Hukuk Müşavirliği 2013 Yılı Sunumu

Report
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
2013 YILI
SUNUMU
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Kuruluş
II.Yönetim Yapısı
III. Hizmetlerimiz
IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve
Konferans Faaliyetleri
V.Mevzuat Çalışmalarımız
VI. Amaç ve Hedeflerimiz
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Ararlık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliğimiz, 26/09/2011
tarihli 659 sayılı ‘Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname’ ile yeniden yapılandırılmıştır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM
YAPISI
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013- Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Ayhan
Doğu
İbrahim
Yıldız
Özge
Mahmut
Taşçı
Gönül
Üstündağ
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Akdoğan
Filiz
Yılmaz
Ayşe
Ünlü
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Gülfidan
Özcan
Hukuk
Müşv.
Murat
Yılmaz
Hukuk
Müşv.
Deniz
Deniz
Hukuk
Müşv.
Şahin
Yalçın
Sibel
Alkış
Tacettin
Ayhan
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Hukuk
Müşv.
Atilla
Karakoyun
Hukuk
Müşv.
Ümit
Kemal
Kılıç
Hukuk
Müşv.
İsmail Hakan UYSAL
Şube Müdür V.
Gelen Evrak ve
Arşiv Birimi
Giden Evrak
Birimi
Hüseyin GÜRSOY
Yusuf ÜRGEN
Emin SARI
Ersin BOZKURT
Sevilay APAYDIN
Hukuk Müşavirliği
Yönetici Asistanı
Rüya KOÇAK
Taşınır İşlemleri
ve Mutemetlik
Birimi
Meral BOZKURT
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Elektronik
Dökümasyon Birimi
Sevilay APAYDIN
Meral BOZKURT
Rüya KOÇAK
Emin SARI
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Dağılımı
4
1 1
2
15
1
Hukuk Müşavirliği
1. Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşavirleri
Şube Müdürü V.
Bilgisayar İşletmeni
Memur
İşçi
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Eğitim Durumu
25
20
15
10
19
24
5
0
3
Lise
Hukuk Müşavirliği
2
Ön Lisans
Lisans
Toplam
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİMİZ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Hizmeti
Adli, İdari Davalarla iç ve dış
tahkim yargılamasında, icra
işlemlerinde ve yargıya intikal eden
her türlü hukuki uyuşmazlıklarda
idareyi temsil eder, dava ve icra
işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Danışmanlığı
İdare Hizmetleriyle ilgili olarak
Mevzuat, sözleşme, şartname,
uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak
diğer işlerle ilgili görüş
verir. Anlaşmazlıkları önleyici
hukuki tedbirler ve teklifleri
hazırlar.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Ararlık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. ADLİ DAVA
Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659 sayılı
KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına
bağlı Hazine Avukatları ve bunların bulunmadığı yerlerde
daire amirlerince takip edildiğinden, bu tür davalarda
gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hukuki yardım
yapılması şeklinde faaliyet göstermektedir.
2008-2013 yılları arasında Adli Yargıda açılmış, 4708
dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca gereği
yapılmaktadır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Ararlık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adli Davaların Yıllara Göre
Dağılımı
2000
1649
1500
1000
500
337
840
424
635
823
0
2008
Hukuk Müşavirliği
2009
2010
2011
2012
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
2013
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. İDARİ DAVA
İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel
kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari
dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk
Müşavirliğimizce takip edilmektedir.
