Prezentacija z novinarske konference ob predstavitvi poslovnih

Report
mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave
Zoran Janko, član uprave
Nerevidirani rezultati
poslovanja Skupine
Telekom Slovenije v
obdobju I - XII 2013
Značilnosti poslovanja v letu 2013
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Značilnosti poslovanja v letu 2013
• Nadaljevanje gospodarske krize doma in na trgih JV Evrope, kjer je Skupina
Telekom Slovenije prisotna.
• Poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije so za 3,9 mio EUR višji kot v
letu 2012, čisti dobiček je višji za 17 %, EBITDA je za en odstotek nižji
• Rast števila fiksnih in mobilnih priključkov.
• Stroškovna optimizacija, celovita prenova poslovanja in optimizacija procesov
za dolgoročni trajnostni razvoj skupine.
• Konsolidacija trgov.
• Krepitev sinergij med družbami Skupine Telekom Slovenije.
• Konkurenčnost trga.
• Trend zniževanja prihodkov prvotnih evropskih operaterjev.
• Napoved privatizacije.
Ključni poudarki poslovanja po družbah
Skupina Telekom Slovenije
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Telekom Slovenije
• optimizacija poslovanja in zniževanje stroškov
• nadgrajevanje širokopasovnega mobilnega omrežja s tehnologijo LTE; med prvimi na
svetu ponudili LTE uporabnikom predplačniškega mobilnega interneta
• izplačilo dividend v višini 78 mio EUR
• izgradnja lastnega regionalnega optičnega omrežja
TSmedia
• nadgradnja in razvoj spletnega medija Planet Siol.net
• razvoj novih storitev, širjenje mreže digitalnih zaslonov
• utrjevanje joint-venture sodelovanja z Antenna Group
Avtenta
• rast izven Skupine Telekom Slovenije
• krepitev tržnega položaja v segmentu e-poslovnih rešitev in SAP ponudnika na
regionalnem trgu
GVO
• prodor na nemški trg
• oteženo poslovanje na trgu gradbenih storitev
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Soline
• vstop na nove trge, rast prodaje; zaključek investicije v Thalasso spa Lepa Vida
• znižanje subvencij države za upravljanje s parkom
Ipko, Kosovo
• rast priključkov na vseh segmentih
• pridobivanje dovoljenja za uporabo obstoječih frekvenc za 3G
One, Makedonija
• pridobitev frekvenc za LTE tehnologijo (4G)
• s signalom digitalne TV pokrila že skoraj 95 % makedonskega ozemlja
Blicnet, BiH
• krepitev tržnega položaja
• vstop na trg mobilne telefonije, s čimer je družba postala celovit telekomunikacijski
operater (širokopasovne storitve, fiksna in mobilna telefonija ter televizija)
Primo, Albanija
• prodaja družbe
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije
v letu 2013
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Ključni kazalniki poslovanja Skupine
Telekom Slovenije
v tisoč EUR
2013
Ind.
13/12
2012
Poslovni prihodki
799.179
795.260
100
EBITDA
237.847
241.162
99
Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje v %
30,5%
30,7%
99
EBIT
71.476
64.169
111
9,2%
8,2%
112
52.305
44.589
117
1.389.779
1.520.988
91
759.872
785.994
97
Donosnost sredstev (ROA)
3,6%
2,9%
123
Donosnost kapitala (ROE)
7,0%
5,8%
120
54,7%
51,7%
106
341.507
346.049
99
Donosnost prodaje v % = EBIT/čisti prihodki od prodaje (RoS)
Čisti poslovni izid
Sredstva
Kapital
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio v %)
Neto finančni dolg
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Priključki in storitve Skupine Telekom
Slovenije
+ 1,4 %
+ 5,2 %
2.096.754
2.206.010
340.960
+ 14,8 %
345.668
281.161
Mobilni uporabniki
31.12.2012
Mobilni uporabniki
31.12.2013
Fiksni širokopasovni Fiksni širokopasovni
priključki 31.12.2012 priključki 31.12.2013
TV priključki
31.12.2012
322.842
TV priključki
31.12.2013
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
EBITDA
v tisoč EUR
Telekom Slovenije
2013
Ind.
