objektif pemeriksaan bangunan

Report
PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK
BINA – PEMERIKSAAN
DAN PENERIMAAN
PENDAHULUAN
PENYIAPAN KERJA YANG PRAKTIKAL
 Sekiranya kontraktor berpendapat kerjanya
telah disiapkan dengan sempurna, kontraktor
perlu mengemukakan notis secara bertulis
kepada Pegawai Penguasa
 P.P akan menentukan samada kerja telah
mencapai penyiapan praktikal @ tidak.
 Penyiapan prkatikal-kesemua kerja telah siap
sepenuhnya menurut peruntukan kontrak dan
memenuhi kriteria berikut :

PENYIAPAN KERJA YANG PRAKTIKAL
 Semua
kerja telah disiapkan menurut
peruntukan kontrak
 Kerja telah siap ke tahap memenuhi fungsi
pembinaan dan boleh diduduki dengan selamat
 Hanya terdapat kecacatan yang sedikit sahaja
 Pengujian dan Pentauliahan ke atas perkara
berkaitan telah diluluskan
 Semua keperluan infra/luaran telah disiapkan
sepenuhnya
CARTA ALIR PEMERIKSAAN BANGUNAN

Sila rujuk ms 9-12 nota yang diberikan
PROSES KERJA PEMERIKSAAN
PEMBINAAN

TUJUAN

Menjelaskan kriteria yang digunakan dalam
menentukan tahap penerimaan bangunan oleh
Pasukan Pemeriksa Bangunan Bahagian Senggara
Fasiliti Bangunan JKR.

PENGGUNAAN KRITERIA
PEMERIKSAAN BANGUNAN
Bangunan membawa maksud semua projek
bangunan Kerajaan (projek baru) yang
dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya di
peringkat Negeri dan Persekutuan.
 Kriteria penerimaan bangunan ini digunakan
untuk menentukan tahap:
◦ Penerimaan bangunan dari pihak Kontraktor kepada
JKR (Wakil Pegawai Penguasa) dan,
◦ Penyerahan bangunan dari JKR kepada Pelanggan

Pemeriksaan bangunan yang dijalankan
memfokuskan kepada kerosakan dan kecacatan
yang akan menimbulkan masalah pematuhan
perundangan dan kesulitan kepada operasi dan
penyenggaraan bangunan setelah projek
diterima oleh JKR dan diserah kepada Pelanggan

OBJEKTIF PEMERIKSAAN
BANGUNAN
Objektif pemeriksaan penerimaan bangunan
dijalankan adalah untuk: Menentukan tahap ketersediaan bangunan untuk
diterima.
 Mempertingkatkan kualiti rekabentuk dan
pembinaan.
 Mengurangkan aduan Pelanggan.


OBJEKTIF PEMERIKSAAN
BANGUNAN (SAMB)
Mempertingkatkan kepuasan, kepercayaan dan
keyakinan Pelanggan.
 Mempertingkatkan kompetensi pegawai dalam
menzahirkan produk berkualiti dan selamat.
 Panduan kepada perancangan dan pengurusan
aset pada masa hadapan.


SKOP PEMERIKSAAN
BANGUNAN

Dalam melaksanakan pemeriksaan penerimaan
bangunan, skop kerja terlibat adalah:Menyemak dokumen siap pembinaan.
Menjalankan pemeriksaan bangunan.
Menyediakan laporan pemeriksaan.
Menyemak tindakan pembaikan.





METODOLOGI PEMERIKSAAN

Pemeriksaan penerimaan bangunan dijalankan
berpandukan kepada metodologi berikut:Mengadakan mesyuarat pembukaan.
Mendapatkan maklumat projek.
Menyemak penyediaan dokumen siap pembinaan
berpandukan kepada Senarai Semak Dokumen.
Mendapatkan maklumbalas pelaksanaan projek
dari Wakil Pegawai Penguasa.





METODOLOGI PEMERIKSAAN
(SAMB)

Menjalankan pemeriksaan bangunan
berpandukan kepada Senarai Semak Teknikal
Senibina, Sivil & Struktur, Elektrikal dan
Mekanikal.
Pemeriksaan dijalankan secara visual.
Menjalanlan ujian asas kefungsian fasiliti.
Mengenalpasti kecacatan dan punca.
Mengenalpasti kategori kecacatan.
Mengenalpasti tahap kecacatan.






