Poptávka po penězích

Report
Poptávka po penězích
•
1. Neoklasické teorie poptávky po penězích
– - tradiční: Fisherova, Marshallova,
cambridgeská
• - moderní: Friedmanova
• 2. Keynesiánská teorie poptávky po penězích
– tradiční: Keynesova
– moderní: Baumolův-Tobinův model
•
•
•
•
•
Fisher
vychází z rovnice směny
M x V = P xT
M = nabídka peněz, nezávislá veličina, závisí na CB
V = transakční rychlost oběhu peněz = počet transakcí,
které zprostředkuje 1 peněžní jednotka = konstanta
• P = cenová hladina – závisle proměnná
•
mění se se změnou M proporcionálně
• T = množství reálných transakcí = konstanta
•
•
M = M pak M x V = P x T
• kvantitativní rovnice peněz – je základem kvantitativní
teorie peněz
• - poptávka po penězích je transakční
• Marshall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
důchodová verze kvantitativní teorie peněz
jakou část svého důchodu chtějí ekonom. subjekty držet ve formě peněz
poptávka je motivována transakcemi
neměří transakce přímo, ale předpokládá, že závisejí na velikosti důchodu
poměr požadované peněžní zásoby k důchodu k je konstantní k =
své závěry neformuloval exaktně
cambridgeská rovnice poptávky po penězích
M = k x Px Y
kde: k = konstanta, je determinována technologicky
P = cenová hladina
Y = reálný důchod
- další vývoj teorie připouští závislost k na: úrokové míře – negativní
bohatství – pozitivní
vazba poptávky po penězích na důchodu
ostatní vlivy na poptávku po penězích jsou zahrnuty do koeficientu k
Friedmanova teorie poptávky po
penězích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- monetaristická teorie poptávky po penězích
- chápe peníze jako specifický druh aktiva
- ek. subjekt drží své bohatství ve formě peněz a ostatních (alternativních) aktiv
alternativní aktiva – reálná nebo finanční
- eálná aktiva – zboží dlouhodobé spotřeby
finanční aktiva – akcie, dluhopisy
ek. subjekt rozděluje své bohatství mezi jednotlivé druhy aktiv aby maximalizoval
svoji užitkovou funkci
poptávku po penězích ovlivňuje:
- bohatství tzv. permanentní důchod
- rozpadá se na lidský a fyzický kapitál
lidský kapitál = součet budoucích diskontovaných pracovních důchodů
fyzický kapitál = součet diskontovaných důchodů, které nesou reálná a fin. aktiva
- bohatství – ovlivňuje M pozitivně
- poměr lidského a fyzického kapitálu – ovlivňuje M pozitivně
výnosy z alternativních aktiv – negativně
očekávaná míra inflace – negativně
cenová hladina – pozitivně
• Friedmanova funkce poptávky po penězích
•
M = F ( P, W, r , r , h, p )
•
P = cenová hladina
• W = bohatství neboli permanentní důchod
• r , r , = výnosnost, dluhopisů, akcií
• h = poměr lidského a fyzického kapitálu
• p = očekávaná inflace
• Citlivost poptávky po penězích
• na změnu výnosnosti alternativních aktiv – je malá
• na očekávanou inflaci – malá (přesun bohatství
z dluhopisů do akcií a reálných aktiv – pouze při vysoké
p klesá M
• na poměr lidského a fyzického kapitálu - malá
• Poptávka po penězích je citlivá pouze na změnu
bohatství – není citlivá na změnu úrokové míry = M
je transakční
Keynesova teorie poptávky po
penězích
• teorie preference likvidity
• Peníze jsou bezrizikové, nevýnosové, likvidní
aktivum
• bezrizikové – nenesou výnos – odpadá riziko
spojené s jeho kolísáním
•
- předpoklad – stabilní cenová hladina –
odpadá riziko kolísání míry inflace
• - nevýnosové – mají nulovou výnosnost
• - likvidní – možnost použití bez
dodatečných nákladů k nákupu zboží a služeb
nebo alternativních aktiv
Motivy poptávky po penězích
•
•
•
•
•
Důvodem držby peněz je preference likvidity
- 3 motivy preference likvidity
- spojený s důchodem – na velikosti důchodu
- motiv opatrnosti – na velikosti důchod
- motiv spekulace - na úrokové míře
• - představa ek. subjektů o normální IR
• - je-li skutečná IR pod normální očekávají růst - drží peníze
• - je-li skuteční IR nad normální očekávají pokles – drží dluhopisy
– spekulativní poptávka po penězích je nulová
•
•
•
•
Celková poptávka po penězích
M = M + M = L (Y ) + L (IR) = L(Y ,IR)
Celková poptávka po penězích = transakční + spekulativní
- závisí přímo úměrně na důchodu a nepřímo úměrně na
úrokové míře
Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM
• Základ spočívá ve sklonu křivky LM
• Keynesiánci – vysoká citlivost poptávky po
penězích na úrokovou míru = přímka LM
bude horizontální = měnová politika bude
málo účinná
• Monetaristé – poptávka po penězích není
citlivá na změnu úrokové míry = přímka
LM bude vertikální = měnová politika je
vysoce účinná
• Vytěsňovací efekt

similar documents