Vardø sjøtrafikksentral Melkøya / Hammerfest januar 2014

Report
Dato frigitt: 2014-03-11
Vardø sjøtrafikksentral
NOR VTS
Petroleumstransporter til/fra
russiske havner i nord,
fra Melkøya og
til Sarnesfjorden
Januar 2014
Oljetransporter langs kysten i nord, januar 2014
Innledning
Vardø sjøtrafikksentral har i januar registrert 132 risikofartøy til/fra russiske havner i nord. Av disse førte 20
skip risikolast med en total befraktning på 834 522 MT oljeprodukter.
Oppgitte mengde oljeprodukter baserer seg på de data som fartøyene er pålagt å innrapportere i henhold til
Barents SRS. Barents SRS ble innført 01.juni 2013 og er et pålagt rapporteringssystem som gjelder innenfor
norsk- og russisk rapporteringspliktigområde. Innenfor området er følgende pålagt å rapportere; tankskip,
fartøy med farlig eller forurensende last, fartøy som har slep og der avstanden fra det slepende fartøys
akterende til akterenden av slepet er større enn 200 meter, fartøy som ikke er under kommando eller som har
begrenset evne til å manøvrere, samt øvrige fartøy på 5000 brutto tonn eller mer.
Avvik i forhold til utskipingshavn og rapportert avgangshavn forekommer. I forhold til Barents SRS er ikke
avgangshavn rapporteringspliktig. Disse opplysningene framskaffes manuelt ved Vardø sjøtrafikksentral.
Videre er det mange fartøy som rapporterer seilas fra Murmansk selv om de kommer fra eksempelvis Vitino
og kun har et kort stopp i Murmansk. Det har imidlertid ingen betydning for den totale mengden oljeprodukter i
transitt, men antall seilaser og mengden pr utskipingshavn kan bli feil.
Ut fra de registreringer som er gjort i januar, rapporterte alle tankfartøyene og andre ”risikofartøy” som seilte i
transitt til/fra havner i Nord-Russland. Imidlertid kan teknikken ha sviktet oss uten at det har blitt registrert.
Vardø sjøtrafikksentral
Oljeomlasting
Det ble ikke foretatt omlasting av oljeprodukter ved skip til skip- operasjoner (STS) i løpet av de to foregående
år. I januar 2014 ble det imidlertid gjennomført sju STS- operasjoner, alle i omlastningsområdet i
Sarnesfjorden i Nordkapp kommune. STS- operasjoner i dette området vil skje rutinemessig i en periode og
Vardø sjøtrafikksentral velger å presentere antall fartøy som seiler fra Russland med oljelast til omlasting i
Sarnesfjorden så lenge aktiviteten pågår. Mengden oljeprodukter som omlastes inngår i den samlede
mengden som presenteres i statistikken.
Radioaktivt materiale
I januar fulgte Vardø sjøtrafikksentral seilaset til en atomisbryter i transitt, mens den seilte i norsk økonomisk
sone. Isbryteren seilte fra Murmansk til St. Petersburg.
Videre seilte ett fartøy med radioaktivt materiale som internasjonalt seilas og ett skip ble sjekket i henhold til
våre prosedyrer da det tidligere har fraktet radioaktivt materiale.
Bunkers
I en periode framover vil Vardø sjøtrafikksentral registrere bunkers på de risikofartøyene som omfattes av
denne statistikken. Man kategoriserer bunkers i to kategorier, heavy fuel oil (HFO) og marine diesel oil
(MDO). I januar ble det registrerte 162 035 MT bunkers, hvor av 145 456 MT var HFO og 16 579 var MDO.
Vardø sjøtrafikksentral
Definisjoner
Ved utarbeidelse av våre statistikker benytter vi følgende definisjoner:
▪Transittseilaser: Alle seilaser som har både avgangshavn og ankomsthavn utenfor Norge.
▪ Internasjonale seilaser: Alle seilaser som går mellom en norsk havn og en utenlandsk havn.
▪ Nasjonale seilaser: Alle seilaser som går mellom norske havner.
