PowerPoint - Prefectura Judeţului Timiş

Report
Raport de evaluare a rezultatelor
activităților desfășurate de Instituția
Prefectului Județul Timiș în anul
2013
• 10 obiective strategice
o 14 obiective operaționale
o 47 indicatori de performanță
OBIECTIVE STRATEGICE
1. Asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative la
nivelul județului Timiș
2. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile
administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ
3. Asigurarea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de
măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe
4. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi
pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar.
5. Asigurarea bunei organizări a activității serviciilor publice desfășurate în cadrul instituției
prefectului
6. Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în responsabilitatea prefectului cu
privire la conducerea SPD ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale din subordinea guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
7. Asigurarea bunei desfăşurări a activității comisiilor de specialitate coordonate de către
prefect ce au în vedere exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor
normative cu caracter reparatoriu.
8. Asigurarea bunei coordonări a activității privind problematica specifică minorităților
naționale
9. Urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea
reformei în administraţia publică
10.Asigurarea eficienței activității la nivelul instituției
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea respectării legii
la nivelul județului.
Creșterea eficienței comitetelor și comisiilor și altor structuri din care fac parte reprezentați ai
instituției prefectului
Întărirea capacității instituționale în activitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități
publice
Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor administrative
emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale.
Creșterea capacității de coordonare și de verificare a acțiunilor întreprinse în vederea
implementării prevederilor legale în domeniul alegerilor locale și parlamentare
Întărirea capacității de sprijinire a acțiunilor desfășurate de către solicitanții din județ în vederea
creșterii absorbției fondurilor europene
Creșterea eficienței Comitetului pentru situații de urgență
Creșterea capacității de coordonare și de verificare a activității serviciilor publice desfășurate în
cadrul instituției prefectului
Creșterea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale
Îmbunătățirea activității instituției prefectului și a celorlalte structuri implicate în realizarea
atribuțiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu
Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale
Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în administrația
publică,în scopul creșterii calității actului administrativ
Creșterea eficienței comunicării interne în instituția prefectului
Creșterea gradului de transparență a activității instituției prefectului,prin informarea continuă cu
privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de informații de interes public și prin
implicarea partenerilor sociali în procesul decizional
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
numărul de verificări efectuate de comisiile mixte,prevăzute în H.G. nr. 460/2006,raportat la numărul de comisii
mixte, constituite prin ordin al prefectului
numărul de domenii supuse analizei
numărul de analize și studii efectuate
numărul de informări transmise la MAI cu privire la problemele identificate în domeniile de interes major ori la
aspectele care pot fi îmbunătățite
numărul de acțiuni de instruire și îndrumare a membrilor comisiilor /comitetelor, pentru cunoașterea normelor
legale incidente
numărul de analize și studii efectuate cu privire la aplicarea actelor normative din domeniu
numărul de informări înaintate prefectului
numărul de domenii supuse analizei
numărul de informari înaintate prefectului,cu privire la problemele identificate ori la aspectele care pot fi
îmbunătățite
numărul de acțiuni de verificare efectuate, raportat la numărul de acte administrative transmise la instituția
prefectului
numărul de analize transmise la MAI,cu privire la aspectele relevante rezultate în cadrul controlului de legalitate
numărul de acțiuni de îndrumare a autorităților publice locale,organizate pentru cunoașterea normelor legale.
numărul de evenimente organizate
numărul de acțiuni de instruire și îndrumare pentru cunoașterea normelor legale în domeniu
numărul de acțiuni de îndrumare,în vederea accesării fondurilor europene
numărul de acțiuni întreprinse în vederea sprijinirii solicitanților
numărul de proiecte aplicate de instituțiile publice din județ care au fost monitorizate
numărul de ședințe de lucru ale Comitetului județean pentru situații de urgență;
numărul de hotărâri adoptate în cadrul ședințelor de lucru;
numărul de ședințe ale Comandamentului de iarnă;
numărul de atenționări, avertizări și informări meteorologice și hidrologice transmise;
numărul de verificări ale asigurării serviciului de permanență la primăriile din județ;
numărul de măsuri dispuse de prefect, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență;
numărul de informări înaintate prefectului.
