TEM - Hermia

Report
TEM:n terveiset teemalla
uusiutuva energia ja
energiatehokkuus
Uusiutuvat ja tehokkaat energiaratkaisut kaupunkialueilla
RESCA
18.3.2013
Pekka Grönlund
Esityksen aiheet
• Energiatuki 2014
• Biojalostamohaku ja merituulivoimademonstraatio
• Energiatehokkuusdirektiivi
• Muut ajankohtaiset asiat
Energiatuen tavoitteet
• Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin
investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka:
1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä
2) edistävät energiatehokkuutta ja energian säästöä
3) vähentävät energian tuotannosta tai käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja
• Lisäksi energiatuella edistetään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja
markkinoille saattamista.
Energiatuen yleiset ehdot
• Energiatukiasetus 1063/2012 sisältää säännökset energiatuen hakemisesta,
hyväksyttävistä kustannuksista, tuen maksamisesta ja käytöstä. Tuki myönnetään
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 800/2008) nojalla.
• Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tai ELY-keskus.
• ELY-keskus voi myöntää tukea investointihankkeeseen, jos sen hyväksyttävät
kustannukset ovat enintään 5 000 000 euroa ja selvityshankkeeseen, jos sen
hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 250 000 euroa.
• Jos kustannukset ylittävät edellä mainitut summat tai jos hanke liittyy uuden
energiateknologian käyttöönottoon, tuesta päättää TEM.
• Energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei
myönnetä esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille.
• Energiatuki on harkinnanvarainen edistämismuoto, ja perustuu tapauskohtaiseen
harkintaan.
• Tuen ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen
taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä
taloudellisia riskejä.
Tyypilliset tukitasot (vuoden 2014 linjaukset)
Uusiutuvan energian hankkeet
Sähköntuotanto
• Pienvesivoimalat
• Kaatopaikkakaasuhankkeet
• Pientuulivoima
• Aurinkosähköhankkeet
Energiansäästö ja -tehokkuusinvestoinnit
15–20 %
15–20 %
20–25 %
30 %
•
•
•
Energiatehokkuussopimusyritykset
20 %
ESCO-palvelua käyttävät yritykset (energiatehokk.sop.) 25 %
Muut ESCO-palvelua käyttävät yritykset
15 %
Katselmukset
Lämmöntuotanto
• Lämpökeskukset (biomassa)
• Lämpöpumppuhankkeet
• Aurinkolämpöhankkeet
• Biokaasuhankkeet
10–15 %
15 %
20 %
20–30 %
Polttoaineen tuotanto
• Biokaasuhankkeet (liikenne)
• Muut biopolttoaineet
20–30 %
20–30 %
•
•
•
Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
Kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten
energiakatselmukset 50 %
Muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet
40%*
* Energiatehokkuusdirektiivin implementoinnin jälkeen
(5.6.2014) lähtien suuryritysten energiakatselmuksille ei
voida myöntää tukea
TAE 2014
• Biojalostamot (liikenne) 87,5 M€
• Merituulivoimademo.
20 M€
• Liikenteen demot
• Energiatehokkuus
• Uusiutuva energia
• Yhteensä
3 M€
15 M€
22 M€
147,5 M€
Biojalostamohaku
• Tavoitteena edistää toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa
• Tukea myönnettävissä yhteensä 87,5 M€
• Hakemuksia 8 kpl, tukea haettu 218 M€
•
•
•
•
•
•
•
Envor Group Oy,
Feedstock Optimum Oy,
Neste Oil Oyj (2 hakemusta),
Sievin Teollisuuspuisto Oy,
St1 Biofuels Oy,
Suomen Bioetanoli Oy ja
UPM-Kymmene Oyj
• Tukea myönnetään 2-4 hankkeelle
• Tukipäätökset vuoden 2014 loppuun mennessä
Merituulivoimademonstraatio
• Tavoitteena käynnistää merituulivoimademonstraatiohanke
• Tuulivoiman 9 TWh:n tavoite edellyttänee myös merituulivoimaa
• Tuella katetaan merituulivoimaan liittyviä korkeampia investointikustannuksia
ja demonstraatiohankkeeseen liittyviä riskejä
• Tukea myönnettävissä 20 M€ investointitukena (+syöttötariffi)
• Tukea hakenut 6 hankekehittäjää 8 eri kohteeseen
•
•
•
•
•
•
Innopower Oy (Kemin Ajos ja Kokkola),
Mervento Oy (Kokkola),
Rajakiiri Oy (Tornion Röyttä),
Suomen Hyötytuuli Oy (Porin Tahkoluoto),
Suomen Merituulivoima Oy (Inkoo ja Siipyy)
Propel Voima Oy ja Lumituuli Oy (Oulunsalo – Hailuoto)
• Tukea myönnetään yhdelle hankkeelle
Energiatehokkuusdirektiivi
• Korvaa energiapalveludirektiivin (ESD, 2006) ja CHP-direktiivin (2004)
• Tuli voimaan 4.12.2012, +18 kk, toimeenpantava 5.6.2014
• Varmistaa EU:n energia- ja ilmastotavoitteista eli ns. 20-20-20-tavoitteista
energiatehokkuutta koskevan tavoitteen
• Ohjeellinen kansallinen energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 (Art. 3)
• Edistymisestä raportoitava vuosittain (30.4.)
