Kvaliteten på prövningsläkemedlet

Report
Tips och råd angående Kvaliteten på
prövningsläkemedlet
Annika Ridell, apotekare, PhD
Enheten för kliniska prövningar och licenser och
Enheten för farmaci och bioteknologi
Varför är det viktigt med jämn kvalitet?
Vad menas med ojämn kvalitet, några exempel:
• Varierande halt aktiv substans (dålig metod eller
dålig produkt?)
• Olika farmakokinetiska beteenden (t ex
frisättning/upplösning)
• Oklar hållbarhet (samma produkt i början och
slutet av studien!)
Osäkra resultat
Minskar vetenskapligt värde
Vilka aspekter innebär störst risk för patienten
ur kvalitetssynvinkel?
• Steril injektionsberedning kontra tablett?
• Processrelaterade föroreningar kontaminering (t
ex. mikrober)
• Hållbarhetstid (utebliven effekt,
nedbrytningsprodukter, kontaminering)
• GMP(god tillverkningssed) – har tillverkningen
inspekterats?
Kemisk och farmaceutisk dokumentation, när
krävs vad?
• IMPD, Investigational Medicinal Product Dossier
• simplified IMPD
• SPC
– Se tabell i "Detailed guidance"
Kemisk och farmaceutisk dokumentation, när
krävs vad?
• SPC, räcker
– om godkänd i något EU-land eller ICH-region
– och omodifierad produkt
OBS! Om produkten är
godkänd i Sverige
behöver inte SPCn skickas in.
Kemisk och farmaceutisk dokumentation, när
krävs vad?
• Simplified IMPD krävs om
– godkänd produkt i något EU-land eller ICH-region men
modifierad på något sätt (exv för blindning – tablett i
kapsel)
– annan styrka/beredningsform än för godkänd produkt
(om samma substanstillverkning, räcker det med
hänvisning + produkttillverkning)
Kemisk och farmaceutisk dokumentation, när
krävs vad?
• fullständig IMPD, Investigational Medicinal
Product Dossier krävs annars
– men det går bra att hänvisa till tidigare prövning om
relevant
IMPD: Kemisk och farmaceutisk
dokumentation
• Använd CTD-formatet (Common Technical
Document)
3.2.S Drug Substance
S.1. Drug
General
information
3.2.S
Substance
S.2.
Manufacture
S.1
General
Information
S.3.
Characterisation
S.2
Manufacture
S.4.
Control of Drug Substance
S.3
Characterisation
S.5.
Reference
Standards
S.4
Control
of Drug
Substance
S.6.
Container
Closure
S.5 Reference StandardsSystem
S.7.
Stability Closure System
S.6
Container
S.7 Stability
3.2.P Drug Product
P.1. Description and Composition of the Drug
Product
P.2. Pharmaceutical Development
P.3. Manufacture
P.4. Control of Excipients
P.5. Control of Drug Product
P.6. Reference Standards
P.7. Container Closure System
P.8. Stability
Kemisk dokumentation (S.1-S.7)
Dokumentationen skall innehålla:
• tillverkning, syntes av aktiv substans
• specifikation med bl.a.:
–
–
–
–
–
kontroll att man fått rätt substans (ID)
halter av lösningsmedel
halter av föroreningar
halter av nedbrytningsprodukter
substansspecifika kriterier viktiga för produkten, exv
partikelstorlek
• stabilitetsdata
Farmaceutisk dokumentation (P.1-P.8)
Dokumentationen skall innehålla:
• fullständig sammansättning/komposition av läkemedlet
• tillverkningsbeskrivning av produkten
• specifikationer för frisläppande
• stabilitetsdata (i föreslagen förpackning), föreslagen
hållbarhetstid
Även placebo kontrolleras/värderas!
• varför?
– studiens vetenskapliga värde
– patientsäkerhet
• beter det sig lika? utseende, smak, viskositet?
• innehåller det inget av aktiv substans?
• sterilt?
