Prezentace ze dne otevřených dveří k doktorskému studiu.

Report
Doktorské studium
na Institutu politologických studií
FSV UK
Den otevřených dveří 19. 3. 2014
Doktorské studium na IPS
2
Akreditované obory a studenti
• Politologie
• Political Science (ENG)
• Mezinárodní vztahy
• International Relations (ENG)
• Forma studia: prezenční a kombinovaná.
• Standardní délka studia: 4 roky (prezenční studium), maximální délka
studia: 8 let (kombinované).
3
STUDENTI
Politologie
MV
CELKEM
prezenční
19
19
38
kombinované
13
15
28
CELKEM
32
34
66
Výzkumné zaměření
Mezinárodní vztahy
• Teoretické otázky mezinárodních vztahů;
• Evropská integrace;
• Bezpečnostní a konfliktní studia;
• Mezinárodní politická ekonomie;
• Dějiny mezinárodních vztahů.
Politologie
• Demokratické a nedemokratické formy vládnutí;
• Proměny politických systémů;
• Otázky národní a regionální identity;
• Politická geografie;
• Politická teorie a politické myšlení.
4
Profil absolventa
Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované
odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na
akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit
do práce ve veřejném sektoru, v analytických činnostech příslušných
resortů veřejné správy a v různých typech masových médií či v
soukromém sektoru v českém či mezinárodním prostředí.
Absolventi:
Vít Střítecký (IPS FSV UK)
Jan Karlas (IPS FSV UK)
Tomáš Karásek (IPS FSV UK)
Michael Romancov (IPS FSV UK)
Tomáš Lebeda (UPOL)
Josef Mlejnek (IPS FSV UK)
5
Viera Knutelská (IPS FSV UK)
Michal Parízek (IPS FSV UK)
Ondřej Ditrych (ÚMV)
Petr Just (IPS a MUP)
Vojtěch Belling (bývalý státní tajemník)
Lucie Hindlsová (MZV)
Možnosti doktorandů
• Zapojení se do Centra doktorských studií na IPS:
o status akademického pracovníka;
o dodatečná finanční podpora;
o možnost podílet se na organizaci doktorského studia.
• Zapojení se do pedagogické činnosti na IPS.
• Zapojení se do výzkumných projektů (GAČR, GAUK, Specifický
výzkum aj.).
• Účast na výzkumných pobytech, mezinárodních konferencích, letních
školách, stážích aj.
6
Centrum doktorských studií
• Akademičtí pracovníci z řad doktorských studentů prezenčního studia.
• Podpora doktorského studia:
o metodická a organizační podpora doktorského studia;
o prezentace a propagace doktorského studia;
o pořádání akcí pro doktorandy;
o zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením.
• Dodatečná finanční podpora pracovníků CDS.
• Výběrové řízení jednou za rok (i pro studenty prvních ročníků).
• Za každý obor je ředitelem institutu garantováno 1 místo v CDS.
• Další místa jsou stanovena na základě počtu doktorandů, kteří ukončí
studium v řádném termínu.
• Výhled do akad. roku 2014/2015 počítá s 4 členy CDS.
7
Specifický vysokoškolský výzkum
•
•
•
•
•
•
Institucionální podpora publikační aktivity doktorandů.
Povinně pro všechny doktorandy prezenčního studia na IPS.
Dvouletý cyklus přípravy odborného článku.
Výsledku výzkumu jsou každoročně prezentovány na konferenci IPS.
Finanční ohodnocení za publikační výsledky.
Průměrná/nejvyšší odměna:
o 2011 - 14 720 / 19 000
o 2012 - 16 599 / 63 984
o 2013 - 15 440 / 37 100
8
SVV – vybrané výsledky
• Kantor, Lukáš (2013): Bezpečnostní dilema americké protiraketové
obrany, Mezinárodní vztahy, 48/2, 27-50.
• Oberpfalzerová, Hana (2013): Usmíření jako konečné stadium řešení
konfliktu, Lidé města, 15/3.
• Švec, Radek (2013): Volební reforma ve Velké Británii – vítězové nemění
pravidly hry, Evropská volební studia, 8/1.
• Binhack, Petr (2012): Asymmetric interdependence in the Czech-Russian
energy relation, Energy Policy, 45/6, 54-63.
• Malcová, Karolína (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do
Senátu Parlamentu ČR, Sociologický časopis, 48/2, 283-313.
• Parízek, Michal (2012) After the Enlargement: Trends and Threats in the
European Union Decision-Making, Perspectives, 20/1, 33-58.
