Blijf meester over uw schoolarchief Studiedag 29 februari

Report
Blijf meester over uw schoolarchief
Studiedag 29 februari 2012
Hof Van Liere - Antwerpen
Privacywetgeving - toegang tot het schooldossier
Ronny Saelens
[email protected]
Privacywetgeving
De wet van 8 december betreffende de verwerking van
persoonsgegevens (WVP)

Zoekt evenwicht tussen andere rechten en belangen

Drie belangrijke spelers staan centaal

Gesteund op vier pijlers (fundamentele principes)

Gekoppeld aan een zevental uitgangspunten

Maakt onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens
Privacywet
Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van
persoonsgegevens (WVP)

Algemene wet
van toepassing:
1) wanneer persoonsgegevens worden verwerkt
2) via geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde toepassingen
3) manueel dossier: systematische raadpleging
Privacywet

Drie belangrijke spelers:
1) de “betrokkene”: de leerlingen, ouders …
2) de “verantwoordelijke voor de verwerking”: de school
3) de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (CBPL)
Privacywet
Vier fundamentele principes

Doelbinding – finaliteit: afbakening van het doel van de verwerking

Noodzakelijkheid: need to know i.p.v. nice to know

Proportionaliteit: alleen relevante gegevens

Transparantie: betrokkene informeren – openheid: schoolreglement
EERLIJKE EN RECHTMATIGE VERWERKING
Privacywet
zeven uitgangspunten
1. Gewone persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer
Toegelaten, mits toestemming, algemeen of privaat belang
2. Gevoelige persoonsgegevens:
godsdienst, levensbeschouwelijke
overtuiging, gezondheidsgegevens,
gerechtelijke gegevens (tuchtmaatregel ?)
Verboden, tenzij schriftelijke toestemming, wettelijke regeling,
algemeen belang
Gerechtelijke gegevens: geen ontheffing door toestemming!
Privacywet
3. Veiligheid van de verwerkingen: autorisatie
toegang naar functionaliteit
4. Geheimhoudingsplicht voor gevoelige persoonsgegevens
niet noodzakelijk gelijk aan beroepsgeheim of ambtsgeheim
5. Informatieplicht t.a.v. de leerling en ouders
wie, waarom, wat en voor wie?
6. controlerecht: toegang tot schooldossier
leerling en/of ouders?
7. recht van verzet: zwaarwegende en gerechtvaardigde reden
niet motiveren ingeval doorgifte aan marketeers
Toegang tot schooldossier
Controlerecht
Wat houdt het recht van toegang in?
- kennis van het bestaan van persoonsgegevens
- “verstrekking in begrijpelijke vorm”
mondelinge toelichting
schriftelijke overzicht van de gegevens
inzage?
afschrift?
Toegang tot schooldossier
Titularis van het toegangsrecht

Informatie over de ouders
alleen de ouders, niet de leerling

Informatie over de leerling:
ouders, behalve indien ouderlijk gezag werd ontnomen
leerling?
Toegang tot schooldossier
De leerling

Meerderjarigheid (18 j)
= rechtsbekwaamheid
rechtsbekwaamheid

feitelijke bekwaamheid
feitelijke bekwaamheid: maturiteit en oordeelsvorming

Minderjarige heeft recht op privacy
Belang van het kind
Toegang tot schooldossier
Omvang van het inzagerecht

Alle documenten met informatie over de leerling en ouders
- schoolresultaten
- beraadslagingen en evaluaties
- correspondentie (interne e-mails)
- aantekeningen?
- logbestand (register)

Ten laatste 45 dagen na verzoek tot om inzage
Toegang tot schooldossier
Doorgifte aan derden

CLB
- CLB-decreet en CLB-besluit
- niet wettelijk vastgelegd of omschreven:
toestemming betrokkene
school moet zelf oefening maken

Politie:
- niet zomaar
- gerechtelijk bevel
- toestemming betrokkene
Privacy en controle op school
Mag ik de gsm van de leerling nakijken op spieken tijdens het
examen?
Wet aftapverbod:
kennis nemen van telefoonnummers en
inhoud gesprekken
Wet elektronische communicatie:
kennis nemen van het bestaan van communicatie
Privacy deelnemer van de communicatie!
Onrechtmatige toegang is strafbaar

similar documents