Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020

Report
1
2
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:

2 grudnia 2011 r.
KE publikuje pierwotną wersję EFMR

październik 2012 r.
częściowe podejście ogólne ws. EFMR

26 lutego 2013 r.
I wytyczne KE dot. opracowania PO

22 lipca 2013 r.
całościowe podejście ogólne ws. EFMR

29 sierpnia 2013 r.
PIERWSZY OFICJALNY PROJEKT
PO RYBY 2014-2020

jesień 2013 r.
oficjalne konsultacje społeczne PO

20 grudnia 2013 r.
publikacja rozporządzenia nr1303/2013
ws. przepisów wspólnych

styczeń 2014 r.
spotkanie Grupy roboczej

10 lutego 2014 r.
tzw. „ostateczna wersja skonsolidowana”
rozporządzenia ws. EFMR
3
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020:


7 marca 2014 r.
20 maja 2014 r.
II wersja wytycznych KE dot.
opracowania PO
publikacja rozporządzenia nr 508/2014
ws. EFMR

11 czerwca 2014 r.
III wersja wytycznych KE dot.
opracowania PO

11 czerwca 2014 r.
decyzja KE dot. wysokości
finansowych z EFMR dla Polski
środków
4
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020 cd.

29 sierpnia 2013 r.
został
który
opracowany
w
dniu
3
projekt
września
PO,
2013
r.
zatwierdziło Kierownictwo MRiRW

21 października 2014 r.
upływa
termin
do
przekazania
KE
zatwierdzonego na gruncie krajowym PO
(5 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia ws. EFMR (art. 26 ust. 5
w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia ws.
wspólnych przepisów)

kwiecień 2015 r.
upływ terminu na zatwierdzenie PO RYBY
2014-2020 przez KE; termin ten wynosi 6
miesięcy
i
jest
liczony
od
dnia
przekazania przez Polskę PO.
5
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014-2020 cd.

lipiec – październik 2014 r. - prace nad projektem PO, w tym:
1.
przedstawienie
Międzyresortowemu
Zespołowi
ds.
Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
2.
przedstawienie
3.
Terytorialnego
przedstawienie
ds. Polityki Rozwoju
4.
przedstawienie Komitetowi Stałemu Rady Ministrów
5.
przedstawienie Radzie Ministrów celem zatwierdzenia,
6.
przekazanie KE
Komisji
Wspólnej
Komitetowi
Rządu
i
Samorządu
Koordynacyjnemu
6
Przepisy krajowe:

PO RYBY 2014-2020 nie jest aktem prawa
powszechnie
obowiązującego,
jest
jedynie
dokumentem
strategicznym,
który
wyznacza
kierunek wsparcia

ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego

rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, które
w sposób szczegółowy przesądzą o kwalifikowalności
wydatków oraz działaniach możliwych do wsparcia
7
Umowa Partnerstwa


