PRESTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA P

Report
PRESTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA I
POJAM, REGISTRACIJA I PRESTANAK
STATUSA PREDUZETNIKA
VRSTE PRESTANKA


PRESTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA OSNOVANIH NA ODREĐENO VREME
- protekom vremena na koji su osnovana
PRESTANAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA OSNOVANIH NA NEODREĐENO
VREME
- usled nastupanja određenih događaja koji zavise ili ne zavise od volje vlasnika
Razlozi prestanka:
-Volja vlasnika privrednog društva
-Odluka nadležnog organa
-Nastupanje okolnosti vezanih za ličnost osnivača (društva lica)
-Nepovoljne objektivne okolnosti koje utiču na poslovanje
OSNOVI ZA PRESTANAK

Osnovi za prestanak:

po svojoj volji

zbog svoje krivice

objektivnih razloga
PRESTANAK PO SVOJOJ VOLJI






istekom vremena za koje je osnovano
odlukom skupštine (članova)
ako se broj njegovih članova svede na jedan, a u roku od 6 meseci se u registar
ne prijavi novi član
spajanjem ili podelom
otkazom člana ortačkog društva i isključenjem člana
ako iz komanditnog društva istupe svi komplementari a ne nastavi delatnost kao
doo, ad ili preduzetnik
PRESTANAK NA OSNOVU SVOJE KRIVICE

ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, jer ne ispunjava uslove za
obavljanje delatnosti

ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar

ako nije organizovano u skladu sa zakonom

ako ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno

stečajem (bankrotstvom)

ako se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog
zakonom
PRESTANAK IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA

ako prestanu da postoje prirodni uslovi za obavljanje delatnosti

smrću člana ortačkog društva, ako ugovorom o osnivanju društva nije drukčije
određeno; smrću jedinog komplementara u komanditnom društvo

ako društvo nije organizovano u skladu sa zakonom, ili ne obavlja delatnost duže od
dve godine neprekidno ili ako se osnovni kapital društva kapitala smanji ispod
minimalnog iznosa propisanog zakonom sprovodi se stečaj, a u ostalim slučajevima
sprovodi se likvidacija društva
STATUSNE PROMENE



SPAJANJE
(statusna promena kojom bar jedno društvo prestaje da postoji bez likvidacije, i
prenosi celokupnu svoju imovinu i obaveze na drugo društvo, u zamenu za šta
njegovi akcionari ili članovi dobijaju akcije ili udele tog društva, uz eventualnu
novčanu doplatu (do 10% nominalne vrednosti izdatih akcija) - Spajanje uz pripajanje
i spajanje uz osnivanje
PODELA
(statusna promena kojom privredno društvo prestaje da postoji bez likvidacije,
prenoseći na dva ili više postojećih ili novoosnovanih društava svu svoju imovinu i
obaveze u zamenu za akcije ili udele, uz eventuanu novčanu doplatu (do 10%) Podela uz pripajanje,podela uz osnivanje
ODVAJANJE
(statusna promena kojom društvo koje nastavlja da postoji prenosi jedan ili više
delova svoje imovine i pripadajući deo obaveza na jedno ili više postojećih ili
novoosnovanih društava, u zamenu za akcije i eventualnu novčanu doplatu (do 10%)
- Odvajanje uz pripajanje, Odvajanje uz osnivanj
PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA





Davanje nove, zakonom predviđene forme privrednom društvu, uz zadržavanja
kontinuiteta njegovog pravnog subjektiviteta
Oblici:
- nova forma kao izbor osnivača, uz uslov da ispunjava uslove predviđene
konstitutivnim aktom
- regularizacija statusa (obavezna promena forme, radi susretanja zakonskih uslova
koje spunjava)
Vrste:
- promena
- promena
- promena
- promena
pravne
pravne
pravne
pravne
forme
forme
forme
forme
a.d. u d.o.o.
a.d. u o.d. ili k.d.
d.o.o. u a.d
o.d ili k.d. u d.o.o. Ili a.d.
Odluka o promeni pravne forme se registruje i objavljuje
Promena forme je nemoguća ukoliko je društvo osnovano kao ništavo, pa se ne može
dalje ni transformisati, ili ako nije protekao zakonski rok od upisa u registar a pre
izmene forme, ili ako je reč o promeni forme zadružnog u privredno društvo.
STEČAJ

Prestanak privrednog društva, preduzetnika i drugog privrednog subjekta
zbog njegove trajne nesposobnosti za plaćanje (insolventnost)