13/12
2012
191.252
207.257
92
1.786
767
233
Skupina Ipko - Kosovo
26.576
24.451
109
Družbe v Makedoniji
14.381
9.511
151
Druge družbe v tujini
2.504
2.312
108
Pripadajoči delež družbe Gibtelecom
4.840
4.797
101
241.339
249.095
97
-3.492
-7.933
-
237.847
241.162
99
Druge družbe v Sloveniji
Skupaj - nekonsolidirano
Izločitve in prilagoditve
Skupina Telekom Slovenije
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
EBIT – dobiček iz poslovanja
v tisoč EUR
Telekom Slovenije
2013
Ind.
13/12
2012
58.493
65.727
89
-611
-1.495
-
Skupina Ipko - Kosovo
8.652
5.715
151
Družbe v Makedoniji
1.177
-5.223
-
Druge družbe v tujini
-363
-478
-
4.840
4.797
101
72.188
69.043
105
-712
-4.874
-
71.476
64.169
111
Druge družbe v Sloveniji
Pripadajoči delež družbe Gibtelecom
Skupaj - nekonsolidirano
Izločitve in prilagoditve
Skupina Telekom Slovenije
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Čisti poslovni izid
v tisoč EUR
Telekom Slovenije
2013
Ind.
13/12
2012
51.141
51.768
99
-842
-2.447
-
1.395
-1.791
-
Družbe v Makedoniji
-994
-7.036
-
Druge družbe v tujini
-940
-973
-
4.840
4.797
101
Skupaj - nekonsolidirano
54.600
44.318
123
Izločitve in prilagoditve
-2.295
271
-
Skupina Telekom Slovenije
52.305
44.589
117
Druge družbe v Sloveniji
Skupina Ipko - Kosovo
Pripadajoči delež družbe Gibtelecom
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Naložbe
v tisoč EUR
Telekom Slovenije
2013
Ind.
13/12
2012
71.174
81.771
87
3.034
15.262
20
Skupina Ipko - Kosovo
13.070
16.695
78
Družbe v Makedoniji
20.455
9.131
224
Druge družbe v tujini
5.837
5.232
112
-2.805
-5.358
-
110.765
122.734
90
Druge družbe v Sloveniji
Izločitve in prilagoditve
Skupina Telekom Slovenije
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Zaposleni
število zaposlenih po stanju na dan
Telekom Slovenije
31.12.2013
31.12.2012
Ind.
13/12
2.887
2.926
99
Druge družbe v Sloveniji
684
690
99
Skupina Ipko - Kosovo
482
488
99
Družbe v Makedoniji
423
437
97
Druge družbe v tujini
110
183
60
4.586
4.724
97
Skupina Telekom Slovenije
Ključne strateške usmeritve Skupine Telekom
Slovenije v letu 2014
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Ključne strateške usmeritve Skupine Telekom
Slovenije v letu 2014
•
•
•
•
•
•
•
Konsolidacija na posameznih trgih
Ohranjanje števila uporabnikov v Sloveniji
Rast števila uporabnikov in EBITDA v JV Evropi
Finančna stabilnost
Kadrovsko prestrukturiranje
Kakovost
Družbena odgovornost
Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – XII 2013
Poslovna pričakovanja Skupine Telekom
Slovenije za leto 2014
• EBITDA: do 212 mio EUR
• CAPEX: do 137 mio EUR
• Čisti poslovni izid: 63 mio EUR
Hvala za pozornost.
Dokument vsebuje tudi napovedne izjave, ki običajno uporabljajo izraze, kot so »pričakovani«, »načrtovani ali planirani«,
»napovedani«, »nameravani«, »verjetni«, »ocenjeni« ali besede podobnega pomena. Te navedbe temeljijo na obstoječih
izhodiščih, pričakovanjih in napovedih ter vključujejo različne dejavnike tveganja in negotovosti, ki jih je težko napovedati ali
predvideti in so na splošno izven nadzora Skupine Telekom Slovenije. V primeru, da se katerikoli od teh dejavnikov tveganja in
negotovosti udejani ali da se pojavi novo tveganje oziroma negotovost ali da se uporabljene predpostavke izkažejo za
napačne, lahko dejanski rezultati bistveno odstopajo od navedenih. Družba Telekom Slovenije, d. d., ne nudi nobenega
zagotovila, da bodo navedeni rezultati, ocene ali pričakovanja doseženi, prav tako ne prevzema kakršnekoli obveznosti po
posodobitvi ali revidiranju teh napovedi.
19

similar documents