RMI

Report
18. glava: Remote Method Invocation (RMI)
 Mreže imaju 2 fundamentalne primene:
 Prva primena je premeštanje fajlova i podataka između
hostova i tiče se FTP, SMTP, HTTP, NFS, IMAP, POP i
mnogih drugih protokola
 Druga primena je omogućavanje jednom hostu da
izvršava programe na drugom hostu. Tradicionalno, to
rade Telnet, rlogin, RemoteProcedureCall (RPC) i
mnogo database middleware-a.
 RMI (Remote Method Invocation) je primer druge
primene mreža: izvršavanje programa na hostu
udaljenom od lokalne mašine
RMI
 Delovi jednog programa izvršavaju se na lokalnom
računaru, dok se drugi delovi istog programa
izvršavaju na udaljenom hostu.
 RMI stvara iluziju da se ovaj distribuirani program
izvršava na jednom sistemu sa jednim memorijskim
prostorom koji sadrži sav kod i podatke korišćene na
bilo kojoj od strana stvarne fizičke konekcije
Šta je Remote Method Invocation?
 RMI dopušta da Java objekti na različitim hostovima
međusobno komuniciraju na način sličan onome na
koji komuniciraju objekti koji se izvršavaju na istoj
VM: pozivanjem metoda objekata
 Udaljeni objekat (remote object) živi na serveru. Svaki
udaljeni objekat implementira udaljeni interfejs
(remote interface) koji određuje koji od njegovih
metoda može biti pozvan od strane klijenata.
 Klijenti pozivaju metode udaljenog objekta skoro isto
kao što pozivaju lokalne metode.
Primer
 Objekat koji se izvršava na lokalnom klijentu može
proslediti upit bazi kao String argument metoda objekta
baze koji se izvršava na udaljenom serveru da ga “zamoli”
da sumira niz slogova.
 Server može vratiti rezultat klijentu kao double.
 Ovo je efikasnije nego download-ovati sve slogove i
sumirati ih lokalno.
 Primer 2: Java-kompatibilni web serveri mogu
implementirati udaljene metode (remote methods) koji
dopuštaju klijentima da traže kompletan indeks javno
dostupnih fajlova na sajtu. Ovo može dramatično smanjiti
vreme koje server provodi popunjavajući zahteve web
spider-a kao što je Google.
 Sa programerske tačke gledišta, udaljeni objekti i
metodi funkcionišu u velikoj meri kao lokalni objekti i
metodi na koje smo navikli. Svi detalji implementacije
su sakriveni.
 Samo importujemo jedan paket, potražimo udaljeni
objekat u registry-ju (što je 1 linija koda), i obezbedimo
da se hvata RemoteException kada pozivamo metode
objekta.
 Od te tačke nadalje možemo koristiti udaljeni objekat
skoro slobodno i jednostavno kao što koristimo
objekat koji se izvršava na našem sopstvenom sistemu.
 Apstrakcija nije savršena. Remote method invocation
je mnogo sporiji i manje pouzdan negoli regularan
local method invocation.
 Stvari mogu poći, i polaze naopako sa remote method
invocation koje ne utiču na local method invocation.
(RemoteExceptions).
 Međutim, RMI pokušava da sakrije razliku između
local i remote method invocation što je moguće više.
Udaljeni objekat
 Formalnije, udaljeni objekat je objekat sa metodima
koji mogu biti pozvani sa druge VM u odnosu na onu
na kojoj sam objekat živi, uopšteno, sa VM koja se
izvršava na drugom računaru.
 Svaki udaljeni objekat implementira 1 ili više udaljenih
interfejsa koji deklarišu koji metodi udaljenog objekta
mogu biti pozvani od strane drugog sistema
Primer
 Pretpostavimo da je weather.centralpark.org PC
konektovan na Internet u Central Park weather
station, koji prati temperaturu, vlažnost vazduha,
vazdušni pritisak, brzinu i smer vetra i slične
informacije kroz konekcije sa raznim instrumentima, i
treba da učini ove podatke dostupnim udaljenim
računarima
 Java program koji se izvršava na tom PC-ju može
ponuditi interfejs koji obezbeđuje tekuće vrednosti
podataka o vremenu:
Weather.java (udaljeni interfejs)
import java.rmi.*;
import java.util.Date;
public interface Weather extends Remote{
public double getTemperature() throws RemoteException;
public double getHumidity() throws RemoteException;
public double getPressure() throws RemoteException;
…
}
 Uobičajeno, ovaj interfejs je ograničen na druge programe