Ouhvata: bankrotstvo i reorganizaciju

Smatra se da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje ako:
- ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana
dospelosti obaveze
- ako je potpuno obustavio svoja plaćanja u periodu od 30 dana
- učini verovatnim da svoje postojeće obaveze neće moći da ispuni po
dospeću (preteca nesposobnost za placanje)
STEČAJ



Stečaj je institut kolektivnog namirenja poverilaca generalnim izvršenjem na
stečajnog dužnika, čime on prestaje da kao pravni subjekt.
Stečaj s jedne strane ima funkciju namirenja poverilaca a s druge strane je
u funkciji gašenja privrednog društva.
Uslovi za pokretanja stečajnog postupka materijalnopravn formalnopravni.
STEČAJ


Materijalnopravni uslov
- nesposobnost plaćanja ( insloventnost privrednog društva)45 dana od
dospelosti ne izvršava svoje obaveze ili 30 dana obustavi sva plaćanja kao i
preteća nesposobnost za plaćanje( ukoliko postaji verovatnoća da svoje
postojeće obaveze neće moći ispuniti).
•Formalnopravni uslov
- propisani predlog ovlašćenog lica za pokretanje stečajnog postupka (stečajni
poverilac,stečajni dužnik ili ovlašćeni državni organ.)
STEČAJ

SUBJEKTI STEČAJA :
-privredna društva i preduzetnik
-stečajni poverioci
-treća lica

ORGANI U STEČAJNOM POSTUPKU:
-Stečajno veće
-Stečajni sudija
-Stečajni upravnik
-Skupština poverilaca
-Odbor poverilaca
STEČAJ

POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA





predlog poverioca
predlog stečajnog dužnika
nadležnog javnog pravobranilaštva u ime pravnih lica koje zastupa po zakonu
nadležnog javnog tužioca ako ima osnova za sumnju da je nesposobnost za
plaćanje povezana sa izvršenjem krivičnog dela
predlog poreske uprave
STEČAJ



ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA:
 stečajno veće
 stečajni sudija
 stečajni upravnik
 skupština poverilaca
 odbor poverilaca (najviše devet)
Pokretanje prethodnog stečajnog postupka
Pokretanje stečajnog postupka
- ispitno ročište u roku koji nije kraći od 45 dana i duži od 690 dana
STEČAJ

PRAVNE POSLEDICE
DUŽNIKA:









POKRETANJA
STEČAJNOG
POSTUPKA
PO
STEČAJNOG
prestaju prava direktora, organa upravljanja i nadzornih organa i prelaze na
stečajnog upravnika
pravni posao raspolaganja stvarima i pravima koja ulaze u stečajnu masu, koja je
stečajni dužnik zaključio nakon otvaranja stečajnog postupka ne proizvodi pravno
dejstvo
punomoćje koje je dao stečajni dužnik, a koje se odnosi na imovinu koja ulazi u
stečajnu masu gasi se
ako je stečajni dužnik u pravnoj zajednici vrši se deoba imovine
ukoliko je stečajni dužnik stekao nasledstvo nasledničku izjavu daje stečajni
upravnik
stečajni upravnik daje otkaz ugovora o radu
uz poslovno ime dodaje se oznaka “u stečaju”
gase se računi stečajnog dužnika i otvara se nov račun
stečajni upravnik uzima u državinu celokupnu imovinu i njome upravlja
STEČAJ


POSLEDICE POKRETANJA STEČAJNOG POSTUPKA NA POTRAŽIVANJE
 potraživanja poverilaca koja nisu dospela smatraju se dospelim
 prijavljivanjem potraživanja prekida se zastarelost potraživanja
OSTALE VAŽNIJE POSLEDICE POKRETANJA STEČAJNOG POSTUPKA
 parnice o imovini koja ulazi u stečajnu masu preuzima stečajni upravnik
 od dana pokretanja stečajnog postupka ne može se protiv stečajnog dužnika
odrediti i sprovesti prinudno izvršenje
STEČAJ


Stečajni upravnik i poverioci imaju pravo pobijanja pravnih poslova i drugih pravnih
radnji koje je dužnik učinio u propisano vreme pre dana otvaranja stečaja.
Predmet pobijanja mogu biti pravne radnje i svi jednostrani ili dvostrani pravni
poslovi, procesne radnje i sl. kojima je izvršeno oštećenje poverilaca ili pogodovanje
poverilaca pod uslovom da je druga strana bila nesavesna.
STEČAJ