9
Financování studia a výzkumu
• Doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia):
o 6300 Kč (1. ročník), pak 7600 Kč (2.-4. ročník);
o po složení státní doktorské zkoušky navíc 2000 Kč.
• Stipendium za práci v CDS a za výsledky povinného zapojení do
Specifického vysokoškolského výzkumu.
• Stipendium za řešení univerzitního grantu GAUK (až 80 000 Kč/ rok).
• Mzda za řešení grantu (GAČR aj.).
• Odměny za nadstandardní publikační činnost (až 110 000 Kč/ rok).
• Stipendium pro pomocné vědecké síly, ČSPV, ECPR 2016 aj.
• Mzda za výuku (bonus za výuku v cizím jazyce).
• Podpora zahraničních výjezdů (Fond mobility, mezifakultní/
meziuniverzitní dohody, domácí a zahraniční nadační fondy).
• Program IPS na podporu výjezdů doktorandů: v r. 2014 bylo alokováno
200 000 Kč.
10
Pravidla studia
11
Přijímací řízení
• Přijímací řízení do doktorského studia se koná jednou za rok v červnu,
nástup do studia je v září dalšího akademického roku.
• Uchazeči musí splňovat tato kritéria:
o absolvence magisterského typu studia, nejlépe oboru humanitního či
sociálně vědního zaměření;
o aktivní znalost anglického jazyka;
o orientace v daném oboru v rozsahu odpovídajícím požadavkům na
absolventy magisterského oboru politologie, respektive MV.
• Uchazeči musí do 30. 4. 2014 na studijní oddělení FSV UK poslat:
o Přihlášku (vyplněnou přes SIS či na formuláři SEVT).
o Výzkumný záměr navrhovaného disertačního projektu (zaslat i na
sekretariát IPS do 16. 5. 2014; uchazeči o obor MV též elektronicky na
[email protected] a o obor Politologie na [email protected]).
o CV a seznam relevantní literatury týkající se tématu disertačního
projektu (obor Politologie).
12
Přijímací řízení - kontakt
• S otázkami ohledně formálních náležitostí přijímacího řízení a pravidel
studia se obracejte na studijní referentku pro postgraduální studium
na FSV UK Martinu Hykešovou ([email protected] , tel.: 222 112
224).
• S otázkami týkajícími se náležitostí návrhu projektu disertační práce či
obsahu doktorského studia se obracejte na Centrum doktorských
studií při IPS ([email protected]).
o Zástupce pro obor mezinárodní vztahy: Michal Smetana
([email protected]).
o Zástupce pro obor politologie: Liudmila Volakhava
([email protected]).
o S konkrétními otázkami týkajícími se navrhovaného tématu
disertačního projektu či průběhu studia se obracejte na potenciální
školitele.
13
Politologie: podmínky pro přijetí
• Přijímací pohovor vychází z:
o návrhu projektu disertační práce;
o seznamu odborné literatury se zaměřením na téma disertačního
projektu;
o CV včetně seznamu publikací.
• Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:
o kvalita projektu disertační práce (důraz na metodologii
projektu) – max. 50 bodů;
o orientace v oboru na základě seznamu předložené literatury –
max. 30 bodů ;
o jazyková vybavenost uchazeče;
o předchozí publikační a odborná činnost (max. 20 bodů).
14
MV: podmínky pro přijetí
• Přijímací pohovor vychází z:
o návrhu projektu disertační práce;
o CV včetně seznamu publikací.
• Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:
o kvalita projektu disertační práce a orientace ve zvoleném
tématu (max. 20 bodů);
o otázky týkající se vývoje a současných problémů MV (max. 10
bodů);
o otázky týkající se teorie MV (max. 10 bodů);
o publikační činnost (max. 10 bodů).
• Bližší informace a seznam prioritních témat projektů disertací jsou
zveřejněny na webu KMV.
15
Základní pravidla studia
• Doktorandi studují podle individuálního studijního plánu a pod
vedením školitele.
• Roční Individuální studijní plány, individuální hodnocení a dodatky k
individuálním plánům podléhají schválení Oborovou radou.
• K absolvování studia je potřeba:
o splnit všechny povinnosti předepsané individuálním studijním
plánem;
o obhájit „odbornou esej“ (KP);
o vykonat státní doktorskou zkoušku;
o předložit disertační práci k tzv. malé obhajobě a obhájit ji;
o obhájit disertační práci.
16
Prezenční a kombinovaná forma studia
• Studentům kombinované formy studia nenáleží stipendium.