• specifikation, GMP-tillverkning
GMP – Good Manufacturing Practice
• Alla led i tillverkningskedjan omfattas av kraven
(tillverkning, primär och sekundär packning,
import mm)
• Tänk på hela produktions- och distributionskedjan.
Förfalskningar börjar leta sig in på området!
GMP, riskbedömning snarare än absolut
krav på tillverkningstillstånd
• Tillverkare av prövningsläkemedel skall ha tillverkningstillstånd,
GMP-certifikat eller motsvarande.
• För tillverkare i EU och MRA accepterar vi inhemska tillstånd.
• För tillverkare i tredje land krävs ett utlåtande från QP
(Qualified Person) inom EU.
• QP-deklarationen ska vara en samlad riskbedömning med
avseende på exv. komplexitet av produkt. När en audit
genomförts och vad den omfattat bör framgå.
• Beroende på hur tydlig en QP-deklaration är kan en följdfråga bli
att myndigheten ber om själva auditrapporten för att få klarhet i
att berörd produkt/tillverkningsprocess var inkluderad i
genomförd QP audit.
MRA=Mutual recognition agreement;
Kanada, NZ, Australien, Schweiz
Märkning av IMP – varför?
• spårbarhet
• identifiering av läkemedlet
• korrekt användning
– dvs. att patienterna förstår!
Märkning – innehåll, LVFS 2011:19
• vem som är ansvarig (sponsor, prövare)
• produktinfo (namn, adm.väg/beredn.form,
mängd, satsnr, förvaring, utgångsdatum)
• dosering
• patientuppgifter (namn/kod, besök)
• "För klinisk prövning"
• "Förvaras utom syn och räckhåll för barn"
Generellt
• Motivera era val tydligt i dokumentationen. Det
undanröjer många "onödiga" frågor från
myndigheterna.
• Viktigt att kunna följa kvalitet på vad som använts i
tidigare studier för att kunna värdera att föroreningar
etc. har kvalificerats.
• Spara prover! För ni kommer att utveckla nya
metoder som kommer att hitta saker ni inte sett med
tidigare metodik.
Tips/Råd…Kompletteringsskäl som är enklare
att korrigera
• Kontrollera att märkningsförslaget innehåller alla
uppgifter som krävs
• Skicka in GMP-verifiering för alla produkttillverkare
(och substanstillverkare om bioteknologisk produkt)
Kliniska prövningar – regelverk, kvalitet
•
Direktiv 2001/20/EC, LVFS 2011:19
•
Volume 10 in Notice to Applicants ”Detailed guidance for the request for authorisation
of a clinical trial…” Beskriver struktur men inte innehåll.
•
Strategies to identify and mitigate risks for first-in-human clinical trials with
investigational medicinal products CHMP/SWP/28367/07
•
Requirements to the Chemical and Pharmaceutical Quality Documentation
Concerning Investigational Medicinal Products in Clinical Trials,
CHMP/QWP/185401/2004
•
Requirements for quality documentation concerning biological investigational
medicinal products in clinical trials, CHMP/BWP/534898/2008
•
Guideline on virus safety evaluation of biotechnological investigational medicinal
products, CHMP/BWP/398498/2005
•
GMP, annex 13: Manufacture of investigational medicinal products, Febr 2010
•
etikprövningslagen, patientjournallagen, sekretesslagen, personuppgiftslagen,
strålskyddslagen mm.
Bra länkar
• LVs hemsida:
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniskaprovningar/
• EU-kommissionen, Eudralex vol 10 (kliniska prövningar):
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudrale
x/vol-10/index_en.htm
• CTD-formatet:
http://www.ema.europa.eu/htms/human/raguidelines/dossier_format.htm
• EMAs vetenskapliga riktlinjer:
http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/background.htm
Frågor?
• LV svarar gärna
–
–
–
–
telefon
frågeformulär på hemsidan
vetenskaplig rådgivning (möte på LV)
eller här ute i entrén under bensträckare och lunch
Tack för mig!

similar documents