Pobijanje pravnih radnji može se izvršiti za one radnje koje su preduzete
odnosno zaključene određeno vreme pre otvaranja stečaja.
Pravno dejstvo pobijanja je u tome što se pobijana radnja ili posao
proglašavaju bez pravnog dejstva prema stečajnoj masi. Posao i dalje ostaje
na snazi ali nema dejstva prema stečajnoj masi.
STEČAJ


Prodaju vrši stečajni upravnik ili lice koje on ovlasti
Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica- on prestaje da postoji kao takav, ali
nastavlja da živi kroz novi subjekt u stečajnom postupku – stečajnu masu (formira se
unovčenjem imovine stečajnog dužnika)

Namirenje poverilaca iz stečajne mase pristupa se posle pravnosnažnosti rešenja o
glavnoj deobi

Deoba po zaključenju stečajnog postupka je moguća, po odluci stečajnog sudije , ako
se pronađe nova imovina ili nastupe uslovi za isplatu uslovljenih potraživanja .
STEČAJ

Namirenje poverilaca vrše se po sistemu stečajnih redova kod koga vlada princip
hijerarhije redova,tako da se red stariji po rangu namiruje prvi pa tek onda sledeći.

Isplatni redovi:
- prvi isplatni red: potraživanja po osnovu troškova stečajnog postupka u koji ulaze sva
potraživanja koja se po zakonu smatraju troškovima stečajnog postupka
- drugi isplatni red: neisplaćene neto zarade zaposlenih kod stečajnog dužnika u iznosu
minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre pokretanja stečajnog postupka i
neisplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve
godine pre pokretanja stečajnog postupka
- treći isplatni red: potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri
meseca pre pokretanja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih
- četvrti isplatni red: potraživanja ostalih stečajnih poverilaca.

Unutar jednog reda primenjuje se princip srazmernosti
STEČAJ
REORGANIZACIJA
podrazumeva namirenje poverilaca na način predviđen planom reorganizacije, a ne
prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika kao u slučaju bankrotstva



PLAN REORGANIZACIJE u roku od 90 dana od dana otvaranja stečajnog postupka
podnose:
stečajni dužnik
stečajni upravnik
poverioci koji imaju najmanje 30% obezbeđenih potraživanja
poverioci koji imaju najmanje 30% neobezbeđenih potraživanja
lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika
Stečajni sudija zakazuje ročište za razmatranje plana reorganizacije na kojem glasaju
svi poverioci srazmerno visini potraživanja
LIKVIDACIJA


Oblik prestanka privrednog društva koji se sprovodi kada privredno društvo ima
dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza (stečaj-kada imovina
privrednog društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca)
Razlozi:
istek vremena na koje je osnovano
neobavljanje delatnosti kontinuirano duže od dve godine,
izrečene mere zabrane obavljanja delatnosti, jer ne ispunjava uslove
prestank prirodnih uslova za obavljanje delatnosti
ništavosti osnivanja društva
nije organizovano u skladu sa Zakonom
LIKVIDACIJA





Likvidacija je pod kontrolom članova društva, dok je stečaja pod kontrolom stečajnog
suda
Sprovodi se na osnovu odluke akcionara, članova ili ortaka, može biti inicirana i od
strane poverilaca ili suda
Privredno društvo dostavlja poveriocima obaveštenje o likvidaciji i javno ga objavljuje
Radnje u likvidacionom postupku - odnose se na završavanje tekućih poslova, naplatu
potraživanja, izmirenje obaveza i unovčenje imovine društva
Likvidacioni ostatak - imovina koja preostane posle izmirenja potraživanja poverilaca
prema društvu u likvidaciji, likvidacioni upravnik raspodeljuje akcionarima (odnosno
članovima ili ortacima) društva
LIKVIDACIJA

LIKVIDACIONI UPRAVNIK
- lice sa ovlašćenjima za preduzimanje radnji u likvidacionom postupku (koja su i ranije
imala ovlašćenja u društvu, ili su novoizabrana)
- zastupa društvo u likvidaciji i odgovoran je za vođenje poslova društva
- odgovara poveriocima i akcionarima (članovima, ortacima) društva za štetu koju im
prouzrokuje izvršenjem svojih dužnosti, i to u periodu do godinu dana od dana
brisanja privrednog društva iz Registra
- ima pravo na primerenu nadoknadu troškova u postupku sprovođenja likvidacije, kao
i naknade za rad (koju određuju članovi društva, a u slučaju spora sud)
- sačinjava likvidacioni bilans stanja društva (najkasnije tri meseca po otpočinjanju
postupka likvidacije)
LIKVIDACIJA

