Slide 1 - معاونت غذا و دارو

Report
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫‪ ‬زیادی فشار خون‪ ،‬پرفشاری خون یا فشار خون باال‪ ،‬عارضهای است که در آن فشار خون‬
‫به طور مزمن باالتر از حد طبیعی است‪ .‬در گذشته به آن پرفشاری شریانی ( ‪arterial‬‬
‫‪ )hypertension‬گفته میشد‪.‬‬
‫‪ ‬طبق تعریف فشار خون باال به افزایش فشار خون سیستولی(قلب در حال انقباض) به باالتر‬
‫یا مساوی ‪ ۱۴۰‬میلیمتر جیوه‪ ،‬فشار خون دیاستولی(هنگام استراحت قلب) به باالتر یا‬
‫مساوی ‪ ۹۰‬میلیمتر جیوه و یا یکی از هر دو اطالق میشود‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫شيوع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در آمریکا در حدود ‪ ۶۵‬میلیون نفر به فشار خون مبتال هستند‪.‬‬
‫تنها حدود ‪ ۷۰‬درصد از این افراد از بیماری خود آگاه هستند‪،‬‬
‫فقط ‪ ۵۹٪‬آنها درمان میشوند‬
‫تنها ‪ ۳۴٪‬به نحو مطلوب فشار خونشان کنترل میشود‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫عوامل خطر ایجاد فشار خون‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نژاد‪ :‬فشار خون در سیاهپوستان (‪ )۳۲٪‬شایعتر از سفیدپوستان (‪)٪ ۲۳‬است و میزان عوارض‬
‫و مرگ و میر هم در سیاه پوستان بیشتر است‬
‫جنس مذکر‬
‫مصرف سیگار‬
‫افزایش سن‬
‫زمینه ارثی‬
‫چربی خون باال‬
‫چاقی‬
‫بیماریهای مزمن کلیوی‬
‫دیابت‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫طبقهبندی پرفشاری خون در بالغین‬
‫پرفشاری خون در بالغین باالتراز ‪ ۱۸‬سال اینگونه تقسیم بندی شد‬
‫‪ .۱‬طبیعی‪:‬‬
‫فشار خون سیستولی کمتراز ‪ ۱۲۰‬میلیمتر جیوه و دیاستولی کمتر از ‪ ۸۰‬میلیمتر جیوه‬
‫‪ .۲‬مرحله قبل از پرفشاری خون‬
‫فشار خون سیستولی بین ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۹‬میلیمتر جیوه و دیاستولی بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۹‬میلیمتر جیوه‬
‫‪ .۳‬زیادی فشار خون مرحله اول‬
‫فشار خون سیستولی بین ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۹‬میلیمتر جیوه و دیاستولی بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۹‬میلیمتر جیوه‬
‫‪ .۴‬مرحله دوم‬
‫فشار خون سیستولی بیشتر یا مساوی ‪ ۱۶۰‬میلیمتر جیوه و دیاستولی بیشتر یا مساوی ‪ ۱۰۰‬میلیمتر‬
‫جیوه‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫نشانههای احتمال افزایش فشار خون ثانویه‬
‫√ شروع فشار خون باال قبل از ‪ ۲۰‬سالگی یا بعد از سن ‪ ۵۰‬سالگی‬
‫√ حمالت گرگرفتگی‬
‫√ نبض تند‬
‫√ عدم تحمل به گرما‬
‫√ صدمه به چشمها‪ ،‬کلیه ها؛ یا قلب‬
‫√ سطح پایین پتاسیم در خون‬
‫√ سابقه خانوادگی بیماری کلیوی‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫درمان‬
‫اصول کلی‬
‫‪ ‬کاهش وزن اگر اضافه وزن دارید‬
‫‪ ‬عدم مصرف الكل‬
‫‪ ‬ورزشهای هوازی (‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۵‬دقیقه در اکثر روزهای هفته)‬
