Januar 2013

Report
IP
Praksa v tujini
Študij v tujini
Ceppus
Erasmus
JoinEUSee
Mag. Silva Grobelnik Mlakar
Prodekanica za mednarodno
dejavnost, FKBV
24.1.2013
Te mika tujina…
Bi rad del študentskega časa preživel še kje
drugje kot na FKBV?
NIČ TE NE OVIRA… odloči se ‘ZA’!
Premisli:
Kaj hočem - prakso ali študij?
Kam - katera država?
Kdaj in kako dolgo – med letom ali med počitnicami?
Kako?
In kaj sem pripravljen za to storiti?!
Oprostitev stroškov šolnine
Možnost pridobitve dotacije/štipendije
Nova poznanstva
Dragocene izkušnje
Višji stroški
Jezikovne veščine
(Multi)kulturna izkušnja
Oddaljenost od doma
Izbor sebi “ustreznejših” predmetov
Prednost na trgu dela
Priloga k diplomi
Doprinos k osebnostni rasti
Program Vseživljenjsko učenje (VŽE/LLL)
• osrednji program EU na področju izobraževanja in
usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007-2013
in je naslednik programov Socrates in Leonardo da
Vinci (2000-2006).
• sektorskih podprogrami:
– Comenius (predšolsko, šolsko izobraževanje),
– Erasmus (vsi udeleženci formalnega visokošolskega
izobraževanja – terciarna raven izobraževanja),
– Leonardo da Vinci (vsi udeleženci poklicnega izobraževanja
in usposabljanja - ne vključuje terciarne ravni),
– Grundtvig (izobraževanje odraslih).
Več na: Cmepius
Podprogram Erasmus
• Akcije (nekatere):
– Individualna mobilnost (mednarodna mobilnost študentov
za študij in prakso, izmenjava profesorjev ter zaposlenih
za poučevanje in usposabljanje),
– Erasmus intenzivni programi (kratki študijski
moduli/programi = 5-6 ECTS) v 2013 FKBV sodeluje pri IP
Microorganisms and traditional food,
– Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC) - specializirani
tečaji manj razširjenih jezikov (2 - 6 tednov pred ali med
Erasmus mobilnostjo + dodatna štipendija!),
Erasmus - študij
V programu sodelujejo institucije (nosilke
Erasmus univerzitetne listine):
- iz držav članic EU (Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Ceška, Ciper, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija,
Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija) ,
- iz EGP držav (Islandija, Liechtenstein,
Norveška)
+ iz Hrvaške, Švice in Turčije.
Erasmus študij – kaj vam ponuja?
• da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični fakulteti
opravite na partnerski instituciji v tujini
Redne študijske obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija,
vključujoč:
- opravljanje izpitov
- pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog a izključujoč
raziskovalno delo, ki ni neposredno študijska obveznost
• da opravite praktično usposabljanje v tujini (Erasmus praksa)
• da za študij v tujini ne plačate šolnine
• da so vam uspešno opravljene obveznosti v tujini, ki so bile
predhodno dogovorjene v študijskem sporazumu (študij) ali
programu dela (praksa), po vrnitvi priznane na matični fakulteti in
• da za študij in prakso v tujini pridobite Erasmus finančno dotacijo (viri
štipendiranja doma se vam ohranijo)
Kdo je Erasmus študent?
Minimalni pogoji:
- študent mora imeti aktiven status študenta na visokošolski
instituciji, ki je nosilka Erasmus univerzitetne listine
- študent mara biti v času izmenjave v tujini vpisan v najmanj 2.
letnik visokošolskega študija (!)
- študent do sedaj še ni izkoristil statusa Erasmus študenta v
tujini (!)
Matična fakulteta lahko določi dodatne kriterije, kot so:
motivacija, učni uspeh, znanje jezika gostujoče države, ipd.
Trajanje
- najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev
Minimalno št. zbranih ECTS na študiju v tujini (sklep senata UM)
– 10 ECTS za trimester
– 20 ECTS za semester
– 40 ECTS za študijsko leto
Kam na študijsko izmenjavo?
Na partnersko institucijo = institucija s katero ima matična
fakulteta podpisan bilateralni sporazum (BA) o izmenjavi
študentov v določenem študijskem letu (število mest po
posameznih stopnjah študija, dolžina trajanja izmenjave).
