Litteraturhistoria

Report
Litteraturhistoria
Varför började man skriva?
Skrivkonsten
• De äldsta medeltidsskrifterna är runskrifterna
• Hittas främst på gravstenar, eller andrar typer
av stenar.
• Skrevs som minnen av stora berömda män.
• Runverser har också hittats vilka liknar
hjältedikter som ingår i den äldre ”Eddan”
Första skrivna verken
• När kristendomen kom till Sverige (med sitt latinska alfabet)
började bokstäverna flöda. (1100)
• Den katolska kyrkan var tidig med att skriva litteratur.
• Det var oftast munkar som skrev. De kopierade också redan
skrivna verk, för hand och mycket arbete låg också i att få
verken vackra.
• Ofta var det teologiska verk, läroböcker, helgonlegender
och predikningar som kopierades.
• Nästan allt skrevs på latin, de intellektuella använde latin.
• Det första som skrevs var landskapslagarna, 1200-talet.
(varje landskap hade sin egen lag då Sverige inte var enat)
Exempel
• Landskapslag om hor:
• ”Nu gör kvinnan hor och går i den säng, som en
annan kvinna är gift till. Blir hon tagen där av den
kvinna som lagligen gift till den sängen , blir
hennes näsa eller öron stympade eller syns reva
på hennes kläder, då skall för detta icke gäldas
böter, och hon ska böta till hustrun för sängrånet
tre marker; det skall vara hennes ensak och däri
har varken karl eller konung någon del. Den
kvinnan skall sedan heta stympad horkona.”
Tidig europeisk litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beowulf (500-talet) 600-700- 1100- talet
Kung Arthur och riddarna av runda bordet (800-talet)
Rolandssången-från 1100-talet om riddaren Roland
Tristan och Isolde (1100-talet)
Snorre Sturlasson- Heimskringla och Eddan
Ballader
Hjälte och riddarsånger
Dantes- Divina Commedia/Den gudomliga komedin
Heliga Birgittas- dokument och dikter
Ballader
• Berättande dikter som oftast hade anonyma
författare.
• De kunde innehålla dialoger och berätta vad som
sker, ofta ett triangeldrama.
• Hjälten i balladerna var oftast en ”fager
ungersven” dvs. en yngling och flickan var en stolt
jungfru.
• 1200-1300-talet
• Balladen levde vidare och på 1600-talet började
man kalla dem för folkvisor.
Rolandssången
• En riddardikt (800-talet) som många människor
kände till under medeltiden.
• Roland var en modig och tapper riddare som
offrade sitt liv för kungen.
• Ex. ” Karl har förhärjat Spanien med sin makt,
vräkt borgar kull och städer ödelagt.
Nu är mitt fälttåg slut, har kejsarn sagt,
och hemåt mot det ljuva landet drar han…..
Kung Arthur
• 800-talet
• Geoffrey av Monmouth
• Legendarisk ledare som enligt
äventyrsberättelser ledde försvaret av
Storbritannien i början av 500-talet.
Riddardikter
• Riddardikterna tillkom då höviskheten blev allt mer viktig för
krigaradeln under 1100-talet. Höviskhet kommer från ordet hov och
innebar att en riddare skulle föja sin herres ord.
• Strängare etikettsregler infördes, som absolut skulle följas. I och
med detta användes dikter och berättelser allt mer, och de
anpassades efter höviskheten.
• I litteraturen framställdes samhället och människorna som mycket
bättre än vad det egentligen var. I dikterna var riddarna alltid tappra
och detta är Tristan ett typiskt exempel på. Tristan hade en enorm
styrka som kunde övervinna alla andra riddare. Han kämpade oftast
för sitt eget bästa och hade alltid modet och viljan som krävdes för
alla situationer.
Exempel……
Tristan och Isolde
• Ca 1100-talet
• Prosa berättelse om kärlek mellan ett par som
inte kan få varandra.
• Ursprungligen en keltisk saga men som på 1100talet finns i olika versioner av den.
• Antal bearbetningar och flera franska versioner
• Parvis rimmade rader.
• Varje kapitel börjar med ett citat på tyska
Beowulf
• “utspelas under 500-talet, kämpar Beowulf, en
av geaternas hjältar, mot tre fiender: Grendel,
som föröder Heorot och dess invånare i
Danmark, Grendels moder, och senare i sitt liv
(efter att ha återvänt hem och blivit kung), en
drake. Beowulf blir dödligt sårad i det slutliga
slaget. “
(wikipedia)
Heliga Birgitta
• 1303-1373
• Giftes bort som 14-åring, fick åtta barn och blev sedan
änka. Birgitta hade en religiös kris och började få
gudomliga uppenbarelser. Hon gick i kloster och fick
sina uppenbarelser nedskrivna. Det är dessa skrifter
som är den svenska medeltidens litterära huvudverk.