koji se izvršavaju na istom PC-ju, zapravo u istoj VM.
Međutim, remote method invocations dopuštaju da druge
VM, koje se izvršavaju na drugim računarima, u drugim
krajevima sveta, pozivaju ove metode kako bi dobile
podatke o vremenu.
Npr. Java program koji se izvršava na stallion.elharo.com
može potražiti tekući Weather objekat u RMI registry na
weather.centralpark.org
Registry će mu poslati referencu na objekat koji se izvršava
na VM na weather.centralpark.org
Program na stallion.elharo.com može potom koristiti ovu
referencu kako bi pozvao metod getTemperature(). Ovaj
metod će se izvršiti na serveru u Central Park-u, ne na
lokalnoj mašini.
 Međutim, vratiće double vrednost lokalnom programu
(koji se izvršava u Bruklinu).
 Ovo je jednostavnije nego dizajnirati i implementirati
novi soket-zasnovan protokol za komunikaciju između
meteorološke stanice i njenih klijenata. Detalji
uspostavljanja konekcija između hostova i transfera
podataka su skriveni u RMI klasama.
 Za sada, zamislili smo javni, svima dostupan, servis.
 Međutim, postoje neki metodi za koje ne želimo da
svako može da ih poziva
 Većina RMI aplikacija ima strogo ograničen skup
dopuštenih korisnika.
 Sam RMI ne obezbeđuje nikakva sredstva
ograničavanja kome je dopušten pristup RMI
serverima.
 Ove mogućnosti mogu se dodati RMI programima
pomoću Java Authentication and Authorization
Service (JAAS).
Serijalizacija objekata
 Kada se objekat prosledi Java metodu ili ga metod
vrati, ono što je zaista preneseno je referenca na
objekat. Referenca je dvostruki indirektni pokazivač
na lokaciju objekta u memoriji.
 Prosleđivanje objekata između dve mašine zbog toga
stvara neke probleme. Udaljena mašina ne može čitati
šta je u memoriji lokalne mašine. Referenca koja je
validna na jednoj mašini, besmislena je na drugoj.
***
 Postoje dva načina za rešavanje ovog problema.
 Prvi je da se objekat konvertuje u niz bajtova i ti bajtovi
pošalju udaljenoj mašini. Udaljena mašina prima bajtove i
rekonstruiše ih u kopiju objekta. Međutim, promene na
kopiji se ne odražavaju automatski na originalni objekat.
 Drugi način je proslediti specijalnu udaljenu referencu na
objekat. Kada udaljena mašina pozove metod za ovu
referencu, poziv putuje natrag kroz Internet do lokalne
mašine koja je originalno kreirala objekat. Promene
učinjene na bilo kojoj mašini odražavaju se na oba kraja
konekcije jer oni dele isti objekat.
***
 Konvertovanje objekata u sekvencu bajtova je teže nego što
se to čini na prvi pogled, jer polja objekta mogu biti
reference na druge objekte; objekte na koje ova polja
ukazuju takođe treba iskopirati kada se kopira taj objekat.
A ovi objekti mogu pokazivati na neke druge objekte, koje
takođe treba kopirati.
 Serijalizacija objekata je šema kojom se objekti mogu
konvertovati u bajtove i proslediti drugoj mašini koja
izgrađuje originalni objekat iz bajtova. Ovi bajtovi se
takođe mogu upisati na disk i kasnije pročitati otuda,
dopuštajući nam da sačuvamo stanje čitavog programa u
jednom jedinom objektu
***
 Iz bezbednosnih razloga, Java ima neka ograničenja na to





koji objekti mogu biti serijalizovani.
Svi primitivni tipovi mogu biti serijalizovani.
“Neudaljeni” Java objekti mogu biti serijalizovani samo ako
implementiraju java.io.Serializable interfejs
Klase String i Component implementiraju ga
Kontejnerske klase poput Vector<> su serijabilne
(serializable) ako su takvi i svi objekti koje sadrže.
Dalje, potklasa serijabilne klase je i sama serijabilna. Npr.
java.lang.Integer i java.lang.Float su serijabilne jer je klasa
iz koje su izvedene, java.lang.Number, takva.
***
 Izuzeci, greške i drugi throwable objekti su uvek serijabilni.
 Većina AWT i Swing komponenata, kontejnera i događaja







je serijabilno
Međutim, adapteri događaja, filteri slika i peer klase nisu
Tokovi, čitači i pisači i većina drugih I/O klasa nije
Wrapper klase tipova su serijabilne osim za Void
Klase u paketu java.math su serijabilne
Klase u java.lang.reflect nisu.
Klasa URL jeste
Međutim, Socket, URLConnection i većina drugih klasa u
java.net nije
CORBA
 RMI nije jedina mogućnost kada se radi o distribuiranim
objektnim sistemima. Njegovo najveće ograničenje je što se
mogu pozivati samo metodi napisani u Javi.
 Šta ako već imamo aplikaciju napisanu u nekom drugom
jeziku, npr. C++, i želimo da komuniciramo sa njom?
 Najuopštenije rešenje za distribuirane objekte je CORBA,
the Common Object Request Broker Architecture.
 Corba dopušta da objekti napisani u različitim jezicima
međusobno komuniciraju
RMI – kako funkcioniše
 Java krije mnoge stvari od nas. Međutim, ne škodi nikada
da se razume kako stvari zaista funkcionišu
 Ključna razlika između udaljenih i lokalnih objekata je što
su udaljeni objekti u drugoj VM.
 Uobičajeno, objekti argumenti se prosleđuju metodima i
objekti povratne vrednosti bivaju vraćeni od metoda da
referišu na nešto u određenoj VM. To se zove prosleđivanje
reference.
 Međutim, ovakav pristup ne funkcioniše kada pozivajući i
pozvani metod nisu u istoj VM. Različite VM mogu
implementirati reference na potpuno različite i
nekompatibilne načine
 Koriste se 3 različita mehanizma za prosleđivanje
argumenata i vraćanje rezultata udaljenih metoda u
zavisnosti od tipa prosleđenih podataka.
 Primitivni tipovi (int, boolean, double, ...) se prosleđuju po
vrednosti, kao i u pozivu lokalnih Java metoda
 Reference na udaljene objekte (tj. objekti koji
implementiraju Remote interfejs) se prosleđuju kao
udaljene reference koje omogućavaju da primalac pozove
metode udaljenih objekata. Slično kao što se reference na
lokalne objekte prosleđuju lokalnim Java metodima
 Objekti koji ne mogu biti serijalizovani ne mogu biti
prosleđeni udaljenim metodima.
 Udaljeni objekti se izvršavaju na serveru, ali mogu biti
pozvani objektima koji se izvršavaju na klijentu
 Neudaljeni, serijabilni objekti izvršavaju se na
klijentskom sistemu.
***
 Da bi se proces učinio što je moguće više transparentnim za
programera, komunikacija između klijenta i servera je
implementirana nizom slojeva:
 Server Program ------------------- Client Program
Skeleton
Stub
Remote Reference Layer
Remote ReferenceL.
Transpor Layer ------------------- Transport Layer
 Programeru izgleda kao da se klijent direktno obraća
serveru. Zapravo, klijent komunicira samo sa Stub
objektom koji je zamena za stvarni objekat na udaljenom
sistemu. Stub prosleđuje konverzaciju remote reference
sloju, koji priča sa transport layerom...
 Veći deo vremena mi o ovome ne moramo da mislimo
više nego što mislimo o tome kako telefon prevodi naš
glas u niz električnih impulsa koji se prevode nazad u
zvuk na drugoj strani telefonskog poziva
 Cilj RMI-ja je da omogući da naš program prosledi
argumente metodima i uzme povratne vrednosti od
njih bez brige o tome kako se ti argumenti i povratne
vrednosti prenose preko mreže.
 U najgorem slučaju, moraćemo da rukujemo još 1
dodatnom vrstom izuzetaka koje može izbaciti
udaljeni metod
Registry
 Pre nego što pozovemo metod udaljenog objekta,





