Ekonomika rozvojových štátov populácia

Report
Martin Grešš
Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obsah

Medzinárodné organizácie

Svetová banka

HDI

Skupiny RK

Východiskové postavenie RK

Prekážky rozvoja RK
 Endogénne
 Exogénne
(C) Martin Grešš, 2014
2
Medzinárodné organizácie

Rozvinuté krajiny
 PVK, Developed countries, Industrialized
countries
 OECD

Tranzitívne ekonomiky
 Transition countries, Transition economies
 Štáty bývalého socialistického bloku

Rozvojové krajiny
 Developing countries, tretí svet
 Nie sú zahrnuté v predchádzajúcich skupinách
 LDC – Least Developed Countries
(C) Martin Grešš, 2014
3
Svetová banka

Podľa výšky HND p.c.:
 Štáty s nízkym príjmom (menej ako
1045 USD)
 Štáty s nižším stredným príjmom
(1046 – 4135 USD)
 Štáty s vyšším stredným príjmom
(4136 – 12475 USD)
 Štáty s vysokým príjmom (12746 USD a
viac)
(C) Martin Grešš, 2014
4
HDI





Krajiny s veľmi vysokým stupňom ľudského
rozvoja (HDI ≥ 0,808)
Krajiny s vysokým stupňom ľudského
rozvoja (0,700 ≤ HDI ≤ 0,790)
Krajiny so stredným stupňom ľudského
rozvoja (0,556 ≤ HDI ≤ 0,698)
Krajiny s nízkym stupňom ľudského rozvoja
(HDI ≤ 0,540)
Správa o ľudskom rozvoji 2010 = 4 skupiny
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14
-report-en-1.pdf)
(C) Martin Grešš, 2014
5
Kombinácia kvantitatívnych (HNP)
a kvalitatívnych (HDI) parametrov
Výška dôchodku p.c.
 Stupeň ľudského rozvoja
 Zastúpenie priemyselných odvetví v
štruktúre hospodárstva
 Konkurencieschopnosť kľúčových
priemyselných odvetví
 Schopnosť štrukturálnej adaptácie na
aktuálne podmienky vývoja externého
ekonomického prostredia

(C) Martin Grešš, 2014
6
Skupiny RK
Novoindustrializované krajiny
 Krajiny s vysokým podielom ťažobného
priemyslu
 Relatívne diverzifikované krajiny
 Krajiny s vysokým podielom cestovného
ruchu
 Monokultúrne krajiny
 LDC

(C) Martin Grešš, 2014
7
LDC


V súčasnosti 48 krajín
(http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/l
dc/ldc_list.pdf)
Kritériá pre začlenenie (http://unohrlls.org/aboutldcs/criteria-for-ldcs/):
 1. Nízky HNP (3-ročný priemer nižší ako 992 USD)
 2. Nízka hodnota Indexu ľudských zdrojov (HAI = výživa +
zdravie + vzdelanie)
 3. Zraniteľnosť ekonomiky (Index ekonomickej
zraniteľnosti EVI = populácia + územie + koncentrácia
exportu tovarov + podiel primárneho sektora na HDP +
bezdomovectvo spôsobené prírodnými katastrofami +
nestabilita poľnohospodárskej produkcie + nestabilita
exportu tovarov a služieb)
 Vylúčené sú krajiny s počtom obyvateľov nad 75 mil.
(C) Martin Grešš, 2014
8
Východiskové postavenie RK vs.
PVK





Väčšina RK horšie vybavená kombináciou
prírodných a ľudských zdrojov, ako PVK
RK relatívne nižšia úroveň dôchodku a HDP ako mali
PVK
Lokalizácia RK spojená so subtropickým a tropickým
podnebným pásmom = klimatické podmienky znižujú
predpoklady k rapídnemu hospodárskemu rastu
PVK mali vhodnejšiu demografickú štruktúru
(veľkosť, distribúcia, rast populácie)
Obyvateľstvu RK nie sú poskytnuté rovnaké
perspektívy, aké mali migranti v minulosti = ťažšia
regulácia preľudnenia a chudoby
(C) Martin Grešš, 2014
9
Východiskové postavenie RK vs.
PVK
Rastový stimul slobodného medzinárodného obchodu je
v súčasnosti regulovaný obmedzeným prístupom na
zahraničné trhy (napriek liberalizácii pod GATT/WTO)
 Kapacity pre základný a aplikovaný výskum a vývoj boli a
zostávajú koncentrované v rámci PVK
 Stabilita a flexibilita politických a sociálnych inštitúcií PVK
v časoch iniciácie moderného hospodárskeho rastu
vyplývala z dlhodobej skúsenosti s vlastnou štátnosťou
a identitou, ktorú RK, vo väčšine prípadov, nemajú
vzhľadom na koloniálnu minulosť svojej štátnej a verejnej
správy
 RK nedosahujú porovnateľnú mieru vyspelosti domácich
ekonomických inštitúcií v zmysle existujúcich pravidiel,
vynucovacích mechanizmov a organizácií dôležitých pre
fungovanie transparentného ekonomického prostredia

(C) Martin Grešš, 2014
10
Prekážky rozvoja – endogénne

Nestabilita
 Bezpečnostná, politická, makroekonomická,
mikroekonomická, environmentálna

Nevýhodné prírodné podmienky
 Zlá vybavenosť prírodnými zdrojmi, nevhodné
klimatické podmienky, náchylnosť k prírodným
katastrofám

Parametre pracovnej sily
 Nevhodná kvalifikácia a štruktúra, kultúrne
špecifiká, kvalita manažmentu, nízka mobilita,
sklon k emigrácii
(C) Martin Grešš, 2014
11
Prekážky rozvoja – endogénne

Parametre kapitálu
 Nedostatočná vybavenosť, závislosť na externých
zdrojoch

Inštitucionálne nedostatky
 Nevybudované inštitúcie štátnej a verejnej správy,
nedostatočná infraštruktúra (doprava, komunikácie,
energetika, školstvo, zdravotníctvo), nízka vymožiteľnosť
práva, nízka transparentnosť podnikateľského prostredia,
sklon ku korupcii, klientelizmu, nepotizmu

Slabé predpoklady pre budovanie konkurenčnej
schopnosti
 Nerozvinutý výskum a vývoj, nízky sklon k inováciám,
nízka schopnosť štrukturálnej adaptácie, absencia
inštitucionálnej podpory exportu
(C) Martin Grešš, 2014
12
Prekážky rozvoja – exogénne









Geografická poloha a prístup k moru
Obmedzený prístup na trhy PVK
Neefektívna ekonomická integrácia
Neschopnosť koordinácie na
multilaterálnych fórach
Obmedzený prístup ku kapitálu
Závislosť na PZI
Zadlženosť
Riziká vyplývajúce z procesu globalizácie
...
(C) Martin Grešš, 2014
13

similar documents