جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید.

Report
‫شرکت خدمات دریایی و بندری‬
‫اندیشه خالق بندر‬
‫شرکت مهندس ی مجستیک مارین در حال حاضر با در نظر گرفتن امکانات و توسعه هاي انجام داده‪ ،‬قادر گردیده تا به عنوان پیمانکار نسبت به‬
‫انجام امور ذیل اقدام نماید‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ساخت و یا توسعه بندرگاه و حوضچه جهت شناور هاي کوچک تفریحی و یا ماهیگیري‬
‫‪‬‬
‫ساخت امور زیر بنائی چنین حوضچه هائی‬
‫‪‬‬
‫ساخت محل پارك جهت سوپر یاخت‬
‫‪‬‬
‫ساخت و نصب کاهشدهنده هاي امواج‬
‫‪‬‬
‫ساخت مسیر هاي عبوري جهت پیاده روي در دریا به صورت شناور و یا ثابت‬
‫‪‬‬
‫انجام امور مربوط به محافظت از ساحل‬
‫‪‬‬
‫شمع کوبی و امور مربوط به نصب لنگر‬
‫‪‬‬
‫امور مربوط به الیروبی‬
‫‪‬‬
‫نصب لوله در کف دریا و امور مربوط به حفاظت از آنها‬
‫‪‬‬
‫ساخت موج شکن با استفاده از سیستم ژئو تیوب‬
‫اخذ نمایندگی انحصاری شرکت مهندس ی مجستیک مارین قشم به عنوان شعبه شرکت مهندس ی‬
‫مجستیک مارین امارات‬
‫‪ ‬ساخت پانتون‬
‫‪UNSINKABLE‬‬
‫‪Step 1‬‬
‫‪Step 2‬‬
‫‪FIBERGLASS PANELS‬‬
‫‪Step 3‬‬
‫‪A HIGH QUALITY PRODUCT‬‬
‫‪‬‬
‫پلکان متحرك فلزي‬
‫‪‬‬
‫تولید دیگر اجزاي لنگرگاه مانند واكوي‪ ،‬فینگر و پل دسترس ی و‪...‬‬
‫‪‬‬
‫ساخت و نصب اسکله هاي شناور (با استفاده از لنگر هاي هلیکس و پالتی پوس)جهت بنادر صیادي‪ ،‬شناورهاي تفریحی‪ ،‬شناور هاي تجارتی و‬
‫مسافربري و همچنین شناورهاي بزرگ نظامی‬
‫‪‬‬
‫لنگر هاي هلیکس هلیکال ‪:‬‬
‫اینوع لنگر ها از قدرت نگهداري بسیار باالتري در مقایسه با بلوکهاي بتنی سنتی برخوردار می باشند و عالوه بر آن به‬
‫بستر دریا لطمه وارد ننموده و مشکل زیست محیطی نیز ایجاد نمی نمایند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لنگر هاي پالتی پوس ‪:‬‬
‫این نوع لنگر ها نیز همانند لنگر هاي هلیکس سازگار با محیط زیست بوده و در بعض ی از بستر هاي دریا و با توجه‬
‫به نوع بستر از کاربرد مطلوبی برخوردار میباشند‪.‬همچنین در امور سیویل دریائی مانند نصب ‪Sheet Pile‬‬
‫استفاده گسترده اي دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫االستیک رد ‪:‬‬
‫این نوع محصول الستیکی لنگر را به قسمت شناور اسکله متصل می نماید و با توجه به اینکه با تغیر جذر و مد‪،‬‬
‫تغیر طول میدهد‪ ،‬از اینرو همواره اسکله را تحت کشش و بصورت محکم و ثابت نگه میدارد‪.‬‬
‫همچنین این شرکت جهت پوشش سطح اسکله از محصولی بنام‬
‫مینماید‪.‬‬
‫مویسچر شیلد استفاده‬
‫‪‬‬
‫مویسچر شیلد ‪:‬‬
‫ای ننن محص ننول ترکیب ننی از چ ننوب و پک ننی ات ننیلن م ننی باش نند ک ننه در ش ننرایط زیس ننت‬
