26. Toimintakykyinen vanhus laitoshoidossa, Case Kotka, osa I

Report
Muistisairaan vanhuksen toimintakyvyn
tukeminen hoivakodissa
Katri Laitinen, ylilääkäri, Karhulan sairaala
14.10.2011
”Höperöityminen” ei kuulu normaaliin
vanhenemiseen
• Ikääntyessä muisti kömpelöityy, mieleenpalauttaminen
hidastuu, mutta uuden oppiminen on mahdollista
• Elämänhallintaa ja toimintakykyä heikentävät muistihäiriöt
eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen
• Etenevät, muistia ja toimintakykyä rappeuttavat sairaudet
tulee tunnistaa ja diagnosoida mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa
• Hoivakotiasukkaan muistihäiriö voi helposti jäädä
huomaamatta
Katri Laitinen 14.10.2011
Tavallisimmat muistisairaudet
• Alzheimerin tauti: episodisen muistin häiriö
• Vaskulaarinen tauti (VaD): neurologisia statuslöydöksiä
• Lewyn kappale tauti (LBD): näköharhat,
ekstrapyramidaalioireet, oireiden fluktuointi, käytösoireet,
herkkyys neurolepteille
• AT + VaD
• AT + LBD
• Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus
Katri Laitinen 14.10.2011
Delirium
• Liittyy moniin somaattisiin sairauksiin,
lääkkeisiin
• Kehittyy nopeasti, oireet vaihtelevat
• Tarkkaavuuden häiriö, kognitiiviset oireet,
havaintohäiriöt (illuusiot, hallusinaatiot)
• Muistisairaus altistaa deliriumille
• N. 25%:lla sairaalahoidossa olevista
vanhuksista
• Huono ennuste!
– 1/4 kuolee vuoden kuluessa, 30-40% joutuu
pysyvään laitoshoitoon
Katri Laitinen 14.10.2011
Alzheimerin taudin lääkehoito
• Aivojen tyviosista isoaivokuorelle suuntautuvat
kolinergiset hermoradat vaurioituvat
• Asetyylikoliinia syntetisoivan entsyymin puutos,
presynaptinen asetyylikoliinin vaje
• Kolinerginen aktiivisuus vähenee 75-90%
• Postsynaptiset muskariinireseptorit säilyvät
taudin keskivaikeaan asteeseen asti
muuttumattomina
• Synapsirakoon erittyy asetyylikoliinia normaalia
vähemmän
• Synapsiraossa olevaa asetyylikoliinia hajottavat
Katri Laitinen
14.10.2011
koliiniesteraasit (AKE,
BKE)
Alzheimer-lääkkeet
• AKE-lääkkeet: donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini
– Asetyylikoliiniesteraasin estäjät, jotka lisäävät vapaan asetyylikoliinin
pitoisuutta synapsiraossa vähentämällä sen hajoamista (kolinerginen
vaikutus)
• Memantiini
– Vähentää glutamaatin pitoisuutta ja sitä kautta hillitsee hermosolujen
tuhoutumista
Katri Laitinen 14.10.2011
Alzheimer-lääkkeiden hyödyt
• Oireiden lievittyminen:
– Parantunut ajan ja paikan taju
– Kohentunut tarkkaavuus ja vireystaso
– Kielellisten kykyjen koheneminen
– Yhteistyökyvyn paraneminen
– Päivittäisen toimintakyvyn
koheneminen
– Käytösoireiden lievittyminen
– Vrk-rytmin ylläpito
Katri Laitinen 14.10.2011
Alzheimer-lääkkeiden hyödyt
• Potilasta hoitavan henkilön taakan
lievittyminen
• Potilaan selviytyminen kauemmin kotona
• Laitoshoidon lykkääminen ja keston
lyhentäminen
• Varhaisella hoidon aloituksella sairauden
etenemisen lievittyminen
Katri Laitinen 14.10.2011
Alzheimer-potilaan voinnin seuranta
• Taudin etenemisen seurannassa
tärkeää
– Sairauden luonnollisen kulun tunteminen
– Hoidon tehon arviointi
– Toissijaisesti oireita pahentavien tekijöiden
tunnistaminen
Katri Laitinen 14.10.2011
Alzheimer-lääkityksen lopettaminen
• Sopivaksi osoittautunutta lääkehoitoa ei
tule keskeyttää, jos toimintakykyä jäljellä
ja potilas pärjää
palvelutalossa/hoivayksikössä
• Lääkehoidon lopettaminen yleensä
romahduttaa voinnin parin viikon jälkeen
(ADL-toiminnot, nieleminen, liikkuminen,
käytösoireet, vrk-rytmi ym.)
• Lääkehoito voidaan lopettaa, jos toimintakykyä ei ole enää
jäljellä (vuodepotilas, ei kommunikaatiota)
Katri Laitinen 14.10.2011
Muistisairaan käytösoireet
• Käypä hoito- suosituksen mukaan AKElääkkeet ovat ensisijainen hoito
käytösoireisiin Alzheimer-potilailla
• AKE-lääkkeet eivät huononna kognitiota ja
toimintakykyä kuten neuroleptit ja
bentsodiatsepiinit
• Epätyypilliset neuroleptit määräaikaisesti
• Keskipitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit
tarvittaessa
Katri Laitinen 14.10.2011
Muistisairauspotilailla vältettäviä
lääkkeitä
• Antikolinergisesti vaikuttavia lääkkeitä
– Trisykliset antidepressantit, vanhat antihistamiinit, opioidit, neuroleptit,
virtsainkontinenssilääkkeet, pahoinvointilääkkeet, (rytmihäiriölääkkeet,
monet sydän-verisuonilääkkeet, prednisolon)
• Rauhoittavia lääkkeitä
• Pitkävaikutteisia unilääkkeitä
• Psykoosilääkkeitä muulloin kuin psykoosioireiden tai
voimakkaan aggression hoidossa (lääkityksen
määräaikaisuus)
• Muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä
– Esim. meprobamaatti (Crampiton), fluoksetiini
Katri Laitinen 14.10.2011
Toimintakykyä tukevia tekijöitä
• Muistisairauden ja somaattisten sairauksien hyvä hoito
• Lääkelistan kriittinen tarkastelu
• Lääkkeettömät hoitokeinot
–
–
–
–
–
–
Henkilökunnan muistisairauksien tieto-taito ja hyvä työilmapiiri
Stabiili, turvallinen, kodinomainen hoitoympäristö
Hyvä valaistus
Virikkeet
Ulkoilu, liikunta
Ravitsemus
Katri Laitinen 14.10.2011

similar documents