Armands Alliks - Par es.gov.lv

Report
Finanšu sektora reformas
tiesību aktu tulkošana
Armands Alliks
Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta
Latviešu valodas departamenta 1. nodaļas tulkotājs*
Atruna: prezentācijā atspoguļots tās autora, nevis Komisijas oficiālais viedoklis
Dižķibele un tās risinājumi
 Pēc 2008. gada finanšu krīzes finanšu tirgu stabilizācija ir
kļuvusi par svarīgu prioritāti un finanšu sektora reforma par
tās sasniegšanas instrumentu.
 Kopš krīzes sākuma Eiropas Komisija ir ierosinājusi simtiem*
leģislatīvu un neleģislatīvu pasākumu, lai izstrādātu jaunus
noteikumus globālajai finanšu sistēmai, lai izveidotu drošu,
atbildīgu un izaugsmi veicinošu finanšu sektoru Eiropā un lai
izveidotu banku savienību euro stiprināšanai.
 Pasākumu pamatvirzieni: uzraudzība, krīžu novēršana un
pārvaldība, pārskatāmība un atbildība
* Uz 2014. gada maiju: 24 banku, 38 – apdrošināšanas, 46 – biržu un vērtspapīru tirgu jomā vien
(ieskaitot Komisijas deleģētos un īstenošanas aktus)
Politikas jomas












Eiropas finanšu uzraudzības sistēma
Banku darbība un banku noregulējums
Vērtspapīru tirgi un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbība
Ieguldījumu fondi un to pārvaldnieki
Apdrošināšana un arodpensijas
Tirgus infrastruktūra (tīrvērte un norēķini)
Maksājumu pakalpojumi
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Finanšu pakalpojumu patērētāju tiesību aizsardzība
Eiropas monetārā savienība
Euro naudas zīmes un monētas
Statistika, konkurence, nodokļi
Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas izveide
un banku savienības pilnveidošana*
 Eiropas Uzraudzības iestāžu (EBI, EAAPI, EVTI) izveide
mikroprudenciālās uzraudzības nolūkos (2009)
 Eiropas Sistēmiskā riska padomes izveide makroprudenciālās
uzraudzības nolūkos (2009)
 Vienotais uzraudzības mehānisms (2012)
 Vienotais noregulējuma mehānisms un vienotais noregulējuma
fonds (2013)
* Avots: European Commission, DG Internal Market and Services "A new financial system for
Europe, State of play: 27/06/2014
Jauni noteikumi globālajai finanšu sistēmai
 Riska ieguldījumu fondi & regulētā tirgū netirgoti kapitāla vērtspapīri (2009)
 Atalgojuma & prudenciālās prasības bankām (CRD III) (2009)
 Atvasinātie instrumenti (EMIR) (2010)
 Noguldījumu garantiju shēmu darbības uzlabošana (2010)
 Pastiprināts kredītreitingu aģentūru darbības regulējums (2008, 2010, 2011)
 Prudenciālo prasību vienotais noteikumu kopums bankām (CRD/RIV)(2011)
 Uzlabots vērtspapīru tirgu regulējums (MIFID/R) (2011)
 Pastiprināts regulējums tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai (MAD/R) (2011)
 Banku krīžu novēršana, pārvaldība & noregulējums (BRRD) (2012)
Droša, atbildīga, izaugsmi veicinoša finanšu sektora izveide Eiropā
 Uz risku balstītas prudenciālās & maksātspējas prasības apdrošinātājiem (SolvencyII)
 Finanšu konglomerātu pastiprināta uzraudzība (2010)
 Īsā pārdošana & kredītriska mijmaiņas darījumi (2010)
 Vienotās euro maksājumu telpas izveide (SEPA) (2010)
 Jauns Eiropas uzraudzības regulējums apdrošinātājiem ("Omnibus II") (2011)
 Regulējums atbildīgai kreditēšanai (hipotekāro kredītu jomā) (2011)
 Grāmatvedības noteikumu vienkāršošana (2011)
 Pastiprināti pārskatāmības noteikumi (2011)
 Uzlabots regulējums revīzijas jomā (2011)
 Eiropas riska kapitāla fondu un Eiropas sociālo uzņēmējdarbības fondu izveide (2011)
 Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulējums (2012)
 Ieguldītāju informēšana par komplektētiem finanšu produktiem (PRIPS) (2012)
 Stingrāki noteikumi attiecībā uz PVKIU fondiem (UCITS) (2012)
 Piekļuve pamata bankas kontiem / maksu pārredzamība / banku kontu maiņa (2013)
Apspriešanā un izstrādē
 Ēnu banku pakalpojumi, tostarp naudas tirgus fondi (2013)
 Banku strukturālā reforma (nodalīšana) (2014)
 ĒBP: vērtspapīru finansējuma darījumu pārskatāmība (2014)
 Nebanku finanšu iestāžu pārvaldība, noregulējums (2014)
 Ieguldītāju atlīdzības shēmas (2010)
 Pastiprināti noteikumi apdrošināšanas produktu pārdošanai (IMD) (2012)
 Pastiprināts režīms noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā (2013)
 Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu izveide (2013)
 Pārskatīti noteikumi inovatīvu maksājumu pakalpojumu jomā (kartes, interneta &
mobilie maksājumi) (2013)
 Finanšu etalonu (LIBOR & EURIBOR) regulējums (2013)
 Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums / arodpensiju noteikumi (IORP) (2014)

Simtiem deleģēto un īstenošanas tiesību aktu!!!
Likumdevēji
Vēstījums (tiesību normas)
Par ieviešanu atbildīgā iestāde
Finanšu sektors
Finanšu tekstu tulkošanas problemātiskie aspekti








Laiks un apjoms
Konteksts un kopaina
Kompetence
Atbildība
Darba organizācija
Komunikācija
Kvalitātes kontrole
Terminoloģija
Ieteikumi un darāmais
 Savlaicīgas apmācības, starpiestāžu apmaiņa ar mācību
materiāliem par konkrētiem tiesību aktiem
 Līdzšinējās reformas tiesību aktu izpēte pirms darba pie jauna
tiesību akta
 Tulko tikai tie, kas saprot (būtu gatavi uzņemties materiālu
atbildību)
 Stiprināt funkciju grupu vadītāju un iekšējo ekspertu iesaisti
darbu organizēšanā un satura kvalitātes kontrolē
 Darba terminu tabulu veidošana, ELISE lietošanas veicināšana,
neskaidrību norādīšana ELISE, komunikācijas ar FKTK
iekļaušana ELISE
 Satura kvalitātes kontroles aktualizēšana
 Terminu izguve IATEI no pieņemtajiem tiesību aktiem papildus
obligātajiem (mini) projektiem !!!
Secinājumi
• Iestāžu darba uzlabošana
• Starpiestāžu sadarbības uzlabošana
• Iekšējo ekspertu izmantošana starp iestādēm
• Sadarbības ar valsts ekspertiem uzlabošana
• Kad? Ar ko? Par ko? Kādā veidā? Kas ir FKTK?

similar documents