skolans kultur copy

Report
Bengt-Åke Gustafsson
CENTRALA FRÅGOR
1. VAD MENAS MED ORGANISATIONSKULTUR?
2. VARFÖR BRY SIG OM KULTUREN? (DEN STRATEGISKA FRÅGAN- OM STYRNING
OCH MÖJLIGHET TILL SKOLUTVECKLING-VERKSAMHETSUTVECKLING)
3. OLIKA KULTURER I OLIKA KONTEXTER/VERKSAMHETER
4. KAN DU SOM LEDARE PÅVERKA KULTUREN ELLER ÄR DU
KULTURENS ”FÅNGE”?
5. FINNS ”RÄTT OCH FEL” KULTUR?
6. KULTURENS BETYDELSE FÖR VERKSAMHETENS RESULTAT
7. VAR ”BOR” KULTUREN?
8. HUR MANIFESTERAS KULTUR?
9. FÖRSÖK ATT PÅVERKA KULTURER
Dimensions of national cultures (Hofstede)
Organisationens kultur (-er)
O M V Ä R L D/KONTEXT
STRUKTURELLA FAKTORER
• JURIDIK
• MÅL- OCH RESULTAT
INPUT
KULTURELLA FAKTORER
• VÄRDE-SYSTEM
• TOLKNINGAR
• KÄNSLOR
• PERCEPTION
• ………………….
LEDARSKAPET
PROCESSER:
MOTIVATION
PERCEPTION
BESLUT
LÄRANDE
FEEDBACK
OUTPUT
KULTUR – EN SUBTIL KRAFT
”
….det liksom sitter i väggarna” !
THE PRINCIPAL'S ROLE IN SHAPING SCHOOL
CULTURE
School culture is that intangible "feel" of a school, the
unspoken understanding of "how things are done around here."
You can sense it as you approach the building. You can almost smell
and taste it as you walk through the doors. You can see it in
the pictures on the walls or hear it in the chatter in the halls.
School culture reflects the values, beliefs and traditions of the
school community, which underlie the relations among students,
parents, teachers and principals.
-----------------------------------------------U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF EDUCATIONAL RESEARCH AND IMPROVEMENT
RESEARCH IN BRIEF
March 1990
Ett sammanhållet system av värde och mening
”
Oftast är vi omedvetna om vår egen kulturs
influenser. Vi märker detta först när vi hamnar
utanför (t ex resor, byte av arbetsplats)
O M V Ä R L D/KONTEXT
STRUKTURELLA FAKTORER
• LAGSTIFTNING
• HIERARKI
• STRATEGI
INPUT
LEDARSKAPET
FEE
PROCESSER:
MOTIVATION
PERCEPTION
BESLUT
LÄRANDE
FEEDBACK
OUTPUT
Kultur omvandlas efter en tid till
struktur som håller oss – mer eller mindrefångade, inlåsta och vad värre är ..
Vi är inte medvetna om denna inlåsning….
Tex språket blir till DISKURSER som
styr våra tolkningar och meningsbyggnader
Kulturella handlingar omvandlas till ritualer
Som vi relativt omedvetet ”bara gör”
Kulturen – en jättekraft !
Påverkar- ofta oreflekterat…..
