İndirmek için tıklayınız.

Report
CANİK BAŞARI
ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS+ PROGRAMI
KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
19.01.2015
https://www.youtube.com/watch?v=wIL3aRj5ElA
• Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitime destek vermek
yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini destekler.
• Öğrencilerin ve personelin program üyesi ülkeler, aday ülkeler ve ortak ülkeler arasında
hareketliliğini teşvik eden bireylerin uluslararası (kredi) hareketliliği ve Ortak
Yüksek Lisans Dereceleri (Key Action 1/Ana Eylem 1)
• Bahsi geçen ülkelerde, yükseköğretim kurumları sistemlerinin modernizasyonunu ve
uluslararasılaşması üzerinde bir etkiye sahip olan işbirliği ve ortaklıkları teşvik eden ve
özellikle AB’ ye komşu Ortak Ülkelere odaklanan yükseköğretimde Kapasite
Geliştirme projeleri (Key Action 2/ Ana Eylem 2)
• AB’ ye komşu Ortak ülkelerde Yükseköğretim Reformu uzman ağı, uluslararası
mezunlar derneği, Ortak Ülkeler ile politika diyaloğu, uluslararası cazibe ve tanıtım
etkinlikleri aracılığıyla Politika Diyaloğuna destek (Key Action 3 / Ana Eylem 4)
• Küresel çapta Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretmeyi, araştırmayı ve düşünmeyi
teşvik etmek amacına yönelik Jean Monnet faaliyetleri.
http://www.youtube.com/watch?v=i-i9HqGqw8&index=9&list=PLQktSc4L6G2yj8vi1t3KsbibF3Y-GI3bP
2014 yılında Avrupa Komisyonu’na başvurarak Erasmus+ Charter almaya hak kazanan
Üniversitemiz, bugünden sonra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
çerçevesinde Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişim Faaliyetlerine katılacak, Avrupa'da
karşılıklı anlaşma yaptığı çeşitli üniversitelere öğrenci ve öğretim üyesi gönderecek,
gelenleri de misafir edecek, ortak yüksek lisans programları açabilecek ve partner ülkelerle
AB projelerine yürütücü veya ortak olabilecektir.
Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetleri
(Key Action 1/Ana Eylem 1)
• Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği
• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
• Öğrenci Staj Hareketliliği
• Erasmus+ Personel Hareketliliği
• Akademik / İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği
• Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği
Erasmus İkili Anlaşması (Inter Agreement) Nedir?
Öğretim görevlisi ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler
ve bölümler bazında ikili anlaşmalar yapmak gerekmektedir.
İki yüksek öğrenim kurumunun Erasmus+ kapsamında hareketlilik
yapmayı planladığı,
birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet
mektubu niteliğinde bir anlaşmadır. (Karşılıklı mutabakata vararak ikili
anlaşma üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.)
inter agreement.docx
Erasmus+ Programme
Key Action 1
– Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and Staff Mobility
Inter-institutional1 agreement 2014-20[21]2
between programme countries
[Minimum requirements]3
The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and/or
staff in the context of the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality
requirements of the Erasmus Charter for Higher Education in all aspects related to
the organisation and management of the mobility, in particular the recognition of the
credits awarded to students by the partner institution.
A.
Information about higher education institutions
Name of the institution
(and department, where
relevant)
Erasmus
code
Contact details4
Website
(email, phone)
(eg. of the course
catalogue)
[...]
1
Inter-institutional agreements can be signed by two or more higher education Institutions
Higher Education Institutions have to agree on the period of validity of this agreement
3
Clauses may be added to this template agreement to better reflect the nature of the institutional partnership.
4
Contact details to reach the senior officer in charge of this agreement and of its possible updates.
2
İkili Anlaşma Nasıl Yapılır?
•http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-2020_en web adresinden Erasmus University Charter (Erasmus
Üniversite Beyannamesi) almış olan Üniversiteler tespit edilir.
• Tespit edilen üniversitelerin web sayfalarından ilgili fakülte ve bölümün
koordinatörü ile iletişime geçilir (Daha önce kişisel veya kurumsal olarak
iletişimde olunan üniversitelerle ikili anlaşma yapmak daha kolay olacaktır).
• Koordinatörle yapılan yazışmalar sonucunda belirlenen öğrenci ve öğretim
elemanı sayıları ikili anlaşma formu üzerinde gösterilir. Ders kodları tablosu
kullanılarak “subject area codes” bölümleri doldurulur. (Boş İkili anlaşma
formuna, http://erasmus.basari.edu.tr/kılavuzlar/interagreement adresinden
ulaşabilirsiniz. Örnek ikili anlaşmalar için Uluslararası Ofis’e başvurunuz.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler
İkili anlaşma için görüşmeler başladığında ve ikili anlaşma formu doldurulurken;
• Fakülte/Enstitü (yüksek lisans veya doktora değişimi içeriyorsa) koordinatörü
bilgilendirilmelidir.
