Petrosova zprava

Report
ROM0B010
jaro2012
Dana Pětrošová
Marek Drobný
KANADA
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307460755710
Kontakt původního obyvatelstva s
Evropany: HISTORICKÝ PŘEHLED
 16. století – zakládání prvních evropských kolonií
 17. století – začíná mohutné osidlování





severoamerického kontinentu
Rozbití původních společenských struktur a institucí
Závislost indiánů na Evropanech – převážně obchod s
kožešinami
Působení misijních řádů – jezuité, Moravští bratři, …
Odstup Evropanů od původního obyvatelstva
Vztahy založené především na obchodu a vojenských
zájmech
Současná situace Kanadských
Indiánů
 Současná práva kanadských Indiánů zakotvena v Ústavě
(Bill C-31) a tzv. Indian Act
 Indian Act se vztahuje pouze osoby, které jsou oficiálně
zaregistrovány se statusem indiána.
 Důležitá práva, která z těchto zákonů vyplývají:
 na původní domorodé obyvatelstvo se vztahují veškeré lidské svobody,





politická i sociální práva zakotvená v ústavě
indiáni mají právo podílet se na rozhodování v záležitostech týkajících
se jejich komunity
indiáni mohou žít na území rezervací
indiánské rezervace mají sloužit ku prospěchu indiánů
indiáni žijící v rezervacích jsou osvobozeni od placení veškerých daní
státu
žena, která se vdá za „neindiána“ neztrácí automaticky svůj status
indiánky
 Populace Kanady s domorodým původem – nárůst v
letech 1901 – 2001
http://www12.statcan.ca/english/census01/products/analytic/companion/abor/charts/abancestry.cfm
 Původní obyvatelstvo – asi 4% celkové populace








Kanady (v roce 2006: 1 172 785 lidí)
Nejrychleji se rozrůstající populace
Nejmladší populace – průměrný věk 25 let
„První národy“ (First Nations/Northamerican
Indians), Inutité, Métisové (míšenci)
Nejvíce indiánů žije v Ontariu, dále pak v
Saskatchewanu a Britské Kolumbii
Na území Kanady je více než 2000 rezervací
Žije v nich přes 600 kmenů
Pouze 11 kmenů má populaci vyšší než 2000 členů
Přibližně polovina žije v rezervacích
Rozmístění původního obyvatelstva dle velikosti populace (sčítání lidu z roku 2001)
http://geodepot.statcan.ca/Diss/Maps/ThematicMaps/aboriginal/National/Cda_Aborig_TABP_Ec_f1.pdf
Současné nejzávažnější problémy
původního obyvatelstva
- vzdělání
- nezaměstnanost
- nízký příjem a chudoba
- nemoci, mentální nemoci, sebevraždy
- alkoholismus, závislost na tabáku
- diskriminace
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307460755710
Vzdělání
 Některé indiánské děti navštěvují školy přímo v




rezervacích, jiné jsou posílány mimo rezervace
Školy v rezervacích – mnohem nižší úroveň
Asi 43% indiánské populace dosáhne pouze
základního vzdělání (u zbytku populace je to 23%)
Vysoké procento studentů, kteří školu nedokončí (asi
60% studentů zapsaných na SŠ ji nedokončí)
Vysokoškolský titul – 8% indiánů (u „neindiánů“ je to
3x více)
 Nejvyšší dosažené vzdělání původního obyvatelstva a
zbytku populace
Původní obyvatelstvo nad 15 let
nejvyšší
dosažené
vzdělání
počet
obyvatel
celkem
základní
high school
výuční list
college,
CEGEP
vysokoškolské
823 890
359 775
179 590
93 885
119 675
64 575
Neindiánská populace nad 15 let
nejvyšší
dosažené
vzdělání
počet
obyvatel

celkem
základní
high school
výuční list
college,
CEGEP
vysokoškolské
24 840 330
5 738 550
6 373 835
2 691 535
4 315 455
5 096 950
podle http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/rt-td/edct-eng.cfm
Nezaměstnanost
 Míra nezaměstnanosti původního obyvatelstva podle
sídla(2001)