Hon reste till Rom för att vädja om att få grunda en
egen ordensregel (samling föreskrifter som
medlemmar förbinder sig att följa) men Påven vägrade.
Hon tilläts dock att bygga ett eget kloster.
• Grundare av Vadstena Kloster
• Citat ur Heliga Birgittas Uppenbarelser, band 3
Snorre Sturlasson
• Isländsk författare som levde på 1200-talet.
• Snorre-Eddan (ej blandas ihop med den äldre, poetiske Eddan) och
Heimskringla
• Eddan inleds med två stora poem: Völuspa och Havamal. Völupsa handlar
om världens skapelse, förfall och undergång, ragnarök samt uppkomsten
av en ny behagligare värld. Havamal (odens sång)är den längsta dikten i
verket och och är ett ordspråksliknande tankespråk med levnadsregler för
olika situationer i livet.
• Senare delen av Eddan består av en rad hjältedikterdär hjältar monster
och kungar dras in i dramatiska händelser. Men där finns också dikter
somhandar om defornnordiska gudarna bla. Tor och Oden
• Ex. ” Upp steg Ode, åldrige härskarn, och Sleipner sadel lade. Han red ded
därifrån åt Nivihel till och mötte hunden, som från Hels rike kom”
ur Balders drömmar
Canterbury tales
•
"Canterburysägner", en samling berättelser på vers
•
Geoffrey Chaucer.
•
På en resa i Italien kom Chaucer i kontakt med Dantes och Boccaccios verk, översatte Decamerone
och bestämde sig för att skriva något liknande. Resultatet blev hans berömda Canterburysägner,
som består av 24 berättelser på vers.
•
Författaren presenterar ett sällskap som samlats på ett värdshus i London för att göra en
pilgrimsfärd till katedralen i Canterbury. Sällskapet består av folk ur olika stånd, i skilda åldrar och
med olika uppfattningar om det mesta. För att fördriva tiden under resan kommer de överens om
att var och en skall berätta fyra historier, två på resan dit och två på hemvägen. Berättelserna är
roliga, frispråkiga och ger realistiska glimtar från det medeltida England. Chaucer växlar stil och
språk så att berättarnas karaktärer speglas i de historier de återger, t ex så berättar riddaren en
hövisk roman, abbedissan en helgonlegend, och den försupna mjölnaren berättar en fabliau.
•
Canterbury tales anses som en milstolpe i den engelskspråkiga litteraturen. I och med den överger
man den tidigare förhärskande allittererade versen och övergår till rimmad vers.
Francois Villon
•
Egentligen François de Montcorbier, född 1431, död efter 1463, var en fransk
författare.
•
Villon studerade till präst vid universitetet i Paris och inledde sin kriminella bana
med att mörda just en präst. Han blev dock inte dömd utan endast relegerad från
skolan. Efter detta började han livnära sig på sina dikter som var skrivna på
folkspråket franska vilket var en nyhet eftersom dikter tidigare alltid skrivits på
latin. I sina dikter skrev han om samhällets bottenskikt, horor och fattiga och han
kritiserade även de styrande. Slutligen blev han oskyldigt dömd till döden och
medan han väntade på sitt straff skrev han dikten "de hängdas ballad". Han blev
dock aldrig hängd utan utvisades ur landet och försvann spårlöst.
•
Villon har under århundradenas lopp inspirerat många visdiktare, bland andra
Evert Taube i dikten Vinterballad och Cornelis Vreeswijk.
•
Uttrycket "den snö som föll ifjol" kommer ursprungligen från Villon - Mais où sont
les neiges d'antan? vilket är en refräng i balladen om Damerna av fordom Ballade
des Dames du Temps Jadis.
Dante
• Dante Alighieri, även Durante Alaghieri, kallad
Dante
• 1265
• Dante räknas som en av västvärldens största
författare genom tiderna.