*Tolkningar och meningar
*Perceptioner
*Känslor
*Handlingsmönster
KULTURDEFINITIONER
CONTEXT
FRAMES
VALUES
NORMS
KULTUR
* KONTEXT för TOLKNINGSMÖNSTER (”TEXTURE”)
• SEENDE (PERCEPTIONSMÖNSTER)
• KUNSKAP (KOGNITIVA MÖNSTER)
• KÄNSLOR (EMOTIONELLA MÖNSTER)
Kultur:
A context for interpretation and sense-making
A framework for meaning-creation
All based upon systems of values & norms
OLIKA KULTURER- OLIKA INRIKTNING OCH”INNEHÅLL”
BASERADE PÅ OLIKA VÄRDESYSTEM
• IKEAS KULTUR
• BODY-SHOPS KULTUR
• POLITISKA PARTIERS KULTURER
• FÖRVALTNINGARS KULTURER
• KOMMUNAL FÖRSKOLAS KULTUR
• KOMMUNALT GYMNASIUM (TEX KATEDRALSKOLANS KULTUR)
• PRO CIVITAS SKOLKULTUR
Olika skolor/förskolor- olika kulturer
KULTUREN SITTER I VÄGGARNA
TVÅNGSKULTUR
KARRIÄRKULTUR
KUNSKAPSKULTUR
ASPEKTER AV SKOLKULTUREN
• Histora, tradition (Katedralskola, ”anti-plugg-skola”)
• Externa faktorer- det omgivande samhället (brukssamhälle
på landsbygd, innerstadsskola i stad)
• Föräldrarnas utbildningsbakgrund
• Lärarnas ”kåranda” och Rektors position här
• Elevernas ”anda” (stämning, klimat, ”esteter vs tekniker”
RÄTT KULTUR?
RÄTTA VÄRDEN &
VÄRDERINGAR?
Toxic School Cultures
(KULTURER SOM STYR I FEL RIKTNING)
The research literature on turning around failing schools, for
example, has provided ample evidence pointing to the urgency of
transforming toxic school culture and making schools a safe and
orderly place for learning from the outset (Goldstein, 1988;
Zimmerman, 1991; Shelley & Jones, 1993; Mirvis, Ayas, & Roth,
2003; Murphy & Meyers, 2008; Bryk et al., 2010).
POSITIVE SCHOOL CULTURES
KULTURENS KÄRNA:
Gemensamma VÄRDEN
Sammanlänkade till en
bärande ”BERÄTTELSE”
AVGÖRANDE ÄR JU
SJÄLVFALLET …
VART VILL NI KOMMA MED ER KULTUR
OCH DET VÄRDESYSTEM SOM DOMINERAR?
NI MÅSTE ALLTSÅ FÖRST BESTÄMMA
• VISIONEN
• MÅLEN
HAR NI INGEN DRIVANDE VISION
KAN NI JU HA VILKA VÄRDEN SOM HELST….
EXEMPEL
NETFLIX VALUES
JUDGMENT
COMMUNICATION
IMPACT
CURIOSITY
INNOVATION
COURAGE
PASSION
HONESTY
SELFLESSNESS
IKEA: EN BERÄTTELSE
BYGGD KRING VÄRDEN ….
KULTURANALYS
”REDSKAP” FÖR KULTURUTVECKLING
TRE AVGÖRANDE ”ARENOR”
FÖR KULTURUTVECKLING
• SPRÅKET
• HANDLINGAR
• MATERIALITET
KULTURMODELL
SKOLANS KULTURVÄRDEN
SPRÅKLIGA
UTTRYCK:
UTTRYCK I HANDLINGAR: MATERIELLA UTTRYCK
- METAFORER
- RETORIK
- BERÄTTELSER
- VARDAGENS HANDLINGAR
- ”RITUALER”
- DRAMATISERINGAR
- ARKITEKTUR
- UTRUSTNINGSNIVÅ
- KLÄDSEL
KULTURMODELL
DAGENS SITUATION
DOMINERANDE VÄRDEN
SPRÅKLIGA
UTTRYCK:
UTTRYCK I HANDLINGAR:
- METAFORER
- RETORIK
- BERÄTTELSER
- VARDAGENS HANDLINGAR
- ”RITUALER”
- DRAMATISERINGAR
MATERIELLA UTTRYCK
- ARKITEKTUR
- UTRUSTNINGSNIVÅ
- KLÄDSEL
KULTURMODELL
MORGONDAGENS
KULTUR
VÄRDEN SOM BÖR
DOMINERA
SPRÅKLIGA
UTTRYCK:
UTTRYCK I HANDLINGAR:
- METAFORER
- RETORIK
- BERÄTTELSER
- VARDAGENS HANDLINGAR
- ”RITUALER”
- DRAMATISERINGAR
MATERIELLA UTTRYCK
- ARKITEKTUR
- UTRUSTNINGSNIVÅ
- KLÄDSEL
SPRÅK, VÄRDE OCH MENING:
KULTURENS VÄRDEN
TRÄDER FRAM I
SPRÅKLIGA FORMER
METAFORENS MAKT
METAFORERNAS BETYDELSE
OLIKA KULTURER – OLIKA METAFORER
UTBILDNING ..
