RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W

Report
RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI
WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE I:
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ
INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.
1.
CEL EWALUACJI :
Zebranie informacji:
 Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
 Czy dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników
w nauce?
 Czy wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?
 Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz
własnego rozwoju i rozwoju szkoły?
 Czy w szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów?
2.
WYMAGANIE:
 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
 Uczniowie są aktywni
3.
PYTANIA KLUCZOWE:

W jaki sposób uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej?

Jakie działania podejmowane są w celu uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników
w nauce?

W jaki sposób formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy tych
wyników?

Jakie formy pomiaru dydaktycznego stosowane są do badania przyrostu wiedzy
i umiejętności uczniów?

Jak wykorzystuje się ich wyniki?

Czy uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach?

Jakie jest uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych, z jakimi wynikami?

Czy uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz
własnego rozwoju?

Jakie działania zainicjowane przez uczniów realizuje się w szkole ( wycieczki, imprezy,
uroczystości)
4.




METODY BADAWCZE:
Analiza dokumentacji
Wywiad
Badanie ankietowe
Obserwacja
WYMAGANIE: UCZNIOWIE NABYWAJĄ
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
W wywiadzie i rozmowach nauczyciele uznali, że uczniowie są
samodzielni, radzą sobie w różnych sytuacjach, są otwarci w stosunku do
ludzi i otoczenia, okazują pomoc, umiejętność nawiązywania kontaktu
z rówieśnikami, konsekwencję w działaniu i osiąganiu celów, empatię.
Świadczą o tym działania inicjowane przez uczniów:
• zbiórka plastikowych nakrętek dla małego Tobiasza
• zbiórka karmy i koców dla bezdomnych zwierząt ze schroniska
• akcja „ Bombka nadziei”- wykonanie ozdób choinkowych na rzecz
chorej koleżanki
• udział w akcji UNICEF „ Wszystkie kolory świata” – szycie kolorowych
laleczek i sprzedaż na aukcji.
Wszystkie te działania wspomagane
przez nauczycieli przyczyniają się do
przygotowania dzieci do życia i pełnienia
różnych ról społecznych, wzmacniają również
współpracę rodziców ze szkołą.
Podczas analizy osiągnięć szkolnych uczniów
uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Dla uczniów
z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
organizowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
i wyrównawcze ( w ramach KN). Podczas tych zajęć uzupełnia
się wiedzę uczniów i kształci umiejętności, przekłada się to na
osiąganie sukcesów edukacyjnych danego ucznia. Dzięki tym
zajęciom uczniowie uzupełniają braki, poszerzają swoją wiedzę
i zwiększają możliwość osiągnięcia sukcesu.
Nauczyciele - w ramach KN organizują zajęcia
z uczniami zdolnymi. Mają one na celu poszerzenie wiedzy
wykraczającej poza podstawę programową. Daje to możliwość
rozwoju zainteresowań oraz zwiększenia potencjału
intelektualnego.
Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności
podczas
różnych
konkursów
organizowanych w szkole i poza nią.
W wywiadzie i badaniach ankietowych uczniowie
kl. I – III potwierdzili, że nauczyciele zachęcają ich do
udziału w konkursach, promują tę formę aktywności
swoich podopiecznych. Podobną opinię wyrazili
rodzice.
NA PYTANIE „CZY UWAŻA PAN/I, ŻE NAUCZYCIEL
MOTYWUJE DZIECKO DO NAUKI?” ODPOWIEDZIELI:
- w klasach pierwszych:
- w klasach drugich:
- w klasach trzecich:
Rodzice uważają, że nauczyciele motywują dzieci do
nauki poprzez pochwałę, nagrodę, stawianie dziecka jako
