Augu aizsardzības līdzekļi

Report
Augu aizsardzības līdzekļi
“mazajiem lietojumiem”.
Valsts augu aizsardzības dienests
AAL reģistrācijas daļas referente
Anitra Prekele
1
Augu aizsardzības līdzekļi I
Valsts augu aizsardzības dienests ir kompetentā iestāde, kura ir
atbildīga par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2009.
Regula (EK) Nr. 1107/2009 stājās spēkā 2011. gada 14.jūnijā.
2
Augu aizsardzības līdzekļi II
Latvijā atļauts izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuriem
- piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū
(iekļauts augu aizsardzības līdzekļu reģistrā);
- saņemta atļauja reģistrā esoša augu aizsardzības līdzekļa
lietošanas jomas paplašinājumam (mazajam lietojumam);
- saņemta atļauja ierobežotai un kontrolētai augu aizsardzības
līdzekļa izplatīšanai konkrēta kaitīgā organisma ierobežošanai,
kuru nevar ierobežot ar reģistrā esošiem augu aizsardzības
līdzekļiem ( atļaujas derīguma termiņš līdz 120 dienām);
3
Atļaujas piešķiršana augu aizsardzības
līdzeklim
Atļaujas laišanai tirgū piešķiršanas process un sistēma
augu aizsardzības līdzeklim:
- augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana- zonālā
sistēma;
- atļauju piešķiršana augu aizsardzības līdzekļu laišanai
tirgū - nacionālā sistēma.
4
Augu aizsardzības
līdzekļu novērtēšana I
• Zonu sadalījums augu aizsardzības līdzekļu atļauju
piešķiršanai saskaņā ar Regulu (EK) 1107/2009:
•
A zona- Ziemeļu zona- Dānija, Igaunija, Latvija,
Lietuva, Somija, Zviedrija;
B zona- Centrāla zona - Beļģija, Čehijas Republika,
Vācija, Īrija, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande,
Austrija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākija,
Apvienotā Karaliste;
C zona- dienvidu zona- Bulgārija, Grieķija, Spānija,
Francija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāle.
5
Augu aizsardzības līdzekļu
novērtēšana II
1. Pieteikumu atļaujas saņemšanai vai papildināšanai izvērtē
viena no zonas dalībvalstīm, kura tiek saukta par ziņotājvalsti.
2. Pārējās valstis gaida augu aizsardzības līdzekļa
novērtējumu un sniedz komentārus, ja tādi ir, par sagatavoto
novērtējumu.
3. Pēc komentāru apkopošanas ziņotājvalsts sagatavo galīgo
augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu un, saskaņā ar
novērtējumu, pieņem nacionālo lēmumu par atļaujas
piešķiršanu augu aizsardzības līdzeklim.
6
Augu aizsardzības līdzekļu
novērtēšana II
4. Pārējās zonas dalībvalstis, pamatojoties uz ziņotājvalsts
novērtējuma secinājumiem, nacionāli piešķir vai atsaka piešķirt
atļaujas vai groza jau esošās atļaujas.
5. Dalībvalstis var papildus noteikt risku samazinošus
pasākumus, ja tādi nepieciešami, piemēram, ierobežojumus
augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un lietošanai.
7
Augu aizsardzības
līdzekļu novērtēšana III
Eiropa Savienība ir viena zona, kad tiek izvērtēts augu aizsardzības
līdzekļa:
- lietojums siltumnīcās;
- ražas apstrāde pēc novākšanas;
- tukšu noliktavas telpu apstrāde;
- sēklu apstrāde.
Augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu sagatavo viena dalībvalsts.
Pārējās ES valstis reģistrē uz šī novērtējuma pamata.
8
Atļauja augu aizsardzības līdzeklim
“mazajam lietojumam”
• Regulas (EK) 1107/2009 51. pants – atļauja augu aizsardzības
līdzekļa darbības jomas paplašināšanai jeb “mazajam lietojumam”.
• “Mazais lietojums” ir augu aizsardzības līdzekļa lietošana attiecīgā
dalībvalstī augiem vai augu produktiem, kurus konkrētā dalībvalstī
audzē nelielās platībās.
