podpora výskumných aktivít v doprave

Report
PODPORA VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT V DOPRAVE
za pomoci štrukturálnych fondov EÚ
Ing. Ľubomír PALČÁK
Výskumný ústav dopravný, a. s.
generálny riaditeľ
RESEARCH FORUM 2014
8. 4. 2015
1
I. Objem riešených projektov výskumu a vývoja vo VÚD, a.s.
-
Počet projektov výskumu a vývoja:
35 – 40 projektov ročne
-
Pre potreby MDVRR SR
35 %
-
Medzinárodné projekty
17 %
-
Ostatné projekty výskumu a vývoja
48 %
II. Podpora riešenia projektov výskumu a vývoja
A)
Medzinárodné projekty
(Rámcové programy EÚ, South – East Europe, Central Europe, Inteligent Energy
Europe, Interreg, Priama podpora TEN-T projektov EÚ)
B)
Projekty pre potreby MDVRR SR
C)
Projekty pre ostatných odberateľov (NDS, a.s., ŽSR,...)
D)
PODPORA SPOLUPRÁCE AKADEMICKÉHO SEKTORA A VUD, A.S. (ŠTRUKTURÁLNE FONDY
EÚ,..)
E)
Projekty podporené „Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja“
RESEARCH FORUM 2014
PROJEKTY PODPORENÉ PROSTRIEDKAMI ZO ŠF EÚ
Zameranie: Prepojenie akademického sektoru s podnikateľským
prostredím
Riešené projekty
CENTRUM VÝSKUMU V DOPRAVE – CVD – (žiadateľ VÚD a.s.)
PODPORA A ROZŠÍRENIE CENTRA VÝSKUMU V DOPRAVE - CVD PLUS
(žiadateľ VÚD a.s.)
VÝSKUMNÉ CENTRUM ŽU - (partner)
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK (partner)
RESEARCH FORUM 2014
1) CENTRUM VÝSKUMU V DOPRAVE „CVD“
CIEĽ:
Integrované spoločné pracovisko VUD, a.s. a ŽU Žilina
Prenos poznatkov výskumu a akademického sektora – vyššia forma výskumu
DOBA RIEŠENIA PROJEKTU:
FINANČNÉ PROSTRIEDKY:
1/2011 – 3/2015
2 467 073,95 Eur
RIEŠENÁ PROBLEMATIKA:
Bezpečnosť prevádzky tunelov - simulátor riadenia prevádzky cestných tunelov
2) Rozvoj technológií v oblasti automatického vymáhania práva v doprave –
kamerové systémy detekcie prejazdu na červenú a meranie úsekovej rýchlosti
3) Inovatívne prístupy merania fyzikálnych a chemických vlastností dopr. značenia
4) Fragmentácia krajiny dopravnou infraštruktúrou
1)
RESEARCH FORUM 2014
Ukážka činnosti simulátora:
RESEARCH FORUM 2014
2. Progresívne technológie v oblasti vymáhania práva
Tvorba a testovanie vlastného systému pre zavádzanie automatizovaného
vymáhania práva v podobe kamerového systému
Dopravné priestupky:
Nedodržanie rýchlosti na cestnom úseku
Nedanie prednosti v jazde – prejazd na červenú na svetelne riadenej križovatke
RESEARCH FORUM 2014
Zaznamenanie priestupku - fotografia s detailom EČV a priestupku
Možnosť získať údaje zo štatistickej aplikácie o intenzite dopravy a rýchlostných
charakteristikách – OV a NV
Možnosť rozšírenia - pátranie po odcudzených vozidlách a meranie
dojazdových dôb
RESEARCH FORUM 2014
3. Meranie fyzikálnych a chemických vlastností dopravného
značenia – goniofotometrické laboratórium
Zriadenie unikátneho laboratória – jediné v SR v danej prístrojovej
zostave
Akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005, „Všeobecné
požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“
Prístrojové vybavenie goniofotometrického laboratória:
goniofotometer,
kolorimeter,
retro – kolorimeter,
luminance kamera,
fotometer.
RESEARCH FORUM 2014
 Laboratórium je vybavené dvomi klimatizačnými jednotkami a odvetraním
 Zaistenie podmienok pre meranie: tma, stála teplota a bezprašné prostredie
RESEARCH FORUM 2014
2) PODPORA A ROZŠÍRENIE CENTRA VÝSKUMU V
DOPRAVE „CVD PLUS“
CIEĽ:
Rozšírenie Centra výskumu v doprave o odborníkov z Technickej univerzity
Košice (TUKE)
DOBA RIEŠENIA PROJEKTU:
FINANČNÉ PROSTRIEDKY:
1/2013 – 6/2015
2 335 840,25 Eur
ROZŠÍRENIE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY:
Zvyšovanie konkurencieschopnosti železničnej dopravy využitím moderných
RFID technológií - (TUKE + VÚD, a.s.)
2) Koncepčný matematický model šírenia emisií v priestore ako efektívny nástroj
ochrany životného prostredia- (VÚD, a.s. + ŽU Žilina)
1)
RESEARCH FORUM 2014
V rámci projektu zakúpená automatická mobilná stanica na
monitorovanie stavu a kvality životného prostredia – plne pojazdné
RESEARCH FORUM 2014
„Hlavnou funkciou je kontinuálne a stacionárne
monitorovanie parametrov kvality ovzdušia“
 Je vybavená prístrojovou technikou určenou na snímanie
a spracovanie množstva škodlivín obsiahnutých v ovzduší.
Stanica obsahuje i prídavné prístrojové vybavenie
umožňujúce monitorovanie ďalších parametrov a
nežiaducich vplyvov dopravy:
 meranie meteorologických parametrov (poveternostných vlastností)
 monitorovanie hluku z dopravy
 monitorovanie vibrácií a otrasov
 charakteristiky dopravného prúdu
 monitorovanie prachových častíc v ovzduší
RESEARCH FORUM 2014
3) VÝSKUMNÉ CENTRUM ŽILINSKEJ UNIVERZITY
DOBA RIEŠENIA PROJEKTU:
2013 – 6/2015
4) UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK
DOBA RIEŠENIA PROJEKTU:
2013 – 6/2015
Cieľ spolupráce: strategické partnerstvo za účelom vybudovanie silných
regionálnych centier aplikovaného výskumu a vývoja so zreteľom na transfer
vedomostí do praxe a podnikateľského prostredia
RESEARCH FORUM 2014
Ďakujem za pozornosť
www.vud.sk
http://svf.uniza.sk/cvd
RESEARCH FORUM 2014

similar documents