przykład do naśladowania, wyczytywanie na apelach
szkolnych.
W celu uzyskiwania lepszych wyników w nauce
nauczyciele realizują takie programy, które aktywizują,
motywują i przyczyniają się do wielostronnego rozwoju.
W czasie zajęć stosują różnorodne metody pracy:
- praca z książką
- wykład
- uzupełniane zeszytu ćwiczeń
- wykonywanie doświadczeń
- pokaz filmu, obserwacja przyrody
- dyskusja
- inne czynności
W RÓŻNY SPOSÓB STARAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ MOTYWOWAĆ
UCZNIÓW DO NAUKI:
- przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów, olimpiad
- organizowanie dla uczniów zdolnych przedmiotowych konkursów
- ocenianie kształtujące
- prowadzenie koła zainteresowań
- praca w grupach
- przydzielenie dodatkowych zadań do wykonania
- różnicowanie zadań domowych
- praca domowa dla wszystkich i dla chętnych
- „uczeń w roli nauczyciela”
WSZYSCY ANKIETOWANI NAUCZYCIELE
STWIERDZILI, ŻE LUBIĄ SWOJĄ PRACĘ.
TO RÓWNIEŻ PRZYCZYNIA SIĘ DO STWORZENIA
ATMOSFERY PRZYJAZNEJ NAUCE.
W szkole diagnozuje się osiągnięcia
uczniów – test kompetencji po kl. III
i sprawdzian po kl. VI. Wnioski są
analizowane,
przedstawiane
Radzie
Pedagogicznej i rodzicom. Nauczyciele
mają obowiązek wszystkie te wnioski
wdrożyć do pracy.
NAUCZYCIELE PRZEDSTAWILI NASTĘPUJĄCE
WNIOSKI PO TEŚCIE KOMPETENCJI DLA KL. III:
•
stwarzanie okazji do wyrażania własnych opinii o przeczytanych tekstach, wdrażanie do
dyskusji,
•
wykorzystanie do ćwiczeń w czytaniu interesujących, pobudzających do myślenia tekstów
także z innych źródeł,
•
stawianie zadań wymagających samodzielnego redagowania wypowiedzi pisemnej na temat
problemów poruszanych w czytanych tekstach,
•
wprowadzenie w klasie zwyczaju codziennego czytania przez nauczyciela i uczniów
wybranych tekstów zgromadzonych w biblioteczce klasowej,
•
czytanie tekstów w różnych celach; dla własnej przyjemności, zdobywania wiedzy,
wzbudzania zainteresowania u innych dzieci,
•
wzbogacanie zasobu słownikowego dzieci,
•
położenie nacisku na manualne i rysunkowe metody rozwiązywania zadań tekstowych
•
nagradzanie uczniów za oryginalne metody rozwiązania,
•
stosowanie gier i zabaw, które pozwolą w motywujący i skuteczny sposób rozwiązać
zadanie.
WNIOSKI PO PRÓBNYM SPRAWDZIANIE
KL. VI:
• stosowanie większej ilości ćwiczeń z zakresu
interpunkcji i ortografii
• doskonalenie pod względem słownikowym
różnych form wypowiedzi
• wprowadzanie zadań, w których uczniowie będą
wykonywali obliczenia dotyczące poprawnej
zamiany jednostek oraz zastosowanie
porównywania różnicowego.
Uczniowie podczas rozmów stwierdzili, że
nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania lepszych
wyników w nauce. Uważają, że nauczyciele są cierpliwi,
motywują ich do nauki, chcą ich dobrze przygotować do
testu kompetencji i sprawdzianu po kl. VI, organizują
i wysyłają uczniów na różne szkolne i pozaszkolne
konkursy, cieszą się z ich sukcesów . W ankiecie stwierdzili,
że nauczyciele w taki sposób prowadzą zajęcia, aby ułatwić
im opanowanie wiadomości i umiejętności:
- wyjaśnienia nauczyciela podczas lekcji
- rozwiązywanie ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela na lekcji
- dyskusja na dany temat podczas lekcji
- prezentacje, filmy przedstawiane przez nauczyciela
- praca w grupach
- rozwiązywanie zadań powtórzeniowych na lekcji
- praca indywidualna na lekcji
- odrabianie prac domowych
RÓWNIEŻ RODZICE W BADANIACH ANKIETOWYCH
POTWIERDZILI, ŻE SĄ ZADOWOLENI ZE SZKOŁY DO
KTÓREJ CHODZI DZIECKO :
- w klasach pierwszych
- w klasach drugich
- w klasach trzecich
ORAZ, ŻE NAUCZYCIELE ZACHĘCAJĄ
DZIECKO DO NAUKI:
- w klasach pierwszych
- w klasach drugich
- w klasach trzecich
WNIOSKI:
• dokonuje się analizy osiągnięć uczniów
• udziela się uczniom wsparcia niezbędnego do uzyskania
przyrostu wiedzy i umiejętności