• Studenti prezenční formy studia jsou na rozdíl od studentů
kombinované formy studia povinni:
o
o
o
o
17
účastnit se Specifického vysokoškolského výzkumu;
podílet se na občasné administrativně-organizační práci;
absolvovat zahraniční stáž (minimálně tři týdny) – KP;
během studia si podat žádost o grant, případně se podílet na
řešení grantového projektu školitele či katedry.
Školitel
• Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké
hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem výjimečně může být akademický
pracovník s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.), pokud se jedná o
významného odborníka v příslušném oboru.
prof. Říchová (3) – KP
prof. Novák (8) – KP
doc. Perrotino (2) – KP
dr. Jüptner (2) – KP
dr. Mlejnek (4) – KP
dr. Romancov (3) – KP
dr. Charvát (1) – KP
dr. Salamon (1) – KP
dr. Matušková (1) – IKSŽ
dr. Krausz-Hladká (1) – KP
18
doc. Plechanovová (6) – KMV
dr. Kučerová (5) – KMV
prof. Drulák (4) – KMV
doc. Karlas (5) – KMV
doc. Hynek (3) – KMV
dr. Karásek (4) – KMV
dr. Střítecký (3) – KMV
dr. Ditrych (1) – KMV
dr. Makariusová (1) – KMV (ext.)
Specifika doktorského studia - politologie
• Absolvování odborných doktorandských seminářů (6), za které je
zodpovědný školitel, a dvou oborově specializovaných
metodologických seminářů.
• „Odborná esej“ k základním teoretickým problémům disertační
práce.
• Povinná účast na konferencích, pravidelná publikační činnost,
zapojení do vědecké práce.
• Dlouhodobější zahraniční stáž (minimálně tři týdny).
• Tzv. malá obhajoba disertační práce (před předložením
závěrečného textu disertace k obhajobě).
19
Specifika doktorského studia - MV
• Povinné předměty: Dějiny mezinárodních vztahů, Teorie
mezinárodních vztahů, Evropská studia a Metodologický
seminář.
• Povinně volitelné předměty: Security studies a Evropské politiky.
• Interní posouzení disertační práce v rámci KMV (tzv. malá
obhajoba).
• Povinná výuka v bakalářských a magisterských seminářích,
publikační činnost.
20
Průběh studia
21
Ukázkový průběh studia
•
•
•
•
22
1. ročník
o Absolvování povinných seminářů a zkoušek.
o Vypracování publikační strategie a projektu disertační práce.
o Přihláška do grantové soutěže GAUK.
2. ročník
o Absolvování povinných seminářů a zkoušek.
o Publikace odborného článku.
o Pedagogická činnost.
3. ročník
o Obhajoba „odborné eseje“ (KP).
o Složení státní doktorské zkoušky.
o Studijní stáž.
4. ročník
o Publikace odborného článku.
o Tzv. malá obhajoba.
o Obhajoba disertační práce.
Průběh studia – vybraní doktorandi
Viera Knutelská (MV)
•
•
•
•
•
•
•
23
Disertační projekt: Institutional aspects of the democratic deficit: The
role of national parliaments in EU matters (obhájeno 2012).
Výzkumné zaměření: evropské instituce a rozhodování, národní
instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU,
národní parlamenty v EU.
Publikace: 4 odborné články (z toho 2 v zahraničních časopisech).
Granty: účast na řešení několika grantů financovaných z GAČR, MŠMT
a Evropské komise.
Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích (mj. ECPR,
UACES).
Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských
kurzech týkajících se evropské integrace a mezinárodních vztahů.
Zapojení na IPS: v rámci studia působila jako vědecká pracovnice a
později jako asistentka na KMV.
Průběh studia – vybraní doktorandi
Kamil Švec (politologie)
• Disertační projekt: Teorie koalic na regionální úrovni (obhájeno 2013).
• Výzkumné zaměření: regionální a lokální úroveň politických systémů,
problematika formování vlád a analýza koaličních struktur.
• Publikace: je autorem 5 odborných článků (1 v zahr. čas.), spolueditorem
vysokoškolské učebnice a 6 příspěvků do odborných sborníků.
• Granty: účast na řešení grantů financovaných z GAČR a GAUK.
• Akce: pravidelná účast na zahraničních konferencích.
• Pedagogická činnost: výuka v několika bakalářských i magisterských
kurzech týkajících se politických systémů, koaličních struktur, vládních
modelů aj.
• Zapojení na IPS: působí jako zástupce vedoucí Katedry politologie a jako
výkonný redaktor odborného časopisu Acta Politologica.
24
PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY
25

similar documents