itf – tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı

Report
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
2009-2013
Prof. Dr. Ali Ağaçfidan
Vizyon
Mikrobiyoloji Bilim alanında Türkiye’nin önde gelen
en köklü ve en eski Anabilim Dalımız’ın akademik
konumunu korumak ve ileri taşımaktır.
Misyon
Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim alanında;
 Özgün bilimsel araştırmalar yapmak,
 Lisans, lisansüstü ve uzmanlık öğrencilerini dünya
standartlarında eğitmek,
 Ülkemizde ve dünyada Üniversitemizi temsil etmek,
 Aynı zamanda modern dünyanın da kabul ettiği kaliteli
sağlık hizmeti sunan bir Anabilim Dalı olmaktır.
Anabilim Dalı Tarihçesi
•
•
•
•
•
1894’den itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i
Mülkiyede Prof. Dr. Refik Güran ders
vermeye başlamıştır.
1908 yılında Tıbbiye Mektebi Fakülte haline
getirilmiştir.
1914 de Prof. Dr. Refik Güran Tıp
Fakültesinin bakteriyoloji direktörü
olmuştur.
1933’de Üniversite reformu sırasında Tıp
Fakültesinin muhtelif enstitü ve kliniklerine
Avrupa’dan bilim adamları davet edilmiştir.
Mikrobiyoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü
Direktörlüğü’ne Prof. Dr. Hugo Braun
tayin edilmiştir.
•
•
•
•
Prof. Dr. Hugo Braun Türkiye’de 16 yıl
kalmış, bu süre içinde çeşitli araştırmalar
yapmış ve çok kıymetli kitaplar yazmıştır.
Fakültenin Parazitoloji Enstitüsü
Direktörlüğüne Dr. İsmail Hakkı tayin
edilmiştir.
Dr. İsmail Hakkı emekliye ayrılmış ve adı
geçen iki kürsü “Mikrobiyoloji, Salgınlar
Bilgisi ve Parazitoloji” adı altında
birleştirilmiş ve Direktörlüğüne Prof. Dr.
Hugo Braun getirilmiştir.
1950’de bu görev Ord. Prof. Dr. Ziya
Öktem’verilmiş ve1960 yılına kadar kürsüyü
yönetmiştir.
Anabilim Dalı Başkanlarımız
• 1962-1973 Prof. Dr. Ömer Özek
(İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı 1959)
•
•
•
•
•
1973-1992
1993-2000
2000-2006
2006-2012
2013-
Prof. Dr. Enver Tali Çetin
Prof. Dr. Özdem Anğ
Prof. Dr. Emel Bozkaya
Prof. Dr. Bülent Gürler
Prof. Dr. Ali Ağaçfidan
İ.T.F. Tıbbi Mikrobiyoloji AD’nın
Ulusal ve Uluslararası Temsiliyeti
• TMC (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti)
• KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
• TTB-UDEK (Türk Tabibler Birliği, Uzman Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu)
• ASM (American Society of Microbiology)
• ESCMID (European Society of Clinical Microbiyology and
Infectious Diseases)
• FEMS (Federation of European Microbiological Societies)
• IFIC (International Federation of Infection Control)
İ.T.F. Tıbbi Mikrobiyoloji AD’nın
Ulusal ve Uluslararası Temsiliyeti
• GEIG (Fransız Referans Laboratuvarı ve Uzmanlar Komitesi)
• IUMS (International Union of Microbiological Societies)
• WASPALM (World Association of Societies of Pathology Laboratory
Medicine)
• ECMM ( European Confederation of Medical Mycology)
• FESCI ( The Federation of the European Societies for
Chemotherapy and Infection)
• EFS ( European Federation of
Sexology)
• Bilim Dalı bünyesinde kurulmuş olan GRİP
LABORATUVARI, 2004-2005 sezonunda TC Sağlık
Bakanlığı tarafından Ulusal Referans Laboratuvarı
olarak tanımlanmış ve ülkemizdeki GRİP
SÜRVEYANSI’nın gerçekleştirilmesi ile
görevlendirilmiştir.
• 2005-2006 sezonundan beri Dünya Sağlık Örgütünün
(DSÖ) Grip Ağına dahil edilerek DSÖ-Referans
Laboratuvarı özelliğini kazanmıştır.
• Grip Laboratuvarı, Fransız sürveyans sisteminden
sorumlu GROG kuruluşu ile ortak projeler
yürütmektedir (İnfluenza B’nin hastalık yükünün Avrupa
ülkelerinde belirlenmesi)
• Grip Laboratuvarı, Fransız Referans Laboratuvarı ve
uzmanlar komitesi olan GEIG üyesidir ve ortak
projeler sürdürülmektedir (İnfluenza virusların
fenotipik direnç araştırmaları)
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
2009-2013
• Üniversite
Rektör Danışmanı (2013)
Prof Dr Çiğdem Kayacan
Temel Bilimler Bşk. Yard.