▪ Risikofartøy: Alle tankfartøy og fartøyer som fører farlig og/eller forurensende last, alle fartøyer over 5000
BT (lengde ca 130m) samt fartøyer som fører radioaktivt materiale.
▪ Risikolast: Last oppført i den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG- koden).
Produkter som oppført i kapittel 17 i den internasjonale kjemikaliekoden for bygging og utrustning av skip
som fører skadelige kjemikalier i bulk (IBC-koden).
Produkter som oppført i kapittel 19 i den internasjonale koden for bygging og utrustning av skip som fører
flytende gasser i bulk (IGC-koden).
Vardø sjøtrafikksentral
Oljer som definert i den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (MARPOL)
Annex 1.
Skadelige flytende stoffer i bulk som definert i MARPOL Annex 2. Skadelige, forurensende stoffer i pakket
form som definert i MARPOL Annex 3.
Radioaktive stoffer som definert i den internasjonale koden for sikker transport av bestrålt nukleært brensel,
plutonium og sterkt radioaktivt avfall i beholdere (INF-koden).
Vardø sjøtrafikksentral
Kart over ”Barents SRS” sitt virkeområde
med nærmere angivelse av det norske
ansvars- og rapporteringsområdet
Vardø sjøtrafikksentral
Havner i Nord-Russland
Dudinka
Murmansk
Kandalaksha
Vitino
Arkhangelsk
Vardø sjøtrafikksentral
Antall seilaser for ”risk-fartøyer” til/fra russiske havner i nord
Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014
160
140
132
120
100
2 012
80
2 013
2 014
60
40
20
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Vardø sjøtrafikksentral
Sep
Okt
Nov
Des
Antall fartøyer med petroleumslast langs kysten i nord
Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014
35
30
25
20
20
2 012
2 013
2 014
15
10
5
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Vardø sjøtrafikksentral
Okt
Nov
Des
Transport av petroleumsprodukter langs kysten i nord, lastemengde i tonn
Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
834 522
2 012
800,000
2 013
2 014
600,000
400,000
200,000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Vardø sjøtrafikksentral
Okt
Nov
Des
Petroleumsprodukter pr fartøy i transitt i nord, gjennomsnittlig
lastemengde i tonn
Fra og med: 01.01.2012 Til og med :31.01.2014
60,000
50,000
41 726
40,000
30,000
2 012
2 013
2 014
20,000
10,000
0
Vardø sjøtrafikksentral
Total befraktning av petroleumsprodukter i transitt i nord
Antall transporter fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014
298
298
300
250
200
2 012
150
2 013
2 014
100
20
50
0
2012
2013
Vardø sjøtrafikksentral
2014
Total befraktning av petroleumsprodukter i transitt i nord,
befraktet mengde i tonn
Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014
12,139,717
14,000,000
10,859,818
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
834,522
2,000,000
0
2 012
2 013
Vardø sjøtrafikksentral
2 014
Fordeling av UN-nummer på type last
NOR VTS benytter følgende fordeling av UN-nummer for denne statistikken:
Type last
UN nummer
Råolje
1267
Tungolje/residual olje
3256, 3257, 1999
Petroleumsdestillater
1202, 1203, 1223, 1268, 1334, 1863
Gasskondensat/LNG/LPG
1011,1065, 1078, 1965, 1971, 1972, 1978,
1075
Andre oljeprodukter
2304, 3229, 3475, 3494
Radioaktivt materiell
2910-2918 og 3321-3333
Diverse
1114, 1201, 1272, 1230, 1237, 1992, 1993,
3082, 3295
Vardø sjøtrafikksentral
Merknad
Type last fordelt på antall tankfartøyer i transitt til/fra russiske havner
i nord
Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014
10
10
8
9
8
7
6
5
4
3
2
2
1
0
0
Vardø sjøtrafikksentral
0
Total mengde fordelt på type last i transitt til/fra russiske havner i nord,
januar 2014
88,698
Diverse
Gasskondensat/LNG/LPG
258,053
Petroleumsdestilater
Råolje
487,771
Tungolje/residual olje
Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner
i nord - avgangshavner
Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014
17
18
16
14
12
10
8
3
6
4
2
Arkhangelsk
Murmansk
Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i
nord - destinasjoner
Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014
7
7
6
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
Amsterdam
Honningsvåg
Naantali
(Nadendal)
Rotterdam
Vardø sjøtrafikksentral
Teesport
Terneuzen
Analyse av fartøyer
Generelt
Informasjonen i analysen er hentet fra fartøyene selv og fra åpne kilder som Lloyds Ship Register og SeaWeb.com. Trafikksentralen i Vardø sitt operatørstøttesystem (OSS) er brukt som registreringsverktøy og
verktøy for å utarbeide grunnlaget for statistikken.
