ALPI - Internet pro všechny

Report
Asociácia lokálnych
poskytovateľov internetu:
Od garážových firiem
k profesionálom
www.alpi.sk
Michal Rybárik, predseda predsedníctva, 04/2013
Ciele tejto prezentácie
PREDSTAVIŤ ALPI
INŠPIROVAŤ .CZ
POZVAŤ K SPOLUPRÁCI .SK
Štatút ALPI




ALPI je záujmovým, dobrovoľným, nezávislým a
nepolitickým občianskym združením,
zameriava sa na podporu rozvoja internetizácie
Slovenskej republiky
hlavná myšlienka – spolupráca lokálnych
poskytovateľov internetu pri spoločných
problémoch a spoločných výzvach
združenie NEPODNIKÁ
Vznik ALPI



ALPI bolo založené v roku 2006 ako neregistrované
občianske združenie
za založením stáli ľudia spojení so značkou
wificentrum.com (distribúcia a vývoj Wi-Fi
technológií) – Bratislava, Košice, Humenné
impulz k vzniku – zmena všeob. povolenia TÚ SR
pre pásmo 2,4 GHz (december 2005), ktorá
postavila do ilegality drvivú väčšinu
Wi-Fi spojov – žaloba na TÚ SR; Najvyšší súd
Zakladatelia ALPI




Martin Marcinčák – prevádzkovateľ wificentrum.com
a zakladateľ značky RFelements
Ing. Filip Križko (RadioLAN s.r.o.) - ISP v Bratislave
a okolí, partner wificentrum.com
Michal Rybárik (ecce s.r.o., dnes Alternet s.r.o.) ISP v Košickom kraji, partner wificentrum.com,
vedúci vývojového teamu Wline (cca 100tisíc
predaných zariadení)
Miroslav Bakajsa – ISP v Humennom, partner
wificentrum.com
Ciele ALPI (1)




podpora rozvoja internetizácie Slovenskej republiky
s dôrazom na rozvoj internetizácie v regiónoch,
podpora konkurenčného prostredia v oblasti
poskytovania internetových služieb,
podpora a ochrana záujmov svojich členov, ak ide o
rozvoj a prevádzku telekomunikačných a
internetových služieb v SR,
hájenie spoločných záujmov svojich členov pri
rokovaniach s predstaviteľmi vlády, politických strán
a hnutí, odbormi, záujmovými skupinami, tretím
sektorom, štátnou správou samosprávou, národnými
a medzinárodnými inštitúciami
Ciele ALPI (2)


dohliadanie nad súladom poskytovania
telekomunikačných a internetových služieb s
platným právnym poriadkom SR, ako i s morálnymi
zásadami podnikania, a to u všetkých
poskytovateľov telekomunikačných a internetových
služieb,
vytváranie iniciatívnych návrhov pre riešenie otázok
týkajúcich sa poskytovania telekomunikačných
internetových služieb pre orgány štátnej správy, a
to najmä legislatívnych a regulačných, koncepčných
prác na národnej telekomunikačnej politike a
príprave technických štandardov
Členovia ALPI


Riadnym členom združenia môže byť fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom internetu
alebo prevádzkovateľom verejnej elektronickej
komunikačnej siete podľa osobitných predpisov s
lokálnym alebo regionálnym pokrytím v rámci SR.
Osobitným členom združenia môže byť fyzická
alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa požiadavky
riadneho členstva, no pôsobí v oblasti úzko
súvisiacej s činnosťou členov združenia.
Činnosť ALPI 2006-2010




pripomienkovanie legislatívnych návrhov v oblasti
telekomunikácií, žaloba na nezákonnosť zmeny
všeob. povolenia TÚ SR pre pásmo 2,4 GHz
podanie námietok voči registrácii ochrannej známky
“5G internet” spoločnosťou Slovak Telekom a.s.
partner pri zostavovaní ročenky “TREND v
infotechnológiách” dvojtýždenníka TREND v
podnikaní (vedúci redaktor Jozef Andacký)
zdieľanie skúseností a know-how medzi lokálnymi
ISP, osveta a poradenstvo ohľadne technológií a
legislatívy, pravidelné polročné stretnutia
SKFREE – ALPI
Výzvy v rokoch 2010 - 2012