numărul de reuniuni organizate cu salariații instituției care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor
publice(a pașapoartelor simple)
numărul analizelor și studiilor efectuate
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
27. numărul informărilor înaintate prefectului cu privire la :
- posibilitățile de creare a unor sisteme de monitorizare continuă și control al calității serviciilor publice
- numărul de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la eliberarea documentelor solicitate
28. numărul de verificări efectuate cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru evaluarea modului
de organizare și desfășurare a activității acestora
29. numărul de propuneri formulate privind armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate
30. numărul de informări transmise MAI, inclusiv cu privire la problemele identificate în activitatea serviciilor publice
deconcentrate ori la aspectele care pot fi îmbunătățite.
31.
32. numărul de acțiuni de instruire și îndrumare organizate pentru cunoașterea de către cei implicați a normelor legale
incidente
33. numărul de analize și studii efectuate cu privire la stadiul procesului de aplicare a actelor normative cu caracter
reparatoriu
34. numărul de informări înaintate prefectului, în vederea transmiterii la MAI, cu privire la problemele identificate ori la
aspectele care pot fi îmbunătățite
35. numărul de acțiuni de îndrumare pentru cunoașterea normelor legale specifice
36. numărul de analize efectuate
37. numărul de informări transmise MAI, inclusiv cu privire la problemele identificate ori la aspectele care pot fi
îmbunătățite
de domenii supuse analizei
de analize și studii efectuate
de acțiuni de promovare/ diseminare organizate (ședințe de lucru, conferințe etc.)
de informări înaintate prefectului cu privire la aspectele ce trebuie îmbunătățite
de evenimente organizate pentru promovarea activității prefectului,respectiv a instituției prefectului
de acțiuni întreprinse pentru simplificarea, modernizarea sau îmbunătățirea interfeței furnizate de
instituția prefectului
44. numărul de colaborări stabilite între instituția prefectului și partenerii sociali
45. numărul de reuniuni organizate cu salariații instituției
46. numărul mediu de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la soluționarea documentelor și
realizarea sarcinilor primite de prefect , respectiv instituția prefectului ,în funcție de tipul acestora
47. numărul de acțiuni întreprinse în vederea îmbunătățirii fluxului de informare – documentare în cadrul instituției
prefectului
38. numărul
39. numărul
40. numărul
41. numărul
42. numărul
43. numărul
Activități realizate referitor la
Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură
sau prin echivalent a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România
 Cauze în materia fondului
funciar, pe rolul instanțelor de
judecată în anul 2013
 Cauze în materia legilor
reparatorii, pe rolul instanțelor
în 2013
 28 acțiuni având ca obiect
L10/2001,
 8 acțiuni având ca obiect
L290/2003,
 11 acțiuni având ca obiect
L9/1998.
Acțiuni noi:
- fond funciar, 96 acțiuni,
- L9/1998, 5 acțiuni,
- L290/2003,8 acțiuni,
- L10/2001, 3 acțiuni
 transmiterea a 146 atenționări,
avertizări și informări privind
fenomene meteorologice
periculoase imediate, emise de
către Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana,
 Comitetul judeţean pentru
situaţii de urgenţă Timiş
 Alte activități
 transmiterea a 47 atenționări,
avertizări și informări
meteorologice, emise de către
ANM
 transmiterea a 28 atenționări și
avertizări hidrologice, emise de
către Institutul Național de
Hidrologie și Gospodărire a Apelor
 monitorizarea evoluției unor
situații operative
 convocarea a 6 ședințe a
Comandamentul de iarnă
 Au fost elaborate și monitorizate
trimestrial:
Planul județean de măsuri de
integrare europeană și intensificare
a relațiilor internaționale,
 Planul de măsuri județean, în
conformitate cu documentele
programatice referitoare la
