Prezentace Radomíra Špoka

Report
Kohezní politika EU – současnost
a perspektiva
Radomír Špok
Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM
Výdajová stránka rozpočtu EU - 2012
Návrh rozpočtu EU na 2014 - 2020
Čistí příjemci a plátci do rozpočtu EU
Saldo zemí EU na rozpočtu EU v období 2007 - 2013
100
80
60
20
0
-20
-40
-60
-80
UK
SWE
SP
SLO
SK
RO
PT
PL
NE
MT
LUX
LT
LV
IT
IRL
HU
GR
GE
FR
FIN
EST
DK
CZ
CY
BG
BE
-100
AT
mld. EUR
40
Čistí příjemci a plátci do rozpočtu EU
– přepočteno na hlavu
Porovnání výdajů EU na zemědělství
a kohezní politiku
Vývoj rozpočtu EU
100%
90%
80%
70%
60%
SZP
50%
SF EU
40%
30%
20%
10%
0%
1968
1985
1995
2007
2014
Mapa regionů soudržnosti
Financování dle ekonomické vyspělosti
regionů
Průběh čerpání prostředků SF EU
Stav čerpání prostředků SF EU
Stav čerpání prostředků SF EU 2
Stav čerpání prostředků SF EU 3
Stav čerpání prostředků SF EU 4
Čerpání prostředků v ČR
•
•
•
•
•
Za období 2004-2006 vyčerpáno téměř 100% alokace ( tj.
2,8 mld. EUR);
Jaký bude výsledek v období 2007-2013? (pravidla N+2,
N+3, celková alokace 26,3 mld. EUR);
Jaké jsou parametry úspěchu?
Současné problémy s auditem, pozastavena certifikace
plateb, do konce června 2012 náprava;
Podezření / nedostatek průhlednosti v některých OP.
Výhled do budoucna 2014-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
V současnosti jednání o nastavení KP EU;
ČR zůstane kohezní zemí (pod 90% HDP) a většina regionů
soudržnosti pod 75%;
Tlak bohatších zemí EU na podporu rozvinutých regionů –
vč. Přechodných regionů  snížení podpory regionům
Konveregence;
Partnerské smlouvy a Strategie Europe 2020;
Posílení principu koncentrace;
Kondicionalita a výkonnostní rezerva;
Connecting Europe Facility;
Nástroje finančního inženýrství.
Strategie Evropa 2020
Cíle
• Inteligentní růst, udržitelný růst a inkluzivní růst;
• Hospodářství, správa věcí veřejných
Hlavní indikátory
• Zaměstnanost 75 % ve skupině 20-65 let;
• 3 % HDP investováno do VaV;
• Klimatické změny – energie – 20-20-20
• Vzdělávání
•
•
•
Nedokončení vzdělávacího programu méně něž 10 %;
40 % osob ve věku 30-34 let má terciární vzdělání.
Chudoba / sociální vyloučení – o 20 mil. Evropanů méně
Priority ČR v rámci strategie Evropa 2020
• Národní program reforem (NPR) – kapitoly:
1.
Konsolidace veřejných financí
2.
Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad
konkurenceschopné ekonomiky
3.
Vzdělání jako cesta ke konkurenceschopnosti
4.
Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu
5.
Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích
6.
Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k
životnímu prostředí
7.
Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury
Konkrétní cíle ČR - strategie Evropa 2020
• Zaměstnanost
• Celková (cíl – 75 %, stav – 70,8 %)
• Ženy (cíl – 65 %, stav – 61,5 %)
• Věk 55-65 let (cíl – 55 %, stav 47,7 %)
• Věda a výzkum
• Výdaje z veřejných zdrojů (cíl – 1 %, stav 0,64 %)
•
Klimatické změny / životní prostředí
• Energetická účinnost – ČR nemá cíl, EU – 20%
• Obnovitelné zdroje (cíl – 13%, stav cca 8 %)
• Emise COx – (cíl – max. zvýšení 9 %, cíl EU – snížit o 20 %
• Vzdělávání
• Nedokončené vzdělání (cíl – 5,5 %, stav ?)
• Terciární vzdělávání ve věku 30-34 let (cíl – 32 %, stav ?)
• Chudoba – ČR bez závazků
Strategie na úrovni ČR
• Existence množství strategií
• Klíčové jsou průřezové strategie, z nichž budou zřejmě
vytvořeny priority pro 2014 – 2020 (Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti, NSRR)
• Pravděpodobnost obdobných priorit jako v tomto období:
•
•
•
•
•
Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
Rozvoj páteřní infrastruktury
Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
Podpora soc. začleňování, boj s chudobou, péče o zdraví
Integrovaný rozvoj území
Děkuji za pozornost!
Radomír Špok
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
[email protected]

similar documents