(Rektör Yardımcısı 2009-2012)
Prof Dr Ali Öner
• Sağlık Bakanlığı
Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Grip Referans
Laboratuvarı Sorumlusu
Prof Dr Selim Badur
• Dernek
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dernek Bşk.
Prof Dr Nezahat Gürler
ANKEM Derneği Bşk.
Prof Dr Bülent Gürler
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
• Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı
Prof Dr Ali Ağaçfidan (Bilim Dalı Başkanı)
• Bakteriyoloji Bilim Dalı
Prof Dr Nezahat Gürler (Bilim Dalı Başkanı)
• Genel Mikrobiyoloji Bilim Dalı
Prof Dr Şengül Derbentli (Bilim Dalı Başkanı)
• Mikoloji Bilim Dalı
Prof Dr Zayre Erturan (Bilim Dalı Başkanı)
• Parazitoloji Bilim Dalı
Prof Dr Ali Öner (Bilim Dalı Başkanı)
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
• Laboratuvarlar
• Öğrenci Uygulama Laboratuvarı:
2
(Prof Dr Ömer Özek ve Prof Dr
Ziya Öktem Lab. Her biri 40 kişi
kapasiteli)
• Seminer Salonu: 70 kişi
• Kütüphane: 2
• Sıcak Oda: 1
• Soğuk Oda: 2
•
•
•
•
•
•
Öğretim Üyeleri Odaları
Sekreterlik Odası: 6
Giyinme Odası: 2
Asistan Dinlenme Odası: 2
Hasta Örnek Alma Odası: 3
Hasta Kayıt Odası: 2
Bakteriyoloji Laboratuvarı
• Steril Vücut Sıvıları Laboratuvarı (Kan, yara, cerahat, vb )
• Genitoüriner Sistem İnfeksiyonları Lab.(idrar,genital salgı,vb )
• Solunum Sistemi Lab.
• Gastrointestinal Sistem Lab.
• Hastane İnfeksiyonları Lab.
• Transplantasyon Hastalarının Örneklerinin İncelendiği Lab.
• Bakteri Serolojisi Lab.
• Bakteriyoloji Moleküler Tanı ve Araştırma Lab.
Mikobakteriyoloji Bilim Dalı
• Tüberküloz Laboratuvarı
• Mikoloji Laboratuvarı
• Mikoloji PCR Laboratuvarı
Parazitoloji Bilim Dalı
• Parazitoloji Laboratuvarı
• Parazit Serolojisi Laboratuvarı
Genel Mikrobiyoloji Bilim Dalı
• Genel Mikrobiyoloji Bilim Dalı Laboratuvarı
Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı (7/24)
Viroloji ve Temel İmmünoloji Laboratuvarı
• İnfluenza Referans Laboratuvarı
• Chlamydia, Sifiliz ve Cinsel Temasla Bulaşan Virüsler Tanı Laboratuvarı
• HIV Laboratuvarı (Doğrulama laboratuvarı)
• Hepatit Serolojisi Laboratuvarı
• Hepatit Moleküler Tanı Laboratuvarı
• TORCH Laboratuvarı
• İmmünoloji Laboratuvarı
• Transplantasyon Sonrası Viral Etkenlerin Tanısının Yapıldığı Laboratuvar
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Akademik personel / 2547
İnsan Kaynakları I
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Personel / 657
İnsan Kaynakları II
4
2
Hzm.
Hmş.
* 1’i Mikrobiyoloji Doçenti Ünvanını almıştır.
3
Sekr.
3
K. mem.
1
Lab.
1
Fzk.
14
Kimg.