integrarea europeană,
 Planul de acțiuni privind
accesarea fondurilor europene,
7.1.Îndeplinirea sarcinilor ce
revin județului în vederea
respectării angajamentelor
asumate de către Guvernul
României față de Uniunea
Europeană
Planul de acțiuni de informare și
comunicare pe tematică europeană
al județul Timiș
 Planul de acțiuni privind
managementul integrat al frontierei
de stat, la nivelul județului Timiș
Au fost organizate:
7.1.Îndeplinirea sarcinilor ce
revin județului în vederea
respectării angajamentelor
asumate de către Guvernul
României față de Uniunea
Europeană
3 reuniuni ale Grupului de lucru
constituit la nivelul Instituției, în
vederea identificării și eliminării
din actele normative adoptate la
nivel local, a eventualelor
obstacole în calea liberei circulații
a serviciilor și persoanelor,
 2 reuniuni ale Comandamentului
Județean pentru Managementul
Integrat al Frontierei de Stat
7.2. Realizarea de acțiuni cu
sprijinul serviciilor publice
deconcentrate și a altor
instituții și autorități publice
din județul Timiș pentru
cunoașterea și implementarea
la nivelul județului a legislației
comunitare
 Au fost întreprinse demersuri în
vederea asigurării aplicării Directivelor
europene, la nivelul județului Timiș:
 Directiva Comisiei Europene
1999/30/CE privind valorile limită
pentru PM10 din aerul înconjurător
• 11 reuniuni ale Grupului de lucru
constituit la nivelul județului pentru
punerea în aplicare a măsurilor și
acțiunilor cuprinse în Programul
integrat de gestionare a calității
aerului la nivelul județului Timiș
 Directiva 2008/98/CE privind
deșeurile:
• Adrese transmise primăriilor din
județul Timiș, cu privire la obligația
ca acestea să asigure colectarea
separată a deșeurilor
 Activități în legătură cu
organizațiile neguvernamentale
din județul Timiș:
7.3. Realizarea de acțiuni
pentru atragerea societății
civile la activitățile care au
legătură cu procesul de
integrare europeană și
participarea la programele
societății civile în domeniul
integrării europene .
 1 reuniune de lucru a
Grupului Consultativ ONG
 3 reuniuni de lucru ale
Comisiei Județene Timiș în
domeniul egalității de șanse
între femei și bărbați
 transmiterea a 7 informări de
interes pentru societatea civilă
 participarea la 3 seminarii și
1 campanie de informare
organizate de ONG-uri
Monitorizarea a 372 de proiecte
aflate în diferite faze ale primăriilor
din județul Timiș, ale Consiliului
Județean Timiș, ale universităților,
serviciilor publice deconcentrate și
ale altor instituții publice din județ
Elaborarea a 12 situații lunare
privind rezultatele obținute la nivelul
județului Timiș în procesul de absorbție
a fondurilor europene
 a emis, 23970 pașapoarte și 9445
pașapoarte temporare
 a anulat 6159 pașapoarte simple
 a constatat 3 cazuri de falsuri
 a implementat un număr de 724 restricții
 a operat 418 mențiuni în cazurile în
care organele judiciare au instituit
măsuri preventive
 a operat 223 mențiuni pentru cetățenii
pe numele cărora au fost emise
mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea, 81 mențiuni pentru
cetățenii români dați în urmărire
generală, precum și 1 mențiune în cazul
luării hotărârii de amânare a executării
pedepsei
 au fost retrase 60 pașapoarte, luânduse măsura suspendării dreptului la
libera circulație
 au fost eliberate 545 adeverințe
necesare cetățenilor la ambasade
pentru contracte de muncă
Situația cererilor preluate în
sistem de „ghișeu mobil”
LOCAŢIE
Nr. cereri
Nr.
PUNCT
preluate
paşapoarte
MOBIL
În anul 2013 au fost înființate 4
puncte de lucru mobile de preluare
cereri pentru eliberarea de
pașapoarte electronice, în
localitățile Lugoj, Sânnicolau Mare,
Deta și Jimbolia.
eliberate
Lugoj
727
710
Sânnicolau
281
275
Jimbolia
49
45
Deta
40
28
Total
1097
1058
Mare
În activitatea de autorizare provizorie
și înmatriculare definitivă au fost
identificate ca având mențiune de
"vehicul furat sau urmărit în alte
cauze penale", 6 autovehicule,
respectiv 10 autovehicule pentru că
documentele prezentate erau
contrafăcute.