‫‪ ‬کاهش مصرف سديم روزانه به کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلی مول در روز (‪ ۴ ،۲‬گرم سدیم یا ‪۶‬‬
‫گرم کلرید سدیم)‬
‫‪ ‬مصرف کافی پتاسيم (حدود ‪ ۹۰‬میلی مول در روز)‬
‫‪ ‬قطع مصرف سيگار‬
‫‪ ‬کاهش میزان مصرف چربیهای اشباع شده و كلسترول‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫درمان دارویی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫داروهای مقابله با افزایش فشار خون به چهار دسته کلی تقسیم میشوند‪:‬‬
‫‪ .۱‬داروهاي ادرار آور مانند تيازيد ها‪ ،‬تريامترن اچ و فورزمايد‬
‫‪ .۲‬فلجکنندههای سمپاتیک مانند بتا بالكرها (آتنولول) یا آلفابالکرها (پرازوسین)‬
‫‪ .۳‬شلکنندههای رگها مانند بلوك كننده هاي كانال كلسيمي(نيفديپین)‬
‫‪ .4‬مهارکنندههای آنزيم مبدل آنژيوتانسین(‪ )ACE‬یا بلوککنندههای آنژیوتانسین‬
‫مانند اناالپريل‪ ،‬كاپتوپريل و لوزارتان‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫داروهاي ادرارآور تيازيدي‬
‫‪ ‬اين دسته از داروها که داروهاي ُمدر نیز ناميده مي شوند‪ ،‬به کليه ها کمک مي کنند‬
‫ا‬
‫و‬
‫که سديم وآب را دفع کند تا حجم خون کاهش يابد‪ .‬معموال اين دسته از دار ها‬
‫اولین انتخاب دارويي در درمان فشار خون باال هستند‪ .‬چنان چه از ديورتيک ها‬
‫استفاده مي کنيد و فشار خون شما همچنان باال است با پزشک خود در رابطه با‬
‫اضافه کردن ديورتيک ها و يا جايگزين کردن آن ها با داروهاي قبلي مشورت کنيد‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫مهاركننده هاي گیرنده هاي بتا(بتا بالكرها)‬
‫‪ ‬اين دسته از داروها‪ ،‬بار کاري قلب را کاهش مي دهند رگ هاي خوني شما را باز مي‬
‫کنند و باعث مي شوند قلب شما ضربان آهسته تري داشته باشد و فشار کمتري‬
‫برخون پمپاژ شده وارد کند‪ .‬زماني که اين دسته از داروها در ترکيبي با داروهاي‬
‫ديورتيک تيازيدي تجويز مي شوند بيشترين تاثیر را دارند‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫مهارکننده هاي آنزيم تبديل کننده آنژيوتنسین )‪(ACE‬‬
‫‪ ‬اين دسته از داروها به بهبود وضعيت عروق خوني کمک مي کنند و اين کار را از‬
‫طريق مهار تشکيل ماده اي مي کنند که باعث تنگ شدن عروق خوني مي شود‪.‬‬
‫مهارکننده هاي ‪ ACE‬در درمان فشار خون باال در افراد مبتال به بيماري قلب و‬
‫عروق‪ ،‬نارسايي قلبي و يا نارسايي كليوي بسيار موثر هستند‪ .‬همچون داروهاي‬
‫بتابلوکر‪ ،‬اين دسته از داروها نیز در صورت تجويز همراه با داروهاي ديورتيک‬
‫تيازيدي موثرتر عمل مي کنند ‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫بلوک كننده هاي گیرنده آنژيوتنسین ‪2‬‬
‫‪ ‬اين دسته از داروها نیز به بهبود وضعيت عروق خوني کمک مي کنند ولي اين کار را از‬
‫طريق مهار عملکرد آن ماده شيميايي تنگ کننده عروق خوني مي کنند‪ .‬اين گروه‬
‫دارويي نیز همچون مهارکننده هاي ‪ ACE‬در افراد مبتال به بيماري عروق کرونر‪،‬‬
‫نارسايي قلبي و نارسايي کليوي موثر هستند‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫بلوک كننده هاي کانال کلسيم‬
