Declararea impozitului pe venitul din salarii şi pe veniturile asimilate

Report
Declararea impozitului pe
venitul din salarii şi pe
veniturile asimilate salariilor
şi a contribuţiilor sociale
Temei legal :
1.Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
2.OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
3.OMFP nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a
contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare
1
Regula generală
• Potrivit art.296.19 din Codul fiscal , persoanele
fizice şi juridice care au calitatea de angajatori,
precum şi entităţile asimilate angajatorului sunt
obligate să depună lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
datorează contribuţiile, formularul 112 Declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
2
Excepţia
Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la
art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv :
a) asociatii, fundatii sau alte entităti fără scop patrimonial, persoane
juridice, cu exceptia institutiilor publice, care în anul anterior au avut
un număr mediu de până la 3 salariati exclusiv;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul
anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro si au
avut un număr mediu de până la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu
de până la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale, precum si
persoanele fizice care exercită profesii libere si asocierile fără
personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au,
potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de
muncă.
3
în calitate de angajatori sau de persoane
asimilate angajatorului, depun trimestrial
formularul 112 - Declaraţia privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului.
4
• În vederea stabilirii perioadei fiscale (lună/trimestru), în cazul
impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi
contribuţiilor sociale, pentru anul 2013, angajatorii şi
entităţile asimilate angajatorilor procedează după cum
urmează :
*** determină indicatorii privind numărul mediu de salariaţi din
anul anterior şi, după caz, veniturile totale realizate în anul
anterior pentru stabilirea obligaţiei de declarare şi plată a
impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi
contribuţiilor sociale, LUNAR sau TRIMESTRIAL.
*** completează şi depun la organul fiscal competent formularul
010 „Declaraţie de înregistrare/Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate
juridică” sau după caz 070 „Declaraţie de
înregistrare/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau
exercită profesii libere” pentru actualizarea evidenţei privind
vectorul fiscal, astfel :
5
1. Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care,
potrivit indicatorilor determinaţi la sfârşitul anului 2012
(număr mediu de salariaţi şi, după caz, venituri totale) :
•
au obligaţia depunerii trimestriale a Declaraţiei
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate şi nu doresc să opteze pentru regimul
lunar, iar în vectorul fiscal la sfârşitul anului 2012
figurează cu perioadă fiscală „lunară potrivit legii”
sau „lunară prin opţiune” trebuie să depună
formularul 010/070, completând perioada fiscală
„trimestru” până la data de 30 ianuarie 2013. (art.77
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare)
6
2. Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care,
potrivit indicatorilor determinaţi la sfârşitul anului 2012
(număr mediu de salariaţi şi, după caz, venituri totale) :
•
au obligaţia depunerii trimestriale a
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate pot
opta pentru regimul lunar de declarare.
Opţiunea se comunică organului fiscal
competent prin depunerea formularului
010/070 până la data de 31 ianuarie 2013,
completând la perioada fiscală „lunară prin
opţiune”. (art.296.19 alin.15 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.)
7
3. Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care,
potrivit indicatorilor determinaţi la sfârşitul anului 2012
(număr mediu de salariaţi şi, după caz, venituri totale) :
•
au obligaţia depunerii lunare a Declaraţiei
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate, iar în
vectorul fiscal la sfârşitul anului 2012 figurează
cu perioadă fiscală „trimestru” sau „lunară
prin opţiune” trebuie să depună formularul
010 până la data de 30 ianuarie 2013,
completând la perioada fiscală „lunară
potrivit legii”.
8
4. Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care,
potrivit indicatorilor determinaţi la sfârşitul anului 2012
(număr mediu de salariaţi şi, după caz, venituri totale) :
•
au obligaţia depunerii lunare a
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, iar în vectorul fiscal la sfârşitul
anului 2012 figurează cu perioadă fiscală
„lunară” nu depun formularul 010.
9
5. Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care,
potrivit indicatorilor determinaţi la sfârşitul anului 2012
(număr mediu de salariaţi şi, după caz, venituri totale) :
•
au obligaţia depunerii trimestriale a
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, iar în vectorul fiscal la sfârşitul
anului 2012 figurează cu perioadă fiscală
„trimestru” nu depun formularul
010/070.
10
6. Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care,
potrivit indicatorilor determinaţi la sfârşitul anului 2012
(număr mediu de salariaţi şi, după caz, venituri totale) :
•
au obligaţia depunerii trimestriale a
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, şi doresc să opteze pentru
perioadă fiscală „lunară”, iar în vectorul
fiscal la sfârşitul anului 2012 figurează cu
perioadă fiscală „lunară prin opţiune”
nu depun formularul 010/070.
11
• Persoanele şi entităţile care se înfiinţează în
cursul anului, cu exceptia persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale, persoanelor
fizice care exercită profesii libere, precum şi
asocierilor fără personalitate juridică constituite
între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal
angajat pe bază de contract individual de muncă
aplică regimul trimestrial de declarare începând cu
anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de
înregistrare fiscală, declară prin formularul 010 că
în cursul anului estimează un număr mediu de
până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează
să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
12
• Persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi persoanele
fizice care exercită profesii libere,
precum şi asocierile fără personalitate
juridică constituite între persoane
fizice, care au, potrivit legii, personal
angajat pe bază de contract individual de
muncă, depun trimestrial Declaraţia
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate,
indiferent de numărul de salariaţi.
13
• În cazul în care platitorii de venituri din salarii şi asimilate
salariilor prevazuţi la art. 58 alin. (2) au salariaţi care
beneficiaza de concedii şi indemnizaţii de asigurari
sociale de sanatate sau le înceteaza calitatea de asigurat
în cursul trimestrului, depun formularul 112 pâna la data
de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit
concediul medical sau încetarea calitaţii de asigurat. În acest
caz, declaraţia/declaraţiile aferenta/aferente perioadei
ramase din trimestru se depune/se depun pâna la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. În cazul în care
încetarea calitaţii de asigurat are loc în luna a doua a
trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima luna
a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca dupa
încheierea trimestrului sa se depuna numai declaraţia pentru
luna a treia.
14

similar documents