DLE/Elsikkerhet Norge - installatørmøte 2013

Report
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
1
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
Hvilke endringer innebærer denne?
Boliger, hytter og lignende:
For 2014 videreføres ordningen med kontroll av
nyere installasjonsarbeid
(som innebærer at ressursen på periodisk kontroll av 5% av
boligmassen innen netteiers forsyningsområde omprioriteres)
DLE skal kontrollere alle NYE elektriske
installasjoner
– Med nye installasjoner forstås helt nye elektriske anlegg, som ikke har
vært tilkoblet forsyningsnettet tidligere
– Vesentlige omgjøringer av det elektriske anlegget regnes om ny
installasjon
2
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
Minst 20 % av kontrollene skal utføres i byggeperioden
Ved ”byggeplasskontroll” skal det sjekkes at:
 Kravene i fek og fse blir etterlevd
 Provisoriske anlegg på byggeplassen er ok
Avvik ved anlegget under bygging kan kommenteres i rapporten og vil
først kunne påpekes som avvik etter at utførende har gjennomført
sluttkontroll og utferdiget erklæring om samsvar
På bakgrunn av norsk spenningssystem, byggeskikk og bruksmønster
som gjenspeiler seg i særnorske krav, skal anlegg utført av
utenlandske virksomheter følges opp med kontroll.
3
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
Virksomheter som har registrert avd. u/faglig ansvarlig skal:
 Avkreves dokumentasjon på at alle oppdrag styres gjennom den
registrerte virksomheten
 At faglig ansvarlig følger opp arbeidet disse utfører med fysisk
tilstedeværelse i nødvendig grad
Det skal også utføres verifikasjon av meldte arbeider som utføres av
virksomheter med adresse utenfor netteiers forsyningsområde.
Det skal minst gjennomføres følgende antall verifikasjoner av utført arbeid pr.
virksomhet pr. år, avhengig av hvor mange montører (M) som er ansatt i
virksomheten (omfatter også innleide fagarbeidere):
0
<
M
<
10
6 verifikasjoner
9
<
M
<
25
8 verifikasjoner
24 <
M
<
100
99 <
M
<
12 verifikasjoner
16 verifikasjoner
4
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
Virksomhetene som ikke leverer forskriftsmessige anlegg, skal gis
en tett oppfølging av utført arbeid inntil dette er på et tilfredsstillende
nivå. (Rutiner for overlevering av dokumentasjon følger av fel § 12.)
DLE skal benytte erfaringer fra de siste års kontroll av nye
installasjoner til å hjemle evt. gjentakende avvik som systemavvik
hos elektroentreprenør.
DLE skal ha fokus på at virksomheten har rutiner for oppfølging av
lærlinger (Disse skal motta tilstrekkelig opplæring og veiledning iht. forskriftene).
Det skal rettes fokus mot virksomhetens rutiner for at informasjon etter
verifikasjoner og revisjoner tilflyter hele virksomheten
(også montører og lærlinger)
5
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
DLE skal prioritere oppfølging av saker hvor det avdekkes
eller meldes om ulike former for ulovlig arbeid.
Dette vil kunne gjelde:
 Virksomheter som ikke er registrert
 Virksomheter uten faglig ansvarlig
 Utenlandske faglig ansvarlige og elektrofagarbeidere som ikke har
godkjenning fra DSB
 Elektrofagarbeidere som selvstendig tilbyr tjenester i markedet
6
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
Innleid arbeidskraft
Det skal rettes søkelys mot bruk av innleid arbeidskraft og at dette skjer
i henhold til gjeldende krav
Informasjonsmøte
DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 %
av virksomhetene i forsyningsområdet
 Her bør feil og mangler bl.a. være tema
 Be om møte hvis dere ønsker det
7
DSB’s instruks overfor DLE i 2014
Elektrisitet i boliger hytter og lignende
• For tilsynsåret 2014 gir DSB nettselskapene frihet til å
omdisponere inntil 20 % av ressursen innen dette
resultatområdet (Elektrisitet i boliger hytter og lignende) til
prosjekter som DLE mener gir mer elsikkerhet.