 Activitatea de înmatriculare
vehicule:
au fost emise 27.656 certificate de
înmatriculare
au fost eliberate un număr de 29.938
autorizații provizorii de circulație
au fost radiate 15.524 vehicule
a fost încasată suma totală de
2.735,186 mii lei.
 Activitatea de emitere și
preschimbare permise de conducere
 au fost emise 26.971 permise de
conducere
 au fost preschimbate un număr de 347
permise de conducere
 Activitatea de examinare
• au fost examinate la proba teoretică,
30.294 persoane și declarate "ADMIS"
16.708 persoane
• au fost examinate la proba practică
16.621 persoane și declarate "ADMIS"
9.605 persoane
În anul 2013 au fost prelucrate în
vederea supralegalizării:
 un număr de 4.113 acte, din care:
 3.388 au fost pentru persoane fizice

725 pentru persoane juridice.
 au fost depuse 2.621 cereri, din care:
• 2.091 pentru persoane fizice
• 530 pentru persoane juridice.
Valoarea totală a taxelor achitate la
bugetul de stat a fost de 114.174 lei, din
care 106.260 lei au fost taxe consulare și
7.914 lei au fost taxe de cerere.
În anul 2013 activitatea Corpului de
control a constat în:
 activitatea de sprijin, îndrumare și
verificare:
• 21 controale tematice și punctuale la
primării, ce au vizat în principal
verificarea modului de respectare a
prevederilor legale
 activitatea de primire, înregistrare,
evidență și soluționare a petițiilor
• soluționarea a 22 petiții, care se
referă la nerespectarea legilor fondului
funciar, întârzierea punerii în posesie,
eliberarea titlurilor de proprietate cât și
activitatea consiliilor locale, a
primarilor, precum și sesizări cu privire
la construcții ilegale, la modul de
cheltuire a banilor publici, a
problemelor ce vizează conviețuirea
socială.
 Activitatea de înregistrare a
corespondenței:
- înregistrarea corespondenței în
Registrul de intrare-ieșire: 11.408
poziţii
- Înregistrarea petițiilor în Registrul
electronic: 1.149 poziţii
- Înregistrarea petițiilor formulate în baza
legii 544/2001 în Registrul special: 38
poziții
 Activitatea de expediere și preluare
a corespondenței:
- prin intermediul poștei civile au fost
expediate: 2.807 documente
- prin intermediul poștei speciale au fost
expediate: 1.333 documente
- prin intermediul condicii externe au fost
expediate: 660 documente
- preluarea de la căsuța poștală a
Instituției Prefectului: 3.354
documente
 Activitatea de monitorizare a petițiilor
Numărul total de petiţii a fost de 1.149, din
care:
 12 au constituit reclamaţii privind
tulburarea liniştii publice şi alte
infracţiuni sau contravenţii;
 657 au reprezentat diferite cereri;
 446 au fost cereri privind legile fondului
funciar ori retrocedări de bunuri
preluate abuziv de regimul comunist;
 1 scrisoare de mulţumire;
 33 au fost reveniri, cu aceeaşi
problemă.
 Activitatea de soluționare a petițiilor
Petiţiile au fost soluţionate astfel:
 975 pozitiv sau parţial pozitiv;
 41 negativ;
 în 52 de situaţii au fost comunicate
petenţilor precizările necesare privind
posibilitatea legală de soluţionare;
 55 sunt în curs de soluţionare;
 26 au fost clasate direct.
 Activitatea de înscriere și
monitorizare a audiențelor:
În anul 2013 au fost înscriși în audienţă
la conducerea instituției un număr de
408 petenţi dintre care: au depus petiții
96 și 123 au fost reîndrumaţi către alte
instituţii.
Din totalul de petiţii depuse cu ocazia
audienţelor, au fost soluţionate: 67
pozitiv sau parţial pozitiv; 11 negativ iar
în 18 cazuri s-a declinat competenţa
către alte instituţii.