http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/471ENG.pdf
 Nezaměstnanost 2006: původní obyvatelstvo: 14,8 %
Kanadský průměr: 6,8%
 V rezervacích nezaměstnanost výrazně vyšší
 Zaměstnání mimo rezervaci často znamená ztrátu
vazeb s ostatními členy kmene i s vlastní kulturou
Nízký příjem a chudoba
 http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/reports/docs/
Aboriginal%20Income%20Gap.pdf
 Markantní rozdíly v průměrném výdělku původního
obyvatelstva a zbytku Kanaďanů
 Obecně nižší příjem v rezervacích
 Rezervace:
 Důležité nefinanční zdroje – hlavně kořist z lovu
 Původní obyvatelstvo závislé na tradičním zdroji
obživy často ztrácí přístup ke zdrojům potravy
 Rozdíly ve finanční situaci mezi jednotlivými
kmeny (vláda jedná s každým kmenem zvlášť a
často jim uděluje privilegia)
Nemoci, mentální nemoci, sebevraždy
 Průměrná délka života je u indiánů asi o 8/5 let nižší
než u zbytku populace (2000: Indiáni 69/77, ostatní:
77/82)
 Infekční nemoci, které do Ameriky přivezli Evropané a
působily velmi destruktivně, už nejsou smrtelným
nebezpečím
 Vyšší počty onemocnění tuberkulózou, zápalem plic,
meningitidou, chlamydií
 Moderní civilizační choroby – vyšší úmrtnost než u
zbytku populace (infarkt, cévní mozková příhoda,
obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, AIDS)
 Nejčastější nemoci zapříčiňující úmrtí (2000/2001)

http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/2005-01_health-sante_indicat-eng.php
 Potencionální ztracené roky života mezi původním obyvatelstvem
Kanady zapříčiněné neúmyslným zraněním a sebevraždou /na
100 000 obyvatel (2000)/
Neúmyslná zranění Sebevražda
Celková populace
2571.7
1096.2
Muži
3376.2
1517.9
Ženy
1688.7
633.3
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/2005-01_health-sante_indicat-eng.php
 Počet sebevražd 3x vyšší než je kanadský průměr
 U úmrtí následkem neúmyslného zranění je to 4,5x
více
 Vysoký počet sebevražd důsledkem psychických




problémů, kterými původní obyvatelstvo trpí mnohem
častěji
16% Indiánů trpí depresemi (2x více než je průměr)
Mladí indiáni trpí mnohem častěji psychickými
nemocemi než jejich vrstevníci
3 z 10 dospělých někdy přemýšlelo o sebevraždě, 16%
se o ni opravdu pokusilo
Mentální problémy často spojeny s konzumací
alkoholu
 Hlavní příčiny způsobující psychické problémy mezi
původním obyvatelstvem:
 nedostatek pozornosti v dětství a dospívání ze strany





rodičů
setkávání s alkoholem a jinými návykovými látkami od
raného dětství
domácí násilí (vyšší procento než je kanadský průměr)
problémy ve škole způsobené kulturní a jazykovou
bariérou
nízká sebedůvěra
vyšší procento sexuálního zneužívání
Alkoholismus, závislost na tabáku
 Před příchodem Evropanů indiáni alkohol vůbec neznali
 66% indiánů pije alkohol (méně než u zbytku populace)
 Větší procento závislých na alkoholu (celá čtvrtina




