Ettergivelse RK-SKO

Report
Skatteetaten
Betaling av skatt og avgift
Skatt vest - innkrevingsseksjonen
Jan E. Karlsvik
skattejurist
Skatteetaten
Tema
 Kort om ulike typer skatte- og avgiftskrav og to
innkrevere
 Innkrevingsløpet, utlegg, tvangssalg og konkurs
 Næringsdrivende som kreditor
Skatteetaten
Innkreving av skatt og avgift
 Betalinger til kemner/skatteoppkrever
1. Forskuddsskatt
2. Forskuddstrekk
3. Restskatt
4. Arbeidsgiveravgift
 Betalinger til Skatt vest
1. Merverdiavgift
Skatteetaten
Forfall og betalingsfrister

-
Forskuddsskatt
Innbetales i 4 terminer årlig:
Termin 1: 15. mars
Termin 2: 15. mai
Termin 3: 15. september
Termin 4: 15. november
Viktig!
 ”Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer
til betaling”.

Restskatt
–
forfaller 3 uker etter ferdig skatteoppgjør / utlagt skatteliste, men tidligst 20
august. Hvis restskatten er over kr 1 000, så forfaller den i 2 terminer, med andre
forfall 5 uker etter første, ordinære forfall.
Skatteetaten
Forfall og betalingsfrister
 Merverdiavgift
- 6 terminer årlig, eller årstermin. Betalingsfrist samme som
oppgavefristen
Termin 1: januar-februar
10. april
Termin 2: mars-april
10. juni
Termin 3: mai-juni
31. august
Termin 4: juli-august
10. oktober
Termin 5: september-oktober
10. desember
Termin 6: november-desember
10. februar
Årstermin:
10. mars
Skatteetaten
Forfall og betalingsfrister
 Hvis du er arbeidsgiver:
 Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
- 6 terminer årlig. Betalingsfrist samme som oppgavefristen
Termin 1: januar-februar
15. mars
Termin 2: mars-april
15. mai
Termin 3: mai-juni
15. juli
Termin 4: juli-august
15. september
Termin 5: september-oktober
15. november
Termin 6: november-desember
15. januar
Skatteetaten
Typiske kostnader ved
innkrevingen
 Forsinkelsesrente
– løper fra forfall
– for tiden 8,75%, reguleres hvert halvår
 gebyr
– ved begjæring om utleggsforretning – kr 1 591
– større gebyr ved tvangssalg
 Forhøyet avgift pga for sent levert oppgave
– opptil 3% av avgiften, men minst kr 250, og ikke mer enn kr 5 000
– har egentlig ikke noe med innkreving å gjøre, men det oppfattes slik
Skatteetaten
Hvorfor høye kostnader?
 Skattemyndighetene er ikke kredittyter, og skal
ikke brukes til finansiering av drift.
 Skattemyndighetene kan ikke velge sine kunder,
vi er en ”ufrivillig kreditor”.
 En ufrivillig kreditt hos oss kan være en
urettmessig fordel for den næringsdrivende, og
kan virke som en forskjellsbehandling som er
konkurransevridende.
 Straffemessig og allmennpreventivt preg.
Skatteetaten
Innkrevingsløpet
Forfall
Varsel
Utlegg
pant i bil, båt, eiendom, konto
intet til utlegg
Tvangssalg
utleggstrekk
Konkurs?
Skatteetaten
Hva det kan tas utlegg i
Dekningsloven § 2-2:
 ”…fordringshaverne [har] rett til dekning i ethvert
formuesgode som tilhører skyldneren på
beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på
annen måte omgjøres i penger”
Skatteetaten
Avholdelse av
utleggsforretning
 Avholdes av politimyndighetene, d.v.s. namsfogd eller
namsmann
 Skatteetaten kan ha en særnamsmann
 Skyldner varsles om når utleggsforretningen skal avholdes,
og oppfordres til å være tilstede.
 Namsmannen undersøker alle eiendeler og vurderer hva det
kan tas utlegg i. Dersom det ikke finnes formuesgoder som
kan dekke hele eller deler av gjelden, så avholdes
