NONG NGHIEP

Report
PHÂN VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
*************
1
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
I. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
NGHIỆP.
II. VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP TRONG
PHÁT TRIỂN
III.ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
2
I.NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP.
1.Nông nghiệp: ngành SX vật chất có đặc điểm:
Đặc điểm thứ nhất:
- Đối tượng SX: vật nuôi, cây trồng.
- TLSX cơ bản, khó thay thế: Đất đai
Tính đặc thù:
- Sản xuất nông nghiệp phân tán, mang tính thời vụ
- Mỗi vùng nông nghiệp có lợi thế riêng về sản phẩm,
3
điều kiện canh tác
Đặc điểm thứ nhất:
Nông nghiệp sử dụng nguồn lực trên địa bàn
khu vực nông nghiệp
Hoạt động nông nghiệp gắn với nông
dân, với xã hội nông thôn.
Tính đặc thù:
Cần giải quyết đồng bộ vấn đề nông
nghiệp, nông dân, kinh tế - xã hội nông
thôn trong phát triển
4
Đặc điểm thứ nhất:
So với các ngành khác
 Công nghệ, năng suất, thu nhập, tích luỹ
trong nông nghiệp thấp
 Lao động nông nghiệp dư thừa
Tính đặc thù:
Phải có phương án tháo gỡ áp lực, hạn chế
cho quá trình phát triển nông nghiệp
5
2. Phát triển nông nghiệp
Hoạt động đưa nông nghiệp vào trạng thái
phát triển:
Định tính trạng thái phát triển nông nghiệp
Nền nông nghiệp hàng hoá có trình độ cao.
LLSX phát triển, QHSX tiến bộ.
Cơ cấu kinh tế, xã hội nông nghiệp, nông
thôn hợp lý.
6
ĐỊNH LƯƠNG TRẠNG THÁI
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
• Chỉ tiêu quy mô, tốc độ tăng sản lượng NN
• Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu ngành NN
• Chỉ tiêu tổng kim ngạch XK nông sản
• Chỉ tiêu W, thu nhập/ha, thu nhập/hộ
• Các chỉ tiêu phát triển xã hội nông thôn
7
II. VAI TRÒ NÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN
Tạo thế ổn định, điều kiện cho quá trình phát triển nền
kinh tế quốc dân và kinh tế nông thôn.
Mục tiêu TT, PTKT
Ổn định
Điều kiện
Nhu cầu cơ bản SX - Đời sống
Lương thực
Việc làm
Thực phẩm
Thu nhập
Thị
trường
Thương mại
Tích luỹ
Quốc tế
Đầu tư
Nền nông nghiệp phát triển
8
III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN NN
5 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NN
4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
9
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP
Có năng lực sản xuất hàng hoá cao
Nhu cầu
Công nghiệp
hoá
Phát triển
Bền vững
Bảo vệ MT
Sinh thái
Nâng cao mức
sống dân cư
10
NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NN THỨ NHẤT
KINH TẾ
BỀN
VỮNG
MÔI TRƯỜNG
ĐK KINH TẾ
XÃ HỘI
ĐK KỸ THUẬT
ĐK XÃ HỘI
CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
11
NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NN THỨ HAI
Mở rộng quy
An ninh
Tăng nông
Phát triển
mô VL, LĐ
lương
Sản giá
Ngành NN
nông thôn
thực
trị cao
Mũi nhọn
NỀN NÔNG NGHIỆP HH
CÁC VÙNG CHUYÊN
CÓ NĂNG LỰC CAO
CANH NÔNG NGHIỆP
CHUYỂN DỊCH CCKT
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
12
NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NN THỨ BA
PHÁT TRIỂN NỀN NN THEO
CHIỀU SÂU, THÂM CANH CAO
PHÁT TRIỂN KH&CN TRONG
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
13
NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NN THỨ TƯ
CN HOÁ
CHUYỂN DỊCH
PHÁT TRIỂN
HĐ HOÁ
CCKT
KH&CN NN, NT
NĂNG LỰC TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DN NÔNG NGHIỆP
KINH TẾ
KINH TẾ
KINH TẾ
KINH TẾ
KINH TẾ
HỘ
T.TRẠI
HỢP TÁC
NHÀ NƯỚC
TƯ NHÂN
14
NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NN THỨ NĂM
NÔNG DÂN:
ĐẢM BẢO QUAN HỆ
- MỤC TIÊU
KT-XH-MT
- ĐỘNG LỰC
TẠO ĐỘNG LỰC
TẠO NỀN TẢNG
PHÁT TRIỂN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP
GẮN
PHÁT TRIỂN KT-XH
NÔNG THÔN CẢITHIỆN,
NÂNG CAO MỨC SỐNG
15
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NN THỨ NHẤT
(TỔ CHỨC QUY HOẠCH)
HỆ THỐNG
ĐỊNH HƯỚNG QUÁ TRÌNH PTNN
QHSXNN
KHOA HỌC,
Công tác điều tra
THỰC TẾ
Công tác dự đoán
16
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NN THỨ HAI
(TỔ CHỨC HỆ THỐNG CUNG ƯNG THỊ TRƯỜNG)
NHÀ NƯỚC:
- CQ, DN
- CHƯƠNG TRÌNH
- DỰ ÁN
HỆ THỐNG CUNG ỨNG
TIÊU THỤ CHO
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Hỗ trợ, nâng cao
Năng lực DNNN
Đầu
Hoạt động
SXNN
vào
- Tiêu thụ nông sản,
hàng hoá.
Đầu
ra
- Mở rộng TT, thị
phần nông sản
- Đầu tư, tín dụng NN
TT đầu vào
TT đầu ra
Cung ứng, tiêu thụ
THỊ TRƯỜNG
- Khuyến nông
- Phát triển KH&CN
17
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NN THỨ BA
(PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG)
Phát triển nền nông
nghiệp hàng hoá
Nâng cao giá trị nông
sản, thu nhập lao động
Đầu tư phát triển:
-Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.
-Công nghiệp chế biến nông sản
- Cơ chế huy động vốn đầu tư PTNN, NT.
- Cơ chế phân bổ, sử dụng vốn đầu tư
18
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NN THỨ TƯ
(ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI)
VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
Y TẾ
GIAOTHÔNG
CÔNG BẰNG
- PHÁT TRIỂN XÃ HỘI NÔNG THÔN
- GIẢM CHÊNH TRÌNH ĐỘ KT - XH
CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
CỦA NHÀ NƯỚC
19
XIN CHÂN
THÀNH CẢM ƠN
CÁC ĐỒNG CHÍ
20

similar documents