Prosjektforslagene skal forelegges DSB for godkjenning.
8
Feilstatistikk 2013
1.1.13 til 2.10.13
Eidsiva
Utarbeidet av Steinar Myrvåg
9
966 kontrollerte nye anlegg/utvidelser
Kontrollerte nye anlegg/utvidelser i Eidsiva i
perioden 1.1.2013 til 2.10.2013
10
966 kontrollerte nye anlegg/utvidelser
300
248
250
Dokumentasjon
200
eier
Dokumentasjon virksomh.
158
150
Her ligger noen 823 feil
92
100
71
57
50
50
17
1
15
29
11
21
44
11
17
1
6
16
Serie1
2
0
Fordeling av feil og avvik for nye anlegg/utvidelser i perioden
01.01.13 til 02.10.13 totalt 866 avvik
11
Fordeling av dokumentasjonsavvik for nye
anlegg/utvidelser retttet mot eier og utførende virksomhet.
300
248
250
200
158
150
Series1
100
50
0
Dokumentasjon §12
Dokumentasjon §13
Avvikene fordeler seg ca 62 % 38 %på hver ( eier/ utførende
virksomhet) ut fra resultat etter våre stikkprøvekontroller gjeldende
for nye anlegg og utvidelser.
12
520 kontrollerte rene nyanlegg
Kontrollerte rene nyanlegg i perioden
1.1.2013 til 2.10.2013
13
520 kontrollerte rene nyanlegg
Fordeling av feil og avvik for rene nyanlegg i
perioden 01.0112 til 06.09.12 totalt 630 avvik
14
Kommentarer til statistikken
•
•
•
•
•
•
•
Sammenlignet med 2012 er det relativt flere anlegg uten feil i forh til anlegg
m/feil fordelingsprosent er henholdsvis 60 / 40.
Relativt antall feil pr. kontrollert anleggsmasse er under 1 feil pr totalt
kontrollerte anlegg 630/966 = 0,65
I gjennomsnitt 1,6 feil pr. kontrollert anlegg m/feil. 630/ 389.
Det er fortsatt noen unødvendige avvik på merking i helt nye anlegg. Her
ligger et forbedringspotensial. Helt nye anlegg bør ikke inneholde merkefeil i
el-fordelinger.
Dokumentasjon FEL § 12 er rettet mot utførende virksomhet. Flest avvik i
hht § 13. Fortsatt et forbedringspotensial å finne gode løsninger for
synliggjøring og tilgjengelighet av dokumentasjon ( bl.a boligmappa)
Når det gjelder dokumentasjon § 12 er det også et forbedringspotensial der
det ikke er levert dokumentasjon av utførende virksomhet.
Positivt at det ikke er så mange meget alvorlige fysiske feil og mangler.
OPPSUMMERT:
• Det er forbedring i forhold til 2012: Det er likevel fortsatt
forbedringspotensial hos flere av virksomhetene.
15
Kommentarer til statistikken forts…
•
Fysiske feil kan nevnes:
– 823 komfyrvakt
– antall stikk pr rom (823)
– Overspenningsvern
– Vern I2 > Iz ( 823)
§28 (mekaniske forhold) Det er en del manglende festing av utstyr og mangler ved
kabelinnføringer
16
Forskriftsendringer
FEK
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for
arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
(fek) 2013
17
18
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
Kap1 – innledende bestemmelser; formål – elsikkerhet
virkeområde
Kap 2 – krav til foretak, bl. a. registreringsplikt
Kap 3 – kvalifikasjonskravene
Kap 4 – 6, EØS-relaterte regler
Kap 7 – personer som ikke omfattes av EØS-avtalen
Kap 8 – språkkunnskaper
Kap 9 – tilsyn, reaksjoner, straff, ikrafttredelse
19
Ny forskrift og avklaringer
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
4 Plikt til å rette feil og mangler
– Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre
feil og mangler som er påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten, Utbedring av
alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid
– Dette innebærer at man er pliktig til å rette feil på elektriske anlegg også der andre
foretak har vært ansvarlig for det tidligere arbeidet. Vedtak må være endelig.