VRSTE:
- DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA (na osnovu odluke članova društva uz određenu
nadzornu poziciju suda)
- PRINUDNA LIKVIDACIJA
(sprovodi se u zakonom propisanim slučajevima, nezavisno od volje vlasnika)
LIKVIDACIJA




Odluka o likvidaciji donosi se jednoglasno kod O.D.,K.D. i D.O.O. a kvalifikovanom
većinom kod A.D.
Odluka o likvidaciji se registruju i javno objavljuje
Po otvaranju postupka likvidacije (najkasnije 3 meseca od otvaranja) likvidacioni
upravnik mora sačiniti početni bilans stanja
Završni likvidacioni bilans se usvaja nakon namirenja poverilaca sa predlogom za
podelu likvidacionog ostatka
LIKVIDACIJA

Za vreme postupka likvidacije privredno društvo ima ograničenu pravnu i poslovnu
sposobnost

Otvaranjem postupka likvidacije uz poslovno ime društva dodaje se oznaka “u
likvidaciji”

Po okončanju postupka namirenja dugova privrednog društva, sačinjava se završni
likvidacioni bilans i predlog o podeli likvidacionog ostatka

Ukoliko upravnik utvrdi da vrednost imovine društva nije dovoljna za namirenje svih
potraživanja poverilaca, obavezan je da obustavi postupak likvidacije i pokrene
postupak stečaja-bankrotstva

O obustavljanju postupka likvidacije upravnik obaveštava Registar privrednih
subjekata

Postupak likvidacije se završava brisanjem društva iz Registra
PREDUZETNIK - POJAM



Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju
ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom
Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara
celokupnom svojom imovinom, i u tu imovinu ulazi i imovina koja se stiče u vezi sa
obavljanjem delatnosti
Preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom
fizičkom licu, poslovođi. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.
PREDUZETNIK - REGISTRACIJA

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa
propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno
u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim
Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao
datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u
Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane
preduzetnika, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje.

Naknada za registraciju iznosi 1.500,00 dinara
PREDUZETNIK - REGISTRACIJA

Dokumentacija potrebana za registraciju preduzetnika
- jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u
jedinstveni registar poreskih obveznika
-
dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za
stranca – fotokopija pasoša)
- dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika dozvola, saglasnost ili drugi akt
nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju
PREDUZETNIK – PRESTANAK SVOJSTVA

Brisanje preduzetnika iz Registra vrši se zbog prestanka obavljanja delatnosti, a
preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona

Nakon sprovedenog postupka brisanja, preduzetnik ima obavezu
podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta

Za brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata odjavom potrebno je
podneti: registracionu prijavu brisanja preduzetnika dokaz o uplati naknade za
brisanje preduzetnika

Za preduzetnike koji su obavljali delatnost menjačnica dostavlja se i rešenje nadležne
poreske uprave o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova
PREDUZETNIK – PRESTANAK SVOJSTVA

Brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata po sili zakona
Za brisanje preduzetnika po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu
koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti (izvod iz matične knjige umrlih, pravosnažna
presuda kojom je utvrđena ništavost registracije preduzetnika, dokaz o danu supanja na
izdržavanje kazne izrečene kazne zatvora duže od 6 meseci, dokaz o prestanku važenja
odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao
uslov za registraciju...)

Brisanje preduzetnika iz Registra na osnovu zahteva NBS zbog blokade
poslovnog računa duže od dve godine
Narodna banka Srbije podnosi registracionom organu zahtev za brisanje preduzetnika, u kome će
biti navedeno da su poslovni računi preduzetnika čije podatke dostavlja, blokirani duže od dve
godine neprekidno, u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja zahteva za njihovo brisanje i
spisak preduzetnika koji se brišu koji će, pored ostalih podataka, sadržati i podatak o datumu
početka blokade
Ukoliko preduzetnik ne deblokira poslovni račun, odnosno ukoliko nema mogućnosti za to,
registracioni organ će po sili zakona primenom člana 91. Stav 6. Tačka 3. Zakona o privrednim
društvima, takvog preduzetnika brisati iz Registra privrednih subjekata
PREDUZETNIK – PRESTANAK SVOJSTVA

Brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog
društva
Nakon gubitka svojstva preduzetnika, brisanjem iz registra i registracije osnivanja
privrednog društva, to fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za
obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti preduzetnika do trenutka brisanja iz
registra preduzetnika

similar documents