2008-2013 yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan
2778 davadan, 1469 adedi İdaremiz Lehine, 357 adedi
İdaremiz Aleyhine, 952 adedi ise
İdare
Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
700
650
641
600
500
440
400
200
100
210
413
322
295
300
430
405
258
208
59
26
5757
2008
2009
90 92
140
105
224
173
33
215
İdare
Lehine
İdare
Aleyhine
Devam
Toplam
13
0
Hukuk Müşavirliği
2010
2011
Birinci Hukuk Müşaviri
2012
2013
Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HUKUKİ
GÖRÜŞLER
► 2013 yılı içinde Genel
Müdürlüğümüz değişik birimlerine
73 değişik konuda hukuki görüş
verilmiştir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuki Görüşlerin Yıllara Göre
Dağılımı
73
102
110
123
96
2008
2009
2010
2011
2012
2013
130
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013- Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV. KANUN, TÜZÜK VE
YÖNETMELİKLER
► 2008-2013 yılları arasında Kamu
kurum ve kuruluşlarından İdaremize
intikal eden 214 Kanun, Tüzük ve
Yönetmelik Tasarısı hakkında İdaremiz
görüş bildirmiştir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerin Yıllara
Göre Dağılımı
60
50
40
55
30
20
29
32
34
34
2011
2012
10
30
0
2008 2009
Hukuk Müşavirliği
2010
2013
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM, KURS,KOMİSYON
VE KONFERANS
FAALİYETLERİ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
►
Hukuk Müşavirlerinin, İdaremizin Yüksek
Disiplin ve Disiplin Kurulu üyeliği, Etik Komisyonu
üyeliği,
Yer
Değiştirme
Kurulu
üyeliği
görevlerinde,İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
nezdinde yürütülen hizmet içi eğitim, görevde
yükselme kurslarında öğretmenlik, Tapu Kadastro
Lisesi ve Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’nda
öğretmenlik, idaremiz bünyesinde oluşturulan çok
sayıda sair
ihtisas komisyonlarında, sınav
komisyonlarında, üyelik görevlerinde,
Kanun,
Yönetmelik…vb. çalışmaları için kurulan özel
komisyonlarda aktif ve yoğun bir katılımı olmaktadır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
►
SKGP kapsamında Öneri Değerlendirme
Kurulunun 19/01/2012 tarihindeki toplantısında
Hukuk Müşaviri Tacettin AYHAN’IN “Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü Koşusu” önerisi
21/05/2012 tarihindeki “Kuruluş Yıldönümü”
kutlamalarında uygulanmış olup, 21/05/2013
tarihinde de “166.Yıl Kutlama Koşusu”
yapılmıştır. 2014 yılında da devam edecektir.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT
ÇALIŞMALARIMIZ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1). 6412 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
Hazineye Ait Tarım Arazilerini Satışı Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (04/02/2013 tarihli ve 28549 sayılı Resmi
Gazetede ) yayımlanmıştır.
2). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28/02/2013 tarihli ve 28573 sayılı
sayılı Resmi Gazetede)yayımlanmıştır.
3). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (13/03/203 tarihli ve 28586 sayılı
Resmi Gazetede) yayımlanmıştır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4). Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında
Yönetmelik (15/06/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede)
yayımlanmıştır.
5). Madde 31- 26/06/1978 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na
Aşağıdaki Ek Madde Eklenmiştir.
“Ek Madde 5- Kadastrosu ve ya Tapulaması Tamamlanan Çalışma
Alanlarında, Orman Kadastrosu ya da tahdidi Yapılmamış Ormanlar, 4
üncü ve 39 uncu Maddelerde ye alan Esaslar Çerçevesinde Kadastroya Tabi
Tutulur.”(02/08/2013 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede) yayımlanmıştır.
6). Tapu Sicil Tüzüğü (17/08/2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazetede)
yayımlanmıştır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2012 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B).
DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1). Tapu Kanunu Taslağı.
2). Kadastro Kanunu Taslağı. ( 2. Kadastro )
3). Teşkilat Kanunu Taslağı.
4). Emlak Müşavirliği Kanun Taslağı.
5). Türkiye Taşınmaz İdaresi Başkanlığı Taslağı. ( Büyük Teşkilat )
6). Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği.
7). Veri Paylaşım Yönetmeliği.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C).
MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI DİĞER
FAALİYETLER
1). MAHKEME KARARLARININ İNTERNET
YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar)
SİTESİNDEN
2). GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Hukuk
Müşavirliği’nce
verilen
görüşler
http://www.tkgm.gov.tr/tr/dairebaskanliklari/hukuk-musavirligi/ adresinde yayınlanmaktadır.)
3). 2013 YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 823, İDARİ DAVA SAYISI
641’TÜR.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4). GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN
EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ
GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR.
5). 2013 YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 30
ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 73 ADET GÖRÜŞ
VERİLMİŞTİR.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.tkgm.gov.tr/tr/dairebaskanliklari/hukuk-musavirligi
İdaremize karşı açılan
davalarda
mahkemelerce verilen
kararlar Hukuk
Müşavirliğimiz
internet sitesinde
yayınlanmaktadır.
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ VE
HEDEFLERİMİZ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mülkiyete ilişkin
Mevzuat sorunlarını
çözmek
Dünyada
1 Numara
Olmak
İdare Lehine
Sonuçlanan Dava
Sayısını Artırmak
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR
Aralık 2013 - Ankara

similar documents