5 Krav om bruk av kvalifisert personell
Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare
benytte kvalifisert personell.
– Dvs. personer som oppfyller kravene i §§ 6 til 10 og som er oppdatert på den
faglige utviklingen
(har kompetanse og kunnskap om aktuelle forskrifter og normer, også utlendinger)
Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt jf. AML § 14-9
Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode jf.
AML § 14-12 og 14-13
20
Ny forskrift og avklaringer
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
5 Krav om bruk av kvalifisert personell (forts…)
Den som har det faglige ansvaret skal:
(Faglig ansvarlig kan ikke være ansvarlig for mer enn én underenhet)
– Utøver arbeidet
– Er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid.
– Kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis
sammenfallende arbeidstid i et annet foretak
Dersom faglig ansvarlig har fravær ut over 30 virkedager i løpet av ett år,
kan myndighetene gi dispensasjon for en periode opp til seks måneder
..\Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr.pdf
21
Ny forskrift og avklaringer
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske
anlegg
Skal ha fagbrev innenfor elektrofag, som er relevant for de aktuelle
arbeidsoppgaver
– Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse
med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet
drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
― Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og
fritidsbolig (se § 7 angående foreståelse for egen bolig)
– Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte
fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd
– Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette
utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Gjelder f.eks. skifte støpsel (som tidligere)
22
Ny forskrift og avklaringer
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid
knyttet til elektriske anlegg
Skal ha relevant master- eller bachelorgrad, eller to-årig utdanning som
fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst
3 års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
– Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid
knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti
årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende
bestå ny prøve.
– Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i
egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha
relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av
lavspenningsanlegg.
23
Ny forskrift og avklaringer
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
–
–
Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i
§ 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og
vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle
vilkårene i § 7 første ledd
(Tredjepartskontroll, gjelder ikke sluttkontroll av egne utførte anlegg)
Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal
oppfylle vilkårene i § 7 første ledd
11- 21 Gjelder krav til utenlandske foretak og personer
22 Språkkunnskaper
Person som får godkjenning etter forskriften skal ha de
språkkunnskaper som er nødvendige for en forsvarlig yrkesutøvelse og
for å kommunisere med tilsynspersonell.
Arbeidsgiver skal påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige.
24
Ny forskrift og avklaringer
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
23 Tilsyn og administrative reaksjoner
–
–
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3 til § 5 første ledd, kan
ilegges overtredelsesgebyr.
Et foretak kan slettes fra Elvirksomhetsregisteret når vilkårene i § 3 ikke
lenger er til stede eller ved grove eller gjentatte overtredelser av § 3 til §
5.
25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
–
–
–
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013
(FKE og FRV oppheves samtidig)
For person som omfattes av § 7 1. eller 2. ledd anses kravet til praksis som oppfylt
selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen
fullføres senest 31. desember 2016.
Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter
gamle FKE, anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter ny
forskrift.
25
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
§ 3 Registreringsplikt
•
•
Registreringsplikten er utvidet og omfatter nå:
Prosjektering av elektriske anlegg
•
Utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg
•
Kontroll av elektriske anlegg (kommersiell)
•
•
Reparasjon av elektrisk utstyr
Drift og vedlikehold av egne elektriske lavspenningsanl
26
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for
arbeid knyttet til elektriske anlegg
bedriftselektrikerordningen
•
•
•
•
Bestemmelsens tredje ledd innebærer en videreføring av tidligere
”bedriftselektrikerordning”
Kravet om samtykke er opphevet
Foretaket kan selv vurdere om de ønsker å etablere slik ordning og
hvilke fagbrev som er relevante sett i forhold til egne anlegg
Etablering av ordningen utløser registreringsplikt
27
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for
arbeid knyttet til elektriske anlegg
Installasjon i Egen bolig
• Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til
elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal:
• oppfylle kravene i første ledd, eller
• ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og
vedlikehold av lavspenningsanlegg
28
Ny forskrift og avklaringer
NEK 400 vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av juni 2014
NEK inviterer imidlertid til synspunkter på forslag til revidert del 8 i
ovennevnte normsamling.
