan kebenaran Pengetua untuk tidak
bertugas sebagai Pengawas Peperiksaan Pusat PT3.
3. Ketua Pengawas memaklumkan kepada Pengetua
dengan segera jika ada pengawas yang tidak dapat
hadir bertugas. Pengawas Peperiksaan mestilah
mencukupi sepanjang peperiksaan
berjalan.(Tindakan: KP)
4. Perlu berada di pusat peperiksaan
40 minit sebelum peperiksaan bermula. Berikan taklimat
ringkas pada pegawas bertugas berkaitan :
1. Matapelajaran
2. Tempoh masa
3. Jumlah Calon
4. Bilangan Kelas / dewan
5. Calon Bekeperluan Khas (jika ada)
5. Bertanggungjawab menguruskan peperiksaan
di pusat peperiksaannya dan memastikan
keselamatan perjalanan peperiksaan, kertas
peperiksaan serta sekitar kawasan larangan
pusat peperiksaan TIADA GANGGUAN supaya
peperiksaan berjalan dengan lancar dan
selamat.





Peperiksaan ……………
Nombor Bilik: ………………..
Nama & Kod Mata Pelajaran: …………………...
Errata : Ada / Tiada ……………………….
Waktu & Masa Peperiksaan: ...... hingga ........





Bil. Calon Terdaftar:……
Bil. Calon Hadir: ………..
Bil. Calon Tak Hadir: …..
Bil. Calon Cicir/Bantah/Tumpang dll: ……
Jumlah Keseluruhan Calon Yang Ada: ….
6. Pastikan calon berada di
dalam dewan / bilik
peperiksaan 15 minit
sebelum peperiksaan
bermula.
7. Memberi taklimat kepada
calon di dalam kelas / dewan
berkaitan dengan Arahan dan
Amaran Kepada Calon.
(Tindakan KP/ P)
KP & P mengesahkan sampul kertas soalan tiada
kesan diceroboh dan betul (pusat &
mata pelajaran).
(Tindakan: KP & P)
Memanggil 2 orang calon untuk memeriksa
sampul di hadapan semua calon untuk
mengesahkan tiada kesan ceroboh.
1. Sampul soalan hendaklah dibuka
di bilik utama.
2. Pastikan mata pelajaran betul
(seperti dalam jadual)
3. Pastikan Jumlah Soalan
mencukupi dengan jumlah calon.
• Mengarahkan Pengawas di bawah
jagaannya supaya membuka sampul
kertas peperiksaan di dewan peperiksaan
secara bergilir dengan ditandatangani oleh
calon sebagai saksi.
(Tindakan: KP&P)
PENGEDARAN KERTAS SOALAN
DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
1. Pengawas semak
sebelum
mengedarkannya.
2.Pengawas semak
sambil
mengedarkannya.
 Pengawas mengedar
kertas soalan.
 Pengawas sentiasa
mengawasi calon
semasa mengedar
kertas soalan
KETUA PENGAWAS
1. Minta calon semak butiran di
muka hadapan kertas soalan
iaitu Nama
& Kod Mata Pelajaran.
2. Minta calon semak SETIAP
muka surat Kertas Soalan.
3. Minta calon angkat tangan jika
kertas soalan ada masalah.
 UMUMKAN WAKTU MULA & TAMAT SESI
MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN.
TULISKAN WAKTU MULA DAN WAKTU TAMAT SESI
MENJAWAB PEPERIKSAAN DI PAPAN TULIS.

PERINGATAN:
MESTI MULAKAN PEPERIKSAAN TEPAT PADA WAKTU
yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan.

JANGAN MULAKAN PEPERIKSAAN AWAL

Jika terlambat memulakan peperiksaan, TULISKAN
WAKTU YANG SEBENAR.
DILARANG UBAHKAN JARUM JAM
 Serah kepada Ketua Pengawas semasa
mereka membuat rondaan / KP kutip lebihan
instrumen pentaksiran.
 Ketua Pengawas masukkan semula ke dalam
sampul & disimpan di dalam almari berkunci.
 Ketua Pengawas serah kertas instrumen
pentaksiran setiap hari kepada Pengetua.