Kontroverzná internetizácia vidieka v réžii vládnej
agentúry NASES za eurofondové peniaze
(OPIS PO3) – ohrozenie lokálnych ISP
Pokusy o zavádzanie štátnej cenzúry internetu
Nový zákon o elektronických komunikáciách a zmena
všetkých vykonávacích predpisov k zákonu
(všeobecných povolení, opatrení TÚ SR)
Diskriminácia niektorých poskytovateľov
(stavebné/územné konania, oprávnenia k cudzím
nehnuteľnostiam, nejasnosti v legislatíve)
Reorganizácia 2011/2012





ustanovenie štatutárneho zástupcu
(prezident/predseda)
zmena sídla ALPI, telefónnych kontaktov
odhlasovanie členských príspevkov na 25 EUR
mesačne (vyberá sa po 150 EUR polročne)
pripomienkovanie stanov členmi, úpravy stanov
“znovuzaloženie” združenia registráciou na
Ministerstve vnútra s novými stanovami, pridelenie IČO

uzavretie zmluvy s právnikom – advokátom ALPI

zavedenie mailing-listu pre komunikáciu členov
Členovia ALPI dnes





49 riadnych členov - poskytovateľov telekom.
služieb (za majetkovo/manažérsky prepojené firmy
je členom spravidla iba jedna)
1 osobitný člen
približne 70 - 80.000 pripojených účastníkov (od 50
do 6200 na providera)
približne 160 - 180 pracovných miest
približne 10-15 mil. EUR (250-375 mil. CZK) tržieb
z poskytovania sietí a služieb
Všeobecné podmienky




dôvod – nový zákon o el.komunikáciách
spoločné znenie Všeobecných podmienok pre
poskytovanie verejnej služby – pripojenie k internetu
členovia ALPI môžu (nemusia!) vo svojich
Zmluvách ustanoviť, že zmluva sa riadi VP ALPI
ustanovenie prehľadnej štruktúry VP, prvotný návrh
znenia VP, pripomienkovanie VP členmi,
pripomienkovanie VP právnikom ALPI, revízie
NASES - OPIS PO3




eurofondová internetizácia vidieka – vybudovanie
regionálnych optických vedení a stožiarov
Digital Agenda for Europe 2020 – min. 30 Mbps
pripojenie pre 100% obyvateľov EÚ do r.2020
projekt bol pripravovaný s veľkými operátormi
“biele miesta” boli určené bez ohľadu na lokálnych
ISP – “Wi-Fi nie je broadband”

eurofondové ceny – až 10-násobok min. nákladov

najdrahších 100 obcí – až 10-30.000 EUR na dom
NASES – OPIS PO3





NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické
služby – patrí pod Úrad vlády, spravuje vládnu sieť
Govnet
ALPI oslovilo NASES s pripomienkami, médiá
podporili postoj ALPI (predovšetkým TREND)
vyrokovali sme napojovacie body v regiónoch
vyrokovali sme technolog. neutralitu - možnosť
použitia Wi-Fi pre lastmile
“odstrel” riaditeľa po voľbách - quo vadis OPIS
“Cenzúra” internetu




pokus 2010/2011 – zákon o hazardných hrách (v
SR navrhol minister financií Ivan Mikloš; v ČR
Karel Schwarzenberg a min. financií návrh
kritizoval; podobné návrhy zákonov aj v Maďarsku
a Poľsku)
ALPI podporilo hromadnú pripomienku k zákonu,
zákon nebol schválený
pokus 2011/2012 – ACTA, EÚ – ALPI vyjadrilo
nesúhlas cez médiá, nebola prijatá
s touto témou sa určite budeme stretávať :o(
Pripomienkovanie legislatívy