neophodna nam je referenca na taj objekat.
Da bismo je dobili, tražimo je od registry-ja po imenu.
Registry je poput mini-DNS-a za udaljene objekte.
Klijent se konektuje na registry i
daje mu URL udaljenog objekta koji želi.
Registry odgovara referencom na objekat koju klijent
može koristiti da bi pozvao metode na serveru
Stub objekat
 U stvarnosti, klijent samo poziva lokalne metode u stub



objektu.
Stub je lokalni objekat koji implementira udaljene
interfejse udaljenog objekta;
to znači da stub ima metode koji odgovaraju potpisima svih
metoda koje udaljeni objekat eksportuje
Zapravo, klijent misli da poziva metod udaljenog objekta,
ali zapravo poziva ekvivalentni metod stub-a.
Stub-ovi se koriste u VM klijenata umesto stvarnih
objekata i metoda koji žive na serveru
Korisno je razmišljati o stub-u kao o surogatu udaljenog
objekta na klijentu.
Implementacija
 Većina metoda neophodnih za rad sa udaljenim objektima
nalazi se u 3 paketa:
java.rmi, java.rmi.server, java.rmi.registry
 Paket java.rmi definiše klase, interfejse i izuzetke koji će
biti viđeni na strani klijenta
Oni su nam neophodni kada pišemo programe koji
pristupaju udaljenim objektima, ali sami po sebi nisu
udaljeni objekti
 Paket java.rmi.server definiše klase, interfejse i izuzetke
koji će biti vidljivi na strani servera. Ove klase se koriste
kada se piše udaljeni objekat koji će biti pozivan od strane
klijenata
 Paket java.rmi.registry definiše klase, interfejse i izuzetke
koji se koriste za lociranje i imenovanje udaljenih objekata
Napomena
 U ovom poglavlju, kao i u Sun-ovoj dokumentaciji,
serverska strana se uvek smatra “udaljenom”, a
klijentska “lokalnom”.
 Ovo može biti zbunjujuće, posebno kada pišemo
udaljeni objekat. Tada obično razmišljamo sa tačke
gledišta servera, kome je klijent “udaljen”
Serverska strana
 Da bismo kreirali novi udaljeni objekat, prvo
definišemo interfejs koji nasleđuje java.rmi.Remote
interfejs.
 Remote je marker-interfejs koji nema sopstvenih
metoda, njegova jedina svrha je da taguje udaljene
objekte tako da mogu biti identifikovani kao takvi
 Jedna definicija udaljenog objekta je da je to instanca
klase koji implementira Remote interfejs ili bilo koji
njegov podinterfejs
Udaljeni interfejs
 Naš podinterfejs od Remote definiše koje metode
udaljenog objekta klijenti mogu zvati.
 Udaljeni objekat može imati mnogo javnih metoda, ali
samo oni deklarisani u udaljenom interfejsu mogu se
pozivati od strane udaljenih klijenata. Ostali javni metodi
mogu se pozivati samo unutar VM na kojoj objekat živi
 Svaki metod podinterfejsa mora deklarisati da izbacuje
RemoteException. RemoteException je superklasa za
većinu izuzetaka koji mogu biti izbačeni prilikom
korišćenja RMI. Mnogi od ovih su povezani sa ponašanjem
eksternih sistema i mreža i time su izvan naše kontrole
Primer: Fibonacci
 Jednostavan interfejs za udaljeni objekat koji računa




Fibonačijeve brojeve proizvoljne veličine
Fibonačijeve brojeve čini sekvenca koja počinje sa:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... u kojoj je svaki broj suma prethodna dva.
Prva dva broja se zadaju eksplicitno.
Ovaj udaljeni objekat se može izvršavati na moćnom
serveru kako bi računao rezultate za klijente manje snage
Interfejs deklariše dva preklopljena (overloaded) metoda
getFibonacci(), od kojih jedan uzima int kao argument, a
drugi BigInteger. Oba metoda vraćaju BigInteger, jer
Fibonačijevi brojevi vrlo brzo vrlo mnogo rastu.
Složeniji udaljeni objekat može imati mnogo više metoda
 Ništa u ovom interfejsu ne govori ništa o tome kako je