FKBV ima za akademsko leto 2013/2014 sklenjenih xx
sporazumov iz vv držav.
Bilateralni sporazumi podrobneje: na spletni strani fakultete.
Kaj pa če z želeno institucijo fakulteta nima veljavnega BA?
Bomo skušali urediti…
Kako postanem Erasmus študent?
Prijavim se na razpis!
ROK ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PRIJAVE je 5. 3. 2013.
Interni roki posameznih fakultet so večinoma določeni
pred tem rokom! – vprašaj!
Študent mora zato nujno preveriti na spletni strani svoje
matične fakultete, kakšen je od matične fakultete zahtevan
postopek in ga upoštevati
Kaj je in koliko znaša Erasmus dotacija?
• Erasmus dotacija le sofinancira bivanje v tujini in ne krije
stroškov v celoti
• Višina in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem
študentu sta odvisna od višine sredstev odobrenih s strani
Nacionalne agencije Erasmus (CMEPIUS)
• O višini odobrene dotacije in o postopkih bodo študenti, ki jih bo
potrdila njihova matična fakulteta, v mesecu juliju obveščeni na
elektronske naslove, ki jih bodo navedli v prijavnem obrazcu
• Študenti s posebnimi potrebami, ki so sprejeti na študijsko
izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna
sredstva - do njih so upravičeni).
Kaj je in koliko znaša Erasmus dotacija?
• Dodatno k Erasmus dotaciji so lahko študenti od študijskega
leta 2010/2011 naprej pridobili še štipendijo v višini 150 EUR/
mesec iz razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije.
Informacija o tem, ali bo ta razpis objavljen tudi za študij v tujini v
študijskem letu 2013/2014, še ni znana.
V primeru, da bo razpis objavljen, bo mednarodna pisarna UM o
postopku prijave za ta sredstva informirala vse študente (na
elektronske naslove), ki se bodo prijavili na razpis in katerih
Erasmus študijsko izmenjavo v tujini bo potrdila matična fakulteta.
Koliko znaša Erasmus dotacija?
Znesek Erasmus dotacij za študij v tujini v študijskem letu
2013/14 BO ZNAN PREDVIDOMA V JULIJU 2013!
Višina dotacije… tako, za “feeling”…
Za vsak odobren mesec mobilnosti z namenom študija v tujini
(dotacija za max. 10 mesecev) so študenti v letu 2012/2013 prejeli
Erasmus dotacijo (v odvisnosti od namembne države) v višini:
Avstrija 343 €, Belgija 323 €, Ciper 270 €, Češka 272 €, Nemčija
306 €, Danska 432 €, Estonija 244 €, Španija 315 €, Finska 385
€, Francija 374 €, Hrvaška 298 €, Madžarska 256 €, Irska 352 €,
Islandija 327 €, Italija 344 €, Litva 234 €, Nizozemska 336 €,
Norveška 473 €, Poljska 248 €, Portugalska 274 €, Švedska 383
€, Slovaška 258 €, Turčija 265 €, Združeno kraljestvo 433 €
Kako do Erasmus dotacije?
• Za pridobitev Erasmus dotacije, potrjeni študenti Službi za
mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v
Mariboru po prejemu pisma o sprejemu (Acceptance Letter) in
potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement) od
univerze gostiteljice iz tujine oddate Prošnjo za pridobitev
Erasmus dotacije, natisnejo iz spletne strani na kateri so oddali
prijavo: http://erasmus.uni-mb.si
• po oddaji popolne prošnje za pridobitev Erasmus dotacije, ter po
prejemu pogodbe s strani Nacionalne agencije študenti prejmejo
Pogodbo o dodeljeni Erasmus dotaciji
Kaj se mi prizna?
• vsak študent, ki odhaja na študijsko izmenjavo mora imeti pred
odhodom v tujino potrjen študijski sporazum (Learning
agreement), katerega s podpisom potrdijo koordinator na
matična fakulteti, koordinator na instituciji gostiteljici in študent
• če se po prihodu študenta na institucijo gostiteljico ugotovi, da je
potrebno študijski sporazum ali dogovor o usposabljanju
spremeniti, je spremembe potrebo formalno pisno potrditi
(Changes to Learning Agreement) s strani vseh treh strank
pred realizacijo
• po zaključku obdobja mobilnosti mora institucija gostiteljica
študentu izdati potrdilo o opravljenem delu (Transcript of
Records) v skladu s študijskim sporazumom oz. dogovorom o
usposabljanju in podpisati potrdilo o času trajanja študijskih
obveznosti
• priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno
le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja, ki ga je
zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil
dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznavanja
• soglasje o zamenjavi predmetov je potrebno pridobiti pred
odhodom v tujino!
