PowerPoint-presentasjon

Report
Barnehageøkonomi og PwCs
utredning om barnehage i Oslo
Samling for tillitsvalgte
Tromsø
14/2 – 2013
Stein Stugu
Menneskesynet bak
privatisering?
• Ayn Rand – ”Atlas shrugged” (”De som
beveger verden”):
• Elitisme kombinert med forakt
• Eliten skal beholde resultatet av ”sitt” arbeid
• Reitan (Hvis jeg var president)
• Vi er alle drevet av egeninteresse
• Vi er alle (snille) egoister
• Odd Reitan mener gründere ikke skal være redde for verken
forfengelighet eller penger. (adressa 2/11 – 2011)
Litt om barnehageøkonomi
Tildeling til private barnehager
Tilskuddsbeløp
Ikke-kommunale ordinære barnehager. Vektet snitt heltidsplass
100000
78525
80000
64301
60000
80320
82355
86103
87195
86570
69094
55506
40000
20000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Andel av kostnader i kommunale barnehager i 2011, 91,2 %
2011-kroner. Kilde SØF-rapport 0x/12
Tilskuddandelen skal øke
Tilskudd i %, vedtak om minimum 2012 – 2014
(fra august)
102
100
100
98
96
94
94
92
91.2
92
90
88
86
2011
2012
2013
2014
Tilskuddsandel i dag
Kilde: Telemarksforskning
Barnehagenes
økonomi
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
23.6
76.6
Privat
14.7
85.3
Offentlig
Annet
Lønn, pensjon
Hva brukes de 23,6 % til?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utbytte 0,8 %
Styrket egenkapital 3,8 %
Lys, energi, vann, avløp 3,1 %
Kontor, adm, fremmedtjenester 4,6 %
Vedlikehold, verktøy 3,3 %
Netto kapitalkostnader 1,3 %
Avskrivninger, husleie 6,2 %
Matvarer 2,0 %
Andre varer 0,2 %
Kilde, epost fra Telemarksforskning –
sier selv at det er unøyaktig
Personalkostnader pr. årsverk
Kommunal
Samlet
Av dette pensjon
Privat
506 801
426 706
60 074
20 890
I tillegg er private barnehager i hovedsak nyere,
noe som gir lavere personalkostnader selv med
samme (eller liknende) tariffavtale
Assistent, 51 100 i lønnsøkning fra 4 – 10 års
ansiennitet
Førskolelærer, 44 100 fra 4 – 10 år
Kilde: Telemarksforskning, Kostnader i
barnehage i 2011 og nasjonale satser for 2013
Statens retningslinjer for tildeling
• ”Kommunen må ved beregningen av
tilskuddet etter forskriften ta med alle
budsjetterte driftskostnader i alle tilsvarende
kommunale barnehager” (Nr F-05/2011)
• ”Videre er det slik at kommunen betaler en premie (pensjon, min.
anm.) som er lik for alle kommunale ansatte…..dersom man skulle
beregnet en pensjonspremie for kommunalt ansatte som gruppe, ville
premien for disse antakelig blitt lavere på grunn av at barnehageansatte
har lavere lønnsnivå og ansiennitet enn gjennomsnittet av kommunalt
ansatte.” (Kunnskapsdepartementet, brev til PBL 15/2 – 2012)
Lønn barnehage
Månedslønn, SSB, des 2011
36400
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
30100
Kommune i alt
Barnehage
Kommune i alt
Barnehage
Lavere kostnader, private
barnehager
4 – avdelings barnehage – 20 ansatte
Pr. ansatt
Samlet
Pensjon
40 000
800 000
Lønn
20 000
400 000
PwCs utredning
3 alternativer:
1. Salg av barnehagebygg
2. Konkurranseutsette driften av barnehager
3. Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av
bygg
Forutsetning og tenkning
• Tilskuddene økes til 100 %
• Oslo viderefører dagens kapitaltilskudd –
høyere enn statens satser
• De dyreste barnehagene konkurranseutsettes
• Salgsgevinst + reduserte tilskuddsatser er
gevinsten
Men er dette mye
• Oslos årlige kostnader barnehage var i 2011
5 milliarder
• Tilskuddsatsene redusere i beste fall med
2,6 – 3 %
• Dette er i et 20 års perspektiv
• Min erfaring fra privat næringsliv er at dette
er svært små beløp, ingen ville satt ut
virksomhet fordi usikkerheten er for stor
Svakheter og usikkerhet
• Hvor mange vil kreve valgrett – gir kostnader (er dette
grunnen til at Tromsø arbeider med å skille ut i eget
selskap?)
• Pensjon – er det riktig beregnet
• PwC har ikke sett på pensjonsforpliktelser som blir igjen i
kommunen
• Er det mulig å konkurranseutsette de dyreste barnehagene
uten å betale mer i tilskudd?
• Det er gamle og tungdrevne barnehager som er dyrest
Oslos vedtak
•
Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale
barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju
barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle
kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende
salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal
konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn
kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes
fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift.
1.
Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi.
Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til
private barnehagebedrifter.
Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte
av driften.
Foreslått avsetning på 105 millioner kroner i 2016 til bygging av to barnehager trekkes tilbake, og
tomtene selges for privat barnehageutbygging.
2.
3.
4.
Min konklusjon
Når Oslo kommune velger å
konkurranseutsette vil kommunen
sannsynligvis tape på det
Eneste motivasjon må være ideologi
Hva vil bli konsekvensene i Tromsø hvis
konkurranseutsetting?
• Kostnadene for kommunen vil ikke gå ned
• Stønadssatsene til private vil gå ned
• Presset på rasjonalisering i kommunen vil
øke – jo billigere kommunen driver – jo
lavere blir tilskuddsatsen
• Hvis konklusjon blir eget foretak – pass på
valgretten

similar documents