konzumentů)
Mezi indiánskou mládeží až 6x větší pravděpodobnost
výskytu problémů spojených s konzumací alkoholu
Větší procento kuřáků
Mládež se setkává s alkoholem, tabákem a jinými drogami
ve velmi nízkém věku
Vyšší počet těhotných žen užívajících návykové látky
Diskriminace vs. pozitivní
diskriminace
 Indiáni se často setkávají s diskriminací (hledání
zaměstnání, bydlení,…)
 Příčinou je celkový negativní pohled na původní
obyvatelstvo: indián zobrazován jako alkoholik žijící z
peněz daňových poplatníků
 Ostatní Kanaďané vnímají přístup vlády jako silnou
pozitivní diskriminaci – i když je ve školních osnovách
studium indiánské historie a kultury, negativní pohled
společnosti je těžké vyvrátit
 Proč se diskutuje o pozitivní diskriminaci?
 Ze strany vlády kompenzace za újmy způsobené
evropskými kolonizátory
 Výhody vyplývající ze samosprávy rezervací
 Indiáni v rezervacích nejsou plátci daní
 Výjimky z některých zákonů týkajících se ochrany
přírody
 Bezplatné vysokoškolské vzdělání
Z pohledu jednotlivce
 Respondent: John, 48 let, 4 roky VŠ vzdělání,
Kamloops (Britská Kolumbie, cca 85 000 obyv.)
 Znáš některé z původních obyvatel osobně?
 Ano, neznat žádného by bylo málo pravděpodobné
 V Kamloops vlastní většinu půdy
 Můj synovec je registrovaný Indián
 Kde ses o nich dozvěděl nejvíce informací?
 Ve škole a z médií
 Co považuješ za největší problémy původních
obyvatel?
 Z jejich pohledu nejspíš ztráta identity a kultury
 Těžké udržet si respekt kvůli stereotypnímu vnímání
indiánů (alkoholik žijící z peněz daňových poplatníků)
 Alkoholismus
 Rozhořčení ostatních Kanaďanů
 Podniká vláda nějaké kroky ke zlepšení situace
původního obyvatelstva?
 Všechny kroky zabývající se těmito problémy zamýšleny
ke zlepšení situace (vracení půdy, zlepšování vzdělávání,
programy pro školení k zaměstnání, speciální fondy,
osvobození od daní,…)
 Jaký je postoj ostatních občanům k původnímu
obyvatelstvu? Mění se?
 Bohužel ne moc dobrý
 Nesou nelibě „zvláštní“ postavení indiánů
 Mnoho případů pozitivní diskriminace
 I mezi indiány je spousta korupce, vyčerpávají přírodní
zdroje stejně jako ostatní
 Byl bych rád, kdyby se tento postoj změnil, dokud však
budou odděleným společenstvím, nebude to nejspíš
možné
 Myslíš si, že postoj vlády k původnímu
obyvatelstvu je dobrý? Co je na něm
dobrého/špatného?
 Myslím, že myšlenka rezervací by měla být přepracována
 Potřeba vymyslet systém, který by spojil udržení
původní kultury a zároveň začlenění do kanadské
společnosti
POUŽITÉ ZDROJE
- http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1307460755710
- http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-5/
- http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm
- http://www.heretohelp.bc.ca/publications/factsheets/aboriginal
- http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/684ENG.pdf
- http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/471ENG.pdf
- http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/2005-01_healthsante_indicat-eng.php
MEXIKO
Historický přehled:







Dobývání španěly (1519-1521)
Pokřesťanštování
Encomiendas
República de españoles española X República de
indios
Nezávislost (1810-1821)
Revoluce (1910-191?)
Zapatistická revoluce (1994)
Právní postavení mexických indiánů






Změny 1., 2., 4., 18. a 115. článku ústavy
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas (2003)
Uznáno 62 národních jazyků
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI)
La Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(ODPI)
Počet Indiánů:
- 11% populace Mexika
- Cca 12 000 000 (1998)
- Pouze 6 000 000 mluví indiánskými
jazyky
- nejvíce v jižních státech jako Guerrero, Oaxaca, Chiapas
a Yucatán
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:M%C3%A9xico_Divisi%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_con_nombres.png
Jazyky s největším počtem mluvčích (23%), maya (11.5%), tzeltal (7%),
mixteca (6.9%), tzotzil (6.5%) y el zapoteca (6.4 %).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_lenguas_de_M%C3%A9xico_%2B_100_0
Současné nejzávažnější problémy
původního obyvatelstva
Chudoba
Omezený přístup ke
vzdělání
Nemoci
Diskriminace žen
Diskriminace ze
strany většinové
společnosti

Chudoba

Dána historií

Prodej tzv. Tierras Muertas po osamostatnění Mexika

Vyhánění Indiánů z jejich pozemků velkými vlastníky
půdy

Neochota a nemožnost opustit tradice a přizpůsobit se

25% negramotnost u starších 15 let, u žen 32%



92% indiánské populace žije pod hranicí chudoby,
celostátní průměr 40% (ODPI 2003)
33% žije v extrémní chudobě, celostátní průměr 17%
(ODPI 2003)
92.2% vydělává méně než dvojnásobek denní minimální
mzdy, která činí 45 pesos, z toho 54% vydělává méně než
činí minimální mzda (ODPI 2003)

