Tiedekunnat - Jyväskylän normaalikoulu

Report
TYÖN HAKU, CV JA
KELPOISUUDET
Pekka Ruuskanen, Johtava rehtori, FT,
Jyväskylän normaalikoulu, 23.1.2012
https://www.norssi.jyu.fi/ohjattuharjoittelu/aineenopettajaharjoittelu/opea520yhteiset-luennot
1
”KAIKKI HALUAVAT HYVÄN
TYYPIN”

TOIMIVAT VERKOSTOT!


SUURI OSA SIJAISUUKSISTA JA
LYHYEHKÖISTÄ MÄÄRÄAIKAISISTA
TEHTÄVISTÄ TÄYTETÄÄN MUUTEN
KUIN ILMOITUSTEN KAUTTA
HYVÄ MAINE!!

TUNNETAAN ASIASI OSAAVANA JA
HOITAVANA IHMISENÄ
2
HAKUILMOITUS 1
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi
Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän normaalikoulu:
1. Luokanopettajana toimivan lehtorin virka/työsuhde (vakanssinro 10542) 1.8.2012 alkaen.
Virkaan kuuluu velvollisuus opettaa alkuopetuksessa.
Harjoittelukoulun opettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty … ja asetuksessa
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998; muutos 1133/2003). Virkoja
täytettäessä painotetaan opettajankoulutuskokemusta sekä kokeilu- ja kehittämishalukkuutta.
Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Ennen virkasuhteeseen nimittämistä on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva,
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002
tarkoittama rikosrekisteriote.
Virkojen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelmat, joissa on lisätietoa virkoihin
kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta, virkojen hakemisesta ja nimittämisestä
sekä hakemukseen liitettävistä hakemusasiakirjoista.
Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelmat
kasvatustieteiden tiedekunnan www-sivuilla: http://www.jyu.fi/edu/tiedekunta sekä tilattavissa
maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. 040 805 3473.
Tiedustelut: Johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. 040 5585315.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden
osoittavat todistukset sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja
ansionsa haettavissa olevaan tehtävään. Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle
(kirjaamoon) ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, tai postitse PL 35,
40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 31.5.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.
3
HAKUILMOITUS 2
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi
Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän normaalikoulu:
Lehtorin määräaikainen työ/virkasuhde, biologia ja maantieto (vakanssinro 10523) ajalle
1.8.2011 – 31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.
Harjoittelukoulun opettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty … ja asetuksessa opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998; muutos 1133/2003). Virkoja täytettäessä
painotetaan opettajankoulutuskokemusta sekä kokeilu- ja kehittämishalukkuutta.
Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Palkkaus määräytyy koulutuksen ja kokemuksen perusteella väliltä 2358,74 – 3623,58 euroa
kuukaudessa.
Ennen virkaan nimittämistä on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva, lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista
tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta, virkoihin hakemisesta ja nimittämisestä sekä
hakemukseen liitettävistä hakemusasiakirjoista.
Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma
kasvatustieteiden tiedekunnan www-sivuilla: http://www.jyu.fi/edu/tiedekunta sekä tilattavissa
maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. 040 805 3473.
Tiedustelut: Johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. 040 5585315.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden
osoittavat todistukset sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa
haettavissa olevaan tehtävään. Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle (kirjaamoon) ja
toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän
yliopisto. Hakuaika päättyy 31.5.2012 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.
4
KIRJALLINEN HAKEMUS
Hakijan nimi ja yhteystiedot,
vastaanottaja, päiväys, allekirjoitus
 HERÄTÄ HAKEMUKSELLA
MIELENKIINTO, JOTTA PÄÄSET
HAASTATTELUUN
 VIE ITSE TAI LÄHETÄ POSTITSE
 AVOIMET SÄHKÖPOSTIHAKEMUKSET
 YKSI SOITTO/TIEDUSTELU RIITTÄÄ

5
ANSIOLUETTELO - CV

VALMIS JA PÄIVITETTY CV!
OPINNOT ja muu koulutus
 Täydennyskoulutus
 TYÖKOKEMUS – ERITYISESTI
OPETTAJAKOKEMUS
 Mahdolliset julkaisut, opintomatkat,
kielitaito, ATK-taidot, suosittelijat,
luottamustehtävät, muut mahdolliset
lisäansiot, haettavaan tehtävään liittyvät
harrastukset…

6
TODISTUKSET

KOPIOT OPINTO- JA
TYÖTODISTUKSISTA
KELPOISUUS
 TYÖKOKEMUS
 MENESTYMINEN/PÄRJÄÄMINEN
aiemmissa työtehtävissä
 Muut ansiot…