utleggsforretningen med ”intet til utlegg”.
Skatteetaten
Tvangsdekning
 Tvangssalg
1. Bestemmes av namsmann for løsøre m.m.
2. Bestemmes av tingretten for fast eiendom
3. Gjennomføres av namsmann eller medhjelper til markedspriser
Skatteetaten
Konkurs
 Konkurs betyr at skyldners økonomiske forhold
overtas av en bostyrer, som gjennomgår alle
økonomiske disposisjoner, all gjeld, og eiendeler.
 Som hovedregel avsluttes virksomheten.
 Bostyrer vil selge alt av verdi for boet, til inntekt
for kreditorene.
 Boet avsluttes med fordeling av overskudd til
kreditorene, eller uten fordeling
Skatteetaten
Konkurs
 insolvenspresumsjon
– Utleggsforretning avholdt med ”intet til utlegg”
– Beviselig krav
 Konkurs er det mest alvorlige av
innkrevingstiltakene, og regnes som
”siste utvei”.
 Skatteetaten er raskt ute med konkurs
– ufrivillig kreditor, hensynet til lik konkurranse, renovasjon,
gjennomgang av forretningsdrift mtp omstøtelse og straffbare forhold
– eksempelet TA Invest, Lyn AS
Skatteetaten
Etter konkursen
 Gjelden blir ikke slettet etter konkursen,
deknl § 6-6.
 AS opphører å eksistere og slettes etter en
konkurs. Dermed faller gjelden bort
- utenlandske selskap (NUF)
Skatteetaten
Hva hvis man ikke kan betale?
 Ta kontakt med skatteoppkrever og/eller
skattekontor.
 Tlf. 800 80 000 (Skatt vest) – 53030800 (kemneren)
 Fortell oss om situasjonen.
 Åpne posten! Ta telefonen!
Skatteetaten
Kreditt i næring
 Næringsdrivende vil møte kunder og leverandører
som ikke kan betale / levere
– Faktura for betaling i ettertid er det samme som kreditt
– Umulig å gardere seg helt mot at skyldner kan bli ute av stand til å
betale
– forskuddsbetaling, kontant (samtidig) oppgjør, bankgaranti
Skatteetaten
Innkreving ved manglende
betaling
 Skriftlig krav og oversittet forfall
 alminnelig tvangsgrunnlag – forliksrådet eller
tingretten
 særlig tvangsgrunnlag – Skriftstykke (faktura)
– 14 dagers varsel, tvangsfullbyrdelseslovens §4-18
 Utleggsbegjæring
– Særlig tvangsgrunnlag – innsigelser mot kravets grunnlag på ethvert
stadium av tvangsfullbyrdelsen
 Inkassobyrå / medhjelper?
Skatteetaten
Forebygge manglende betaling
 Hvordan forebygge manglende betaling /
levering?
 Skatteattest
– to attester, en for skatt og en for merverdiavgift
– en skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter / avgifter
– gyldig i forhold til det offentlige i 6 måneder, men private kan be om
nyere attest
– Viser ikke avgift som ikke er forfalt, for eksempel unndratt avgift eller
ikke leverte oppgaver
Skatteetaten
Noen råd om vurdering av
kreditt
 Hvordan luke ut dårlige betalere?
– selskapsformen – er det personlig foretak, et aksjeselskap eller NUF?
– personlig foretak – personen er ansvarlig for gjeld
– AS – selskapet (og gjeld) slettes etter en konkurs, viktig å vurdere om
selskapet er solid
– NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) – over 50% leverer ikke
selvangivelse, benyttes av mange useriøse aktører, må du kreve inn
penger i utlandet?
– Slå opp i Brønnøysundregistrene, se dato for registrering, navn, evt
andre ting, er foretaket registrert i mva-manntallet?
– Slå opp i foretaksdatabaser, for eksempel purehelp.no, proff.no og
andre – spesielt nyttig for selskap som leverer regnskap til br.reg. Har
revisor merknader til regnskapet?

similar documents