‫‪ ‬اين داروها به بهبود وضعيت ماهيچه هاي عروق خوني شما کمک مي کنند‪ .‬برخي از‬
‫آن ها سرعت ضربان قلب را کاهش مي دهند‬
‫‪ ‬دوستداران گريپ فروت بايد در زمان مصرف اين داروها احتياط کنند‪ .‬چرا که آب‬
‫گريپ فروت با بلوکرهاي کانال كلسيم تداخل دارد و سطوح خوني دارو را افزايش‬
‫مي دهد و فرد را در معرض عوارض جانبي قرار مي دهد‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫مهارکننده هاي رنین‬
‫‪ ‬رنین آنزيمي است که توسط كليه ها توليد مي شود و منجر به افزايش فشار خون‬
‫مي شود‪ .‬اين دارو از طريق کاهش توانايي عملکرد رنین در فرآيند افزايش فشار خون‬
‫عمل مي کند ‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫‪ ‬زماني که فشار خون شما تحت کنترل قرار مي گیرد پزشک روزانه يک آسپرين تجويز‬
‫مي کند تا ريسک نارسايي هاي قلب و عروق را کاهش دهد ‪.‬‬
‫ا‬
‫ز‬
‫ز‬
‫و‬
‫و‬
‫‪ ‬معموال پزشکان جهت کاهش دو ر زانه دار ي دريافتي‪ ،‬به جاي تجويز دو باالي يک‬
‫دارو به تنهايي‪ ،‬ترکيبي از داروها با دوز پايین را تجويز مي کنند‪ .‬در حقيقت دو و يا‬
‫تعداد بيش تري از داروهاي کاهنده ي فشار خون بهتر از يک دارو به تنهايي عمل مي‬
‫کنند‪ .‬گاهي اوقات از طريق آزمون و خطا مي توان موثرترين دارو و يا موثرترين ترکيب‬
‫دارويي را پيدا کرد ‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫عوارض داروهای ضدفشار خون‬
‫‪ ‬داروهای ضدفشار خون طیف وسیعی از داروها را تشكیل می دهند‪ ،‬به همین سبب‬
‫طبیعی است كه طیف وسیعی از عوارض جانبی را در مصر ف كنندگان این داروها‬
‫شاهد باشیم‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫عوارض داروهای ضدفشار خون‬
‫خواب آلودگی‬
‫‪ ‬به هم خوردن ساعت خواب شبانه‬
‫‪ ‬كابوس های شبانه‬
‫‪ ‬خواب آلودگي در روز‬
‫‪ ‬البته این حالت اگر وخیم و شدید نباشد چیز نگران كننده ای نیست و پس از چند‬
‫روز مصرف این داروها بدن بیمار با این عارضه خود را سازگار می كند و خواب بیمار‬
‫طبیعی می شود‪ .‬اما اگر خواب آلودگی بسیار شدید بوده و بیمار را از انجام فعالیت‬
‫ا‬
‫و‬
‫های روزانه عاجز كند حتما باید به پزشك مراجعه شود تا دار ی بیمار یا مقدارش‬
‫ا‬
‫كم شود و یا كال تغییر كند‪ .‬در صورت مشاهده این عارضه جانبی‪ ،‬بیماران از انجام‬
‫فعالیت هایی كه نیاز به دقت فراوان دارند همچون رانندگی و یا سایر فعالیت ها‬
‫برحذر باشند تا فكری به حالشان كرد‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫عوارض داروهای ضدفشار خون‬
‫افسردگی‬
‫‪ ‬دسته ای از داروهای ضدفشار خون با اثراتی كه بر روی سیستم عصبی می گذارند سبب این‬
‫عارضه می شوند اما این عارضه جانبی هم به مرور زمان از شدت آن كاسته می شود و به محض‬
‫سازگار شدن بدن با دوز مناسب دارو‪ ،‬دیگر شاهد این عارضه جانبی هم نخواهیم بود‪.‬‬
‫افت شدید فشار خون‬
‫‪ ‬تعیین مقدار دارو از جمله مهمترین كارها در درمان فشار خون است كه نیاز به یك پزشك مجرب‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورتی كه دوز دارو بیشتر از مقدار الزم باشد این عارضه بسیار خطرناك را در بیمار می توانیم‬