izračunavanje implementirano. Npr. može biti izračunato
direktno, korišćenjem metoda java.math.BigInteger klase. Može
biti urađeno podjednako jednostavno efikasnijim metodima
com.ibm.BigInteger klase. Može biti izračunato int-ovima za
male vrednosti n, a BigInteger za velike.
Svako izračunavanje može biti izvršeno neposredno ili može biti
iskorišćen fiksirani broj niti kako bi se ograničilo opterećenje
servera
Izračunate vrednosti mogu biti keširane za brže dobijanje u
budućim zahtevima, bilo interno ili u fajlu ili bazi podataka.
Bilo šta ili sve od ovoga je moguće
Klijent ne zna, i ne interesuje ga, kako server dolazi do rezultata
sve dok je taj rezultat ispravan
Impl-klasa
 Sledeći korak je definisanje klase koja implementira
ovaj udaljeni interfejs
 Klasa treba da bude izvedena iz
java.rmi.server.UnicastRemoteObject
bilo direktno ili indirektno (tj. da nasleđuje drugu
klasu koja nasleđuje UnicastRemoteObject)
 Bez previše detaljisanja, UnicastRemoteObject
obezbeđuje metode koji čine da RMI funkcioniše
 Posebno ova klasa radi tzv. “marshalling” i
“unmarshalling” udaljenih referenci na objekat
Marshalling i Unmarshalling
 Marshalling je proces kojim se argumenti i povratne
vrednosti konvertuju u tok bajtova koji može biti
poslat preko mreže
 Unmarshalling je obrnut proces: konverzija toka
bajtova u grupu argumenata i povratnu vrednost.
 Ako izvođenje klase iz UnicastRemoteObject nije
podesno, npr. jer bismo želeli da nasledimo neku
drugu klasu, možemo eksportovati naš objekat kao
udaljeni njegovim prosleđivanjem nekom od statičkih
UnicastRemoteObject.exportObject() metoda:
 public static RemoteStub exportObject(Remote obj) throws
RemoteException
 public static Remote exportObject(Remote obj, int port) throws
RemoteException
 public static Remote exportObject(Remote obj, int port,
RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf)
throws RemoteException
 Oni kreiraju udaljeni objekat koji koristi naš objekat
da bi odradio posao.
 Ovo je slično kao što Runnable objekat može da se
koristi kako bi dao niti ono što treba da radi, kada nije
pogodno naslediti klasu Thread.
 Međutim, ovaj pristup ima manu jer sprečava
korišćenje dinamičkih proksija u Java 1.5
Activatable
 Postoji 1 vrsta RemoteServer u standardnoj Java biblioteci:
java.rmi.activation.Activatable (apstraktna klasa, izvedena
iz RemoteServer)
 UnicastRemoteObject postoji dok se izvršava server koji ga
je kreirao. Kada server umre, objekat zauvek nestaje
 Activatable objekti dopuštaju klijentima da se rekonektuju
na servere u raznim trenucima između gašenja i restarta
servera i pristupaju istim udaljenim objektima.
 Takođe, postoje statički Activatable.exportObject() metode
koje pozivamo ako ne želimo da nasledimo klasu
Activatable
Primer: FibonacciImpl
 Klasa implementira udaljeni interfejs Fibonacci
 Ima konstruktor i 2 getFibonacci() metoda
 Jedino su getFibonacci() metodi dostupni klijentu jer su
jedino oni definisani Fibonacci interfejsom
 Konstruktor se koristi na strani servera i nije dostupan
klijentu
 FibonacciImpl() konstruktor samo poziva konstruktor
superklase koji eksportuje objekat, tj. kreira
UnicastRemoteObject na nekom portu i počinje da
osluškuje konekcije. Konstruktor je deklarisan da izbacuje
RemoteException jer UnicastRemoteObject konstruktor
može izbaciti taj izuzetak
 getFibonacci(int n) metod je trivijalan. Prosto vraća
rezultat konvertovanja svog argumenta u BigInteger i
poziva drugog getFibonacci() metoda
 Drugi metod zapravo vrši izračunavanje. On koristi
BigInteger kako bi omogućio izračunavanje
proizvoljno velikih Fibonačijevih brojeva za
proizvoljno veliki indeks. Ovo može trošiti mnogo
CPU snage i ogromne količine memorije. Zbog toga
možda želimo da to izračunavanje premestimo na
server specijalizovan za tu vrstu izračunavanja umesto
da ga izvršavamo lokalno.
 Iako je getFibonacci() udaljeni metod, u njemu nema
ničega što ga razlikuje od lokalnih metoda.
 Ovo je jednostavan slučaj, ali čak i mnogo
kompleksniji udaljeni metodi nisu algoritamski
različiti od svojih lokalnih kopija.
 Jedina razlika – da je udaljeni metod deklarisan u
udaljenom interfejsu, a lokalni metod nije – je
potpuno eksterna za sam metod
Server: FibonacciServer
 Dalje, treba da napišemo server koji čini Fibonacci udaljeni objekat dostupnim svetu
 Sve što on ima je main() metod. Počinje ulaskom u try-blok koji hvata RemoteException.
Zatim konstruiše novi FibonacciImpl objekat i vezuje ga za ime “fibonacci” koristeći
klasu Naming kako bi komunicirao sa lokalnim registry-jem. Registry prati koji su
dostupni objekti na RMI serveru i imena kojima se oni mogu zahtevati.
 Kada se kreira novi udaljeni objekat, objekat dodaje sebe i svoje ime u registry
Naming.bind() ili Naming.rebind() metodom.
 Klijenti potom mogu tražiti objekat po imenu ili dobiti listu svih udaljenih objekata koji
su dostupni.
 Primetimo da ne postoji pravilo koje kaže da ime koje objekat ima u registry-ju mora da
ima veze sa imenom klase. Npr. Mogli bismo nazvati ovaj objekat “Fred”. Zapravo, može
postojati veći broj instanci iste klase, pri čemu su sve vezane u registry-ju, svaka sa
različitim imenom.
 Nakon što se registruje, server štampa poruku na System.out signalizirajući da je spreman
da prihvata udaljene pozive. Ako nešto krene naopako, catch-blok štampa jednostavnu
poruku o grešci
 Iako se main() metod ovde završava prilično brzo, server će nastaviti da se izvršava, jer
nedemonska nit je pokrenuta kada je FibonacciImpl vezan za registry.
 Ovim se završava serverski kod koji treba da napišemo
Kompajliranje stub-ova (ne treba
od Java 1.5)
 RMI koristi stub-klase da posreduju između lokalnih i
udaljenih objekata. Svaki udaljeni objekat na serveru
predstavljen je stub-klasom na klijentu. Stub sadrži
informacije o Remote interfejsu (u ovom primeru, da
Fibonacci objekat poseduje 2 getFibonacci() metoda)
 Java 1.5 može ponekad generisati ove stub-ove automatski
kada su potrebni. U Java 1.4 i prethodnim, moraju se ručno
kompajlirati stub-ovi za svaku udaljenu klasu.
 Čak i u Java 1.5 moraju se ručno kompajlirati stub-ovi za
udaljene objekte koji nisu potklase od
UnicastRemoteObject, već su eksportovani pozivom
metoda UnicastRemoteObject.exportObject()
rmic
 Na sreću, ne moramo sami pisati stub-klase: one mogu biti generisane automatski od
strane bajt koda udaljene klase koristeći rmic utility koji je sastavni deo JDK-a.
 Da bismo generisali stub-ove za FibonacciImpl udaljeni objekat, pokrenemo rmic na
udaljenim klasama za koje želimo da generišemo stub-ove.
 Npr.
rmic FibonacciImpl
 rmic čita .class fajl klasa koje implementiraju Remote interfejs i proizvodi .class fajlove za
stub-ove neophodne za udaljeni objekat.
 Argument komandne linije za rmic je puno kvalifikovano ime klase udaljenog objekta
(ovde je klasa u bezimenom paketu!!!)
 rmic podržava iste opcije komandne linije kao i javac kompajler, npr. -classpath i -d
 npr. ako klasa nije
 u classpath, možemo zadati lokaciju –classpath argumentom komandne linije. Sledeća
komanda traži FibonacciImpl.class u direktorijumu test/clases:
rmic -classpath test/classes FibonacciImpl
Pokretanje servera
 Sada smo spremni da pokrenemo server
 Zapravo, dva servera treba da pokrenemo: sam udaljeni
objekat (FibonacciServer u ovom primeru) i registry koji
omogućava lokalnim klijentima da download-uju referencu
na udaljeni objekat.
 Pošto server očekuje da komunicira sa registry-jem, prvo
moramo pokrenuti registry.
 Postarati se da su sve stub i server klase u serverovom
classpath i ukucati:
rmiregistry &
(za Linux)
pod Windows-om, startuje se iz DOS prompta sa:
start rmiregistry
 U oba primera, registry se izvršava u pozadini.
 registry pokušava da osluškuje na portu 1099, po
default-u. Ako ne uspe, posebno sa porukom poput
“java.net.SocketException: Address already in use”,
onda neki drugi program koristi port 1099, moguće (ne
nužno) drugi registry servis.
 Registry se može pokrenuti na drugom portu
dopisivanjem broja porta:
rmiregistry 2048 &
 Ako se koristi drugi port, neophodno je uključiti taj
port u URL koji referiše na ovaj registry servis.
 Konačno, spremni smo da pokrenemo server
 To se čini na potpuno isti način kao i za bilo koju
drugu klasu sa main() metodom:
java FibonacciServer
(klasa je u bezimenom paketu!!!)
 Sada su server i registry spremni da prihvataju pozive
udaljenih metoda
Klijentska strana
 Sledeće pišemo klijenta koji se konektuje na ove servere
kako bi napravio pozive udaljenih metoda
 Pre nego što regularni Java objekat može pozvati metod,
neophodna mu je referenca na objekat čiji će metod zvati
 Pre nego što klijentski objekat može pozvati udaljeni
metod, neophodna mu je udaljena referenca na objekat čiji
će metod zvati. Program dohvata ovu udaljenu referencu iz
registry-ja na serveru na kom se udaljeni objekat izvršava.
On pretražuje registry pozivom lookup() metoda registryja. Tačna šema imenovanja zavisi od registry-ja;
java.rmi.Naming obezbeđuje URL-zasnovanu šemu za
lociranje objekata
 Kao što se može videti u narednom kodu, ovi URL-ovi
su dizajnirani tako da su slični sa http URL-ovima:
 Protokol je rmi
 file-polje URL-a određuje ime udaljenog objekta
 Polja za hostname i port su uobičajena
 Object o1 = Naming.lookup(”rmi://login.ibiblio.org/fibonacci”);
 Object o2 = Naming.lookup(”rmi://login.ibiblio.org:2048/fibonacci”);
 Objekat dohvaćen iz registry-ja gubi informaciju o
svom tipu. Zato, pre korišćenja objekta, moramo ga
kastovati u udaljeni interfejs koji udaljeni objekat
implementira (ne u stvarnu klasu, koja je sakrivena od
klijenata):
Fibonacci calculator = (Fibonacci)Naming.lookup(”fibonacci”);
 Nakon što je referenca na objekat dobijena, i njen tip
restauriran, klijent može koristiti referencu kako bi
pozivao udaljene metode objekta sasvim isto kao kada
koristi normalnu referencu da pozove metode
lokalnog objekta. Jedina razlika je što mora hvatati
RemoteException za svaki udaljeni poziv.
try{
BigInteger f56 = calculator.getFibonacci(56);
System.out.println(”The 56th Fibonacci number is ” + f56);
BigInteger f156 = calculator.getFibonacci(new BigInteger(”156”));
System.out.println(”The 156th Fibonacci number is ” + f156);
}catch(RemoteException ex){
System.err.println(ex);
}
Klasa se kompajlira na uobičajeni način.
 Primetimo da zbog toga što se objekat koji
Naming.lookup() vrati kastuje u Fibonacci, bilo
Fibonacci.java bilo Fibonacci.class fajl mora biti dostupan
na lokalnom hostu.
 Generalni zahtev kod kompajliranja klijenta je imati ili byte
ili source code udaljenog interfejsa na koji se klijent
konektuje.
 Do neke mere, ovo se može malo oslabiti, koristeći
reflection API, ali se ipak mora znati bar nešto o API-ju
udaljenog interfejsa.
 Veći deo vremena, ovo nije problem pošto su server i klijent
napisani od strane istog programera ili tima
Pokretanje klijenta
 Postarati se da klijent poseduje:
FibonacciClient.class
Fibonacci.class i
FibonacciImpl_Stub.class u svom class path
 Ako i klijent i server koriste Java 1.5 nije nam neophodna
stub-klasa)
 Na klijentskom sistemu kucamo:
java FibonacciClient rmi://host.com/fibonacci 0 1 2 3 4 5 55 155
 Klijent konvertuje argumente komandne linije u BigInteger
objekte. Šalje te objekte preko žice udaljenom serveru. Server
prima svaki od tih objekata, računa Fibonačijev broj za taj indeks
i šalje BigInteger objekat nazad klijentu preko Interneta.
 Zapravo, moguće je izvršavati i klijent i server na istoj mašini,
mada nije interesantno.
Loading Classes at Runtime
 Sve što klijent zapravo treba da zna o udaljenom objektu je
njegov udaljeni interfejs. Sve ostalo što mu je potrebno –
npr. stub-klase – može biti učitano od web servera (ne RMI
servera) u vreme izvršavanja koristeći class loader.
 Zapravo, ova mogućnost učitavanja klasa iz mreže je jedna
od jedinstvenih mogućnosti Jave.
 Posebno je korisna u apletima. Web server može poslati
browser-u aplet koji povratno komunicira sa serverom, npr.
kako bi omogućio da klijent čita i piše fajlove na serveru.
Međutim, kao i uvek kada se klase učitavaju od hosta kome
potencijalno ne verujemo, one moraju biti proverene
Security Manager-om.
 Nažalost, iako su udaljeni objekti prilično jednostavni za