• Nosacījums mazajam lietojumam Latvijā:
kultūraugu sējumu vai stādījumu platība līdz 10 000 ha.
9
Atļaujas “mazajiem lietojumiem”
izsniegšanas nosacījumi I
• Atļauju var pieteikt reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma
jomas paplašinājumam.
• Atļaujas pieteicējs var būt:
- augu aizsardzības līdzekļa atļaujas turētājs ( AAL
reģistrācijas apliecības īpašnieks);
- lauksaimnieciskajā darbībā iesaistītās valsts vai zinātniskās
struktūras;
- profesionālās lauksaimniecības organizācijas;
- profesionālie lietotāji.
10
Atļaujas “mazajiem lietojumiem”
izsniegšanas nosacījumi II
• Atļaujas izsniegšanas nosacījumi:
- paredzētais lietojums pēc apjoma ir mazs;
- nav kaitīgas ietekmes nedz uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, nav
nevēlamas ietekmes uz vidi;
- atlieku daudzums augos un augu produktos ir noteikts vai tiek
mainīts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005;
- augu aizsardzības līdzekļa lietojuma paplašināšana atbilst
sabiedrības interesēm;
- vajadzības gadījumā – dati par atlieku daudzumu un riska
novērtējums attiecībā uz lietotājiem, darba ņēmējiem un apkārtējām
personām.
• Dati par efektivitāti atļaujas saņemšanai nav jāiesniedz.
11
Atļaujas “mazajiem lietojumiem”
izsniegšanas nosacījumi III
•
Ja šādu lietojuma jomas papildinājumu piesaka augu aizsardzības
līdzekļa atļaujas turētājs, tad jebkura lauksaimnieciskajā ražošanā
iesaistītā persona var lietot augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar
lietošanas jomas paplašinājumu.
Šis lietojums parādās arī marķējuma tekstā:
- ar norādi, ka lietojuma jomas papaplašinājums veikts saskaņā ar Regulas
(EK) 1107/2009 51. pantu;
- Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar lietošanas
jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un
ražas zudumiem.
Piemērs.
Mistrāls 70 d.g. – pārreģistrējot herbicīdu, tika iekļauts lietojums
burkāniem. Marķējuma tekstā ir šādas norādes lietojumam burkānos.
12
Atļaujas “mazajiem lietojumiem”
izsniegšanas nosacījumi IV
• Ja mazā lietojuma jomas paplašinājumu piesaka profesionāla
lauksaimniecības organizācija vai profesionāls lietotājs, tad tikai
atļaujas turētājs var lietot augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar
lietošanas jomas paplašinājumu.
• Atļauja tiek izsniegta ar norādi Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar
lietošanas jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu
aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem
vai augu produktiem un ražas zudumiem.
Šāda atsauce ir nepieciešama, jo netiek prasīti efektivitātes un
fitotoksiskuma dati.
13
Atļauja augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un
kontrolētai lietošanai.
• Īpašos apstākļos (gadījumi, kad ar citiem līdzekļiem nav
iespējams novērst briesmas) dalībvalstis saskaņā ar Regulas
(EK) 1107/2009 53. pantu var izsniegt atļaujas laist tirgū augu
aizsardzības līdzekli ierobežotai un kontrolētai lietošanai uz laiku,
kas nepārsniedz 120 dienas.
• Dalībvalsts sagatavo novērtējumu saskaņā ar izstrādātajām
vadlīnijām un tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju
par pieņemto pasākumu, sniedzot sīku informāciju par situāciju un
pasākumiem, kas veikti cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzībai.
• Eiropas Komisijas darba grupā apstiprina, groza vai atsauc atļauju
augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai.
14
Atļaujas dārzkopjiem “mazajiem lietojumiem”
•
Biedrības ”Latvijas Dārznieks” biedriem:
2009. izsniegtas atļaujas 7 augu aizsardzības līdzekļiem,
2012. gadā spēkā 5 augu aizsardzības līdzekļiem - Butisan 400,Lontrels
300 s.k., Nīmazals e.k., Opus s.k., Signum d.g.