‫محیطننی مانننند کنننار دریننا و در منطقننه خلننیل فننارس از عملکننرد و عمننر مفینند بنناالئی‬
‫برخودار می باشد‪ .‬محصنول فنوق از نظنر ظناهر هماننند چنوب اسنت ولنی از نقطنه‬
‫می باشد‪.‬‬
‫نظر عملکرد به مراتب از چوب مقاومتر‬
‫‪‬‬
‫سیستم حفاظت از ساحل ‪:‬‬
‫طراحننی و س نناخت دی ننوار سنناحکی‪ ،‬م ننوج ش ننکن و همچن ننین پوشننش لول ننه ه نناي نص ننب‬
‫شده در زیر آب را با استفاده از محصوالت ژئوسینتتیک ‪.‬‬
‫ژئو تکستایل هنا در منوارد متعنددي در زینر آب و بنراي کارهنائی ماننند تقوینت‬
‫و ینا حنل مشنکالت فرسننایش بسنتر بکنار میرونند‪ .‬انعطنناپ پنذیري ارائنه شنده توسننط‬
‫ایننن نننوع پارچننه هننا‪ ،‬کننار بننا آنهننا را در زیننر دریننا آسننان مینماینند‪ .‬بننا توجننه بننه شننرایط‬
‫هین ن ن نندرولیکی ن ن ن ن ت(قن ن ن ننایا ها‪،‬توربییها‪،‬امواج‪،‬جرین ن ن ننان آب و ین ن ن ننره)بسن ن ن ننیاري از‬
‫تاسیسات حوضنچه آسنیب دینده و ینا نیناز بنه حفاظنت دارنند کنه در اینن رابطنه ژئنو‬
‫تکس ننتایلها مانن نند تی ننوب ‪ACE‬ب ننه ح ننل ای ننن مس ننائل کم ننک زی ننادي خواه نند نم ننود‬
‫تیوبهناي ‪ACE‬بنا اسنتفاده از الیناپ مصننوای بنا مقاومنت بناال سناخته شنده انند‬
‫و داخننل آنه ننا را میتننوان بتوس ننط شننن و ماس ننه و رس ننوبات کننف دری ننا پننر نم ننود‪ .‬ای ننن‬
‫محص ننوالت ک ننه در ط ننول و قطرمتف نناوت موج ننود م ننی باش ننند‪ ،‬جه ننت س نناخت م ننوج‬
‫شننکن‪ ،‬دیننوار سنناحکی‪ ،‬دیوارهنناي عمننود بننر سنناحل و محافظننت از سنناحل اسننتفاده‬
‫میگردند‪ .‬با استفاده از این روش موثر ضمن صرفه جوئی زمانی‪ ،‬در هزینه انجنام‬
‫پروژه نیز صرفه جوئی می گردد و شنرکت مجسنتیک نینز افت نار دارد بنا اسنتفاده از‬
‫ژئننو تیننوب تننا کنننون پننروژه هنناي م تلفننی را جهننت محافظننت از سنناحل‪ ،‬جلننوگیري از‬
‫فرسایش‪ ،‬موج شکن و دیگر پروژه هاي مشابه انجام داده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دیوار ساحکی ساخته شده با استفاده از ‪ACE GEO-GRID‬‬
‫دیوارهاي مذکور با استفاده از بلوکهاي سیمانی و ژئو گریید ساخته شده‬
‫اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ساخت موج شکن با استفاده از ژئوتیوب‬
‫در نواحی که ماسه موجود بوده و یا عما به نحوي است که الیروبی نیاز‬
‫خواهد بود‪ ،‬از تیوبهاي ‪ACE‬جهت هسته مرکزي موج شکن استفاده‬
‫مینمایند‪،‬این روش مهندس ی پیشرفته موجب میشود تا هزینه زیادي در‬
‫رابطه با حمل و نقل و یا تهیه مصالح دیگر صرفه جوئی شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نصب لوله در زیر دریا و سیستم حفاظت از آنها ‪:‬‬