• Mest känd är han för sitt epos Divina Commedia,
som var begynnelsen till att latinet
undanträngdes till förmån för italienskan, och
vars handling förnyade berättarkonsten. För
eftervärlden är Commedia också ett dokument
om världsbilden vid tiden för verkets tillkomst
Divina Commedia
• Verket omfattar 100 sånger (canti) på ca 150 rader vardera, uppdelade i
tre delar; Inferno (Helvetet 33 sånger), Purgatorio (Skärselden 33 sånger)
samt Paradiso, (Paradiset 33 sånger) I början finns det även en inledande
sång, alltså blir det 100 sånger allt som allt.
• Originalet är skrivet på en föregångare till det italienska skriftspråket, med
ett av Dante själv påfunnet versmått, terzinen.
• Handlingen utspelas jubelåret 1300.
• I verket skildras Dantes vandring genom helvete och skärseld, i vilka han
får bevittna de olika nivåer av straff och rening de syndiga själarna får
utstå efter döden, samt upp i Paradiset där han får träffa sin
ungdomskärlek Beatrice som han tidigare skrivit om i Vita Nuova.
Ur Divina Commedia
Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.
Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.
Den ödslig var som tomheten, som döden men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.
Ur Divina Commedia, Första sången, vers 1-9
(övers. Åke Ohlmarks)
Decarmerone
• 1353
• Giovanni Boccaccios absolut största verk.
• 100 berättelser samt en ramberättelse som binder ihop
hela historien. Intrigen går i stora drag ut på att pesten
kommer till Florens, och tio ungdomar (7 kvinnor och 3
män) flyr till Fiesole utanför Florens. Där sysselsätter de
sig genom att varje dag berätta en historia vardera, i tio
dagar. På så vis har de, när den tionde dagen är slut,
sammanlagt berättat 100 berättelser. Titeln är en
kombination av två grekiska ord som betyder "tio"
(δέκα déka) och "dag" (ἡμέρα hēméra). ... De tio
stegen
Arthur
• För länge sedan, när England var söndrat och stod utan kung, invaderades
landet av barbarer som ödelade landsbygden. Människorna ropade efter
en rättskaffens man som kunde kasta ut fienden och återställa lag och
ordning. Men bara den som kunde lossa ett förtrollat svärd från en
förtrollad sten hade rätt till tronen. Många försökte men ingen lyckades,
inte förrän en ung pojke plötsligt uppenbarade sig och, till allas förvåning,
lyckades dra loss svärdet. Människorna jublade, man hade fått sin kung
och hans namn var Arthur.
• Arthur tog genast itu med att bygga upp sitt rike. Han uppförde ett starkt
fäste, Camelot, och grundade en orden av krigare, kallad Riddarna av det
runda bordet. Tillsammans med dessa red konungen ut och besegrade de
fiender som hotade riket. Hans folk jublade och gladde sig åt det humana
styre som kung Arthur förde, riket blomstrade och till drottning valde
konungen den vackra Lady Guinevere.
Forts…..
•
Även sjukdomar lyckades man blidka under Arthurs regeringstid. Hans undersåtar
fann den heliga Gral, en bägare som innehöll ett hemligt botemedel mot alla
världens farsoter. Men när, som så ofta händer, människorna har det bra uppstår
avundsjuka. Ett uppror mot kung Arthur utbröt, ledd av hans brorson Modred.
Men bakom det hela låg mörka, sataniska krafter ledda av den mystiska,
outgrundliga häxan Morganna. I ett avgörande slag besegrades Modred samtidigt
som Morganna tillintetgjordes av Merlin, Arthurs hovtrollkarl. Men allt gick inte
bra, Arthur själv blev dödligt sårad.
•
Konungens sista önskan på dödsbädden var att hans magiska svärd, Excalibur,
skulle kastas i en förtrollad sjö som offer åt en sjögudinna. Så skedde; just innan
svärdet träffade vattenytan dök en arm upp ur sjön och drog ned vapnet i djupet.
•
När Arthur var nära döden kom tre jungfrur, alla klädda i vitt, och förde bort
honom till den mystiska ön Avalon. De flesta säger att han dog på ön och
begravdes där, men några tror att Arthurs själ inte finns bland de döda. Man säger
att han sover och att han en dag skall återvända.
Kung Arthurs svärd
Riddarna av runda bordet
Kung Arthurs död
Nya tiden
•
•
•
-
Boktryckarkonst (ca 1450)
Columbus resa till Amerika (1492)
Luthers kritik av kyrkan (1517)
Vändpunkt i Europas historia
Tiden efter 1500 kallas därefter för Nya tiden
Bibeln på svenska (1541)
Don Quijote
William Shakespeare

similar documents