7
VALINTAMENETTELY

VIRKOJEN YLEISET
NIMITYSPERUSTEET
(PERUSTUSLAIN MUKAISET
KRITEERIT)
TAITO (= OPINNOT)
 KYKY (= VIRAN HOIDON KANNALTA
HANKITTUA RELEVANTTIA KOKEMUSTA)
 KOETELTU KANSALAISKUNTO
(= KANSALAISAKTIIVISUUS)

8
VALMISTAUDU HAASTATTELUUN

TYÖPAIKASTA KANNATTAA OTTAA
ETUKÄTEEN SELVÄÄ
– PEREHDY HYVIN TULEVAAN
TYÖPAIKKAASI
NETTISIVUILTA
 TIEDOTTEISTA
 TUTTUJEN KAUTTA…

9
HAASTATTELU 1…
= OHJATTU KESKUSTELU
 HAASTATTELUSSA SAADAAN
NÄKEMYS HENKILÖN
SOVELTUVUUDESTA TEHTÄVÄÄN
JA ORGANISAATIOON
 YLEENSÄ AVOIN TAI PUOLIAVOIN
TOTEUTUS

10
HAASTATTELU 2…

HYÖDYNNÄ ENNAKKOTIETOSI
HAASTATTELUSSA

KEHITTÄMINEN, KOKEILUT, HANKKEET,
PAINOTUKSET..
→ MOTIVAATIO
○ KERRO MISSÄ OLET HYVÄ
→PÄTEVYYS
 PUKEUDU SIISTISTI, KÄYTTÄYDY
RAUHALLISESTI JA ASIALLISESTI
→ ENSIVAIKUTELMA
11
HAASTATTELU 3…
HENKILÖÖN JA OSAAMISEEN
LIITTYVÄT TIEDOT
 HAKIJAN TOIVEET JA ODOTUKSET
 TYÖNANTAJAN TARJOAMAT
MAHDOLLISUUDET
 HAKIJAN OLEMUS

12
HAASTATTELU 4…
AVOIMET KYSYMYKSET –
Kertoisitko?
 FAKTAKYSYMYKSET – Miten?, Mitä?
 TARKENNUSKYSYMYKSET



JOHDATTELEVAT KYSYMYKSET


Kertoisitko lisää?, Ymmärsinkö oikein?
Olet näköjään sitä mieltä…
”KEHOKIELEN” TULKINTA
13
HAASTATTELU 5…

Korosuo, Heikki – Järvinen, Asko,
Rekrytoijan käsikirja. Weilin+Göös.

Sarajärvi, T. – Tenhula, T. – Karjalainen
A., Teemoja ja kysymyksiä akateemista
työhönottohaastattelua varten.
14
MUODOLLINEN PÄTEVYYS –
KELPOISUUDET – LO
LUOKANOPETTAJA (A 986/1998 4§)
1. Kasvatustieteen maisteri (KM)
2. Peruskoulussa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
(= POM), vähintään 60 op/35 ov
3. Opettajan pedagogiset opinnot

Vähintään 60 op/35 ov
● myös AINEENOPETTAJA, joka on
suorittanut POM-opinnot, väh. 60 op/35 ov
15
KELPOISUUDET - AO

AINEENOPETTAJA (A 986/1998 5§)
1. YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO (FM)
2. OPETETTAVASSA AINEESSA PERUS- JA
AINEOPINNOT (väh. 60 op/35 ov)

LUKIOSSA SYVENTÄVÄT OPINNOT (väh.
120 op/55 ov) AINAKIN YHDESSÄ
OPETETTAVASSA AINEESSA + muissa
opetettavissa aineissa perus- ja aineopinnot
3. Opettajan pedagogiset opinnot

Vähintään 60 op/35 ov
16
KELPOISUUDET – EO sekä
kaksoiskelpoisuus EO+LO tai LO+EO

ERITYISOPETTAJA (A 986/1998 8§)
1. Ylempi korkeakoulututkinto (KM) + ped.op.
2. Erityisopettajan opinnot, (väh. 60 op/35 ov)
eli Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot
↑ EO-opinnot (LO) ↓ POM-opinnot (EO)
Luokanopettajan kelpoisuus (KM)
↑
↑ POM-opinnot (AO) ja
EO-opinnot (AO) ↑
Aineenopettajan kelpoisuus (FM)
17
Kelpoisuudet - OPO

OPINTO-OHJAAJA (A 986/1998 6§)
1. Ylempi korkeakoulututkinto (FM, KM)
2. Opinto-ohjaajan opinnot (väh. 60 op/35 ov)
Oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot
18
KELPOISUUDET - ESIOPETUS