• modyfikuje się oddziaływania nauczyciela na uczniów w czasie
zajęć
• efektywnie prowadzi się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
dydaktyczno – wyrównawcze oraz rozwijające zdolności i
umiejętności uczniów
• analizuje się przyrost wiedzy i umiejętności uczniów
• Pozwala to stwierdzić, że uczniowie nabywają wiadomości i
umiejętności określone w podstawie programowej.
WYMAGANIE: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
Uczniowie są silnie zaangażowani we wszelkie
zajęcia organizowane przez szkołę. Nauczyciele chętnie
popierają inicjatywy uczniów, proponując im dodatkowe
zadania i prace, które wzmagają ich działalność na tle
szkoły. Aktywności sprzyja między innymi realizacja
projektu Comenius w formie wymiany materiałów
wypracowanych przez uczniów szkół należących do
projektu.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia realizację
różnych rodzajów aktywności. Uczniowie mają do wyboru szereg
różnego rodzaju kółek: polonistyczne, matematyczne, informatyczne,
turystyczne, przyrodnicze, sportowe, teatralne, plastyczne i regionalne.
Sami zainteresowani wskazali:
Propozycje zajęć i imprez są inicjowane przez wyniki
przeprowadzanych ankiet Potwierdzeniem efektywności zajęć jest
udział uczniów z sukcesami w licznych konkursach. Do
najważniejszych należą:
•
•
•
•
•
•
•
•
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Zostań Mistrzem”,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur i Kangurek’,
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Jesteśmy dziećmi Europy”,
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „ Znam moje lektury”,
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „ Świetlik”,
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”,
oraz różnego rodzaju zawody i rozgrywki sportowe.
UCZNIOWIE ZAPYTANI O TO, W JAKICH
KONKURSACH BIORĄ UDZIAŁ WSKAZALI:
Uczniowie
są
samodzielni
w
podejmowaniu
różnorodnych
aktywności na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju szkoły. Zgłaszają w szkole
propozycje działań, które są ujęte
w planie samorządu uczniowskiego,
a w następstwie konsekwentnie je
realizują.
W szkole realizuje się następujące działania zainicjowane przez uczniów:
wycieczki, imprezy szkolne, uroczystości klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wyjścia do muzeum, kina i teatru oraz jest kultywowana obrzędowość szkolna
i klasowa. We wszystkich tych działaniach dzieci przejawiają wysoki poziom
zaangażowania. Uczniowie angażują się w przedsięwzięcia charytatywne,
w szczególności na wyróżnienie zasługują akcje zbiórki żywności i wszelkich
potrzebnych rzeczy dla bezdomnych zwierząt. O zaangażowaniu świadczą duże
ilości zebranych darów. Osiągnięcia wynikające z inicjatywy uczniów są
dokumentowane na stronie internetowej szkoły. Uczniowie przekazują
nauczycielom własne pomysły, co do organizowanych imprez szkolnych np. bal
karnawałowy, Dzień Uśmiechu, Dzień Ciszy, Ekomodel. Realizacja pomysłów
uczniów na zajęcia lub imprezy szkolne koordynowana jest przez samorząd
uczniowski, konsultowana z opiekunem samorządu uczniowskiego oraz
z dyrektorem. Na uwagę zasługuje fakt, że mają oni także możliwość
przekazywania sygnałów o różnych problemach. Informacje od uczniów zbierane
są bezpośrednio lub przez „skrzynkę ważnych spraw”. Nauczyciele monitorują
zgłaszane problemy w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Podkreślają, że
inicjatywy uczniowskie kształtują wrażliwość, tolerancję, postawy obywatelskie oraz
promują szkołę.
WNIOSKI:
• 100 % ankietowanych uczniów uznało, że lubi swoją
szkołę i podręczniki, z których korzysta w procesie
dydaktycznym;
• Uczniowie aktywnie angażują się w zajęcia
pozalekcyjne;
• Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych;
• Uczniowie poprzez swoją aktywność przyczyniają się
do podniesienia jakości pracy szkoły.

similar documents