‫ببینیم‪.‬‬
‫ا‬
‫‪ ‬این حالت معموال به دنبال ورزش و فعالیت بدنی در فرد بیمار دیده می شود كند‪.‬‬
‫‪ ‬مهم توجه به این نكته است كه بیمارانی كه به دنبال شروع درمان های ضدفشار خون اگر حالتی‬
‫ا‬
‫همچون سرگیجه‪ ،‬بی حالی و احساس غش كردن را داشتند حتما پزشك معالجشان را از این حاالت‬
‫با خبر كنند تا تصمیمات مقتض ی گرفته شود‬
‫‪ ‬بیماران دقت داشته باشند در شروع درمان های ضدفشار خون از انجام فعالیت های بدنی سنگین‬
‫و ورزش های طوالنی پرهیز كنند‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫عوارض داروهای ضدفشار خون‬
‫اندام های سرد‬
‫‪ ‬این حالت كه به دنبال شروع مصرف داروهای ضدفشار خون دیده می شود به صورت‬
‫سرد شدن دست ها و پاهای بیمار است كه سرد و كرخت می شوند‪ .‬همچنین ظاهر رنگ‬
‫پریده دست ها و پاها هم از جمله حاالتی است كه همراه آن دیده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اما باید گفت كه باز هم جای نگرانی زیاد نیست چرا كه این عارضه هم بعد از مدتی‬
‫فروكش می كند‪.‬‬
‫•عوارض گوارش ی‬
‫‪ ‬خشكی دهان‪ ،‬تهوع و استفراغ هم از جمله عارضه های جانبی دیگری است كه در بعض ی از‬
‫بیماران دچار فشار خون باال مشاهده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف مداوم و طبق تجویز پزشك معالج و تعدیل فشار خون باعث می شود كه این‬
‫دسته عوارض هم كم كم فروكش كند‪.‬‬
‫‪ ‬بسیاری از عوارض جانبی دیگر هم هستند كه در برخی بیماران مشاهده شده اند اما آنچه‬
‫كه واقعیت دارد این است كه فشار خون باال آنچنان برای سالمتی انسان مضر است كه به‬
‫عوارض جانبی درمان های دارویی اش می ارزد كه آن را درمان كنیم‪ .‬نباید از این عوارض‬
‫جانبی ترسید بلكه باید از فشار خون و عواقب ناش ی از آن ترسید‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫برخي نكات در مورد داروهاي ضد فشار خون‬
‫‪ ‬عوارض متابوليك هيدروكلروتيازيد‪ :‬اين عوارض‪ ،‬افت پتاسيم‪ ،‬افت سديم‪ ،‬افزايش‬
‫كلسيم‪ ،‬افزايش قند و افزايش چربي در خون است كه برخي از آنها با تنظيم مقدار مصرف‬
‫داروها قابل كنترل بوده و برخي از آنها ممكن است نيازمند آن باشد كه خانواده دارويي‬
‫تعويض شود‪.‬‬
‫‪ ‬خانواده مهاركننده ‪ :ACE‬از اين خانواده كاپتوپیريل‪ ،‬اناالپريل و لیزينوپريل در بازار دارويي‬
‫ايران موجود است كه در ميان آنها ويژگي خاص كاپتوپیريل سرعت اثر باالي آن است‪ ،‬يعني‬
‫در موارد اورژانس مي توانيم نصف قرص ‪ 25‬ميلي گرمي را در زير زبان بيمار بگذاريم‬
‫‪ ‬استفاده از نيفديپین را براي كاهش فشار خون در شرايط اورژانس بسيار خطرناك است ‪:‬‬
‫نيفديپین با افت شديد فشار خون ممكن است منجر به حوادث مغزي بعد از آن شود ولي‬
‫كاپتوپريل اين خطرات را به دنبال ندارد‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫برخي نكات در مورد داروهاي ضد فشار خون‬
