I.TC-1.Uvod

Report
Aktivita 8
Príprava učebných textov v predmetoch
základy elektrotechniky, rozvody
elektrickej energie, využitie elektrickej
energie, elektrické stroje a prístroje,
elektrotechnické materiály pre učebný
odbor elektromechanik.
Ing. Miroslav Púpala
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
I. TC Elektrické prístroje
1. Úvod
1.1 Rozdelenie a úlohy elektrických prístrojov
1.2 Vlastnosti elektrických prístrojov dôležité pre ich
správnu funkciu
2. Všeobecné zásady pôsobenia spínacích prístrojov
2.1 Druhy styku a podmienky dobrého styku
2.2 Vznik a zhášanie elektrického oblúka
3. Základné konštrukčné prvky elektromechanických spínacích prístrojov
3.1 Kontakty
3.2 Spúšte
3.3 Voľnobežky
4. Spínacie prístroje nn
4.1 Rozdelenie spínačov nn
4.2 Základné charakteristiky a použitie spínačov nn
5. Stýkače
5.1 Charakteristika a rozdelenie stýkačov
5.2 Popis vyhotovenia a využitie stýkačov
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
6. Poistky
6.1 Charakteristika a rozdelenie poistiek
6.2 Popis vyhotovenia a využitie poistiek
7. Ističe - charakteristika, rozdelenie a popis vyhotovenia
8. Chrániče - charakteristika
8.1 Napäťový chránič
8.2 Prúdový chránič
9. Elektromagnety - charakteristika, rozdelenie a použitie
10. Elektrické prístroje vn a vvn
10.1 Odpojovače a odpínače
10.2 Výkonové vypínače
10.3. Zvodiče prepätia
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
1. Úvod
1.1 Rozdelenie a úlohy elektrických prístrojov
Elektrickými prístrojmi ovládame a riadime elektrické obvody.
Úlohy elektrických prístrojov:
- spájanie a rozpájanie elektrického obvodu bez prúdu;
- zapínanie, vypínanie a prepínanie prúdu v obvode;
- riadenie elektrického obvodu do požadovaného stavu (veľkosť napätia, prúdu,
frekvencie);
- istenie elektrického zariadenia proti následkom poruchových stavov obvodu;
- ochrana živých bytostí proti úrazom elektrinou.
Podľa funkcie v elektrickom obvode rozlišujeme:
- vypínače – spínače na zapínanie a vypínanie elektrického obvodu pod prúdom, bez
bližšieho určenia tohto prúdu;
- výkonové vypínače – spínače schopné vypínať aj skratové prúdy
elektrického obvodu;
- odpojovače – spínajú elektrický obvod bez prúdu, obyčajne s
viditeľnou rozpojovacou
dráhou;
Táto publikácia
bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
- prepojovače – prepájajú obvod bez prúdu;
- odpínače – zapínajú a vypínajú menšie prúdy v rozsahu svojej vypínacej
schopnosti s viditeľnou rozpojovacou dráhou;
- ističe – zapínajú a samočinne vypínajú aj skratové prúdy uvedené na
štítku;
- stýkače – sú spínače určené na diaľkové ovládanie. Umožňujú zapínať a
vypínať obvod v rozsahu menovitého zaťaženia;
- chrániče – ochranné vypínače na ochranu živých bytostí proti
nebezpečnému dotykovému napätiu. Samočinne vypínajú pri poruche
izolácie vedenia proti zemi;
- poistky – jednorázovo prerušujú obvod pri nadprúde, najmä skrate;
- zvodiče prepätia – krátkotrvajúcim uzemnením zabraňujú šíreniu
prepätia;
- spúšte – ručne alebo samočinne spúšťajú elektrické motory;
- regulátory – udržiavajú danú veličinu (napätia, prúdu, otáčok, ...) na
požadovanej hodnote;
- elektromagnety – sú súčasťou mnohých elektrických
spínacích prístrojov. Menia elektrickú energiu na
mechanickú, čiže
sú elektrickými
strojmi.
Táto publikácia
bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Podľa charakteru prúdu sú prístroje:
- na jednosmerný prúd;
- na striedavý prúd.
Podľa výšky napätia:
- nízkonapäťové
50 V až 1000 V;
- vysokonapäťové
1 kV až 52 kV;
- na veľmi vysoké napätie
52 kV až 300 kV;
- na zvlášť vysoké napätie
300 kV až 800 kV;
- na ultra vysoké napätie
nad 800 kV.
1.2 Vlastnosti elektrických prístrojov dôležité pre ich
správnu funkciu
Podmienky, ktorým musia vyhovovať elektrické prístroje:
- spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke;
- primeraný čas ich funkčnosti;
- dostatočná trvanlivosť, elektrická a mechanická pevnosť;
- odolnosť voči vlhkosti, skratom, teplu a otrasom;
Táto publikácia bola podporená
- nehorľavosť vyhotovenia.
zo zdrojov EÚ z ESF.
Prístroje sa vyrábajú pre určité nominálne napätie a nominálny
prúd.
Musia trvalo vydržať nominálny prúd bez toho, aby sa nebezpečne
zahriali.
Počet zapnutí a vypnutí za hodinu, ktoré prístroj znesie bez poškodenia
je hustota spínania. Je to dôležitý údaj o prístrojoch.
Elektrický prístroj sa vystrojuje krytom, ktorý:
- chráni obsluhu pred úrazom;
- samotný prístroj pred poškodením;
- okolie pred prípadnou škodou, ktorá by vznikla chybnou
funkciou prístroja.
Elektrické zariadenia sa vždy vyberajú pre určité prostredie.
Nekryté prístroje sa montujú iba do uzavretých prevádzok, kde
sú prístupné iba pracovníkom s predpísanou kvalifikáciou.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.

similar documents