• Sitova valtion keskushallintoa koskeva peruskorjaus/säästötavoite 2014-2020 (Art. 5)
• Peruskorjattava vuosittain 3 % valtion keskushallinnon rakennuksista tai
saavutettava vastaava säästö muilla toimilla; suunnitelma toimitettu komissiolle
joulukuussa 2013
• Sitova kansallinen kumulatiivisen energiansäästön tavoite jaksolle 2014-2020 (Art. 7)
• Kansallinen energiatehokkuusohjelma (KETO), joka sisältää 7
toimeenpanokokonaisuutta, jolla päästään vaadittavaan energiansäästötasoon
Energiatehokkuusdirektiivin (EED)
toimeenpano 2013–2017
•
Direktiivi voimaan 4.12.2012 , tärkeimmät päivämäärät
5.12.2013 Suunnitelma
Art. 7 toimeenpanosta
komissiolle
•5.6.2014
Kansallinen
toimeenpano valmis
•30.4.2013 kansallisen
energiatehokkuustavoitteen
2020 asettaminen
•11/2013 komission
artikla-kohtaiset
tulkintaohjeet
•5.12.2015 Kaikkien suurten yritysten
(ei pk-yritykset) pakolliset
•energiakatselmukset tehtynä
•ensimmäisen kerran
•30.4.2014 NEEAP-3
+ Art.4 korjausrakentamisen
strategia valmistuu
•31.12.2014
laskutustietojen
täsmällisyys myös niiden
osalta, joilla ei ole
etäluettavia mittareita
•31.12.2013 Art.5
Valtion keskushallinnon
peruskorjaus- ja
energiansäästötavoite
•NEEAP-3 National Energy Efficiency Action Plan eli kolmas kansallinen energiatehokkuuden
toimintasuunnitelma, NEEAP-1 ja 2 olivat Energiapalveludir. (ESD) mukaiset raportit
•30.4.2017
•NEEAP-4
•31.12.2015 Art. 14 Arvio
kaukolämmön, -jäähdytyksen ja
yhteistuotannon edistämisestä
Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon
organisointi
EED-TYÖRYHMÄ
•työryhmän raportti julkaistu 1/2014
•http://www.tem.fi/energia/energiatehokkuus/
energiatehokkuusdirektiivin_toimeenpano
•TEM (pj), LVM, MMM, VM, YM
•Kuntaliitto, ET, EK, ÖKL, RAKLI, Kuluttajaliitto
Art. 5
•Säädösryhmä
TEM kokoaa
pj. Pauliina
Pekonen (VM)
Art. 6
pj. Hannu
Koivurinta (VM)
Art. 7
pj. Heikki Väisänen
(TEM)
Art. 8
ERILLISVASTUUT
Art. 3 ja 24
TEM
Art. 4
YM
Art. 20
TEM/VM
•Primäärienergia, loppukulutus,
energiaintensiteetti
•Pitkän aikavälin strategia
rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta
•Rahoitus
pj. Heikki Väisänen
(TEM)
Art. 9-11
pj. Pentti Puhakka
(TEM)
Art. 14
pj. Pentti Puhakka
(TEM)
Art. 15
•Peruskorjaus/säästö, inventaariosuunnitelma -raportit, vaikutusarvio, energiahallintajärjestelmät
•Julkiset hankinnat
•Säästövelvoitteet, joustot,
energiansäästöt, kumulatiivisuus,
energiatehokkuussopimukset
•Energiakatselmukset
•Mittaus, laskutus
•Kaukolämpö/-jäädytys,
yhteistuotanto
pj. Markku
Kinnunen (TEM)
•Energian siirto ja jakelu
Art. 12, 16-19
•Kuluttajat, energiapalvelut,
tiedottaminen, vaikuttaminen
pj. Timo Ritonummi
(TEM)
8.4.2015
11
Muita ajankohtaisia asioita TEM:ssä
• EU 2030
•
•
•
•
•
Päästövähennystavoite 40 % 1990 tasoon verrattuna
Uusiutuvan energian tavoite 27 % (koko EU-alue)
Kansalliset energiasuunnitelmat
Ei erillistä biopolttoainetavoitetta
Energiatehokkuustavoite myöhemmin
• Pientuotantotyöryhmä
• Asetettu 1.1.2014-30.11.2014
• Lähinnä sähkön pientuotanto
• Tuulivoiman edistämistyöryhmä luovutti raporttinsa 18.12.2013
Ympäristöministeriön melutyöryhmä

similar documents