EN ”RESA”…
BERÄTTELSERNA …
AVGÖRANDE MENINGSBÄRARE
GRUNDEN FÖR DIN OCH FÖR
VERKSAMHETENS IDENTITET (SJÄL)
BERÄTTELSER BINDER IHOP DELAR
TILL HELHETER …
”Du är din berättelse”..
( Clarence Craaford)
Du är ingen förrän du har
”a story to tell”
(I Dinesen/K Blixen)
HANDLINGAR :
…..SOM BÄR FRAM
UNDERHÅLLER OCH
SYNLIGGÖR KULTURENS
UNDERLIGGANDE VÄRDEN
OLIKA TYPER AV HANDLINGAR
• Vardagshandlingar (oreflekterade, tex att i vissa
kulturer hälsar man varmt på varandra, en, två tre
kyssar på kinden, i andra hälsar man knappast. I en del
kulturer tar inte män kvinnan i hand)
• RITUALER: symboliskt kondenserade handlingarsärskilt meningsladdade . T ex Lundsbergs elever
ber bön innan maten, går aldrig ut ur ett rummet
med ryggen vänd mot läraren-kamraterna)
• Dramatiserande handlingar som tydliggör vissa värden
( Lucia-firandet, Riksdagens öppnande, skolårets
öppnande, avslutningen)
DRAMATISERA !
MATERIELLA YTTRINGAR
AV KULTUREN
”The Poetry of Place”
(G Bachelard)
Genius Loci (spirit of the place)
Byggnader har en speciell atmosfär
anda, känsla, själ ….
Problem: i många fall är inte
a) Ledare medvetna om detta
b) Inte med och påverkar
byggnationen
Sammanfattning
Arenor för kulturanalys
SPRÅKLIGA
UTTRYCK:
UTTRYCK I HANDLINGAR:
- METAFORER
- RETORIK
- BERÄTTELSER
- VARDAGENS HANDLINGAR
- ”RITUALER”
- DRAMATISERINGAR
MATERIELLA UTTRYCK
- ARKITEKTUR
- UTRUSTNINGSNIVÅ
- KLÄDSEL
Kulturförändring (Alvesson-Sveningsson 2014)
• Nya rekryterings- och urvalsprocedurer så att
människor som stöder den önskade kulturen anställs.
Vissa måste kanske sluta.
• Nya former av socialisations- och utbildningsprogram
som synliggör nya värden och värderingar
• System för prestationsbedömning-belöning där
kulturellt ”korrekta” beteenden belönas och felaktighet
”bestraffas”.
• Befordra ”rätt” människor (”rätt värderingar”)
• Värdeanalysens betydelse. Vilka värden är det som
verkligen dominerar i vår verksamhet.
* Berättelsernas betydelse. Vilka berättelser dominerar?
• Ledarskap som förstår kulturens betydelse och
som klarar av att ”iscensätta” (Mise en scène)
Uppgift att börja med……
VILKA KULTURELLA VÄRDEN ÄR
SÄRSKILT FRAMTRÄDANDE PÅ DIN SKOLA/FÖRSKOLA?
- Bland elever?
- Bland personal?
VILKEN BERÄTTELSE ÄR DET SOM BÄR FRAM
DIN SKOLAS/FÖRSKOLAS KULTUR?
- Bland elever?
- Bland personal?
Innebär detta att ni har en kultur som ger stöd för goda
skolresultat? Eller har ni en kultur som hämmar möjligheten
att uppnå goda verksamhetsresultat?

similar documents