Høringssvar sendes NEK innen 13. desember
Delnormene i del 8 gir tilleggskrav for nærmere bestemte installasjoner.
Disse er:
 802 — Elektrokjeler
 804 — Fyringsanlegg
 805 — Områder med ekstreme ytre påvirkninger
 806— Batteriinstallasjoner
 810 — Valg og montasje av fordelingstavler
 815 — Elektrolyseanlegg
 820 — Havbruksanlegg
 821 — Kullgruver
 823 — Elektriske installasjoner i boliger
29
Ny forskrift og avklaringer
NEK 400 vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av juni 2014
Andre endringer i NEK 400
 Ingen ”drastiske” nye krav
 Språklig gjennomgang, forenkle krav / formuleringer, fjerne unødvendig
krav
 Noen reviderte delnormer:







NEK 400-5-54 Valg om montasje av elektrisk utstyr —Jordingssystemer
NEK 400-5-55 Valg om montasje av elektrisk utstyr — annet utstyr
NEK 400-7-702 Svømmebassenger og andre basseng
NEK 400-7-714 Utendørs belysningsanlegg
NEK 400-7-715 Belysningsanlegg med ekstra lav spenning
NEK 400-7-722 Lading av elbil
NEK 400-7-753 Varmekabler og tildekkede varmesystemer
30
Mye stilte spørsmål og problemstillinger knyttet til Norm og
forskrift.
Installatørmøte høst 2013
Utarbeidet av:
Steinar Myrvåg
Elsikkerhet Norge AS
31
Spørsmål nr 1
UPS uten skilletrafo terminering av N-leder
Problemstilling:
Ved bruk av trafoløse UPsèr så har det fra DSB sin side vært en
aktuell løsning å legge en singel N-leder fra utgangen på UPs til
primærsiden på første matende effektbryter, for å unngå flytende
nøytralpunkt ved brudd i matende nett fra trafo.
32
UPS uten skilletrafo terminering av N-leder
Koplingsbilde
33
Spørsmål nr 1
UPS uten skilletrafo terminering av N-leder forts..
Spørsmål:
Hvordan skal tverrsnittet på denne lederen fastsettes?
Strømmen som går i denne er vanskelig å beregne da det kan
være varierende last og spesielt skjevbelastninger har stor
betydning.
Skal tverrsnittet på faselederne oppstrøms på UPSèn følges,
eller kan denne reduseres i og med att det er veldig kort
tidsintervall det kjøres i denne driftsformen?
Er dette den eneste aksepterte løsningen?
34
Svar på spørsmål 1
UPS uten skilletrafo terminering av N-leder
Svar på spørsmål 1:
På grunn av mulige usymmetriske strømmer og eller over
harmoniske strømmer må denne lederen dimensjoneres med
samme tverrsnitt som faselederne oppstrøms.
I følge Magne Holdhus i ABB er dette den eneste aksepterte
løsningen som er vanlig å benytte i slike anlegg uten skilletrafo.