 Activitatea de consiliere a
cetățenilor:
• la Ghișeul de Relații Publice au fost
consiliate: 3416 persoane
• la telefonul cetățeanului au apelat:
452 persoane
 În depozitul de arhivă la data
de 30.12.2013 au fost 4.597
unități arhivistice
Activități legate de arhivă:
 a avut loc o reuniune de lucru
a Comisiei de selecționare a
documentelor
 a fost elaborat un nou
Nomenclator arhivistic al
Instituției Prefectului Județul
Timiș
 a fost elaborată Lucrarea de
Selecționare a Documentelor
pe anul 2013
13.Urmărirea şi
aplicarea prevederilor
cuprinse în strategiile
şi programele pentru
susţinerea reformei în
administraţia publică
 A fost elaborat Manualul
procedurilor de lucru al
Instituției Prefectului județul
Timiș care cuprinde un număr
de 205 proceduri dintre care 9
proceduri au fost elaborate în
anul 2013.
 A fost actualizat site-ul și
pagina de Facebook a
Instituției
13.Urmărirea și
aplicarea prevederilor
cuprinse în strategiile
și programele pentru
susținerea reformei în
administrația publică
 a avut loc o reuniune a
Grupului de lucru constituit la
nivelul Instituției Prefectului
județul Timiș în vederea
monitorizării stadiului de
îndeplinire PMM și CAF.
 au fost realizate 4 rapoarte
trimestriale privind realizarea
activităților propuse în PMM și
CAF , aferent anului 2013.
13.Urmărirea și
aplicarea prevederilor
cuprinse în strategiile
și programele pentru
susținerea reformei în
administrația publică
 a fost elaborat Planul de
Acțiuni al Grupului Județean
Timiș pentru modernizarea
administrației publice, pentru
anul 2013 și 2 rapoarte
semestriale privind stadiul
îndeplinirii acțiunilor
14.ASIGURAREA BUNEI
COORDONĂRI A
ACTIVITĂȚII PRIVIND
PROBLEMATICA
SPECIFICĂ
MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE
14.1.Îndeplinirea sarcinilor
referitoare la implementarea
Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității
romilor pentru perioada 2012 –
2020.
 Elaborarea Planului județean de
măsuri pentru integrarea socială a
cetățenilor români aparținând
minorității romilor pe anul 2013 și un
raport semestrial de monitorizare
 Organizarea unei ședințe a
Grupului de Lucru Mixt (GLM)
județean pentru romi și a unei
ședințe a Biroului județean de
romi, instituit la nivelul județului
Timiș.
 Deplasări în comunitățile de romi din
județul Timiș. În urma acestor
deplasări 500 de persoane au
beneficiat de informare pe teme
legate de prevenirea îmbolnăvirii, a
importanței accesului la sistemul
public de sănătate. Din cele 500 de
persoane, 320 de persoane au
beneficiat de analize medicale
gratuite.
 Constituirea de baze de date
 Elaborarea a 8 informări.
14.ASIGURAREA BUNEI
COORDONĂRI A
ACTIVITĂȚII PRIVIND
PROBLEMATICA
SPECIFICĂ
MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE
14.2.Activitatea specifică
minorităților naționale sârbă și
bulgară
 Menținerea de legături de
colaborare și cooperare cu Uniunea
Sârbilor din România (USR),
Consulatul General al Republicii
Serbia la Timișoara și cu alte
organisme cu activități în domeniul
minorităților naționale.
 Menținerea de legături de
cooperare cu Organizația Uniunii
Bulgare din Banat România (UBB-R)
și cu alte organisme cu activitate în
domeniul minorităților naționale
 Consilierea unor persoane
aparținând minorităților: sârbe și
bulgare.
 Întocmirea a 3 informări privind
respectarea drepturilor minorității
naționale sârbe și bulgare și a unei
informări referitoare la afișarea
plăcuțelor bilingve.