Povzetek…
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izbere institucijo v tujini in sestavi ustrezen študijski
sporazum (Learning Agreement)
Odda interno prijavo na fakulteti (do internega roka
fakultete)
Do 5. 3. 2013 odda prijavo na spletni strani UM
Odda prijavo, ki jo zahteva univerza gostiteljica do s strani
univerze gostiteljice določenega roka
Odda prošnjo za Erasmus dotacijo, ki jo natisne iz iste
spletne strani UM na kateri je oddal prijavo (Erasmus študent
ste lahko tudi brez dotacije)
Odda končno poročilo na naslov naveden v pogodbi o
finančni dotaciji Erasmus
Opozorila…
1. Pazite na prijavne roke in postopke določene s strani FKBV
in s stani UM
2. Preden izberete partnersko institucijo se o njej dobro
informirajte (študijski program/predmeti, jezik, bivanje, stroški …)
SPLETNE STRANI MATIČNE FAKULTETE
SPLETNE STRANI PARTNERSKIH INSTITUCIJ
IZKUŠNJE ŠTUDENTOV ESN pri partnerski univerzi
(http://www.esn.org/ )
3. Preverite ali morate izpolniti tudi prijavne obrazce
partnerskih univerz iz tujine IN PAZITE NA NJIHOVE
PRIJAVNE ROKE!
4. Preverite ali so na partnerski univerzi organizirani intenzivni
tečaji jezika EILC (možno dodatna dotacija!)
5. Za čas trajanja ostalih tečajev tujega jezika (ki niso EILC tečaji), ki jih organizirajo
univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, so študenti upravičeni prejeti
finančno dotacijo le v primeru, če je le-ta vključen v študijski sporazum (Transcript
of Records).
Opozorila…
6. V prijavnici navedite veljaven elektronski naslov – tistega,
ki ga berete!
7. VSE SPREMEMBE - naj bodo v PISNI OBLIKI !
8. Predvsem pazite na spremembe študijskega sporazuma
(Learning agreement), ki morajo biti potrjene s strani vseh
treh vpletenih strani (študenta, koordinatorja na matični
fakulteti in koordinatorja na univerzi gostiteljici) pred zaključkom
obveznosti!
9. Preberite pogodbo o finančni dotaciji preden jo podpišete.
!! Vse kar se navezuje na vsebino vašega študija v tujini (izbor
univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje..) urejate
pri fakultetnem koordinatorju.
!! Vse kar je povezano s finančno dotacijo Erasmus in
štipendijo Javnega sklada RS pa z mednarodno pisarno
Erasmus - praksa
V programu sodelujejo institucije (nosilke
Erasmus univerzitetne listine):
- iz držav članic EU (Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Ceška, Ciper, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija,
Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija) ,
- iz EGP držav (Islandija, Liechtenstein,
Norveška)
+ iz Hrvaške, Švice in Turčije.
Erasmus praksa – kaj vam ponuja?
• pomoč, da se prilagodite zahtevam na evropskem trgu dela,
• pomoč, da razvijete določene spretnosti (tudi jezikovne)
izboljšate razumevanje ekonomske in socialne kulture določene
države v kontekstu pridobivanja delovnih izkušenj,
• spodbuja sodelovanje med visokošolskimi izobraževalnimi
institucijami in podjetji,
• prispeva k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in
mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.
Kdo je lahko gre na
Erasmus prakso?
Tisti, ki izpolnjuje minimalne pogoje za Erasmus študenta
(status študenta, najmanj 2. letnik dodiplomskega študija?)
+
•da v času svojega terciarnega izobraževanja še niso prejeli
dotacije Leonardo da Vinci za prakso v tujini
•da v času dosedanjega študija še niso koristili statusa
Erasmus študenta za opravljanje praktičnega usposabljanja v
tujini.
•Med terciarnim študijem je lahko vsakemu študentu dodeljena:
- ena dotacija Erasmus za mobilnost za študij in
- ena dotacija Erasmus za mobilnost za prakso.
