PPT - Ondernemersfonds Leiden

Report
PBO
Platform Belangenbehartiging
Ondernemersverenigingen
presentatie adviesraad OF
31 januari 2011
• Visie
• Het realiseren van een Platform voor Leidse ondernemers
verenigingen (OV) en marktpartijen middels een overkoepeld
samenwerkingsverband, om te komen tot onderlinge samenwerking
ter behartiging van de belangen van haar leden.
• Uitgangspunt - Collectiviteit !
• Opzet
• Werkplan
• Projectsecretaris
• Doelstelling
Samenwerking beoogt de volgende doelen te realiseren;
• het behartigen van de materiële en immateriële belangen der leden, alsmede het
bevorderen van de onderlinge contacten van de OV’s, netwerking, interactie en
samenwerking overheid en marktpartijen;
• versterken van ondernemerschap en het bedrijfsmatig werken;
• het afstemmen van gezamenlijke problematiek en acties;
• versterken van efficiëntie;
• kennis en informatie uitwisseling;
• het zorgdragen voor eenduidige communicatie;
• zorgdragen voor continuïteit;
• informeren van de gemeente en signaleren van leemten inzake lokale ontwikkelingen
activiteiten, in het belang van realisatie van de sluitende aanpak;
• Doelstelling (vervolg)
•
•
•
•
•
•
naar aanleiding van deze signalen, mogelijkheden/voorstellen aanpak/activiteiten
inventariseren en terugkoppelen naar belanghebbenden;
het opzetten van themabijeenkomsten gericht op informatie verstrekking en
ontwikkeling en oplossen van praktische problemen;
vaststellen van de onderwerpen/ thema’s die aan de orde kunnen komen tijdens
overleg tussen betrokken partijen;
elkaar informeren over beleidsontwikkelingen, werkzaamheden, aanbod/activiteiten;
afstemmen van beleid en werkwijze op de taken/activiteiten van betrokken
organisaties;
afspraken maken over de ontwikkeling en uitvoering van preventieve activiteiten ten
behoeve van het ondernemen in de wijk/ terrein;
• Doelgroep
Alle Leidse ondernemersverenigingen, locale overheid,
belangenorganisaties en alle voorkomende marktpartijen.
• Deelnemers/leden
Een lid van het PBO is een Leidse ondernemersvereniging die de
doelstellingen van het PBO onderschrijft, actief wil participeren in de
vereniging met daaraan gekoppeld alle voordelen en verplichtingen
en bij wil dragen aan de ontwikkeling van een gezond
ondernemersklimaat in Leiden e.o. in de ruimste zin des woords.
Na intensieve samenwerking
bedrijventerrein “Lammenschans” nieuwe stijl
Deelnemende OV’s:
•
•
•
•
•
•
OV Boerhaavedistrict
OV Lammenschanspark
OV Roomburg/Meerburg
OV Stevenshof
OV Roosevelt & Trekvliet
. . . diverse aanmeldingen
De kracht van collectiviteit
•
•
•
•
•
Netwerkfunctie (verbetering en verdieping onderlinge relaties;
Centrale informatie (openheid, communicatie, ontsluiting informatie);
Samenwerking genereert samenwerking andere gebieden;
Gebruik van elkaars expertise, mogelijkheid tot specialisatie;
Gezamenlijke projecten (vb.: KVO, gladheidbestrijding,
parkmanagement);
• Efficiëntie / kostenbesparing;
• Een overlegorgaan (versterken onderhandelingspositie).
Lopende projecten:
• KVO
• Gladheidbestrijding
“So, join the club!”
[email protected]
Dank voor uw aandacht

similar documents