15.ASIGURAREA
COORDONĂRII ȘI
VERIFICĂRII
ACTIVITĂȚII INTERNE A
INSTITUȚIEI
PREFECTULUI JUDEȚUL
TIMIȘ
 Activități ale Grupului de lucru
cu atribuții de monitorizare,
coordonare și îndrumare
metodologică privind
implementarea/dezvoltarea
programului de control intern/
managerial al Instituției
Prefectului Județului Timiș
 Autoevaluarea sistemului de control
intern managerial al Instituției
Prefectului județul Timiș și
elaborarea Raportului anual asupra
sistemului de control
intern/managerial al Instituției
Prefectului Județul Timiș la data de
31 decembrie 2012
 Elaborarea și monitorizarea
trimestrială a Programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern/ managerial la nivelul Instituției
Prefectului județul Timiș pentru anul
2013 și a Planului de acțiune
aferent
 2 reuniuni ale Grupului de lucru; 3
note informative, 10 note interne
către structurile din cadrul instituției,
pentru reglementarea activităților
specifice legate de implementarea
standardelor sistemului de control
intern/managerial.
16.ACTIVITATEA
FUNCŢIONARULUI DE
SECURITATE ŞI A
PERSONALULUI CU
ATRIBUŢII ALE
FUNCŢIONARULUI DE
SECURITATE
În anul 2013 au fost derulate o
serie de activități specifice
după cum urmează:
 demersuri în vederea avizării
accesului la informații clasificate
a unor angajați
 păstrarea și organizarea
evidenței certificatelor de
securitate și a autorizațiilor de
acces la informații clasificate,
 derularea activităților specifice
de pregătire menționate în
Planul de pregătire a
personalului care accesează
informații clasificate la nivelul
Instituției Prefectului Județul
Timiș
În anul 2013 a fost elaborat:
17.ACTIVITATEA DE
AUDIT
 Raportul anual de audit public
intern al Instituției Prefectului
Judeţul Timiș pe anul 2012
 Planul de audit pe anul 2014
 au fost realizate 4 misiuni de
audit public intern
 Ziua Prefecturii
 Ziua Europei
 Ziua Națională a României
 Demersuri întreprinse prin
intermediul parteneriatelor
 Parteneriatul cu primăriile în
vederea facilitării accesului
cetățenilor la servicii publice de
calitate
 în baza unor protocoale de
colaborare cu primăriile Lugoj,
Sânnicolau Mare, Jimbolia și Deta
au fost deschise Puncte de Lucru
Mobile pentru preluarea
cererilor/eliberarea pașapoartelor
simple electronice în aceste
localități.
 Parteneriatul cu universitățile sau
organizații studențești din judeţul
Timiş în baza cărora au fost
desfăşurate stagii de practică şi
voluntariat de către studenți.
 39 studenţi de la Universitatea de Vest au
efectuat practica de specialitate în cadrul
instituției,
 4 studenți de la Universitatea
Politehnica din Timișoara au efectuat un
sondaj de opinie în cadrul instituției
 în cadrul proiectului „PRACTeam, 9 studenți
de la FEEA, coordonați de doi tutori din
cadrul instituției au efectuat stagiu de
practică și au realizat 2 sondaje de opinie
 Demersuri întreprinse prin
intermediul parteneriatelor
 Parteneriatul cu organizaţii studenţeşti:
 În baza parteneriatului cu Asociaţia
Europeană a Studenţilor în Drept, Instituţia a
oferit locuri de practică în cadrul instituţiei
pentru 16 studenţi ai Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii
de Vest Timişoara.
Situaţia delegaţiilor străine, după ţara din care provin
Germania a fost reprezentată de 16 delegaţii, urmată de Franța cu 9 delegații, Serbia cu
6 delegații, Italia cu 5 delegaţii, Austria cu 4 delegaţii, Spania și Ungaria fiecare cu câte
3 delegaţii, Macedonia, Regatul Țărilor de Jos și Cehia cu 2 delegații, restul ţărilor câte
1 delegaţie
Situația pe continente a delegațiilor străine
60
56
50
Europa
40
America
30
Africa
20
Asia
10
4
0
1 1
Se observă că cele mai multe delegații au fost din Europa (56), urmată de Asia (4),
America (1), Africa(1).
Au fost identificate un număr de
114 riscuri, care au fost
înregistrate în Registrul riscurilor
de corupție

Îndeplinirea cu profesionalism a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării
alegerilor din anul 2014.