•Skupno trajanje odobrenih dotacij Erasmus ne sme preseči 24
mesecev.
Trajanje
- najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev
Kam na Erasmus prakso?
• V/na podjetja, centre za usposabljanje, raziskovalne centre in
druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami v drugi
sodelujoči državi (pomoč pri iskanju na spletni strani UM).
Podjetje je katerokoli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v
zasebnem ali javnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali
gospodarski sektor, v katerem delujejo, vključno s socialno ekonomijo.
Kam ne morete na Erasmus prakso (konflikt interesov in/ali dvojno financiranje)?
- na institucije EU in druga telesa EU,
- v organizacije, ki vodijo programe EU
- nacionalna diplomatska predstavništva (veleposlaništva in konzulati)
matične države študenta.
- Mesto, kjer bi radi opravljali ERASMUS prakso, poiščete sami.
(v pomoč: Aktualna ponudba na UM).
! Previdno pri iskanju podjetja preko raznih posredniških agencij. Priporočen
neposreden stik s podjetji in iskanje v bazah podatkov (v razpisu, na strani UM).
Kako na Erasmus prakso?
Prijavite se na razpis, ki ga najdete ga na spletni stani UM.
Rok za prijavo ni določen, prijave se sprejemajo do zapolnitve
mest in porabe sredstev.
Mesta za študijsko leto 2012/2013 so še na voljo!
Prijava na razpis za dotacijo mora biti oddana pred pričetkom
aktivnosti v tujini.
Praksa mora biti vsebinsko povezano s področjem študija
študenta. Za to jamčita mentor na matični fakulteti študenta in
Erasmus fakultetni koordinator s podpisom dokumenta
Sporazum o usposabljanju (Training Agreement), ki je obvezen
del prijave na ta razpis.
Koliko znaša Erasmus dotacija?
V skladu z razpisom je v študijskem letu 2012/2013 razpisanih 49
mest, sofinancirani so največ 4 meseci prakse, zneski mesečnih
dotacij pa znašajo:
Avstrija 381 €, Belgija 358 €, Bolgarija 250 €, Ciper 300 €,
Češka 302 €, Nemčija 340 €, Danska 480 €, Estonija 271 €,
Španija 350 €, Finska 482 €, Francija 416 €, Hrvaška 331 €,
Madžarska 284 €, Irska 391 €, Islandija 363 €, Italija 382 €, Litva
260 €, Nizozemska 373 €, Norveška 526 €, Poljska 276 €,
Portugalska 305 €, Švedska 425 €, Slovaška 287 €, Turčija 294
€, Združeno kraljestvo 482 €
Erasmus Mundus – na UM
JoinEU-SEE Project
• JoinEU-SEE – shema štipendiranja za akademsko izmenjavo
med EU in državami zahodnega Balkana. Omogoča mobilnost
zaposlenih in študentov na vseh stopnjah študija (ob začetku
mobilnosti mora imeti študent zaključen vsaj 1. letnik 1. stopnje).
• Program omogoča mobilnost med skupinama univerz, ne pa
znotraj skupine!
Univerze EU
University of Graz, Austria - co-ordinator
University of Leuven, Belgium
Masaryk University, Brno, Czech Republic
University of Maribor, Slovenia
University of Bologna, Italy
University of Granada, Spain
University of Groningen,
University of Latvia, Riga, Latvia
University of Turku, Finland
Vilnius University, Lithuania
Univerze Zahodnega Balkana
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYR of Macedonia
University of Belgrade, Serbia
University of Montenegro, Montenegro
University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
University of Novi Sad, Serbia
University of Prishtina, Kosovo (as defined under UNSCR 1244/99)
University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
University of Tirana, Albania
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
University of Zadar, Croatia
Prijava je elektronska, razpis je odprt
od 09. 11. 2012 do 01. 2. 2013 (23:59).
Odobrene mobilnosti bodo možne v
zimskem semestru 2013/2014.
IP-ji in POLETNE ŠOLE
Intenzivni program (IP) predstavlja kratek študijski program (10 polnih
zaporednih dni do 6 tednov dela na določeno temo).