upotrebu kada možemo da instaliramo neophodne klase u class
path lokalnog klijenta, kada moramo dinamički da učitamo
stub-ove i druge klase, teško je.
Dohvatanje objekta lokalnog klijenta za download-ovanje
udaljenih objekata sa servera zahteva jako preciznu
manipulaciju. Sasvim mala greška sprečava pokretanje programa
i samo najopštiji izuzetak se izbacuje da kaže programeru u
čemu je pogrešio.
Koliko je tačno teško naterati programe da rade zavisi od
konteksta u kome se udaljeni objekti izvršavaju.
Uopšteno, donekle je jednostavnije obraditi aplet klijente koji
koriste RMI nego samostalne klijentske aplikacije
Samostalne aplikacije su dopustive ako klijent može računati da
ima pristup istim .class fajlovima kao i server. Samostalne
aplikacije koje treba da učitaju te fajlove sa servera graniče se sa
nemogućim.
Primer: FibonacciApplet
 aplet klijent za Fibonacci udaljeni objekat
 ima istu osnovnu strukturu kao prethodni klijent
 koristi TextArea da prikaže poruku od servera umesto
System.out
 rmi URL je izgrađen od apletovog codebase. Ovo
pomaže da se izbegnu bezbednosni problemi koji
nastaju kada aplet pokuša da otvori mrežnu konekciju
sa hostom različitim od onoga sa koga potiče.
 RMI-zasnovani apleti svakako nisu izuzetak od
uobičajenih restrikcija za mrežne konekcije
Primer: FibonacciApplet.html
 jednostavan HTML fajl koji se može koristiti za učitavanje apleta u web
browser-u.
<html>
<head>
<title> RMI Applet </title>
</head>
<body>
<h1>RMI Applet </h1>
<p>
<applet align=”center” code=”FibonacciApplet” width=”300” height=”100”>
</applet>
<hr/>
</p>
</body>
</html>
 Smestiti:
FibonacciImpl_Stub.class
FibonacciApplet.html i
FibonacciServer.class u isti direktorijum na našem web
serveru.
 Dodati ovaj direktorijum u serverov class path i
startovati rmiregistry na serveru
 Zatim pokrenuti FibonacciServer na serveru. Npr.
rmiregistry &
java FibonacciServer &
 Osigurati da se oba programa izvršavaju na stvarnoj
web server mašini. Kako bi prošli bezbednosne
restrikcije apleta, i rmiregistry i FibonacciServer
moraju da se izvršavaju na mašini koja predaje fajl
FibonacciApplet.class web klijentima.
 Sada učitavamo FibonacciApplet.html u web browser
sa klijenta.
 Za aplikacije, mnogo je jednostavnije ako možemo da
učitamo sve klase koje su nam neophodne pre pokretanja
programa. Možemo učitati klase sa web servera koji se
izvršava na istom serveru kao i udaljeni objekat, ako je
potrebno.
 Da bismo to učinili, postavimo java.rmi.server.codebase
Java sistemsko svojstvo (system property) na serveru (gde
se udaljeni objekat izvršava) na URL na kom su .class
fajlovi smešteni na mreži. Npr. da bismo zadali da se klase
mogu naći na
http://www.cafeaulait.org/rmi2/
kucamo:
java -Djava.rmi.server.codebase=http://www.cafeaulait.org/rmi2/ FibonacciServer &
Fibonacci server ready
 Ako se klase nalaze u paketima, java.rmi.server.codebase
svojstvo pokazuje na direktorijum koji sadrži top-level com
ili org direktorijum, pre nego direktorijum koji sadrži same
.class fajlove
 I server i klijent će učitati .class fajlove sa ove lokacije ako
ih prvo ne pronađu u lokalnom class path.
 Svaki klijentski program koji pišemo bi normalno morao da
zna poprilično o sistemu sa kojim komunicira da bi uradio
nešto korisno. Ovo obično uključuje bar da je udaljeni
interfejs dostupan na klijentu u vreme kompajliranja i
izvršavanja. Čak i ako koristimo reflection da bismo to
izbegli, ipak moramo da znamo potpise i nešto o ponašanju
metoda koje želimo da pozovemo.
 RMI je izvršavanje 1 programa na većem broju mašina,
a ne više programa na različitim mašinama koji
međusobno komuniciraju
 prema tome, jednostavnije je ako obe strane konekcije
imaju dostupan sav kod kada program započne
izvršavanje
paket java.rmi
 sadrži klase koje vide klijenti (objekti koji pozivaju