Většina pracuje v zemědělství

75% zemědělských oblastí je velmi odloučených od měst

Ejidos – závislost na dotacích

11.7 mil.hectarů půdy opuštěno každoročně

V těchto oblastech fungují obchody s 30% přirážkou
Až 45% rodin má nějakého člena, který byl nucen
emigrovat

65% nemá doma elektřinu

Vzdělání





V roce 2005 žilo 1 300 000 dětí ve věku 6-14 let, z tohoto počtu
16,4% nechodí do školy
Pouze 50% dospělých vychodilo alespoň 4 roky základní školy
Ve městech bývají kvůli špatné znalosti španělštiny
zařazováni do zvláštních škol
Okolo 20% indiánských škol nenabízí 6 oddělených tříd
základní školy
Bilingvinní školy slouží pouze k naučení španělštiny
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6#_ftn6
Nemoci

Podvýživa až u 44% (celostátní průměr 17,7%)

Nevyvážená strava

Nedostatek proteinů, železa,vitaminu A

Pouze 1 z 15 má přístup ke zdravotnické péči

58% nemá přístup k pitné vodě

Umrtí na léčitelné nemoci jako např. Spalničny, zápal plic, a nemoci
zažívacího traktu
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6#_ftn6
Diskriminace ze strany většinové společnosti

Rasizmus

Zneužívání neznalosti zákonů

Kiliwas - pacto de muerte dentro de su comunidad

Mírné zlepšení v posledních 20 letech

Zájem o indiánské kultury Chiapasu (ovlivněno tzv.
neozapatismem)
Z pohledu jednotlivce
Respondent: Mauricio, 35let, magisterský titul z UNAM v
Mexiku



Znáš nějaké původní obyvatele osobně?
-Ano.
Čím se živí ti z Ciudad de México?
- vykonávají podřadné práce
- většina však žije velmi odděleně od zbytku společnosti na
venkově
Je možné o některých říct, že by se asimilovali lépe než
jiní?
- ano, hlavně na jihu
- mnoho jich žije ve městech či v nejbližším okolí



Jaké jsou podle tebe jejich největší problémy?
- chudoba
- špatné vzdělání
- diskriminace ze strany zbytku společnosti
Jedná se podle tebe o diskriminaci na základě
pohrdání kulturou, nebo spíš o rasovou?
- obě, ale víc rasová
Mají podle tebe ještě dnes mexické, či světové
společnosti co nabídnout?
- Ano, jiné pohledy na svět. Možné alternativy
stávajícímu systému.
Použité zdroje















Knižní: Mexiko 200 let nezávislosti, Vendula Hingarová a kolektiv
Internetové:
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=213
http://www.eumed.net/libros/2010e/830/Educacion%20para%20los%20pueblos%20indigenas%20en%20el%20co
ntexto%20de%20la%20pobreza.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_ind%C3%ADgenas_de_M%C3%A9xico
http://es.scribd.com/doc/2165075/Rezago-Indigena-en-Mexico-y-Jalisco
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indige
na/Pob_ind_Mex.pdf
http://consulta.mx/web/images/otrosestudiospdf/20110808_INEGI_DIAINTERNACIONALPUEBLOSINDIGENAS
.pdf
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=200014
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/lvm-pobreza.htm#_ftn6#_ftn6
www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n7/jirr.htm
http://www.buenastareas.com/ensayos/Situaci%C3%B3n-Actual-Del-Acceso-y-Rezago/54123.html
http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n7/jirr.htm
http://www.eumed.net/libros/2010e/830/Educacion%20para%20los%20pueblos%20indigenas%20en%20el%20co
ntexto%20de%20la%20pobreza.htm
KOMPARACE SITUACE V KANADĚ A
MEXIKU
 Podobné problémy (diskriminace, chudoba, špatné





vzdělání,…)
Liší se rozsah
Indiáni v Mexiku trpí větší chudobou než v Kanadě
V porovnání se zbytkem populace se však situace
mexických indiánů tolik neliší od většinové společnosti, v
Kanadě jsou na tom indiáni vzhledem k ostatním občanům
mnohonásobně hůř
Indiáni v Kanadě i Mexiku odtrženi od zbytku společnosti
(v Kanadě tomu napomáhá i systém rezervací)
Mezi kanadskými indiány dochází v současnosti k většímu
úpadku původní kultury než je tomu v Mexiku

similar documents