Co dalej po gimnazjum

Report
Co dalej po gimnazjum ?
LICEUM..?
TECHNIKUM..?
ZAWODÓWKA..??
Co dalej po gimnazjum ?
TECHNIKUM
1. Nauka trwa 4 lata.
2. Szkoła kończy się egzaminami zawodowymi
i egzaminem maturalnym.
3. Po zakończeniu możesz:
• dalej się uczyć – studia, szkoła
pomaturalna
lub policealna,
• rozpocząć pracę w wyuczonym
zawodzie technika.
Co dalej po gimnazjum ?
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1.
2.
3.
•
•
Nauka trwa 3 lata.
Szkoła kończy się egzaminem zawodowym.
Po ukończeniu szkoły możesz:
dalej się uczyć – liceum, technikum
lub kursy dokształcające,
pracować w wyuczonym zawodzie.
Co dalej po gimnazjum ?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.
2.
3.
•
Nauka trwa 3 lata.
Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.
Po ukończeniu szkoły możesz:
uczyć się dalej – studia, szkoła
pomaturalna
lub policealna.
Ważne daty
Od 12 maja do 5 czerwca
– składasz do sekretariatu szkoły
podanie
Ważne daty
Od 28 czerwca do 1 lipca:
- Oryginał/kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum,
- Zaświadczenie o wynikach egzaminu gim.,
- Trzy fotografie podpisane na odwrocie,
- Kartę zdrowia (do szkół z zawodem)
- Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- Zaświadczenia o konkursach.
Ważne daty
Do 8 lipca do godz. 12.00:
- potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej
szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Zanim podejmiesz decyzję, którą szkołę
ponadgimnazjalną wybrać – zbierz informacje:
•
o sobie - jakie masz zainteresowania, zdolności i
umiejętności, jakimi charakteryzujesz się cechami
osobowości, jaki jest Twój stan zdrowia.
• o szkołach – typy szkół, wymagania rekrutacyjne,
możliwości dalszej edukacji, zajęcia pozalekcyjne,
przedmioty nauczane wg programów rozszerzonych,
adresy, dojazd.
• o zawodach – jaki zdobędziesz zawód, jakie zadania
zawodowe będziesz wykonywać w przyszłej pracy,
wymagania zdrowotne, wymagania osobowościowe.
Czynniki ważne przy planowaniu
kariery zawodowej
• CZYNNIKI WEWNĘTRZNE – związane bezpośrednio z
człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem,
z tym, jaki on jest - czyli realne spojrzenie na własną
osobę, poznanie siebie.
 zainteresowania (sposób spędzania wolnego czasu,
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, tematyka
czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów)
 uzdolnienia, umiejętności
 temperament, cechy charakteru
 system wartości
 stan zdrowia
Czynniki ważne przy planowaniu
kariery zawodowej
• CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE – znajdujące się poza
człowiekiem, czynniki sytuacyjne, wpływające na
niego w różnym stopniu, które należy brać pod
uwagę.
 poznanie zawodów
(przewodniki po zawodach: nazwa zawodu, zadania i
czynności, wymagania psychologiczne, fizyczne i
zdrowotne, możliwości zatrudnienia i awansu)
 poznanie ścieżek kształcenia
 poznanie tendencji na rynku pracy
(czy dostaniemy pracę w wybranym zawodzie, jakie
zawody są zanikające, jakie są zawodami przyszłości,
nasz lokalny rynek pracy)
Typy osobowości zawodowej (Holland)
• Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących
rozwoju zawodowego, w której preferencje
zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk
zawodowych.
• Osobowość zawodowa tworzy zespół cech, które
determinują sukces. Wybór i wykonywanie zawodu
wymaga od człowieka określonych cech
psychicznych i psychosomatycznych
(zainteresowania, uzdolnienia, temperament,
motywacja).
• Według tej teorii satysfakcja z wykonywania zawodu
zależy od dopasowania jednostki do wymagań na
danym stanowisku. Podkreśla ona wyjątkowość i
indywidualność człowieka.
Typy osobowości zawodowej (Holland)
•
•
•
•
•
•
Zgodnie z klasyfikacją Hollanda wyróżniamy
6 typów osobowości zawodowej:
Realistyczny
Badawczy
Artystyczny
Społeczny
Przedsiębiorczy
Konwencjonalny
Typ realistyczny
Osoba ta lubi problemy praktyczne,
techniczne, ma kompetencje manualne,
dąży do rozwiązywania konkretnych
zadań, jest uparta, bezpośrednia.
Zawody pasujące do tego typu osobowości
to: inżynier, pilot, elektryk, grawer,
kierowca, mechanik, optyk, tokarz,
tapicer.
Typ badawczy
Osoba charakteryzująca się takim typem
osobowości ma zdolności analityczne, lubi
zadania teoretyczne, ma kompetencje naukowe,
jest dociekliwa, racjonalna, mało towarzyska.
Zawody odpowiednie dla tego typu osobowości
to: politolog, astronom, biolog, chemik, geolog,
geograf, fizyk, farmaceuta, historyk,
programista, socjolog.
Typ artystyczny
Ten typ charakteryzuje osobę, która posiada
uzdolnienia artystyczne w obszarach sztuki,
muzyki, teatru. Osoba taka jest wrażliwa,
otwarta, niezależna, ma głęboko rozwiniętą
wyobraźnię. Największą wartością jest dla niej
estetyka.
Zawody odpowiednie dla tej osobowości:
dziennikarz, aktor, architekt, dekorator wnętrz,
malarz, muzyk, pisarz, plastyk, reżyser, tancerz,
wizażysta.
Typ społeczny
Osoba ta lubi ludzi i pracę z nimi. Jest
odpowiedzialna, cierpliwa, wielkoduszna,
pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje
się innymi, posiada uzdolnienia handlowe.
Zawody odpowiednie dla tej osobowości:
przedstawiciel handlowy, fizykoterapeuta,
kelner, lekarz, doradca personalny, logopeda,
masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik
socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka.
Typ przedsiębiorczy
Osoba dynamiczna, kreatywna, lubiąca kierować
innymi, zwracająca na siebie uwagę i
przekonująca do swoich racji.
Zawody jakie pasują do tego typu osobowości to:
prawnik, makler, akwizytor, agent
ubezpieczeniowy, dyplomata, adwokat,
doradca podatkowy, menedżer, notariusz,
zaopatrzeniowiec.
Typ konwencjonalny
Osoba ta charakteryzuje się uporządkowaniem,
lubi pracę z danymi, jest skrupulatna, ceni
porządek i bezpieczeństwo.
Zawody odpowiednie dla niej to: informatyk,
urzędnik biurowy, archiwista, agent celny,
edytor, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz,
radca prawny, recepcjonista,
rzeczoznawca, statystyk,
stenograf.
• Każdy człowiek posiada w różnym natężeniu
cechy ze wszystkich wyżej wymienionych
typów osobowości. W praktyce typy czyste
występują rzadko. Zdarza się, że u jednej
osoby mogą dominować cechy
charakterystyczne dla dwóch lub trzech typów,
np. badawczo-realistyczny, społecznoartystyczny czy artystyczno-społecznoprzedsiębiorczy itd.

similar documents