DILARANG BACA KERTAS SOALAN.
DILARANG BUAT SALINAN.
DILARANG BERI KERTAS SOALAN KEPADA GURU /
SEKOLAH / PETUGAS
TINDAKAN : KP & P
TINDAKAN KETUA
PENGAWAS:
 Masukkan ke dalam sampul
dan dimeteri dengan lakri
keselamatan.
 SEGERA hubungi Pengetua
dan pulangkan kertas
soalan kepadanya.
 Awasi dewan/bilik
peperiksaan.
 Mulakan peperiksaan
setelah mendapat kertas
soalan sebenar.
TINDAKAN PENGETUA:
 Ambil kertas soalan sebenar
dari almari berkunci.
 Simpan kertas soalan yang
salah dalam almari
berkunci.
 Buat laporan bertulis.
TINDAKAN KETUA PENGAWAS:
• Pungut semula kertas soalan berkenaan
• Masukkan ke dalam sampul dan dimeteri dengan lakri
KESELAMATAN.
• Simpan dalam almari berkunci.
• SEGARA hubungi Pengetua.
• Tunggu kertas soalan.
• Mulakan peperiksaan setelah mendapat kertas soalan
sebenar.
• Buat laporan bertulis serah kepada Pengetua untuk
simpanan.
TINDAKAN KETUA PENGAWAS :
 Masukkan ke dalam sampul dan dimeteri dengan lakri
KESELAMATAN.
 Simpan dalam almari berkunci.
 SEGARA hubungi Pengetua.
 Tunggu kertas soalan tambahan.
 Kuarantinkan calon dan tenteramkan keadaan.
 Buat laporan bertulis kepada Pengetua untuk
simpanan/bukti.
JENIS & BENTUK KETIDAKATURAN PADA
BEKALAN KERTAS SOALAN.
Dikesan Pada Hari Peperiksaan
Di Pusat Peperiksaan.
1. Kertas soalan bercampur dengan kertas soalan
mata pelajaran lain dalam satu sampul :
KEKURANGAN KERTAS SOALAN- KUARANTIN.
2. Kertas soalan mengandungi helaian muka surat
yang bercampur dengan kertas soalan mata
pelajaran lain: KEKURANGAN KERTAS SOALANKUARANTIN.
3. Percampuran (mix) bekalan kertas soalan dengan
peraturan pemarkahan: KEKURANGAN KERTAS
SOALAN- KUARANTIN.
4. Naskah kertas soalan berlebihan dalam satu
sampul : LEBIHAN KERTAS SOALAN.
AWASI CALON DENGAN AKTIF
(Pergerakan, Mata dan Mata Hati)
1. Sentiasa berada dalam bilik /
dewan pengawas.
2. Bergerak kedepan dan
belakang dewan / kelas
dengan pengawasan
3. Kurangkan pergerakan
membelakangkan calon /
sentiasa menjeling.
4. Sensitif terhadap calon dan
persekitran bilik / dewan pep
5. Mengiringi dan mengawasi
calon setiap kali ke tandas
1.
2.
3.
DILARANG SAMASEKALI
MENGGUNAKAN TELEFON
BIMBIT
Kebenaran hanya kepada
Ketua Pengawas Sahaja.
Telefon dalam mood
getaran.
Menjawab telefon di luar
dewan / bilik peperiksaan
(jika penting sahaja).
1. Dilarang meninggalkan
dewan / bilik peperiksaan
sepanjang waktu
peperiksan berjalan.
2. Dilarang membaca
jawapan calon.
3. Dilarang membantu calon
menjawab soalan.
4. Dilarang membaca
kertas soalan.
5. Dilarang membaca surat
khabar atau lain-lain
bahan bacaan.
6. Dilarang berbual-bual
atau buat sesuatu yang
boleh menjejaskan
tumpuan calon.
7. Dilarang melakukan
kerja-kerja sampingan.
Maklumkan segera kepada Ketua
Pengawas jika berlaku perkara-perkara
berikut:




Calon berulang-ulang ke tandas.
Calon bergilir-gilir ke tandas.
Calon berkelakuan mencurigakan.
Calon menulis Nama & No. Kad Pengenalan lain
daripada yang tercatat di Jadual Kedatangan Calon.
• KURANG 30 MINIT
selepas sesi peperiksaan
bermula: benarkan calon
menduduki peperiksaan.
• LEBIH 30 MINIT selepas
sesi peperiksaan
bermula: Budi bicara
perlu digunakan dan
keputusan Pengetua
• Buat laporan bertulis
kepada pengetua.
CALON YANG KELUAR AWAL DAN
MAHU MENINGGALKAN TERUS
DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN,
CALON DIBENARKAN KELUAR TETAPI
DILARANG MEMBAWA KELUAR KERTAS
SOALAN SEHINGGA SESI PEPERIKSAAN
PADA MASA ITU SELESAI.
• Memastikan pelawat yang mempunyai
kebenaran Pengarah Peperiksaan /
Pengarah Pelajaran Negeri/ SPP / PPD
dibenarkan masuk ke dalam dewan / bilik
peperiksaan.
(Tindakan: KP)
• Skirp Calon yang telah lengkap dipungut dan disemak
hendaklah PASTIKAN JUMLAH SKRIP AKUR
DENGAN JUMLAH KEHADIRAN.
• Serahkan kepada KETUA PANITIA bersama-sama

similar documents