udaljene metode)
i klijenti i serveri treba da importuju java.rmi
ovaj paket sadrži 1 interfejs, 3 klase i pregršt izuzetaka
Remote interfejs
taguje objekte kao udaljene
ne deklariše nijedan metod
udaljeni objekti obično implementiraju podinterfejs od
Remote koji deklariše neke metode. Metodi koji su tu
deklarisani su metodi koji se mogu udaljeno pozivati
1 objekat može implementirati veći broj Remote interfejsa
klasa Naming
 java.rmi.Naming obraća se registry-ju koji se izvršava na
serveru kako bi mapirao URL-ove poput
rmi://login.ibiblio.org/myRemoteObject u određene
udaljene objekte na određenim hostovima
 O registry-ju se može razmišljati kao o DNS-u za udaljene
objekte. Svaki unos u registry-ju ima ime i referencu na
objekat. Klijenti daju ime (preko URL), a dobiju referencu
na udaljeni objekat
 rmi URL izgleda potpuno isto kao http URL osim što je
šema rmi umesto http
 path deo URL-a je proizvoljno ime koje je server vezao za
određeni udaljeni objekat, ne ime fajla
 Najveći nedostatak je što iz bezbednosnih razloga
(izbegavanje man-in-the-middle-napada) mora da se
izvršava na istom serveru kao i udaljeni objekti. Ne može
registrovati veći broj objekata na nekoliko različitih
servera.
 Ako je ovo previše restriktivno, Java Naming and Directory
Interface (JNDI) kontekst može ubaciti dodatni sloj
indirekcije tako da veći broj RMI registry-ja može biti
predstavljen kroz jedan direktorijum. Klijenti treba da
znaju samo adresu glavnog JNDI direktorijuma. Ne treba
da znaju adrese svih pojedinačnih RMI registry-ja koje
JNDI menja.
metodi klase Naming
 klasa ima 5 javnih metoda:
list() – lista sva imena iz registry-ja
lookup() – za dati URL traži odgov. udaljeni objekat
bind() – vezuje ime za određeni udaljeni objekat
rebind() – vezuje ime za neki drugi udaljeni objekat
unbind() – uklanja ime iz registry-ja
public static String[] list(String url) throws
RemoteException, MalformedURLException
 vraća niz String-ova, po jedan za svaki URL koji je trenutno