• İletişim kısmında fakülte koordinatörlerinin bilgileri mutlaka olmalıdır. (İstenirse
anlaşmayı yapan öğretim elemanının bilgileri de forma eklenebilir).
• İkili anlaşma formu mutlaka iki orijinal kopya olarak düzenlenmelidir.
• 2 adet ikili anlaşma Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra, karşı
üniversiteye gönderilir ve Uluslararası Ofis tarafından postaya verilir.
• Karşı taraf anlaşmayı imzaladıktan sonra bir orijinal belgeyi posta yoluyla ofisimize
gönderir.
• Ofise gelen ikili anlaşma ilgili dosyaya kaldırılır. Koordinatör veya ilgili kişi, imzalanan
anlaşmanın bir kopyasını ofisten alarak bölümünde saklar.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma yapılmadan önce incelenmeli,
• Denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmalı,
• Akademik takvim incelenmeli,
• Eğitim dili mutlaka belirtilmeli (Erasmus+ öğrencilerine uygulanan)
• Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) belirtilmeli,
• İkili anlaşmaya ait özel koşullar (TOEFL, standardın üzerinde akademik ortalama,
vs) varsa; bu koşulların anlaşma yapılırken Uluslararası Ofis ile paylaşılması,
• Bu tür özel koşulların ikili anlaşma yapıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda,
Erasmus başvuruları başlamadan önce Uluslararası Ofis’e bildirilmesi.
• Üniversitemizin yapmış olduğu ikili anlaşmaların süresi bitenlerin
yenilenmesi.
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
•https://www.youtube.com/watch?v=6pjxn1bsyu4
•https://www.youtube.com/watch?v=aJb_Lx1XGJE
• Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü
ikili anlaşma ile ortak
gerçekleştirilmesidir.
olunan
yurtdışındaki
yükseköğretim
kurumunda
• Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir
süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
• Verilen mali destek ile öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta,
yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.
• ERASMUSDEĞİŞİM
PROGRAMI\LEARNING_AGREEMENT_FOR_STUDIES(4).docx
Öğrencilerin Seçimi
• Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru ve
değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.
• Çeşitli sebeplerle gidemeyen öğrenciler bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak
devredilerek doğrudan gönderilemezler.
ertelenebilir.
Ancak aynı akademik yıl içinde bu hak
• Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları yükseköğretim kurumunun internet
sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar
için başvuru çağrısı yapılır. Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında
başvurabilecek öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında
bilgilendirilir.
• Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan,
öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.
Başvuru
Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:
 Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde
(önlisans/lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı,
tam zamanlı öğrenci olması (30 AKTS kredi ders yükü olması)
 Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 ya da
70/100 olması,
 Yükseklisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en
az 2.5/4 ya da 75/100 olması,
• ÖNEMLİ: Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler
Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
• Yatay/Dikey geçişle gelen veya lisans ya da yüksek lisansını farklı bir üniversitede
tamamlamış bir üst kademede eğitimine devam eden öğrenciler en az bir dönem
geçirdikten sonra Erasmus a başvurabilirler.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi
• Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler
arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları
dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.
• 2015/2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
• Akademik başarı düzeyi : %50
• Dil seviyesi : %50 (SINAVI GEÇME NOTU 100 ÜZERİNDEN 55)
Hibe Ödemesi
• Gitmeden önce %80
• Davet mektubu/Bilgi Formu üzerindeki tarihe göre
• Döndükten sonra %20
• Katılım Sertifikası’ndaki (Akademik Takvime uygun) tarihe göre (başarılı olunduğu
takdirde)
Hibesiz (“0” Hibeli) Erasmus öğrencisi
• Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi
tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.
Hayat Pahalılığına
göre ülke türleri
1.Grup Program Ülkeleri
2.Grup Program Ülkeleri
3.Grup Program Ülkeleri
Hareketlilikte
misafir olunan
ülkeler
Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya,
Lihtenştayn, Norveç,
Birleşik Krallık
Belçika, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
Kesimi, Almanya,
Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda,
Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya,
Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya,
Makedonya
Aylık öğrenci
Öğrenim Hibesi
(avro)
Aylık öğrenci Staj
Hibesi (avro)
500
600
400
500
300
400
Koordinatör Sorumlulukları
• İkili Anlaşma Sağlanması (Inter Agreement)
• Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
• Öğrenim Anlaşması Değişikliği
• Öğrenci döndükten sonra not transferi
• Akademik danışmanlık
• Değişim kalitesi
• Bölümlerde öğrenci belgelerinin arşivlenmesi
Erasmus Stajı Nedir?
https://www.youtube.com/watch?v=Z7X0fkHe0UQ
• Staj (yerleştirme), öğrencinin programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya
organizasyon bünyesindeki
kazanma sürecidir.
mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi
• Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik
çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar
yapmak üzere kullanılmaz.
• Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez.
Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı
ile ilgili bir sektör olmalıdır.
• Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu
kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik
temsilciliklerimiz, Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir
Başvuru Süreci
• Öğrenciler, Başvuru formu ve transkriptlerini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim eder.
• Lisans için en az 2.2/4,Y.L ve doktora için en az 2.5/4 ortalaması olan öğrenciler,
yabancı dil sınavına girmeye hak kazanır. Başarılı olanlar aday olur.
• Barajı geçen öğrencilerden staj yapacakları kurumdan aldıkları niyet mektuplarını
Uluslararası Ofis’e teslim ederler ve sonrasında asil ve yedek öğrenci listeleri açıklanır.
• Süre 3 ila 12 ay olmakla beraber, kazanan öğrencilerimiz staj yerlerine yerleştirilirler.
Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü
• Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality
Commitment):
•
Staj faaliyeti süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim
anlaşması
düzenlenir. Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlikler,
öğrenme kazanımları (learning outcomes), staj faaliyetinin öğrencinin diploma
programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası
sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir
belgedir. Üç nüsha hazırlanarak imzalanır.
•
Eğitim Anlaşmasında belirtilecek yetkinlik ve yeterlilikler, öğrencinin devam ettiği
programda belirtilen yetkinlik ve yeterlilikleri sağlayacak şekilde tanımlanmalı ve staj
hareketliliği sonucu elde edilen öğrenme kazanımları (learning outcomes) programın
temel yeterlilikleri ile ilişkilendirilmelidir.
Tanınma
• Erasmus stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus
Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler. Başarılı olması durumunda
AKTS kredisi verilerek staj tanınır.
• Stajın kaç AKTS kredisi değerinde olduğu bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Eğitim
Anlaşmasında bu kredi, bölüm koordinatörü tarafından mutlaka belirtilir.
• Tanınma süreci: Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili akademik
birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin
(ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir.
Buna karşılık zorunlu stajı olmayan birimlerden giden öğrencilerin 3 aylık stajları ilgili
bölümdeki seçmeli dersler yerine sayılır.
Tanınma
• Staj tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Katılım Sertifikası ve Başarı
Belgesi’dir. Stajlarını tamamlayıp geri gelen öğrenciler stajın tanınma işlemi için başarı
belgeleri ve katılım sertifikalarının birer kopyaları ile birlikte Erasmus Bölüm
Koordinatörlerine başvururlar.
• Stajın tanınması Bölüm Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü
/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin
yurtdışında yaptığı staj müfredatın parçası ise, öğrencinin zorunlu stajı yerine geçer.
İlgili kararda Erasmus stajı yaptığı belirtilir.
• Stajın zorunlu olmadığı hallerde, yapılan staj yönetim kurulu kararında öğrencinin
gitmeden önce seçtiği seçmeli ders olarak yer alır. Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.
Karşılaşılan Sorunlar
• Uygun olmayan işletme: LOKANTA (DÖNERCİ) olamaz, uygunluk denetimi
şart.
• Training Agreement: Detaylı hazırlanmadan koordinatörlerimiz imzalamamalı.
• Vize: Mutlaka Öğrenci vizesi için başvurulmalı, gerekirse çalışma izni alınmalı
Turist Vizesi olamaz.
Koordinatör Sorumlulukları
• Öğrenci staj yerini kendisi bulur. Ancak Koordinatörler ya da bölüm hocaları yol
gösterici olabilir.
• Öğrenci staj yapacağı işletmeyi kendisi bulduysa, işletmenin uygunluğuna Erasmus
koordinatörü mutlaka onay vermelidir.
• Öğrenciler staj yapacakları işletmeden davet mektubu almadan staj öğrencisi olarak
seçilemezler. Erasmus bölüm koordinatörleri, davet mektubu alınan işletmeyi
inceleyerek “uygundur” şeklinde paraflamalı ve öğrenci bu şekilde başvurmalıdır.
• Öğrencilerin staja gitmeden önce hazırladıkları “Eğitim Anlaşması ve Kalite
Taahhüdü ” çok önemli. Bu belgenin altında sizlerin, öğrencinin ve staj yapılacak
işletmedeki yetkili kişinin imza yeri bulunmaktadır.
Online Linguistic Support (OLS)
Çevrimiçi Dil Desteği
http://www.youtube.com/watch?v=fE3SpJlU1-k&feature=youtu.be
1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖĞRENİM VE
STAJ HAREKETLİLİĞNDE DİL SINAVLARI ZORUNLU !