•
KS “Baltijas dārzeņi” biedriem:
2010. gadā izsniegtas atļaujas 4 augu aizsardzības līdzekļiem;
2011. gadā izsniegtas atļaujas 4 augu aizsardzības līdzekļiem;
2012. gadā spēkā atļaujas 7 augu aizsardzības līdzekļiem – Reglons Super
š.k., Piramīns Turbo s.k., Fenikss 600 s.k., Skors 250 e.k., Bokseris 800
e.k., Zenkors 70 d.g., Svičs 62.5 d.g.
•
Atļaujas augu aizsardzības līdzekļu ierobežotai un kontrolētai lietošanai
2011. gadā:
Biedrība “Latvijas Dārznieks”- 2 AAL – Afalon Dyspersyjny, Totril.
KS “Baltijas dārzeņi” – 2 AAL – Afalon Dyspersyjny, Totril.
15
VAAD plānotie pasākumi “mazo lietojumu”
problēmas risināšanai I
•
•
•
•
Īstermiņa ( 2012. gads) pasākumi:
Lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju pieteikumu izskatīšana un
atļauju izsniegšana augu aizsardzības līdzekļiem “mazajiem
lietojumiem” 2012. gada sezonai.
Sadarbībā ar dārzkopju, stādaudzētāju un dārzeņkopju audzētāju
organizācijām 2012. gadā jāsagatavo reālo vajadzību saraksts
iztrūkstošajiem “mazajiem lietojumiem”.
Dienests izsūtījis vēstuli dārzkopjiem , stādu un dārzeņu
audzētājiem, ar lūgumu norādīt iztrūkstošos “mazos lietojumus” t.i.
norādot konkrētus kultūraugus, gan kaitīgos organismus un ja
zināms, augu aizsardzības līdzekļus vai darbīgās vielas, kuri šos
kaitīgos organismus ierobežo.
Dienests piedalās valstu nodibinātajā pašiniciatīvas North Technical
Minor use darba grupā par “mazajiem lietojumiem”.
16
VAAD plānotie pasākumi “mazo lietojumu”
problēmas risināšanai II
Ilgtermiņa (2012. gads →) pasākumi:
” Mazo lietojumu” reālo vajadzību risināšanas iespējas:
- savstarpējā sadarbība ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas
īpašniekiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju “mazajiem
lietojumiem”;
- pēc iespējas saglabāt un, ja iespējams, sadarbībā ar reģistrācijas
īpašnieku, iekļaut jaunus lietojumus augu aizsardzības līdzekļu
pārreģistrācijas procesā;
- atļauju izsniegšana “mazajiem lietojumiem” lauksaimnieciskajā
darbībā iesaistītajām personām un organizācijām.
Dalība un valsts viedokļa paušana par “mazajiem lietojumiem”
valstu nodibinātajā pašiniciatīvas North Technical Minor use darba
grupā.
17
Informācijai
Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapas adrese:
http://www.vaad.gov.lv
Sadaļā - Reģistri un saraksti- Augu aizsardzībaatrodama informācija par reģistrētajiem augu
aizsardzības līdzekļiem un tiem noteikto lietojumu.
18
Atbildes uz jautājumiem
Operatori – personas, kas lieto 1. un 2.
reģistrācijas klases preparātus.
Lietotāji – personas, kas lieto 3. reģistrācijas
klases preparātus.
19
Atbildes uz jautājumiem
Operatoru apmācību programma (1 diena – 8 stundas):
• Normatīvie akti par AAL glabāšanu un lietošanu, AAL lietošanas
dokumentēšana.
• AAL lietošanas iespējamais apdraudējums un risks (risks cilvēkiem,
risks videi).
• Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar AAL. Pirmā palīdzība.
• Nelegālie/viltotie AAL. Riski. Viltojumu identificēšana.
• Darba drošība, strādājot ar AAL.
• AAL lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija.
• Rīcība ārkārtas gadījumos.
20
Paldies par uzmanību!
21

similar documents