‫‪ ‬خانواده مهاركننده ‪ ACE‬داروهاي حفاظت كننده كليه هستند و سیر پيشرفت نارسايي‬
‫كليوي را كه ممكن است در زمينه پرفشاري خون باشد‪ ،‬كند مي كنند و از اين لحاظ‬
‫جايگاه خاص ي دارند‪.‬‬
‫‪" ‬خانواده مهاركننده ‪ ACE‬مانند هر داروي ديگري عوارض ي دارند" ‪ :‬اين داروها ممكن است‬
‫در ابتداي مصرف روي عملكرد كليه عوارض ي داشته باشند كه اين تاثیرات سوء بسيار‬
‫جزئي و گذرا است و تاثیرات مفيدشان بر اثرات مضر آنها غالب مي شود‪ .‬بنابراين مصرف‬
‫اين دسته از داروها در بيماران دچار نارسايي كليوي تاكيد مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین سرفه هاي خشك ايجاد مي كنند كه متاسفانه درمان خوبي براي آن وجود ندارد و‬
‫در صورتي كه براي بيمار آزاردهنده باشد‪ ،‬مجبور به تعويض اين دارو هستيم‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫برخي نكات در مورد داروهاي ضد فشار خون‬
‫داروهاي بلوك كننده گیرنده آنژيوتانسین‪ 2‬يا ‪ : ARB‬از اين خانواده دارويي لوزارتان‪ ،‬والزارتان‬
‫و تلمي زارتان در بازار دارويي ايران وجود داشته و كارآيي معادل همديگر دارند كه در آنها‬
‫لوزارتان و والزارتان دو مرتبه در روز و تلمي زارتان يك بار در روز استفاده مي شود‪.‬‬
‫تفاوت لوزارتان با ساير داروهاي هم خانواده خود توانايي آن در كاهش اسيد اوريك خون‬
‫است كه به همین دليل ممكن است در برخي افراد جايگاه خاص ي پيدا كند‪.‬‬
‫خانواده دارويي ‪ ARB‬را از نظر عوارض و منع مصرف بسيار شبيه خانواده مهاركننده‬
‫‪ ACE‬مي باشند‬
‫همچنین سرفه به دنبال مصرف خانواده دارويي ‪ ARB‬كمتر از خانواده مهاركننده ‪ACE‬‬
‫است‪ ،‬بنابراين بيماراني كه در استفاده از خانواده مهاركننده ‪ ACE‬دچار سرفه مي شوند از‬
‫اين دسته دارويي مي توانند استفاده كنند‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫برخي نكات در مورد داروهاي ضد فشار خون‬
‫‪ ‬برخي از خانواده هاي دارويي مانند مهار كننده هاي ‪ ACE‬و بلوك كننده گیرنده‬
‫آنژيوتانسین ‪ 2‬منع مطلق در بارداري دارند و خانواده هاي بلوك كننده كانال كلسيمي‬
‫و بتابالكرها در شرايط خاص در اين بيماران استفاده مي شوند‪.‬‬
‫‪" ‬بيماران مبتال به فشار خون بدانند كه فشار خون باال درمان كامل ندارد" بيماران‬
‫نبايد فكر كنند كه با يك دوره استفاده از دارو شفا پيدا مي كنند و به دنبال آن‬
‫مصرف دارو را قطع كنند‪ ،‬چرا كه مصرف دارو مادام العمر است اگرچه ممكن‬
‫است در يك مقطع زماني مقادير مصرفي دارو تغيیر كند ولي اين كه دارو قطع شود‪،‬‬
‫غیرممكن است‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫رعايت نكات ضروري در اندازه گیری صحیح فشار خون‬
‫‪ 30 ‬دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون‪ ،‬سیگار‪ ،‬چای و قهوه و یا سایر نوشیدنیهای انرژی زا استفاده‬
‫نكنيم‪.‬‬
‫‪ 30 ‬دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون‪ ،‬فعاليت بدني شديد نداشته باشيم‬
