Szkolenie nt. działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju

Report
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
1. Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu - przedostatnia mila
Beneficjent wybiera w otwartej procedurze partnera prywatnego, który
przy wykorzystaniu wybranej przez siebie techniki zobowiązuje się do
podłączenia pewnej liczby mieszkańców danego obszaru do
szerokopasmowego Internetu, który zbuduje ze środków PROW 20072013.
2. Zakup i zainstalowanie chętnym użytkownikom końcowym – urządzeń
zapewniających satelitarny dostęp do Internetu – ostatnia mila
Beneficjent w otwartej procedurze dokonuje zakupu i montażu urządzeń
zapewniających satelitarny dostęp do Internetu (przyłączenia konkretnego
użytkownika do sieci).
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Zapis w PROW z propozycją zmiany: (w części: zakres działania)
W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane
będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
(tzw. PIAP) oraz realizacja telekomunikacyjnych sieci dostępowych.
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Uzasadnienie realizacji inwestycji polegających na przyłączeniu
użytkownika końcowego:
- szybkie i kosztowo efektywne zapewnienie dostępu do Internetu na
obszarach dotychczas wykluczonych,
- precyzyjnie odpowiedz na zapotrzebowanie,
- w porównaniu z budową sieci na obszarach słabo zaludnionych Internet
satelitarny jest bezwzględnie najtańszy.
Możliwość tworzenia dostępu do Internetu drogą satelitarną jest zgodne z
zasadą neutralności technologicznej. W PROW dostęp satelitarny jest jedną
z możliwości inwestycji w zakresie Internetu, w związku z tym zasada
neutralności zostaje zachowana.
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Miejsce realizacji :
Projekty w ramach PROW będą realizowane na „obszarach białych” w
miejscowościach należących do:
a) gminy wiejskiej lub
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej
5 000 mieszkańców, lub
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000
mieszkańców.
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Rozporządzenie przed zmianami
Rozporządzenie po zmianach
Poziom pomocy
Poziom pomocy z EFRROW wynosi
maksymalnie 75% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem
budowy infrastruktury
szerokopasmowego Internetu oraz
projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Planu Naprawy
Gospodarczej z zakresu energii
odnawialnej, gdzie poziom wsparcia
wynosi maksymalnie 90% kosztów
kwalifikowalnych operacji.
Poziom pomocy
Poziom pomocy z EFRROW wynosi
maksymalnie 75% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem
budowy infrastruktury
szerokopasmowego Internetu gdzie
poziom wsparcia wynosi maksymalnie
90% kosztów kwalifikowalnych operacji
co najmniej 10% kosztów
kwalifikowalnych operacji w zakresie
budowy infrastruktury Internetu
szerokopasmowego pochodzi ze
środków własnych.
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Zgonie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w ramach działania za koszty kwalifikowalne
uznaje się roboty budowlane, urządzenia techniczne i elementy bezpośrednio związane z
infrastrukturą szerokopasmowego Internetu.
Koszty te można podzielić na trzy typy operacji, które nie wykluczają się wzajemnie, są to:
1.Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do
przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych
naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych
technologii);
2.Unowocześnienie istniejącej infrastruktury szerokopasmowej; (np. większa
niezawodność, szybkość, jakość, zasięg, lepsza jakość usług itp.);
3.Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (roboty inżynierii lądowej i wodnej,
takie jak przewody i inne elementy sieci np. ciemne światłowody itp.) również w synergii z
infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne).
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 pomiędzy województwa w ramach działań:
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet
szerokopasmowy.
Przyjmuje się dokonanie podziału środków w działaniach „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy pomiędzy województwa
w oparciu o:
1.powierzchnię obszarów wiejskich województw w km2,
2.liczbę gmin,
3.liczbę ludności na obszarach wiejskich.
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Podział środków na województwa
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Województwo
Podział KM %
Dolnośląskie
Kujawsko – pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko – mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Kwota na działanie
6,12%
5,75%
8,22%
3,58%
6,35%
7,76%
12,16%
3,12%
6,77%
4,92%
5,22%
5,01%
4,28%
5,54%
9,88%
5,32%
100,00%
Środki EFRROW na
NW=Internet (euro)
3 617 624
3 398 911
4 858 965
2 116 192
3 753 580
4 587 052
7 187 958
1 844 279
4 001 849
2 908 286
3 085 620
2 961 486
2 529 973
3 274 777
5 840 216
3 144 732
59 111 500
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Podział środków na województwa
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Kryteria wyboru projektów dla działania „Podstawowe usługi dla ludności i
gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z zakresu budowy szerokopasmowego Internetu
1. Gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego której planowana jest
realizacja operacji w stosunku do średniej w województwie jest:
• mniejsza od średniej w województwie 2 punkty
• większa łub równa średniej w województwie 0 punktów
2.Operacja jest komplementarna z przedsięwzięciami zrealizowanymi lub
realizowanymi z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2 punkty
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
3. Operacja pozwoli na zapewnienie gwarantowanej przepływności
szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie: co najmniej 6 Mbit/s
(prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego - tzw. download) i co
najmniej 3 Mbit/s (prędkość wysyłania danych od użytkownika końcowego - tzw.
upload)
2 punkty
4. Dzięki operacji umożliwiony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu:
•mniej niż 50% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym
wykluczeniem cyfrowym 1 punkt
•od 50% do 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym
wykluczeniem cyfrowym 2 punkty
•więcej niż 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym
wykluczeniem cyfrowym 3 punkty
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
5. Kryterium regionalne:
• jest spełnione • jest spełnione w części • nie jest spełnione -
2 punkty
1 punkt
0 punktów
6. wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej
realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji 1 punkt
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013
w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu
Obecny etap prac dotyczy:
- wprowadzenia zmian w Programie ( w przypadku akceptacji
realizacji projektów w ramach „ostatniej mili”,
-wyznaczenia „obszarów białych”,
- opracowania kryteriów selekcji operacji w ramach działania.
Dziękuję za uwagę

similar documents