Taklimat DSKP Tahun 5 (KSSR)

Report
TAKLIMAT DSKP PENDIDIKAN KHAS THN 5
(KSSR) 2014
TEMPAT :
TARIKH :

JU terdiri daripada Pegawai JPN/PPD, guruguru yang telah dikenal pasti dan dilantik
sebagai jurulatih negeri/daerah mengikut
mata pelajaran tertentu.
Antara syarat dan kelayakan seseorang JU ialah:
1. Opsyen mata pelajaran atau mempunyai
pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5
tahun.
2.
Gred jawatan sekurang-kurangnya DGA 32
atau DG44. Bagi mata pelajaran yang tiada
pegawai dalam gred tersebut, pemilihan JU
dalam kalangan gred DGA29 atau DG41 adalah
dibenarkan.
3.Mempunyai
ciri-ciri
kepimpinan
dan
berkeupayaan
menyampaikan
taklimat/
maklumat mata pelajaran kepada guru-guru
di peringkat negeri /daerah.
4. Berpengalaman memberi taklimat mata
pelajaran sekurang-kurangnya di peringkat
daerah.
1.Membuat persediaan menghadiri taklimat
keperluan berikut:

dengan membawa
DSKP Tahun 5 mengikut mata pelajaran, Panduan/Modul
Pengajaran (jika berkaitan) dan Pelaporan Pentaksiran
mengikut mata pelajaran masing-masing (sila muat turun
daripada laman web BPK http://web.moe.gov.my/bpk/v2/kssr)

Komputer riba dan pen drive

Buku nota dan alat tulis

Dokumen berkaitan borang tuntutan perjalanan
2. Menghadiri dan memastikan kehadiran 100%
sesi taklimat penyebaran mata pelajaran yang
diadakan di peringkat kebangsaan
3. Bekerjasama dengan JPN/PPD dalam
merancang penyebaran taklimat mata
pelajaran di peringkat negeri/daerah
4. Menyebar maklumat dan melatih Ketua
Panitia dalam taklimat penyebaran mata
pelajaran yang diadakan di peringkat
negeri/daerah.
5. Menjadi pakar rujuk berkaitan pelaksanaan
sesuatu mata pelajaran di peringkat
negeri/daerah/sekolah
6. Memimpin Ketua Panitia dalam program
berkaitan pelaksanaan sesuatu mata
pelajaran.




Sebelum:
1.menyediakan senarai JU mengikut m/p arus perdana
dan pendidikan Khas untuk diserahkan kepada BPK
2. Memanjangkan surat arahan menghadiri taklimat
kepada semua JU dinegeri masing-masing mengikut
tarikh, tempat dan mata pelajaran masing-masing
3. Memastikan JU menghadiri taklimat yang diadakan
diperingkat kebangsaan dan mendapatkan pengganti
bagi JU yang tidak dapat menghadiri taklimat



4. Memaklumkam kepada JU tentang bahan
dan peralatan yang perlu dibawa semasa
taklimat-alat tulis, buku nota, komputer riba,
dokumen untuk tuntutan perjalanan.
5. Membantu menyediakan BBM yang
diperlukan JUK untuk taklimat(jika perlu)
6. Menerangkan kepada JU tentang tugas dan
tanggungjawab sebagai JU dan rasional
pemilihan mereka sebagai JU


7. Mengetuai JU negeri masing-masing dalam
taklimat diperingkat kebangsaan
8. Membantu memastikan JU berdisiplin dan
mematuhi etika semasa taklimat-kewajipan
hadir taklimat, menepati masa, berpakaian
sopan, beradab sopan dari segi pertuturan
dan tingkahlaku, menjaga imej sebagai guru
dsb


9. Merancang kursus yang bakal diadakan
diperingkat negeri dan daerah (tarikh,
tempat, masa, bilangan JU) dan menyelaras
tugasan JU serta mengenalpasti JU bagi setiap
sesi/slot kursus yang diadakan diperingkat
JPN/PPD
10. Melaksanakan kursus diperingkat
JPN/PPD




1. Merancang sesi penyampaian taklimat agar
taklimat berjalan alancar
2. Merancang pembentang (power point) mengikut
sesi pembentangan masing-masing dan memastikan
power point berfungsi sewajarnya
3. Merujuk jadual taklimat untuk memastikan tarikh,
masa, bilik taklimat dsb dalam keadaan sedia
4. Menyemak dan memastikan keperluan taklimat
seperti nota dalam bentuk soft copy (hard copy jika
perlu) dan BBM disediakan/dibawa ke tempat taklimat


5. Berada di tempat taklimat lebih awal untuk
membuat persediaan akhir sebelum sesi
taklimat bermula
6. Berhubung dengan urus setia untuk
mendapatkan maklumat seperti bilangan
peserta dan keperluan lain (jika ada)



7. Menyampaikan sesi taklimat sebagaimana
yang ditentukan.
8. Memastikan waktu bermula dan tamat
setiap taklimat dipatuhi
9. Membantu urus setia mengedar senarai
kehadiran, sijil dsb (jika timbul sebarang kes
kecemasan)


10. Membantu memastikan senarai kehadiran
peserta dan BBM (jika ada) diserahkan kepada
urus setia
11. Berurusan dengan urus setia dalam halhal lain (jika pelru)
1.
Membuat persediaan menghadiri taklimat dengan
membawa keperluan berikut:
i.
DSKP Tahun 5, Panduan/Modul Pengajaran (jika
berkaitan) dan Pelaporan Pentaksiran mengikut mata
pelajaran masing-masing (sila muat turun daripada
laman web BPK
http://web.moe.gov.my/bpk/v2/kssr)
ii.
Komputer riba dan pen drive
iii.
Buku nota dan alat tulis
iv.
Borang tuntutan perjalanan dan dokumen berkaitan
2. Menghadiri Taklimat DSKP Tahun 5 (KSSR) 2014
mengikut mata pelajaran yang ditentukan dan
memastikan kehadiran 100% semasa taklimat.
3.
Memaklumkan kepada pentadbiran sekolah tentang
keperluan mengadakan taklimat/kursus dalaman kepada
guru-guru mata pelajaran di sekolah masing-masing
4. Merancang taklimat/kursus dalaman yang akan diadakan
di sekolah masing-masing – tarikh, masa, tempat,
bilangan taklimat, jadual waktu, power point untuk
pembentangan dan nota taklimat dalam bentuk soft
copy (hard copy jika perlu) dan sebagainya.
5. Melaksanakan taklimat/kursus dalaman bagi
memberi pendedahan kepada guru di sekolah
masing-masing tentang kandungan DSKP
Tahun 5 mengikut mata pelajaran.
6. Menyediakan laporan taklimat/kursus dalaman
dan menyerahkan satu salinan kepada
pentadbir dan PPD masing-masing.
Sekian Terima kasih

similar documents