Sympatikonflikter - Dansk Forening for Arbejdsret

Report
Sympatikonflikter
Arbejdsretsforeningen den 23. maj 2014
Advokat (L) Linda Nordstrøm Nissen
Sympatikonfliktvarsler DA/LO
600
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
(indtil 20/5)
ANM.:
KILDE: NetKon
Sympatikonflikter
• Hovedkonfliktvarsler afgives for at få en ny
overenskomst eller for at få fornyet en gældende
overenskomst
• Sympatikonflikter varsles for at yde støtte til
parterne i en hovedkonflikt = til støtte for en løbende
arbejdsstandsning etableres en ny
arbejdsstandsning, f.eks. ved at stoppe for den
hovedkonfliktramte virksomheds tilførsel eller
afsætning af varer
• Sympatikonflikten har dermed som sit formål at
bidrage aktivt til den pression, der lægges på parten
i hovedkonflikten
Sympatikonflikter
• Iværksættelse af sympatikonflikt kræver
overholdelse af såvel
– Formelle betingelser
– Materielle betingelser
Formelle betingelser for varsling af
sympatikonflikt
• DA/LO-området
• Formalistisk?
– At iværksætte en kollektiv konflikt er et vidtgående
skridt
– Det kan indebære afbrydelse/suspension af
ansættelsesforholdet
– Der er som udgangspunkt fredspligt
Varsling af sympatikonflikt
• Hovedaftalens § 2, stk. 3:
• ”At man agter at forelægge en sådan forsamling
forslag om arbejdsstandsning skal tilkendegives den
anden hovedorganisations forretningsudvalg ved
særlig og anbefalet skrivelse, mindst 14 dage før
arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat,
og der skal på samme måde gives den anden part
meddelelse om forsamlingens beslutning, mindst 7
dage forinden arbejdsstandsningen iværksættes..”
Varsling af sympatikonflikt
•
•
•
•
•
14 og 7 dages reglen
Forbundet sender 1. varsel og LO sender 2. varsel
Særlig og anbefalet skrivelse
Stiles til DA’s forretningsudvalg
1. og 2. varsels indhold
– Angivelse af ikrafttræden
– Klarhed?
Varsling af sympatikonflikt
• Varslernes materielle indhold
– ”Ingen medlemmer af forbundet beskæftiget hos
ovennævnte arbejdsgiverorganisations
medlemsvirksomheder må herefter udføre arbejde, der
hidrører fra eller er bestemt for den ovennævnte
virksomhed”…
– AR2005.839 (i hvert fald for byggevirksomheder)
…”eller arbejde på eller bestemt for bygge- eller
arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører
arbejde”
De traditionelle betingelser for
sympatikonfliktens tilladelighed
• Ret til iværksættelse af sympatikonflikt? Hovedaftale
eller Normens § 11.
• Hovedkonflikt skal være lovlig og iværksat
• Lovligt fagligt formål – alene støtte hovedkonflikten
• Der skal være et interessefællesskab mellem de af
hovedkonflikten berørte lønmodtagere, og de af
sympatikonflikten berørte lønmodtagere
• Sympatikonflikten skal være egnet til at påvirke
hovedkonflikten
• Krav om proportionalitet
Konkrete betingelser for sympatikonfliktens
tilladelighed
• Fysiske blokader er ikke en del af en lovlig
sympatiaktion
• Kampskridt, der berøver den konfliktramte
arbejdsgiver enhver eksistensmulighed, er i sig selv
ulovlige
• Affaldsindsamling (AR2001.819 – Teaterkælderen +
AR2012.0341 – Vejlegården)
• Kundehenvendelser (AR1999.735 – Brørup
Maskinstation + AR2012.0341 – Vejlegården)
• Udbringning af post (AR2012.0341 – Vejlegården)
• Telekommunikation (AR2001.819 – Teaterkælderen)
• Annoncekampagne (AR2004.308)
Udenlandske konflikter
• AR2014.0028 Kim Johansen OÜ
• AR2014.0241 Risavika Terminal A/S –
hovedforhandles september 2014

similar documents