23 maja br.
KE przyjęła Umowę Partnerstwa
Obowiązek
aneksowania
umowy
partnerstwa
w
zakresie
EFMR
i przesłanie aneksu do KE po przyjęciu
przez Radę Ministrów projektu PO RYBY
2014-2020
(art.
17
ust.
1
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów)
8
Projekt PO opracowywany w oparciu o:
 rozporządzenie nr 508/2014 z dnia
15 maja 2014 r.,
 wytyczne KE z dnia 11 czerwca 2014 r.
Struktura PO RYBY 2014-2020
1.
2.
Przygotowanie Programu Operacyjnego i zaangażowanie
partnerów społecznych (w tym wyniki oceny ex ante PO)
SWOT i identyfikacja potrzeb (silne i słabe strony, szanse
i zagrożenia)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Opis strategii
Opis strategii PO RYBY 2014-2020
Szczegółowe cele i wskaźniki rezultatu
Właściwe Środki i wskaźniki produktu
Opis komplementarności PO RYBY 2014-2020 z innymi EFSI
Informacje na temat strategii makroregionalnych lub na rzecz basenów
morskich
10
Struktura PO RYBY 2014-2020
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Wymagania dotyczące szczególnych Środków EFMR
Opis szczególnych potrzeb obszarów Natura 2000 oraz wkładu PO
w ustanowieniu spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb określonych
w rozporządzenia w sprawie WPRyb
Opis planu działania na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważonego
rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę
Opis metody obliczania uproszczonych kosztów
Opis metody obliczania dodatkowych kosztów lub utraconych dochodów
Opis metody obliczania rekompensaty za ochronę i odbudowę morskiej
różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich (…), akwakulturę
świadczącą usługi środowiskowe oraz dopłat za składowanie
Opis celów i środków, które należy podjąć w celu zmniejszenia zdolności
połowowej, w tym również opis metody obliczania premii, która ma być
przyznana w ramach tymczasowego i trwałego zaprzestania działalności
połowowej
Opis wykorzystania Pomocy technicznej
11
Struktura PO RYBY 2014-2020
5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.
a)
b)
c)
Szczegółowe informacje
rozwoju terytorialnego
na
temat
zintegrowanego
Informacja na temat realizacji RLKS
Informacja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Opis ram wykonania – zespół wskaźników służących do
monitorowania postępów w osiąganiu celów i wartości docelowych
ustanowionych dla każdego priorytetu w trakcie okresu programowania
2014-2020
Ramy wykonania
Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu uwzględnianych w ramach
wykonania
Plan finansowania
Całkowity wkład EFMR planowany na każdy rok (w euro)
Wkład EFMR i poziom współfinansowania dla priorytetów Unii, Pomocy
Technicznej i innego wsparcia (w euro)
Wkład EFMR w Cele tematyczne EFSI
8.
Zasady horyzontalne
9.
Plan ewaluacji
(partnerstwo regionalne, lokalne, gospodarcze i
społeczne; promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja;
zrównoważony rozwój środowiska i orientacyjna kwota na wsparcia na cele
związane ze zmianami klimatu)
12
Struktura PO RYBY 2014-2020
10.
Rozwiązania dotyczące wdrażania PO

Instytucja zarządzająca – analogicznie jak to ma miejsce
w obecnym okresie programowania 2007-2013 - minister właściwy
ds. rybołówstwa
Instytucja certyfikująca – analogicznie jak to ma miejsce
w obecnym okresie programowania 2007-2013 - minister właściwy
ds. finansów publicznych
Instytucja audytowa – analogicznie jak to ma miejsce
w obecnym okresie programowania 2007-2013 - funkcję tę pełni
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Instytucje pośredniczące:
 ARiMR,
 samorządy województw
 jednostka sektora finansów publicznych lub fundacja, której
jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, wybrana zgodnie
z trybem określonym w art. 162 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych.



(w tym m.in. instytucje
wdrażające, opis procedur monitorowania i oceny, skład KM, skrócony opis
działań informacyjnych i promocyjnych)
13
Struktura PO RYBY 2014-2020
11.
a)
b)
c)
d)
e)
12.
a)
b)
c)
12.
a)
b)
c)
Informacje na temat organów odpowiedzialnych za
wdrażanie systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania
Organy wdrażające
Opis zasobów ludzkich i finansowych,
Główny sprzęt w szczególności liczba statków, samolotów i helikopterów
Lista wybranych rodzajów operacji
Powiązanie z priorytetami określonymi przez KE
Gromadzenie danych
Ogólny opis działań związanych z gromadzeniem danych
Opis metod przechowywania danych, zarządzenia danymi i ich wykorzystania
Opis sposobu osiągnięcia należytego zarządzania finansami i zarządzania
administracyjnego
Instrumenty finansowe
Opis planowanego wykorzystania instrumentu finansowego
Wybór środków EFMR, których wdrażanie planowane
instrumentów finansowych
Orientacyjne kwoty
jest
w
ramach
14
Dziękuję za uwagę
15

similar documents