‫تعداد زیادي لوله در کف دریا نصب شده است‪ ،‬توربین شناورها سبب فرسایش بستر دریا و در نهایت موجب‬
‫فرسایش اطراپ لوله ها میگردند‪ ،‬یک راه موثر جهت محافظت آنها این است که سطحشان بتوسط ‪ACE FOMER‬‬
‫با الیه ‪ 13-10‬سانتیمتر بتن پوشانده شود‪ .‬نصب تشک بتنی باید با روش صحیحی انجام شده و بصورتی باشد که‬
‫هیچگونه جریانی نتواند به زیر تشک وارد شود‪.‬‬
‫مهندسین ما می توانند بر مبناي شرایط محل مانند جریان هیدرولیکی‪ ،‬عما و نوع بستر شرایط نصب را تعریف کنند‬
‫و روي همین اصل نیز شرکت مهندس ی مجستیک مارین تا کنون موفا گردیده تا با این روش در سال ‪ 2009‬در فیلیپین و در‬
‫یونان و در سال ‪ 2010‬و ‪ 2011‬در تایوان لوله هاي بسیاري را در کف دریا نصب نماید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اگر چه پیشیهاد شرکت در اکثر مواقع استفاده از لنگر و االستیک رد‬
‫جهت نصب اسکله هاي شناور به بستر دریا می باشد‪ ،‬با اینحال در‬
‫بعض ی مواقع به لحاظ حفظ ایمنی و شرایط محیط‪ ،‬ایجاب می نماید‬
‫که از شمع براي نصب اسکله ها استفاده شود که براي مثال از‬
‫اسکله هاي نصب شده جهت سوپر یاخت در مینا سیاهی دبی و در‬
‫ابوظبی و همچنین پیاده روي دریائی احداثی در قطر را میتوان نامبرد‪.‬‬
‫الیروبی‬
‫در سال ‪ 2011‬شرکت مجستیک از امکانات کامل الیروبی شامل پمپ هاي دیزلی و‬
‫الکتریکی شناور‪ ،‬سکوهاي شناور و الیروب هاي کاتر ساکشن با توانائی الیروبی تا‬
‫عما ‪ 12‬متر را بدست آورد و تا کنون نیز در امارات ابوظبی و راس ال یمه قسمتهاي‬
‫م تلفی را الیروبی نموده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مش صات فردي‪:‬‬
‫نام ‪ :‬هادی‬
‫نام خانوادگي ‪ :‬کریمی‬
‫سمت‪ :‬نایب رییس هیئت مدیره‬
‫سابقه کاری‪ 18:‬سال‬
‫بارشمار‪ -‬معاون ترمینال ‪-‬رییس ترمینال ‪ -‬مدیر اجرایی‪-‬مدیر شعبه بندرعباس‪-‬مدیر شعبه انزلی‪-‬مدیر شعبه سلفچگان‪-‬مدیر عملیات شرکت‬
‫کاوه‪-‬مدیر ناحیه هرمزگان‪-‬قائم مقام شرکت کاوه‬
‫راه های ارتباطی‪:‬‬
‫تلفکس‪+ 98761 4514195:‬‬
‫همراه‪+989124215250 :‬‬
‫پست الکترونیک‪[email protected] :‬‬
‫‪‬‬
‫مش صات فردي‪:‬‬
‫نام ‪ :‬حبیب اله‬
‫نام خانوادگي ‪ :‬عشقی‬
‫سمت‪ :‬مدیر اجرائی‬
‫سابقه کاری‪ 13:‬سال‬
‫حسابدار عملیات‪-‬مسئول رسیدگی به اسناد‪ -‬مسئول صدور سند حسابداری‪-‬مدیر مالی –مدیر شعبه سلفچگان‪-‬مدیر شعبه بندرامام خمینی‪-‬‬
‫مدیر شعبه خرمشهر‪-‬رییس ناحیه خوزستان شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه–مدیر اجرایی‬
‫راه های ارتباطی‪:‬‬
‫تلفکس‪+ 98761 4514195:‬‬
‫همراه‪+989166523370 :‬‬
‫پست الکترونیک‪[email protected] :‬‬

similar documents