METODOLOGI PEMERIKSAAN
(SAMB)

Mencerap foto kecacatan.
Menyediakan laporan awalan pemeriksaan.
Mengadakan mesyuarat penutup.
Membentangkan penemuan kecacatan kepada
Wakil Pegawai Penguasa.
Menilai dan menentukan Tahap Ketersediaan
Bangunan.





ASAS PENILAIAN

Terdapat tiga (3) asas utama yang digunakan
dalam menilai tahap penerimaan bangunan iaitu:-

Bilangan Kecacatan.

Kategori Kecacatan.

Tahap Kecacatan..

ASAS PENILAIAN (SAMB)
Bilangan Kecacatan
 Jumlah bilangan kecacatan dibahagikan mengikut
kategori kecacatan.
 Seterusnya bilangan tersebut dibahagikan
mengikut tahap kecacatan.
 Skala penerimaan bangunan ditentukan seperti
Jadual: 4. MS 8


ASAS PENILAIAN (SAMB)

Kategori Kecacatan
Kategori kecacatan dinilai dari tiga (3)aspek
berikut:Keselamatan (Safety and Security)
Kecacatan yang boleh memberi kesan langsung
(direct impact) kepada nyawa dan harta benda.
Kefungsian (Functionality)





ASAS PENILAIAN (SAMB)
Kecacatan yang boleh menjejaskan operasi dan
kefungsian bangunan, fasiliti dan sistem
perkhidmatan berkaitan.
 Kebolehsenggaraan (Maintainability)
 Kecacatan yang boleh menyukarkan
penyenggaraan bangunan, fasiliti dan sistem
perkhidmatan berkaitan.


ASAS PENILAIAN (SAMB)

Tahap Kecacatan
Setiap kecacatan akan dinilai dan ditentukan
tahap kerosakannya samada:Kritikal atau;
Kritikal ditakrifkan sebagai kecacatan yang akan
atau boleh menjejaskan penggunaan bangunan
atau fasiliti dari aspek keselamatan dan
kefungsian.
Tidak Kritikal
Tidak Kritikal ditakrifkan sebagai kecacatan yang
akan atau boleh menjejaskan penggunaan
bangunan atau fasiliti dari aspek kefungsian dan
kebolehsenggaraan






SKALA TAHAP PENERIMAAN
BANGUNAN

Setelah semua bilangan penemuan ditentukan
kategori dan tahap kecacatannya,
penemuan tersebut dicatatkan di Jadual:
1, Jadual: 2 dan Jadual: 3 di LAMPIRAN
MS6 &7
Berpandukan kepada Jadual: 3, Tahap Penerimaan
Bangunan ditentukan berpandukan kepada
Jadual: 4, iaitu samada:A – Bangunan Sedia Untuk Diterima atau;
B – Bangunan Boleh Diterima Dengan
Bersyarat atau;
C – Bangunan Belum Sedia Untuk
Diterima.




LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
LAMPIRAN I: PENEMUAN KECACATAN KRITIKAL
A. SENIBINA (CADANGAN PEMBANGUNAN INSTITUT AGRO-TEKNOLOGI
MALAYSIA)
BIL.
1.
GAMBAR
LOKASI
BLOK D
ISU
IMPLIKASI
(Tandakan (√) mana yang
bersesuaian)
(Tandakan (√) mana yang
bersesuaian)
REKABENTUK
√
ULASAN( Punca & Kesan)
PEMBINAAN
√
KESELAMATA
N
KEFUNGSIAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Binaan tangga yang tidak sekata
Perlu membaiki aras lantai agar tidak
dibahagian bawah, ini
terdapat jejak tangga tersebut.
berkemungkinan besar semasa
pembinaan aras tidak diukur dengan
betul. Kesan binaan tangga ini boleh
menyebabkan pengguna terjatuh atau
tersungkur sekiranya tidak berhatihati.
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
LAMPIRAN II: PENEMUAN KECACATAN TIDAK
KRITIKAL
B. AWAM DAN STRUKTUR
LUAR BANGUNAN DAN DALAM BANGUNAN
BIL.
1.
GAMBAR
LOKASI
ISU
IMPLIKASI
(Tandakan (√) mana
yang bersesuaian)
(Tandakan (√) mana yang bersesuaian)
BLOK B
√
REKABENTUK
KEFUNGSIAN
PEMBINAAN
KEBOLEHSENGARA
AN
ULASAN( Punca & Kesan)
AWNING TERCABUT DAN ADA
YANG ROSAK.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
MEMBUAT KERJA-KERJA PEMBAIKAN
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
5.
BIL.
GAMBAR
LOKASI
ISU
IMPLIKASI
KRITIKAL
√
TIDAK
KRITIKAL
PEMERHATI
AN
REKABENTUK
√
PEMBINAAN
SENGGARAAN
BILIK SSB
ULASAN( Punca & Kesan)
:
KATEGORI :
CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN
(Tandakan (√) mana yang
bersesuaian)
KESELAMAT
AN
Pemasangan cable kurang
kemas.
Membuat pemasangan
yang kemas.
KEFUNGSIA
N
√
KEBOLEHS
ENGARAAN
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
LAPORAN KEROSAKAN/KECACATAN
17.
(Tandakan (√) mana yang
bersesuaian)
REKABENTUK
Bilik Pam 1 ( Blok A)
√
ULASAN( Punca & Kesan)
Terdapat kebocoran pada
penyambungan paip
(Tandakan (√) mana yang bersesuaian)
√
KEFUNGSIAN
KEBOLEHSENGARA
AN
PEMBINAAN
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perlu dibaiki segera
PROSES KERJA PENYERAHAN DAN POS
PENYERAHAN
6.0
PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB
6.1
Proses Kerja Penyerahan dan Pos Penyerahan
Input
Produk akhir
yang disiapkan
Lawatan/
pemeriksaan
pra
penyerahan
bersama
pelanggan Rujuk Borang
JKR.PK(O).
05-1
Sediakan
laporan hasil
lawatan.
Sediakan
analisis
laporan
kecacatan
kepada PB &
HOPT
WPP/WPD/
PTB
WPP/WPD/
PTB
Laksana
penyerahan
produk akhir.
Rujuk Borang
JKR.PK(O).05-2
Serahkan kepada
pelanggan:
i. Borang
JKR.PK(O).05-3
ii. Borang
JKR.PK(O).05-4
iii.Borang
JKR.PK(P).11-5
Produk akhir diserahkan
kepada pelanggan
Pemantauan
kerja senggara/
pembaikan pos
penyerahan
(semasa TTK) Rujuk 6.1.1
Sediakan
analisis laporan
kerosakan
kepada PB &
HOPT
WPP/WPD/
PTB
WPP/WPD/
PTB
Pelanggan
Dimana perlu,
laksana
penilaian
kesesuaian
kehendak
pengguna
produk akhir
(validasi
rekabentukRujuk Prosedur
JKR.PK(O).02).
Keluarkan
Sijil Siap
Baiki
Kecacatan,
Pelepasan
bon/insuran/
WJPRujuk
Prosedur
JKR.PK(O).
04A
Bentang
penemuan
kepada PB/
TKPKR
sektor.
Sediakan
prestasi
kontraktor.
Rujuk Borang
JKR.8
HOPT/HODT/
PP/PDWPP/WPD/
PTB
Maklumkan
kepada
pelanggan
dan HOPT
kontrak
tamat.
PP/WPP/
PD/WPD
DEFINISI & TERMA BERKAITAN

Produk
 Hasil daripada perkhidmatan awal yang diberi, termasuk hasil
diperingkat pemprosesan seperti lukisan, rekabentuk, dokumen
tender dll

Produk Siap
 Hasil daripada kerja pembinaan/pemasangan bagi mana-mana
bahagian/komponen dari produk akhir semasa pembinaan

Produk Akhir
 Hasil dari perkhidmatan akhir yang diberikan kepada pelanggan
seperti jalan, bangunan dan binaan
DEFINISI & TERMA BERKAITAN