35
Spørsmål nr 2
Er det krav om allpolig bryter foran led belysning på bad
Svar på spørsmål 2:
701.537.1.01
Elektrisk lysutstyr (lyskilden)skal kunne allpolig frakobles ved
hjelp av betjeningsbrytere (gjelder der lyskilden er 230V)
Bryteren kan være enpolet, om brytningen er allpolig
Lov med felles allpolig bryter foran flere enpolede
Ikke krav ved SELV
36
Spørsmål nr 3
Er det krav om allpolig bryter foran led belysning utendørs
Svar på spørsmål 3:
Elektrisk lysutstyr (lyskilden)skal kunne allpolig frakobles ved
hjelp av betjeningsbrytere (gjelder der lyskilden er 230V)
Bryteren kan være enpolet, om brytningen er allpolig
Lov med felles allpolig bryter foran flere enpolede
Ikke krav ved SELV
37
Tilgjengelighet OVvern
Spørsmål 4
OV plassert bak deksel i
fordelingen.
Hovedsikringene er tilgjengelige –
se bildet.
Er dette ok eller må også OVvernet være tilgjengelig for
betjening?
38
Svar på spørsmål 4
•
•
•
I utgangspunktet skal alle vern være lett tilgjengelig for betjening og
ettersyn vedlikehold osv.
I dette tilfelle gjelder det bolig og OV-vern. OV-vern skal være tilgjengelig for
betjening.
Det skal ikke «gjemmes» bak en avdekning for å gjøres utilgjengelig. Dette
gjelder ikke minst i en nødsituasjon brann eller annet så må det være lett å
finne og kunne betjene uten bruk av skrutrekker.
39
Hovedvern i elfordeling
Spørsmål 4 A
Påskrudd dekkplate med 8 skruer
foran effektbryter og
overspenningsvern.
Teksten på dekkplaten har påskrift :
Kun for sakkyndig betjening??
Er dette ok eller??
40
Hovedvern/effektbryter
i underhovedfordeling
Se foregående foil. 4A
Dekkplate foran med 8 skruer
hovedeffektbryter/vern samt
overspenningsvern.
Svar/kommentar:
Påskrift med kun for sakkyndig
betjening blir helt feil i dette tilfelle.
Vern både effektbryter og
overspenningsvern må være lett
tilgjengelig uten påskrudd plate.
I en nødsituasjon må
hovedeffektbryter kunne frakoples
uten å bruke skrutrekker.
41
Spørsmål nr. 5
Utstyrsmontering
• Er det krav til dokumentasjon for LED downlights
med egen «trafo» for hver enkelt lyspunkt (på lik linje
som dokumentasjon for innfelt lavvoltbelysning)
42
Svar på spørsmål nr. 5
Utstyrsmontering
•
•
Svar
Ja det er det absolutt her er det ikke noe unntak. Var i kontakt med SGarmatur som er en stor leverandør av led armaturer. Det er jo bl.a fult mulig
å sette inn en halogenpære med bajonett sokkel /GUI-sokkel som er ledlys
pære 230 V (trafo i selve lyskilden som kjent.. )
•
Krav til avstand til brennbart materiale vil normalt kunne løses ved bruk av
kasse/innmuringsboks.. Det er jo avstand til brennbart som er kritisk og at
det er nok luftrom som står i forhold til lyskildens varmeavgivelse.
•
Montasjeanvisning og type og effekt til lyskilder som skal benyttes er
viktig for kunde og bruker å være informert om gjennom bl.a
dokumentasjon.
•
Montasjeanvisningen er grunnlaget for innmonteringen. Husk boliger
omsettes stadig. Dokumentasjon skal følge boligen i anleggets levetid…
43
Spørsmål nr 6
Forsikringskontroll bl.a NEK 405 - 2
• Spørsmål fra nettkunde…
• Hei, vi har byttet forsikringsselskap og i den forbindelse har vi mulighet til å
få rabatt hvis rapporten du utarbeidet i etterkant av kontroll hos oss har
koden NEK405-2.
•
• Du var her på kontroll i januar så derfor jeg lurer på om kontrollpunktene
dine oppfyller dette kravet.