‫‪ ‬ناشتا نباشيم‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از اندازه گیري فشارخون مثانه خالي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬همیشه اندازه گیري فشارخون در وضعیت نشسته یا درازکشیده انجام شود‪.‬‬
‫‪ ‬در حالت آرام و پشت خود را تكيه دهيم‪.‬‬
‫‪ ‬دستي كه قرار است فشارخون از طريق آن اندازگیري شود را روي تكيه گاه قرار دهيم‪.‬‬
‫‪ ‬از خم كردن و مشت كردن دست خودداري كنيم‪.‬‬
‫‪ ‬بهتر است فشار خون از دست راست اندازه گیري شود‪.‬‬
‫‪ ‬در حین اندازه گیري بايد ساكت و بيحركت باشيم‪.‬‬
‫‪ ‬آستین لباس بايد نازك و به اندازه كافي گشاد باشد تا بر روي بازو فشار نياورد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر داروي فشارخون مصرف ميكنيم‪ ،‬بهتر است فشارخون در حالت ايستاده و يا دراز كشيده نیز اندازه‬
‫گیري شود‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫رعايت نكات ضروري در اندازه گیری صحیح فشار خون‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫زانوها را در حالت آویزان قرار ندهيم و زیر پا تکیه گاه داشته باشد‪.‬‬
‫كيسه فشارخون حدود دو انگشت (‪ 2‬تا ‪ 3‬سانتيمتر) باالي چین آرنج بسته شود‪.‬‬
‫از باد كردن مكرر بازوبند بدليل تاثیر بر مقدار فشارخون خودداري كنيم‬
‫در صورتيكه نياز است بهطور منظم فشارخون خود را اندازه گیري كنيم‪ ،‬بهتر است هر روز در يك زمان‬
‫مشخص‪ ،‬اينكار را انجام دهيم‪.‬‬
‫اگر فشارخون خود را چند بار اندازه گیري ميكنيم بین هر بار اندازه گیري‪ ،‬يك دقيقه صبر كنيم‪.‬‬
‫لوله الستيكي دستگاه فشارسنج نبايد گره يا پيچ بخورد‪.‬‬
‫در افراد مسن فشارخون بايد از هر دو دست گرفته شود و اگر فشارخون متفاوت بود مقدار فشاري كه باالتر‬
‫است را در نظر بگیريم‬
‫براي اطمينان از عملكرد درست دستگاه فشارسنج‪ ،‬هر ‪ 6‬ماه يك بار با يك دستگاه دقيق و سالم آن را تنظيم‬
‫كنيم‪.‬‬
‫برخي افراد در زمان مالقات با پزشک فشارخون باال دارند اما در منزل فشارخون طبیعی دارند‪ ،‬بنابراين اندازه‬
‫گیري فشارخون در منزل مفيد است‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫‪ ‬اندازهگیری فشارخون در منزل و منافع آن‪:‬‬
‫اندازهگیری فشارخون در منزل‪ ،‬توسط خود بیمار یا اعضای خانواده‪ ،‬خیلی‬
‫اهمیت دارد‪ .‬از آنجایی که این کار در فضای آرام و آشنای منزل انجام‬
‫میشود‪ ،‬اندازهگیریهای انجامشده به واقعیت خیلی نزدیک است‪ .‬اندازهگیری‬
‫مرتب و پیوسته فشار خون در منزل و حتی محل کار‪ ،‬به پزشکتان کمک‬
‫میکند که در رابطه با نحوه تاثیر دارو ذهنیت صحیحتری داشته باشد‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫و اما‪:‬‬
‫بيماران در درجه نخست بدانند به هيچ عنوان نمي توانند دارو را قطع كنند و هر گونه‬
‫تغيیر دوز دارو بايد زير نظر پزشك معالج صورت گیرد و دوم اين كه درمان دارويي به‬
‫تنهايي كفايت نمي كند و در كنار آن رعايت رژيم غذايي و فعاليت بدني در اثربخش ي‬
‫درمان دارويي تاثیرگذار است‪.‬‬
‫معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬

similar documents