ESIOPETUSTA ANTAVAN OPETTAJAN
KELPOISUUS (A 986/1998 7§)
Luokanopettaja
 Lastentarhanopettaja
 Sosiaalikasvattaja
 Sosiaalialan ohjaaja
 Sosionomi (AMK)

19
KELPOISUUDET - REHTORI
REHTORI (A 986/1998 2§)
1. YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO
(esim. KM, FM)
2. ASIANOMAISEN KOULUMUODON
OPETTAJAN KELPOISUUS
(yhtenäinen perusopetus, yk-lu)
20
KELPOISUUDET - REHTORI
3. OPETUSHALLINNON TUTKINTO (väh.
25 op/15 ov) taikka muulla tavalla
hankittu riittävä opetushallinnon
tuntemus
4. RIITTÄVÄ TYÖKOKEMUS
OPETTAJAN TEHTÄVISSÄ
5. Oppilaitoksen opetuskielessä
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
21
Haasteellisia kelpoisuustapauksia

Kaksois- ja kolmoiskelpoisuudet:


AO ↔ LO/EO (OPO) (Lukiokelpoisuudet)
Taito- ja taideaineiden kelpoisuudet,

erityisesti musiikki ja kuvataide
Terveystieto: siirtymäajan säännökset ja
aineopintojen eri nimet ja vastaavuudet
 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen
pedagogiset opinnot ja kelpoisuudet

22
RIKOSTAUSTAOTE
L 504/2002 mukainen rekisteriote:
 Lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittäminen



VÄKIVALTA-, HUUMAUSAINE- JA
SEKSUAALIRIKOKSET
Haetaan:
Oikeusrekisterikeskus
PL 157, 13101 HÄMEENLINNA
www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus

23
ANSIOVERTAILU

YHTEENVETO HAKIJOIDEN
ANSIOISTA:
”Normaalikoulun malli”:
Tutkinnot ja opinnot + täydennyskoulutus
 Opettajakokemus
 Julkaisut
 Muut ansiot: mm. luottamustehtävät
(relevantit)

24
TASA-ARVOLAKI
HUOM:
TOISTA SUKUPUOLTA EI SAA SYRJIÄ
 HAASTATTELUUN SEKÄ NAISIA
ETTÄ MIEHIÄ
 VALITTAVA ANSIOITUNEIN
25
VIRKAVAALI
Useissa kunnissa valinnan tekee
sivistys/opetuslautakunta tai
sivistys/opetustoimenjohtaja
 Jyväskylän kaupungissa kyseisen koulun
rehtori

26
OIKAISUPYYNTÖ
OIKAISUVAATIMUS 14 PÄIVÄN
KULUESSA
 VALITUS HALLINTO-OIKEUTEEN
 VALTION VIRKANIMITYKSISSÄ
VALITUSKIELTO
 VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ
VALITTAMISEEN KANNATTAA
RYHTYÄ VAIN, JOS SIIHEN ON
VAHVAT PERUSTEET

27
TYÖNHAKU

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Työ- ja elinkeinotoimistot: www.mol.fi
mm. avoimet työpaikat ja paikkavahti,
ilmoittaudu työnhakijaksi, cv-netti …
 Akateemiset rekrytointipalvelut:
www.aarresaari.net
 Muita: http://tyopaikat.oikotie.fi/

28
PALVELUSSUHTEEN EHDOT

Opettajien ammattijärjestö:


Kuntatyönanantajat:


www.oaj.fi
www.kuntatyönantajat.fi
Sivistystyönantajat:

http://www.ek.fi/yksityisen_opetusalan_liitto/
fi/tyomarkkinatoiminta/voimassa_olevat_tyo
ehtosopimukset.php
29
OPETTAJIEN
PALKKAUSPERUSTEET

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja
työehtosopimus OVTES 1.1.2012–28.2.2014
 http://www.oajpk.fi/binary/file/-/id/26/fid/111/
 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/op
ettajat/Sivut/default.aspx
 Opettajien peruspalkat muuttuivat 1.8.2006
lukien vähimmäispalkoiksi. Samasta
ajankohdasta lukien palkkauksessa otetaan
huomioon tehtävien vaativuus
30
Työnantajan ja työntekijän
näkökulma
Kelpoisuusehdot
 Viran haku ja viran täyttäminen
 Opetusvelvollisuus ja opettajan muut
tehtävät, virkaehdot
 Rehtorin esimiesrooli – työnjohto ja
valvontavastuu
 Opettajan velvollisuudet ja vastuut

31

similar documents