• Kan din kontroll fra Eidsiva godkjennes i denne forbindelse
44
Spørsmål 6
Svar Forsikringskontroll bl.a NEK 405 - 2
• Nei dette må eller skal ikke blandes. Forsikringskontroll som gir
reduksjon på byggdelen av premien til forsikringen krever sertifisert
utførende personell og i tillegg sertifisert kontrollorgan. Enten sertifisert i
NEMKO eller i Veritas .
• Selv om vår kontroll stort sett inneholder samme kontrollomfang som
sjekklisten i NEK405-2. som gir rabatt så er det noen forskjeller. Blant
annet så inneholder NEK405-2. kontrollpunkter som går på sjekk av
detektorer for brann og slukkeutstyr for brann.
• I tillegg må kontrollintervallet være 5 år med gjentakelse vert 5. år. Det
inngår også noen spørsmål som skal stilles til bolig eier om bruk av elutstyr osv…
• Det er også et krav at den som utfører elsjekk har sertifisering i hht krav for
personellsertifisering i NEMKO eller Veritas for bolig el.sjekk. Dette krever
både sertifisering i hht. NEK 405 for både person og foretak.
45
Spørsmål 7 div problemstillinger 823
Leilighetsbygg 16 leiligheter
• Har et leilighetsbygg på 16 leiligheter, og et fellesanlegg
• Leilighetene skal følge 823?
• Men hva med korridorene, som egentlig er fellesrom, dekkes vel
ikke av 823?
• Garasjer gjelder ikke 823?
• Hovedtavlen, er generelt ikke tilgjengelig for allmennheten og det
kreves ikke jordfeilvern på hovedkurser osv…?
• Overspenningsvernet som er satt opp i et fellestavle, må allikevel
være på Uc min 360v?
• Overspenningsvern pr.leilighet er vel krav?
46
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823
Leilighetsbygg 16 leiligheter
• Jordfeilvern
– Som du påpeker er krav til bruk av jfv. 30 mA som
tilleggsbeskyttelse på alle forbrukerkurser et krav innen for
hver boligenhet/leilighet
47
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823
Leilighetsbygg 16 leiligheter
• Jordfeilvern forts---– Derimot er fellesarealer knyttet til virksomhet og kommer
ikke under 823 ( Men er en del av bofellesskap eller
sameie). I dette tilfelle er det IT-forsyningssystem og alle
forbrukerkurser i felles areal skal ut fra krav om utkopling
ved jordfeil ha jordfeilvern (ref NEK 400 2002) .
– Ikke nødvendigvis 30 mA med mindre det er snakk om
stikkontakter som er tilgjengelig for allmenheten.
– Andre forbrukerkurser til f.eks ventilasjonsanlegg og faste
laster er det også krav om utkopling ved jordfeil, men ikke
nødvendigvis 30 mA ( ref krav om dimensjonering 0.5 mA
/KVA trafoytelse i del 6 i normen) dvs er trafoen 500KVA kan
en eksempelvis benytte hele 250mA jfv.
48
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823
Leilighetsbygg 16 leiligheter
• Overspenningsvern
– Dette har vært diskusjon ved innføring av NEK 400 823 (PS! er som
kjent en regelstyrt delnorm). Hvor mange overspenningsvern må
en da ha????
– Her har normkomiteen uttalt at det skal være et
overspenningsvern for hver bolig (boenhet) altså for hvert
sikringsskap. (hovedfordelingstavlen for boligens elektriske
installasjon). Også i leilighetskompleks.
– Fellesanlegget kan dekkes med et eget vern. Det er jo et forhold
mellom dekningsgrad og tilgjengelighet til overspenningsvernet.
– Merkedriftspenning til overspenningsvernet skal være lik 360 V for
IT-nett
49
Svar på Spørsmål 7 div problemstillinger 823
Leilighetsbygg 16 leiligheter
• Antall stikkontakter
– Som det tidligere har vært uttalt så er det ikke lagt opp til
noen «prutningsmonn» på antall stikkontakter i de rom
som er spesifisert i NEK 400 823. Når det gjelder «andre
rom» er det behovet som er styrende men dog minst 2
uttak.