Kim.M.*
Biyo.*
30 22
20
10
2
0
Biyolog (Ph.D.) : 9
Biyolog (M.Sc.): 7
Biyolog: 6
Kimya Mühendisi (Ph.D.): 2
Hemşire (Ph.D.): 1
Kimyager (M.Sc.): 1
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
2013-2014 Akademik Yılı
Lisansüstü Öğrencileri
• Doktora Öğrencisi: 14 (İkisi Yabancı Uyruklu)
• Yüksek Lisans Öğrencisi: 12
AD Akademik Faaliyet (2009-2013)
• Uluslararası SCI/SCIE kapsamında olan: 104
• Uluslararası SCI/SCIE kapsamında olmayan dergilerde
yayınlanan çalışma/makale: 9
• Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan çalışmalar: 22
• Atıf Sayısı: 2189
• Kitap Yazarlığı; Bölüm: 23 Çeviri: 11
• Yurtdışı kongrelerde sunulan bildiriler: 74
• Yurtiçi kongrelerde sunulan bildiriler: 83
AD Yayınları
Makale
AD Yayınları
Bildiri
AD Yayınları
Kitap
Akademik Faaliyet (2009-2013) II
AD’da Sürdürülen Projeler
(Tez Projeleri Hariç)
Uluslararası Projeler: 8
Ulusal Projeler
• TÜBİTAK: 2
• BAP: 5
• Sağlık Bakanlığı ve Diğer
Ulusal: 5
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
Dergi Editörleri
• ANKEM Dergisi Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Betigül Öngen (2003-2013)
• ANKEM Dergisi Editörü
Prof. Dr. Derya Aydın( 2013-
)
1-2-3. SINIF EĞİTİMİ
• Teorik Dersler
o 1, 2, 3
• Pratikler
o 1, 2, 3
• Sınavlar
o 1 (Dilim sınavı)
o 2, 3 (Ara sınav, Final sınavı, Yazılı test)
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Asistan Eğitimi
•
•
•
•
Vizitler
Laboratuvar Rotasyonları
Yoğun Adaptasyon Eğitimi (20 gün)
Hafta İçi Toplantılar
• Asistan seminer saati
• Konferans / ders : Birinci yıl uzmanlık öğrencilerine
1.,2. ve 3.sınıf derslerine girmeleri öneriliyor
• Makale saati
• Rehber saati
• Asistan eğitimi dersleri
İç Rotasyonlar (39 Ay)
( TMC /Uluslar arası kriterler )
Uzmanlık Alanı: Tıbbi Mikrobiyoloji
Rotasyon Yapılan Bölüm
Rotasyon süresi (Ay)
Genel Mikrobiyoloji
1
Bakteriyoloji
15
Mikobakteriyoloji
3
Mikoloji
3
Parazitoloji
3
Viroloji
3
İmmunoloji
3
Moleküler Mikrobiyoloji
3
Hastane İnfeksiyonları Mikrobiyolojisi
1
Seçmeli Rotasyon (Acil Mikrobiyoloji)
4
Dış Rotasyonlar (9 Ay)
(23/06/2010 tarih ve 82 sayılı TUK Kararıyla)
Rotasyona Gönderilen Uzmanlık Alanı
Rotasyon süresi (Ay)
3+3
İnfeksiyon Hastalıkları
(Hastane İnfeksiyonları
Komitesi)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1
Halk Sağlığı
1
Tıbbi Biyokimya
1
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Asistan Sınavları
• Aylık Rotasyon Sicilleri-İntibak
• Bitirme sınavları
o Tez sınavı
o Bilim Sınavı
• Teorik
• Pratik uygulamalı sınav
• Portfolyo
Mezuniyet Sonrası Eğitim
 1. Plazma proteinleri ve nefelometri kursu, 8 Ekim 2010 İstanbul
Prof Dr Selim Badur
 2. Otoimmün hastalıklarında klinik ve tanı kursu, 6-7 Ekim 2010
İstanbul
Prof Dr Selim Badur
 Otoimmün hastalıklarında klinik ve tanı kursu, 28-29 Nisan 2011
İstanbul
Prof Dr Selim Badur
 Hücre kültürleri ve tanıda kullanımı kursu, 6-7 Ekim 2011 İstanbul
Prof Dr Ali Ağaçfidan
 Anaerop kursu 21-23 Haziran 2012 İstanbul
Prof Dr Nezahat Gürler
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Toplam Test Sayıları (2009-2013 )
(Acil Mikrobiyoloji Lab. Hariç)
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Toplam Test Sayıları (2009-2013 )
(Acil Mikrobiyoloji)
T.C.Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
LABORATUVAR DEĞERLENDİRME RAPORU
(20.10. 2011 Tarihli Rapor)
Genel Gösterge
%86
Binaların Durumu ve Hizmetler
Biyogüvenlik, hijyen ve atık yönetimi
Örnek Toplama ve Kayıt
Ekipman
Reajenler, saflar ve tedarik
Yapılan testler ve analizler
Laboratuvar personeli&çalışma süresi
Toplam Kalite
Raporlama, analiz & iletişim
Halk sağlığı/salgın araştırılması hususları
%81
%90
%90
%87
%87
%90
%91
%75
%80
%88
Dilekler-I
Yeni Bina
[Deprem ve Tıbbi Laboratuvar (RG 28790) Yönetmeliğine uygun]
Biyogüvenlik Düzey II /III Laboratuvarları
Akredite Laboratuvarlar
Yeni cihazlar
Dilekler-II
• Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Anabilim Dalı
düzeyinde eşit özlük haklar
• Kapsamlı rutin hizmet veren laboratuvarlara
sahip Anabilim Dalımızda öğretim üyelerine
ödenen performans ücretlerinde B puanı
alınmaması nedeniyle A puanı üzerine ek
puan ilave edilmesi
Dilekler
(12) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan
hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı
bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A)
puanının % 100’üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla
verilebilir.
Uygulamalar
Merkez
Oran
Uludağ Üniversitesi
%35
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Öğretim üyeleri ve görevlilerine % 10-20,
Laboratuvar sorumlusu ise %30-60
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Üst Sorumlu %50
Alt Disiplin Sorumlusu %40
Teknik Danışman %30
Erciyes Üniversitesi
Öğretim üyeleri ve görevlilerine %25
Mesai dışı da varsa 2 katı
1.000.000 TL’den yüksek ise % 100
Teşekkürler…

similar documents