Generelt kan man si at det er relativt nye fartøyer som har forestått oljetransporter i nord i perioden. Kun ett
av fartøyene er eldre enn 14 år.
Videre ble det ikke registrert noen tankfartøy med enkelt skrog i perioden.
Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i
nord – flaggstater
Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014
8
8
7
6
5
4
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
DIS
GEU
IOM
KYPROS
LIB
MAROKKO
MTA
NCY
Russland
DIS: Dansk int. skipsreg. NIS: Norsk int. skipsreg. LIB: Liberia SNG: Singapore MTA: Malta MAI: Marshall Islands ITL: Italia
BAH: Bahamas IOM: Island of Man NCY: Kypros NTH: Nederland GEU: Tyskland GBI: Storbritannia
Vardø sjøtrafikksentral
Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord,
fordelt etter fartøyenes alder
Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014
12
6
1
1
0
0 - 4 år
5 - 9 år
10 - 14 år
15 - 19 år
Vardø sjøtrafikksentral
20 år eller eldre
Størrelse (BT) på fartøyene som fraktet petroleumsprodukter til/fra
russiske havner nord
Fra og med: 01.01. 2014 Til og med: 31.01.2014
11
9
0
0 - 24.999
25.000 - 49.999
50.000 - 74.999
0
75.000 - 100.000
Vardø sjøtrafikksentral
0
Over 100.000
Størrelse (DWT) på fartøyene som fraktet petroleumsprodukter til/fra
russiske havner nord
Fra og med: 01.01.2014 Til og med 31.01.2014
8
8
4
0
0 - 24.999
25.000 - 49.999
50.000 - 74.999
75.000 - 99.999
Vardø sjøtrafikksentral
0
100.000- 124.999
Melkøya / Hammerfest
januar 2014
Farvannet ved Melkøya og Hammerfest havn ligger under Vardø sjøtrafikksentral sitt virkeområde.
For de fartøy som frakter gass fra anlegget på Melkøya gjelder forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann,
kapittel 8, ”Bestemmelser som gjelder bruk av farvann ved Melkøya og Hammerfest havn i virkeområdet
til sjøtrafikksentralen i Vardø”.
Vardø sjøtrafikksentral velger å presenterer antall utskipinger fra anlegget på Melkøya. Imidlertid er det
mange av fartøyene som frakter gass fra Melkøya som registrerer sin avgang fra Hammerfest, derfor
benytter vi begge registreringene ved utarbeidelse av tallmaterialet. Normalt skipes det ut både LNG,
LPG-mix og kondensat.
I januar ble det registrert sju avganger fra Melkøya.
All data er basert på de opplysningene som vi har tilgjengelig.
Statistikken blir kvalitetssikret så godt som mulig, men enkelte feil kan forekomme.
Vardø sjøtrafikksentral
Antall seilaser fra Melkøya til norske og
internasjonale havner 2012-2014 pr 31.januar 2014
9
8
7
7
6
2 012
5
2 013
4
2 014
3
2
1
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Vardø sjøtrafikksentral
Sep
Okt
Nov
Des
All statistikk er basert på de opplysningene som vi har tilgjengelig.
Statistikken blir kvalitetssikret så godt som mulig, men enkelte feil kan likevel forekomme.
Spørsmål om statistikken kan rettes til Vardø sjøtrafikksentral
E-post: [email protected]
Telefon: 78 98 98 98
Vardø sjøtrafikksentral

similar documents