Globalne promjene u financijskom okruženju

Report
GLOBALNE PROMJENE U
FINANCIJSKOM OKRUŽENJU – IZAZOVI
RAČUNOVODSTVU
doc.dr.sc. Igor Živko
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
OKRUŽENJE POSLOVANJA I
RAČUNOVODSTVO
 Promjene u okruženju:






konkurencija,
primjena informatičke tehnologije,
novi načini organizacije poslovanja,
kreiranje novih proizvoda,
upravljanje rizicima u poduzeću,
odnosi sa kupcima.
 Zahtjevi računovodstvu
 interakcija sa okolinom,
 stalno repozicioniranje uloge računovodstva uvažavajući
povratne informacije,
 fokusiranje na okolinu – stalno identificiranje, anticipiranje i
prilagodba,
 postizavanje fleksibilnosti kao odgovor na promjene u
okolini,
 razvijanje sposobnosti da inicira, mjeri i potiče promjene.
ODGOVOR RAČUNOVODSTVA NA
GLOBALNE PROMJENE
 Računovodstvo u ulozi ispravljanja i osiguranja alokacije
kapitala:
 znanje iz financija i financijskog računovodstva,
 analitičke vještine,
 verbalne vještine,
 Globalizacija:
 potreba za implementaciju međunarodnih računovodstvenih
standarda,
 osiguranje kvalitetnih informacija za upravljanje rizikom,
 uloga računovodstva u implementaciji korporativnog
upravljanja,
 učinkovita alokacija resursa (porezi, volatilnost vrijednosnih
papira, devizni tečaj).
 Orijentacija klijentu
 pomicanje računovodstva k potrebama klijenata i stvaranja
dodane vrijednosti za klijente
 Primjena informatičke tehnologije
 selektiranje podataka i informacija za potrebe
računovodstva
 analiza podataka,
 predviđanje,
 povećanje točnosti i pravovremenosti podataka,
 stvaranje baze podataka.
 Preživljavanje (opstanak)
 temeljni cilj poslovanja danas,
 kreiranje modela projekcije poslovanja,
 razvoj pokazatelja kvalitete proizvoda, sposobnosti uprave i
zaposlenih, inovacije, istraživanje i razvoj, novi ulasci na
tržište i sl.
 Promijene prirode troškova:
 smanje troškova zaliha i rada,
 kreiranje novih metoda alokacije troškova,
 ciljanje i projiciranje troškova,
 recikliranje proizvoda.
 Strateške odluke i razvoj strateškog menadžerskog
računovodstava
 stvaranje dodane vrijednosti,
 sudjelovanje u radu upravljačkih tijela,
 pomoć menadžmentu u usmjeravanju i kontroliranju
operativnog djelovanja,
 mjerenje performansi zaposlenih, menadžmenta i aktivnosti.
 Kreiranje nefinancijskih operativnih pokazatelja
IZAZOVI RAČUNOVODSTVA U
FINANCIJSKOM OKRUŽENJU
 Zahtjevi pred računovodstvom:
 razvoj pro-ciklične prirode računovodstva, primjena načela
fer vrijednosti na nelikvidnim financijskim tržištima,
uvažavanje budućih gubitaka u ekonomskim ciklusima,
 stvaranje jednostavnijih računovodstvenih standarda,
 globalna primjena računovodstvenih standarda,
 proces uvođenja i primjene međunarodnih računovodstvenih
standarda u suradnji sa vladinim tijelima i drugim interesnim
skupinama (regulatori i supervizori).
 Redefiniranje uloge računovodstva u korporativnom
upravljanju:





upravljanje rizikom,
operativni aspekt,
ugled poslovanja,
razvijanje unutarnje regulacije,
jasne procedure i politike.
 Upravljanje rizicima
 prepoznavanje i identificiranje rizika,
 rangiranje ili evaluacija rizika,
 odgovor na značajne rizike:
 tolerirati,
 upravljati,
 transferirati,
 ukloniti,
 kontrola,
 planiranje,
 izvještavanje i nadzor performansi rizika,
 revizija okvira za upravljanje rizikom.
 Razvijanje računovodstva rizika “risk accounting”
 Unaprjeđenje računovodstvenih modela u
predviđanju financijskih nestabilnosti
ZAKLJUČAK
 Stalna potreba za financijskim i i nefinancijskim informacijama
nameće stalno unaprjeđivanje računovodstvene profesije.
 Okruženje koje nosi globalizacija, dereguacija, primjena novih
tehnologija, promjena strukture gospodarstva, konkurencija
otvara nova polja interesa računovodstvene struke.
 Računovodstvo se mora:
 usmjeriri od analize profitabilnosti proizvoda k analizi
profitabilnosti kanala i klijenata,
 menadžersko računovodstvo treba se pomjeriti k
računovodstvu predviđanja,
 unaprijediti metode menadžerskog računovodstva,
 upravljati informacijskim tehnologijama
 zahtjevati bolje vještine i znanja.
HVALA NA POZORNOSTI
[email protected]

similar documents