IPji v 2010/11: 9 študentov
•
•
»The development of agri-food localised chains in European mountain
areas«
»RURAL DEVELOPMENT IN THE ENLARGED EUROPEAN UNION«
IPji v 2011/12: 20 študentov
• Barcelona (International Seminar Sustainable Technology Development)
• Kaunas (Role of agriculture and natural resources in sustainable rural
development)
• Cluj (Microorganisms and traditionnal food)
• České Budějovice
CEEPUS – Central European Exchange
Program for University Students
(Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev)
'Erasmus vzhodne Evrope‘
V programu sodelujejo : Avstrija, Slovenija, Češka, Slovaška, Poljska, Bolgarija,
Romunija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, Črna Gora in Albanija.
Študenti lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija
vključena.
Načeloma lahko za štipendijo zaprosijo tudi študenti z institucij, ki niso vključene v
mrežo, in sicer kot t.i. prosti študenti »free movers«. Informacije o prostih štipendijah je
mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želijo na
izpopolnjevanje.
Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, zdravstveno varstvo ter
zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso kriti! Mreža zagotavlja priznavanje študijskega
obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači instituciji.
Prijavni roki:
•15. januar: prijava/podaljšanje mrež (koordinatorji!)
•15. junij: za štipendije za zimski semester
•30. oktober : za štipendije letni semester
•30. november: free mover
Prednosti: preprosta prijava (vse je elektronsko), zagotovljena štipendija in možnost večkratne
udeležbe.
Več: www.ceepus.info, www.cmepius.si, Central European Exchange Program for University Studies
NACIONALNA MOBILNOST
Slovenske univerze so 14. novembra 2005 podpisale Sporazum o
izmenjavi študentov, v katerem so se zavezale k pospeševanju
mobilnosti študentov med Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in
Univerzo na Primorskem. Izmenjave v okviru tega programa trajajo od 3
do 12 mesecev.
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• je zaključil najmanj prvi letnik dodiplomskega študija;
• bo imel v času študija na drugi univerzi status rednega študenta.
Prijava vključuje prijavni obrazec in študijski sporazum. Za izmenjavo v
prvem semestru je prijavo potrebno oddati do 15. 5. za prihodnje
študijsko leto. Za izmenjavo v drugem semestru je prijavo potrebno
oddati do 15. 11.
Prijavo oddate na domači fakulteti.
Študijske izmenjave na FKBV
Incoming študenti
Outgoing študenti
2010/11
10 - Nemčija, Španija,
Slovaška, Češka
2011/2012
11
1 Francija - FESIA: Ecole d'Ingénieurs de
PURPAN
1 Španija - UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA
1 Nemčija - GEORG–AUGUST–
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
2 izmenjavi na I stopnji (AGRO in BI 2. l.) na
Nizozemsko
1 izmenjava na II stopnji (VH 2. l.) na
Nizozemsko,
20 mobilnosti v okviru intenzivnih programov
(Španija, Češka, Romunija, Litva: 1x UNI
absolvent, 6x UNI 3 l., 2x VH 1. l., 2x VH
2.l., 2x MARP 2.l., 3x AGRO 2.l., 4x AE
2.l.)
2
2
izmenjav v okviru
Erasmus
Sokrates
(študenti iz Turčije,
Španije,
Francije,
Finske in Slovaške),
izmenjavi v okviru
Erasmus
Mundus
(študentki iz Slovaške),
izmenjavi v okviru
Ceepus
programa
(študenta iz Srbije in
Makedonije),
Praksa
Incoming študenti
Outgoing študenti
2010/11
4
0
2011/12
11 – Hrvaška, Italija,
Francija, Češka
1 – Nizozemska
Novice in informacije
• Na strani FKBV
• Na strani UM (Lidija Sosič, Erasmus koordinatorica)
• CMEPIUS (Center RS za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in
usposabljanja)
Prodekanica za mednarodno sodelovanje:
Doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak
V času odsotnosti:
mag. Silva Grobelnik Mlakar
e-mail: [email protected]
tel.: +386 (0) 2 320 90 82
fax.: 386 (0) 2 616 11 58
Kabinet G105
Koristne povezave, branja, kontakti…
• Erasmus brošura za študente
• Študij
• Na spletni strani UM
• Na spletni strani EC
•
•
•
•
praksa
ERASMUS Student Mobility for Placements
Štipendije, poletne, zimske šole, jezikovni tečaji
Bilateralne štipendije
• Izkušnje drugih…
• Erasmus Student Network (ESN)

similar documents