Personel Hareketliliği
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete
ayrılmaktadır.
Ders Verme
Eğitim Alma
Hareketliği
Hareketliği
Ders Verme Hareketliliği
Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin EÜB (Erasmus Üniversite
Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat olmak
şartıyla 2 günden 2 aya kadar ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.
Ders Verme Hareketliliğinin Hedefleri
• Eğitim konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek.
• Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve
zenginleştirme konusunda teşvik etmek
Kimler Faydalanabilir?
• Üniversitemizde tam veya yarı zamanlı olarak istihdam edilen personel
• Resmi olarak ders verme yükümlülüğüne sahip tüm öğretim elemanları faydalanabilir.
Erasmus Personel Hareketliliği Hibesi
• Ders verme ve Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı
niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya
yönelik değildir.
• Misafir olarak gidilen kurumda en az 8 saat ders vermek gerekmektedir.
• Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği
açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya hibe ödemesi
yapılmaz.
• Bu süre bitimine kadar sizin ve anlaştığınız kurum için en uygun olan 1 haftalık süre.
• Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda hibe ödemesi yapılmaz.
• 14 günden daha uzun süren faaliyet hareketlilik faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için
aşağıda verilen günlük hibe miktarının %70’ i gündelik olarak esas alınır.
2015-2016 Personel Hareketliliği Hibeleri
EV SAHİBİ ÜLKE
1. Grup Ülkeler
Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere
2. Grup Ülkeler
Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum
Kesimi, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya,
Polonya, Romanya, Finlandiya, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Türkiye
3. Grup Ülkeler
Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz,
Slovakya, Makedonya
4. Grup Ülkeler
Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Günlük hibe Miktarları
(Avro)
144
126
108
90
Erasmus Personel Hareketliliği Hibesi
Haftalık Harcırah
Gitmeden Önce (% 80)
Döndükten sonra (% 20)
Seyahat Masrafları
• Personel seyahat gideri, Komisyon ajansın’nın inernet sitesinde yer alan «mesafe
hesaplayıcı» kullanılarak, aşağıdaki miktarlar baz alınarak hesap edilir.
Elde edilen «km» değeri
Hibe miktarı
100-499 km arası
180 avro
500-1999 km arası
275 avro
2000-2999 km arası
360 avro
3000-3999 km arası
530 avro
4000-4999 km arası
820 avro
8000 km üzeri
1.100 avro
Eğitim Alma Hareketliliği
• İdari ve akademik personellerin EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi)sahibi
üniversitelerde veya işletmelerde belli süre zarfında ve belli bir iş planı kapsamında
eğitim alma faaliyetidir.
• Süre: en az 2 iş günü, en fazla 2 ay
• Yararlanıcılar: İdari Personel, Akademik Personel (Okutman,Uzman, Arş. Gör ve
Öğretim Üyeleri)
• Gerçekleşme Şekilleri: EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya Avrupa
Birliği üyesi bir ülkedeki işletmede.
• Bizim ve anlaştığınız kurum için en uygun olan 1 haftalık süre.
Nerelerden Eğitim Alabiliriz?
Üniversiteden
Üniversiteye
Üniversiteden
İşletmeye
İşletme
• Büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel
veya kamuya ait her türlü kurum /kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik
faaliyette bulunan girişimdir.
• Üniversite ile İşletme arasında gerçekleştirilecek Hareketlilik için anlaşma yapılmasına
gerek yoktur.
Başvuru Süreci
Başvurudan Önce
• Uygun bir kurumun veya işletmenin
belirlenmesi
• İkili anlaşmanın yapılması (üniversite ise)
• Karşı kurumdan davet mektubu alınması (karşı
kurumdan kabul edildiğinizi gösteren bir eposta da olabilir)
• İş Planı /Öğretim Programının hazırlanarak
onaylanması
Başvuru Sırasında
• Davet mektubu ve iş planının birime teslim
edilmesi
Hareketlilikten Önce
• Davet Mektubu
• İş planı / Öğretim Programı
• Sözleşme
• Görevlendirme Yazısı
• Bilgi Formu
• Uçak Bileti ve Faturası
Hareketlilikten Sonra
• Katılım Sertifikası
• Biniş Kartı
• Nihai Rapor
Değerlendirme öncelikleri
Amacımız
Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen kurallar çerçevesinde; Başvuran personel
.
arasından, Erasmus Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek personel seçiminin
tarafsız bir şekilde, şeffaflık ve adaletin gözetilmesiyle sağlamaktır.
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
https://www.youtube.com/watch?v=hz92CVATyW8

similar documents