Eficientizarea activității de verificare a legalității actelor administrative adoptate și emise la nivelul
autorităților administrației publice locale precum și a activităților desfășurate în vederea aplicării
dispozițiilor legilor cu caracter reparatoriu.

Identificarea și utilizarea celor mai eficiente căi de comunicare cu potențialii beneficiari ai oportunităților
de finanțare din fonduri europene, în vederea pregătirii unor proiecte de calitate ce pot obține finanțare
în perioada de programare financiară 2014 – 2020;

Implementarea la nivelul Instituției a unui sistem de management al documentelor și arhivare
electronică a acestora;

Reînnoirea Acordului de Cooperare dintre Instituţiile Prefectului Judeţelor Caraş-Severin și Timiş din
România și Prefecturile Districtelor Banatului de Nord, Central și de Sud din Republica Serbia, încheiat
la data de 26 februarie 2010;

Transpunerea în practică a prevederilor Acordului semnat între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi
Integrare (OFII), Consiliul Judeţean Timiș și Departamentul Rhône, destinat implementării unui proiect
experimental de sprijinire a reinserţiei familiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, revenite
din Franţa
O
Încheierea Acordului de înfrățire între Județul Timiș și Provincia Yunnan din Republica Populară
Chineză, la propunerea Guvernului Poporului Provinciei Yunnan, ca urmare a vizitei la Timișoara din
perioada 2 – 3 octombrie 2013, a delegației Comitetului Permanent al Congresului Reprezentanților
Poporului al Provinciei Yunnan;
O
Efectuarea în luna iunie 2014, de către o delegație a județului Timiș, a unei vizite în Republica Populară
Chineză, Provincia Yunnan și la Târgul General Internațional de la Kunming, la invitația Guvernului
Provinciei Yunnan;
Obiective şi priorităţi ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor Timiş pe anul 2014:
O
Combaterea şi prevenirea faptelor de corupţie în rândul personalului;
O
Păstrarea unui timp minim (trei - patru ore) de la data depunerii documentelor de
înmatriculare, până la data emiterii dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare şi
înmânarea unde e cazul a plăcuţelor de înmatriculare, proprietarului;
O
Păstrarea unui interval cât mai mic de la data declarării „ADMIS” la proba teoretică a
candidaţilor pentru obţinerea unui permis de conducere şi data programării la proba
practică, actualul interval variază între 7 şi 38 de zile;
O
Asigurarea unui climat optim de primire a cetăţenilor în spaţiile rezervate serviciului
nostru şi rezolvarea cu celeritate a cererilor acestora;
O
O mai mare transparenţă în activitatea serviciului, prin afişarea pe site-ul Instituţiei
Prefectului Judeţul Timiş a documentelor necesare fiecărei operaţiuni în parte, a
programului de lucru cu publicul, a rezultatelor lunare şi trimestriale, precum şi
posibilitatea cetăţenilor de a descărca imprimatele necesare activităţii serviciului;
O
Eliberarea spaţiilor de arhivare pentru a da posibilitatea unei mai bune gestionări a
activităţii de arhivare desfăşurată la nivelul serviciului.
Obiective şi priorităţi Obiective şi priorităţi ale Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple pe anul 2014
O
Mediatizarea constantă, prin intermediul presei scrise, emisiuni radio şi TV interactive, cu
privire la activitatea serviciului; determinarea şi conştientizarea de către cetăţeni a
faptului că întocmirea documentelor de călătorie nu trebuie lăsată pe „ultima zi”, mai ales
în sezon estival.
O
Instruirea permanentă a personalului și studierea legislaţiei în vigoare din domeniu şi a
procedurilor de lucru, atât în ceea ce priveşte activitatea de preluare şi eliberare a
paşapoartelor, cât şi cea de utilizare a aplicaţiei IDIS.
O
Continuarea activităţii la punctele mobile de lucru ale serviciului şi eficientizarea acesteia
prin menţinerea unei colaborări permanente cu Primăriile localităţilor în care funcţionează
aceste puncte (Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia şi Deta).
Vă mulțumesc!

similar documents