Pra Penyerahan
 Suatu aktiviti yang dilakukan sebelum memindah kuasa
tanggungjawab/milik sesuatu produk dari JKR kepada pelanggan

Pos Penyerahan
 Suatu aktiviti yang dilakukan selepas memindah kuasa
tanggungjawab/milik sesuatu produk dari JKR kepada pelanggan
dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan

Tempoh Tanggungan Kecacatan
 Adalah tempoh tanggungjawab kontraktor menyenggara atau
membaiki kecacatan/kerosakan produk selepas pembinaan yang
ditetapkan dalam kontrak
DEFINISI & TERMA BERKAITAN

Laporan Kecacatan/Kerosakan
 Aduan atau maklumbalas penemuan kecacatan/kerosakan produk
semasa/selepas pembinaan oleh pihak pelanggan kepada JKR.
 Contoh borang kecacatan – Borang JKR.PK(O).05-4
PENYIAPAN KERJA, PENYERAHAN DAN
KECACATAN

Satu Perakuan Siap Kerja akan dikeluarkan apabila kerja telah
siap menurut peruntukan kontrak.

Kerja yang telah disiapkan akan diserahkan oleh kontraktor
kepada JKR dan seterusnya pihak JKR akan menyerahkan
kerja tersebut kepada pihak Kementerian/Pelanggan

Pengeluaran Perakuan Siap Kerja menandakan permulaan
Tempoh Tanggungan Kecacatan. Semua kos yang terlibat
hendaklah ditanggung oleh pihak kontraktor sebelum
Perakuan Membaiki Kecacatan dikeluarkan setelah tamat
tempoh kecacatan.
PENYIAPAN KERJA YANG PRAKTIKAL

Sekiranya kontraktor berpendapat kerjanya telah
disiapkan dengan sempurna, kontraktor perlu
mengemukakan notis secara bertulis kepada Pegawai
Penguasa (PP)

Satu pemeriksaan bersama hendaklah dibuat antara
PP/WPP dan kontraktor sehingga PP berpuashati
bahawa kontraktor telah menyiapkan kerja dengan
memenuhi kriteria berikut :-
PENYIAPAN KERJA YANG PRAKTIKAL
Semua kerja telah disiapkan menurut peruntukan
Kontrak
Kerja telah siap ke tahap memenuhi fungsi pembinaan
dan boleh diduduki dengan selamat
Kerja tersebut telah siap dengan kecacatan yang
sedikit sahaja
Pengujian dan Pentauliahan ke atas semua produk
telah diluluskan
KECACATAN

Tempoh tanggungan kecacatan bermula dari tarikh siap kerja
yang dinyatakan dalam Perakuan Siap Kerja.

Pada bila-bila masa dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan, apaapa kecacatan yang timbul hendaklah diperbaiki oleh
kontraktor dengan kosnya sendiri apabila PP
mengarahkannya.

Sekiranya kontraktor gagal, PP boleh melantik kontraktor
yang berasingan dan segala kos yang terlibat dan ditambah
dengan caj ke atas kos sebanyak 10% hendaklah ditanggung
oleh kontraktor.
KECACATAN

Apabila hampir berakhirnya Tempoh Tanggungan
Kecacatan, satu lawatan bersama hendaklah dijalankan
antara PP, Pelanggan dan Kontraktor.

Apa-apa kecacatan yang timbul hendaklah dikenalpasti
dan satu Jadual Kecacatan hendaklah dikeluarkan oleh
PP dalam tempoh 14 hari daripada tarikh berakhirnya
Tempoh Tanggungan kecacatan Tersebut.

Kontraktor hendaklah membaiki kecacatan tersebut
dalam tempoh tidak lewat dari 3 bulan untuk membaiki
kecacatan tersebut.
KECACATAN

Sekiranya gagal PP boleh melantik pihak ketiga untuk
membaiki kerosakan tersebut setelah notis dikeluarkan.

Sekiranya semua kecacatan telah diperbaiki, Satu Sijil
Siap Membaiki Kecacatan akan dikeluarkan dan semua
tanggungan terhadap kontraktor hendaklah dilepaskan.

similar documents