Iniciatíva na zmenu vyhlášky 532/2002, aby mohla
obec umožniť zriadenie nadzemného telekom.
vedenia v zastavanom území obce

Všeobecné povolenie TÚ SR pre siete a služby

Všeobecné povolenia pre viaceré frekv. pásma

Opatrenia TÚ SR

pripravuje sa nový Stavebný zákon
Férová súťaž


ALPI podporuje férovú súťaž, podnikanie v súlade s
predpismi, transparentné informovanie
orgány verejnej správy musia konať nestranne a
tak, aby v podobných prípadoch nevznikali
neodôvodnené rozdiely; správca bytového domu
môže konať iba podľa zákona

prvý krok - mediácia / dohovor

druhý krok - právny postup

tretí krok – medializácia nekalého konania
Právna pomoc




prevádzkovanie vedení a zariadení na cudzích
nehnuteľnostiach, vydávanie povolení k stavbe
právnik s praxou v tejto oblasti
poradenstvo členom s cieľom urovania sporu,
písomná / telefonická / osobná pomoc advokáta,
vyžiadanie informácií cez infozákon, poverenie
advokáta zastupovaním, podnety na kontrolné
orgány
právne služby pre členov sú hradené združením, v
obsiahlejších prípadoch s fin. spoluúčasťou ISP
Regulácia cien národného tranzitu




náklady na národný tranzit (telekomunikačné
okruhy z Bratislavy do regiónov) násobne
presahujú ceny v okolitých krajinách
cena transportu Bratislava-Košice je 5-10x drahšia
ako zahraničná konektivita, menšie lokality sú ešte
drahšie (+ lastmile)
koordinácia cien medzi významnými podnikmi (4-6
podnikov)
príprava návrhu na reguláciu cien týchto služieb
Regulácia cien kolokácie


stožiare mobilných operátorov, Towercomu (exRádiokomunikácie), ostatných telekom. podnikov
dnes prenájom malej časti stožiara v priebehu 2-5
rokov zaplatí náklady na celý stožiar

spoločné využívanie infraštruktúry podľa zákona

príprava návrhu na reguláciu ceny kolokácie

znižovanie záťaže na životné prostredie

prínos aj pre prenajímateľa – tržby
Tlačový servis a osveta




informovanie médií o aktivitách ALPI, aj o aktivitách
členov formou tlačových správ
poskytovaním vyjadrení redaktorom k aktuálnym
témam
informácie a osveta pre spotrebiteľov – rozhlas, tlač,
besedy, internet - spolupráca s TÚ SR
dvojtýždenník TREND, www.etrend.sk – siedmy
ročník prieskumu trhu lokálneho internetu, uzávierka
minuloročných dát – 30.4.2013 !!
Mapa pokrytia

webová mapa spoločného pokrytia členov ALPI

významné pokrytie celej SR

určené pre záujemcov o pripojenie a novinárov



možnosť automatizovanej aktualizácie z
informačného systému poskytovateľa
možnosť zadania dopytu na pripojenie
vývoj hradený z prostriedkov združenia, žiadne
ďalšie poplatky pre členov
Služby - členovia členom




Veľkoobchodný predaj okruhov a konektivity –
DataNetworks s.r.o., PRESNET s.r.o.
Veľkoobchodná retransmisia – RegioTV s.r.o.
(spoločný podnik Alternet s.r.o. a Regiotel s.r.o.,
držiteľ oprávnení, vlastná IPTV platforma)
Veľkoobch. hlasové služby – IPfon s.r.o. (SIP / SS7,
jeden z 13 významných podnikov v SR)
Predaj technológií – PRESNET s.r.o. (Ceragon,
DCN), Levonet s.r.o (Summit Development), WIRIX
s.r.o. (Ubiquiti Networks), a ďalší
Ďakujem za pozornosť
Michal Rybárik, predseda
www.alpi.sk
[email protected]

similar documents