vezan
url argument je URL Naming registry-ja koji se pretražuje
koristi se samo protokol, host i port, a path deo se ignoriše
list() izbacuje MalformedURLException ako url nije validan
rmi URL.
RemoteException se izbacuje ako bilo šta drugo nije u redu,
npr. registry nije dostupan ili odbija da dostavi zahtevanu
informaciju
Primer: program lista sva imena trenutno vezana u
određenom registry-ju. To je ponekad korisno prilikom
debagovanja RMI problema. Omogućuje nam da odredimo
da li su imena koja koristimo imena koja server očekuje.
public static Remote lookup(String url) throws RemoteException,
NotBoundException, AccessException, MalformedURLException
 klijent koristi lookup() metod da bi dobio udaljeni objekat





pridružen fajl-delu imena
npr. kada je dat URL
rmi://login.ibiblio.org:2001/myRemoteObject
vratiće objekat vezan za myRemoteObject iz login.ibiblio.org na
portu 2001
Metod izbacuje NotBoundException ako udaljeni server ne
prepozna ime
RemoteException ako udaljeni registry nije dostupan, npr. jer je
mreža pala ili se ne izvršava registry servis na zadatom portu
AccessException se izbacuje ako server odbije da potraži ime za
određeni host
Ako URL nije odgovarajući rmi URL, izbacuje se
MalformedURLException
public static void bind(String url, Remote object) throws RemoteException,
AlreadyBoundException, MalformedException, AcessException
 server koristi bind() metod da poveže ime, poput







myRemoteObject sa udaljenim objektom
Ako je to uspešno, klijenti će moći da dobiju stub udaljenog
objekta iz registry-ja koristeći URL poput
rmi://logib.ibiblio.org:2001/myRemoteObject
MalformedURLException ako url nije validan rmi URL
RemoteException ako registry nije dostupan
AccessException (potklasa od RemoteException) ako klijentu
nije dopušteno da vezuje objekte u registry-ju
Ako je URL već vezan za lokalni objekat –
AlreadyBoundException
public static void unbind(String url) throws...
.... rebind()...
Klasa RMISecurityManager
 klijent učitava stub-ove od potencijalnog ”nepoverljivog” servera. U ovom
smislu, odnos između klijenta i stub-a je donekle poput veze između browser-a
i apleta. Iako je stub predviđen samo da radi marshalling argumenata i
unmarshalling povratne vrednosti i šalje ih preko mreže, sa stanovišta VM, stub
je samo još 1 klasa sa metodima koji mogu uraditi bilo šta.
 stub-ovi kreirani pomoću rmic ne bi trebalo da se ponašaju drugačije nego što
je upravo opisano, ali nema razloga da neko ne može da ručno izmeni stub pa
da on radi i ”užasne” radnje kao što su čitanje fajlova i brisanje podataka
 Java VM ne dopušta da se stub klase učitavaju preko mreže osim ako postoji
SecurityManager objekat (kao i druge klase, stub klase se mogu uvek učitati iz
lokalnog class path)
 Za aplete, standardni AppletSecurityManager zadovoljava ovu potrebu
 Aplikacije mogu koristiti klasu RMISecurityManager kako bi se zaštitile od loše
kreiranih stub-ova.
public class RMISecurityManager extends SecurityManager
 u Java 1.1 ova klasa implementira policy koji dopušta da se
klase učitaju sa serverovog codebase – što nije nužno isto
što i server, i omogućuje neophodnu mrežnu komunikaciju
između klijenta, servera i codebase
 1.2 – ne dopušta čak ni to, previše restriktivna klasa, čak
beskorisno
 1.5 – Sun priznaje problem: ”RMISecurityManager
implementira policy koja se ne razlikuje od one koju
implementira SecurityManager”
 prema tome, RMI aplikacija treba da koristi klasu
SecurityManager ili drugu SecurityManager
implementaciju prilagođenu aplikaciji
Remote Exceptions
 u paketu java.rmi definisano je 16 izuzetaka
 većina je izvedena iz java.rmi.RemoteException (a on je izveden iz
java.io.IOException)
 AlreadyBoundException i NotBoundException su izvedeni iz
java.lang.Exception
 Dakle, svi se ovi moraju hvatati
 1 runtime exception: RMISecurityException, potklasa od SecurityException
 Udaljeni metodi zavise od mnogo stvari koje nisu pod našom kontrolom: npr.
stanje mreže i drugih neophodnih servisa kao što je DNS. Prema tome, svaki
udaljeni metod može da ne uspe: nema garancije da mreža neće pasti kada se
pozove metod. Posledica toga je da svi udaljeni metodi moraju biti deklarisani
tako da izbacuju RemoteException, a svi njihovi pozivi moraju biti u try-bloku
 Kada samo želimo da program proradi, najjednostavnije je da hvatamo
RemoteException
 Robusniji programi treba da hvataju specifičnije izuzetke i reaguju na
prikladan način
klasa RemoteException
 klasa poseduje 1 javno polje detail
public Throwable detail
koje može sadržati stvarni izuzetak izbačen na strani
servera, pa daje bliže informacije o tome šta ne valja
 umesto direktnog korišćenja polja detail, metod getCause()
se koristi od 1.4 i nadalje da vrati ugnježdeni izuzetak:
try{
// call remote method ...
}catch(RemoteException ex){
System.err.println(ex.getCause());
ex.getCause().printStackTrace();
}
paket java.rmi.registry
 Kako klijent kome je potreban udaljeni objekat locira taj objekat






