Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Report
Założenia projektu
Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”
(PO RYBY 2014 – 2020)
Warszawa, 25 czerwca 2013 r.
Cele tematyczne realizowane przez PO RYBY 2014 – 2020
CT 1
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
CT 3
Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury
CT 6
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania
zasobów w zakresie rybołówstwa i akwakultury
CT 9
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
CT 11
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności
administracji publicznej
Struktura PO RYBY 2014 - 2020
Projektowany Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada realizację
pięciu priorytetów:
PRIORYTET I: PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO RYBOŁÓWSTWA ORAZ
AKWAKULTURY
ŚRODEK 1.1. RYBOŁÓWSTWO:
trwałe zaprzestanie działalności połowowej,
zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie,
ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów
morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej
łagodzenie zmian klimatu,
inwestycje w portach rybackich, przystaniach, miejscach wyładunku służące
zmniejszeniu oddziaływania rybołówstwa na środowisko.
ŚODEK 1.2. AKWAKULTURA
akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska
środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Struktura PO RYBY 2014 - 2020
PRIORYTET II. INNOWACYJNE I KONKURENCYJNE RYBOŁÓWSTWO I
AKWAKULTURA
ŚRODEK 2.1. Innowacyjne rybołówstwo
- Projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwa morskiego i
śródlądowego
- Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich
- Rozpoczęcie działalności przez młodych rybaków
- Projekty innowacyjne służące ochronie morskich zasobów
biologicznych (art.
- Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach
mające na celu rozwój technologiczny i poprawę warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rybołówstwo śródlądowe w zakresie modernizacji łodzi i gospodarstw
śródlądowych
- Jakość produktów i wartość dodana
Struktura PO RYBY 2014 - 2020
Środek 2.2. Innowacyjna akwakultura
- Projekty innowacyjne w zakresie akwakultury
- Inwestycje w akwakulturę prowadzoną na morzu i niezwiązaną z
żywnością
- Nowe formy dochodów i wartość dodana
- Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw
akwakultury
- Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktó
- Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury
- Ubezpieczenie zasobów akwakultury
Struktura PO RYBY 2014 - 2020
Środek 2.3. Środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania
- Plan produkcji i wprowadzania do obrotu
- Dopłaty do przechowywania
- Środki dotyczące wprowadzania do obrotu
- Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury
PRIORYTET III: WDRAŻANIE WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA
Środek 3.1. Zrównoważony rozwój rybołówstwa
- Wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w
ramach WPRyb
- Wsparcie dla wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb
Środek 3.2. Kontrola i egzekwowanie oraz gromadzenie danych
- Kontrola i egzekwowanie
- Gromadzenie danych
Struktura PO RYBY 2014 - 2020
PRIORYTET IV: ZATRUDNIENIE I SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA NA OBSZARACH
RYBACKICH
Środek 4.1. Zrównoważony rozwój obszarów nadmorskich
- Usługi doradcze
- Partnerstwa między naukowcami a rybakami
- Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego
- Ułatwianie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy
- Nowe formy dochodów
Środek 4.2. Zrównoważony rozwój obszarów rybackich
- Wsparcie z EFMR na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego
- Realizacja lokalnych strategii rozwoju
- Działania prowadzone w ramach współpracy
Struktura PO RYBY 2014 - 2020
PRIORYTET V: ZINTEGROWANA POLITYKA MORSKA
Środek 5.1. Rozwój i wdrażanie zintegrowanej polityki morskiej
- Przyczynianie się do osiągnięcia celów zintegrowanego nadzoru
morskiego
- Ochrona środowiska morskiego
- Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego
PRIORYTET VI: POMOC TECHNICZNA
Obszary do wsparcia z „innych” funduszy:

ochrona środowiska w zakresie operacji mających na celu ochronę wód
(w ramach EFMR finansowane będą jedynie operacje mające na celu
ochronę żywych zasobów wód marskich i śródlądowych),

inwestycje w portach rybackich związane z infrastrukturą towarzyszącą, w tym
budowa i remont dróg,

dywersyfikacja źródeł energii (elektrownie wiatrowe i inne),

szkolenia zawodowe dla rybaków i członków ich rodzin, majce na celu
podjęcie dodatkowej działalności lub zmianę zawodu,
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja br. powołana została
Grupa robocza wspierająca prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Ministra;
o
w skład Grupy wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji
pozarządowych, środowiska rybackiego oraz partnerów społecznych i
gospodarczych,
o
do głównych zadań Grupy należeć będzie wypracowywanie, omawianie,
analizowanie i konsultowanie rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych,
finansowych i innych, ponadto będzie też opiniować, analizować i omawiać wnioski
płynące z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną
oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
Stan prac - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
o
pierwsze posiedzenie Grupy odbędzie się w dniach 26-27 czerwca br.
w gmachu MRiRW:

Inne działania podejmowane przez Departament Rybołówstwa MRiRW
w związku z opracowywaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”:
o
Ewaluacja ex-ante
o
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Stan prac - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie EFMR
lipiec 2013 r. – przyjęcie przez Radę II części podejścia ogólnego w ramach
EFMR
- głosowanie raportu posła sprawozdawcy w komisji PECH PE
wrzesień 2013 r. – głosowanie plenarne w PE
- rozpoczęcie trilogów
Przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFMR - ???
Alokacja dla Polski na EFMR - ???
Z informacji z KE: po przyjęciu rozporządzenia w sprawie EFMR, UP w zakresie tego
funduszu będzie aneksowana/aktualizowana
System instytucjonalny PO RYBY 2014-2020

Instytucja zarządzająca PO RYBY 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
wyznaczy następujące instytucje pośredniczące do zarządzania i realizacji
poszczególnych osi priorytetowych:
W zakresie priorytetów I-III oraz VI – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa;
W zakresie priorytetu IV – samorządy województw;
W zakresie priorytetu V – MTBiGM.
Instytucję płatniczą - w zakresie PO RYBY 2014-2020 funkcję instytucji płatniczej
pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Instytucja certyfikująca dla PO RYBY 2014-2020.
Zachowana będzie ciągłość realizacji zadań poprzez wyznaczenie tej samej
instytucji, która pełniła rolę instytucji certyfikującej dla perspektywy 2007-2013, tj.
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
Dziękuję za uwagę

similar documents