50
Spørsmål 8
useriøse aktører
• Spørsmål:
• I instruksen til DLE de siste år er det fokus på
nye anlegg og ca 5% av eks installasjoner
men er det fokus og ressurser for å avdekke
useriøse aktører i markedet, f.eks firmaer
som gjør «alt» og som ikke har nødvendig
godkjennelser.
51
Svar på Spørsmål 8
useriøse aktører
Svar: Dette er ikke ment som en forsvarstale for vår virksomhet men…
• Vi kommer over mye «ulovligheter» ved våre periodiske kontroller
• Vi ønsker oss bekymringsmeldinger.
• Ved eiendomsskifte og bekymringsmelding fra ny eier får vi innmelding om
tilfeller av ulovlig og useriøs el-installasjon.
• Bekymringsmeldinger kommer også fra bransjen (Dette er til uvurderlig hjelp)
• Normalt vil useriøse aktører bli «oppdaget» i meldingstjenesten eller ved
spenningspåsetting ved ny installasjoner (meldeplikt).
• Verre er det med utvidelser og rehabiliteringer. Her er det ikke meldeplikt,
men selvfølgelig krav til dokumentasjon og samsvarserklæring.
• Vi påtreffer en del av disse ulovlighetene i våre periodiske besøk hvor eier
ikke kan gjøre rede for hvem som har utført eller ikke vil oppgi hvem som har
gjort hva…
• ..\1400 Helle og Lid.pdf
52
Svar på Spørsmål 8 forts…
useriøse aktører
•
•
•
•
•
•
•
•
Svar forts..:
I 2014 er det gitt mulighet til omdisponering av inntil 20 % ressursbruk innen
for Elektrisitet i boliger, hytter og lignende.
Dette er også en mulighet til å benytte ressurser på dette området som bl.a
useriøse aktører.
Det er også en ting i dette med hvem som kan gjøre hva at det i dag er
oppføring i Brønnøysund med næringskode «elektrisk installasjonsarbeid».
Denne koden burde ha vært mer spesifikk på hva en har lovlig rett ti å utføre.
En differensiering som skiller registrerte installasjonsfirmaer og de som ikke
er det.
Et søk i Finn.no gjør at det dukker opp mage aktører som ikke lovlig kan
utføre el-arbeid på el-installasjoner.
F.eks elektroreparatører som ikke kan utføre noe på den faste installasjon
men likevel får henvendelser gjennom sin næringskode…
53
Modulbygg fra andre land enn Norge.
Spørsmål 9
•
•
•
•
Dette har vært opp tidligere i forbindelse med hva en som virksomhet skal, eller
helst ikke skal ta på seg som ansvar ved på setting av strøm/spenning på slike
leilighetskompleks.
Vår erfaring i Elsikkerhet Norge at det er bedre å være føre var enn etter snar som
et ordtak sier.
Vi har flere gode eller dårlige eksempler på at det er lett å bli stilt til ansvar på noe
som en ikke burde tatt ansvar for dersom det settes strøm på leilighetsbygg( levert
til Norge) fra land med helt andre krav til elsikkerhet enn hos oss.
Dersom en påtar seg slike oppdrag så still krav til leverandøren av modulene.
– Er det benyttet materiell som samsvarer med norske krav.
– Er det utført i hht. norske krav og løsninger ( NEK 400 823)
– Er det foretatt sluttkontroll med tilhørende og riktig dokumentasjon.
– Finnes det bruksanvisninger.
– Er det på norsk språk
– ++++
54
Spørsmål 10
Risikovurdering
• Må det være et konkret skjema som fylles ut eller kan det like
gjerne være noen linjer på et ark?
SVAR
• Nei det kan like gjerne være noen setninger som beskriver hva
som er uten om normale forhold.
• Og ikke minst hva en har tenkt og hvorfor det er gjort avvik eller
alternative løsninger ut over vanlig norm eller praksis.
55

similar documents