na udaljenom serveru? Preciznije, kako on dobija udaljenu
referencu na objekat?
Klijenti saznaju koji udaljeni objekti su dostupni vršeći upite nad
registry-jem servera. Mogu dobiti reference na te objekte
klasa java.rmi.Naming služi za interakciju sa registry-jem
Interfejs Registry i klasa LocateRegistry omogućavaju klijentima
da dobiju udaljene objekte sa servera po imenu
RegistryImpl je potklasa od RemoteObject koja povezuje imena i
određene RemoteObject objekte
Klijenti mogu koristiti metode klase LocateRegistry kako bi
dobili RegistryImpl za određeni host i port
...
LocateRegistry klasa, primeri korišćenja
 Npr. udaljeni objekat koji želi da sebe učini dostupnim
klijentima, mogao bi da uradi sledeće:
Registry r = LocateRegistry.getRegistry();
r.bind(”MyName”, this);
 Udaljeni klijent koji želi da pozove ovaj udaljeni
objekat može onda reći:
Registry r =
LocateRegistry.getRegistry(”thehost.site.com”);
RemoteObjectInterface tro = (RemoteObjectInterface)
r.lookup(”MyName”);
tro.invokeRemoteMethod();
LocateRegistry, createRegistry() metodi
 kreiraju registry i pokreću ga da osluškuje na zadatom
portu. Svaki može izbaciti RemoteException:
public static Registry createRegistry(int port) throws
RemoteException
public static Registry createRegistry(int port,
RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory
ssf) throws RemoteException
paket java.rmi.server
 najsloženiji od svih RMI paketa
 sadrži sredstva za izgradnju udaljenih objekata te ga koriste





objekti čije će metode klijenti pozivati
6 izuzetaka, 9 interfejsa, 10-12 klasa (u zavisnosti od Java verzije)
Na sreću, samo nekoliko od njih nam je potrebno da bismo pisali
udaljene objekte
Bitne klase su RemoteObject (osnova za sve udaljene objekte),
RemoteServer (izvedena iz RemoteObject),
UnicastRemoteObject (izvedena iz RemoteServer)
Svi udaljeni objekti koje pišemo će verovatno ili koristiti ili
naslediti UnicastRemoteObject
Klijenti koji pozivaju udaljene metode, ali sami po sebi nisu
udaljeni objekti, ne koriste ove klase, pa samim tim ne moraju da
importuju java.rmi.server
klasa RemoteObject
 apstraktna
 tehnički, udaljeni objekat je instanca proizvoljne klase koja
implementira Remote interfejs. U praksi, većina udaljenih
objekata su instance potklasa od RemoteObject
 statički metod RemoteObject.toStub():
public static Remote toStub(Remote ro) throws
NoSuchObjectException
konvertuje dati udaljeni objekat u ekvivalentan stub
objekat za korišćenje u klijentskoj VM, što može biti od
pomoći da dinamički generišemo stub-ove iz servera, bez
korišćenja rmic
klasa RemoteServer
 apstraktna je i ona
 njena najčešće korišćena potklasa je UnicastRemoteObject
 metod za lociranje klijenta sa kojim komuniciramo:
public static String getClientHost() throws ServerNotActiveException
vraća String koji sadrži hostname klijenta koji je pozvao metod koji se trenutno izvršava.
Metod izbacuje ServerNotActiveException ako tekuća nit ne izvršava udaljeni metod
 Logging: za svrhe debagovanja, ponekad je korisno videti pozive koji su izvršeni na
udaljenom objektu i njegove odgovore
public static void setLog(OutputStream out)
null kao argument isključuje logovanje
 Primer. da bismo videli sve pozive na System.err pišemo
myRemoteServer.setLog(System.err);
 Ako želimo da dodamo ekstra informacije onima koje daje klasa RemoteServer, možemo
dohvatiti PrintStream loga metodom
public static PrintStream getLog()
 Kada ga dobijemo, možemo njime pisati svoje dodatne komentare u log:
PrintStream p = RemoteServer.getLog();
p.println(”There were ” + n + ” total calls to the remote object”);
klasa UnicastRemoteObject
 Da bismo kreirali udaljeni objekat, nasleđujemo
UnicastRemoteObject i deklarišemo da naša potklasa
implementira neki podinterfejs od java.rmi.Remote
 Metodi interfejsa obezbeđuju funkcionalnost
specifičnu za klasu, dok metodi od
UnicastRemoteObject rukuju opštim zadacima
udaljenog objekta poput marshalling-a i
unmarshalling-a argumenata i povratnih vrednosti.
Sve se ovo odvija iza scene. Kao programer aplikacije,
mi ne moramo da brinemo o tome.
 UnicastRemoteObject se izvršava na jednom hostu,
koristi TCP sokete za komunikaciju i ima udaljene
refrence koje ne ostaju validne između restartovanja
servera.
 3 protected konstruktora
 Kada pišemo potklasu od UnicastRemoteObject,
zovemo jedan od njih, bilo eksplicitno bilo implicitno,
u prvoj liniji svakog konstruktora naše potklase. Sva 3
konstruktora mogu izbaciti RemoteException ako
udaljeni objekat ne može biti kreiran.
 Konstruktor bez argumenata kreira UnicastRemoteObject koji




osluškuje na anonimnom portu izabranom u vreme izvršavanja
Server osluškuje na anonimnom portu. Normalno, ovakva
situacija je besmislena jer je nemoguće da klijenti lociraju server
(pominjano u poglavljima 9 i 10). U ovom slučaju, klijenti
lociraju server korišćenjem registry-ja koji prati dostupne servere
i portove na kojima oni osluškuju.
Loša strana osluškivanja na anonimnom portu je što firewall
često blokira konekcije na tom portu.
Preostala 2 konstruktora osluškuju na zadatom portu, pa
možemo tražiti od mrežnih administratora da dozvole saobraćaj
na tim portovima kroz firewall
Ako mrežni administratori nisu kooperativni, moramo da
koristimo HTTP tunneling ili proxy server ili obe te stvari
exportObject() metodi...

similar documents