CHRUPAVKA,KOST-7.pr.cv. v zs

Report
CHRUPAVKA,
LAMELOVÁ A VLÁKNITÁ KOST
Mikroskopování preparátů
hyalinní, elastické a vazivové chrupavky,
lamelové a vláknité kosti
Ústav histologie a embryologie
MUDr. Jana Šrajerová
Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241
1
Mikroskopování preparátů:
A 8: hyalinní chrupavka (HE)
A 9: elastická chrupavka (HE)
A10: elastická chrupavka (orcein, kamencový hematoxylin)
A11: vazivová chrupavka (přehledná barvící metoda)
A15: kost kompaktní
A16: kost spongiosní
2
CHRUPAVKA
= pojivová tkáň: buňky + mezibuněčná hmota
 buněčná složka: - CHONDROBLASTY - tvorba mezibuněčné
- CHONDROCYTY
hmoty
(x - CHONDROKLASTY - resorpce zvápenatělé chrupavky při chondrogenní osifikaci)
Perichondriální
fibroblast
Perichondrium
Chondroblast
Chondrocyt: 10-30 µm
- na povrchu - výběžky, mikroklky
- buňka secernující proteiny
(produkce složek mezibuněčné
Chrupavka
hmoty amorfní i vláknité):
Interteritoriální
matrix
Chondrocyt
světlé jádro (jemná struktura
chromatinu), jadérko, GK,
GER → bazofilní cytoplasma,
lipidové kapénky, glykogen
3
Teritoriální
matrix
(zdroj energie)
CHRUPAVKA
 mezibuněčná hmota (extracelulární matrix):
- amorfní složka - glykosaminoglykany (kyselina hyaluronová,
chondroitinsulfát, keratansulfát)
- proteoglykany
- strukturální glykoproteiny (chondronektin)
- vláknitá složka
- kolagenní fibrily (kolagen II) - hyalinní chrupavka
- kolagenní vlákna (kolagen I) - vazivová chrupavka
- elastická vlákna (elastin)
- elastická chrupavka
a kolagenní fibrily (kolagen II)
4
CHRUPAVKA
- pevná, pružná
- bezcévná tkáň (výživa: difúzí z perichondria), bez inervace
- perichondrium - obal z hustého kolagenního vaziva
- bohaté cévní zásobení (výživa chrupavky)
- nervová vlákna
- není na kloubních plochách hyalinní chrupavky
(výživa ze synoviální tekutiny) a u vazivové
chrupavky
- dorůstání chrupavky:
• z perichondria - APOZICE - vnitřní vrstva obsahuje
chondroprogenitorové bb. 
 diferenciace na chondroblasty
• mitózami uvnitř chrupavky - INTERSTICIÁLNÍ PROLIFERACE
= INTUSUSCEPCE
- typy chrupavky: 1) Hyalinní
2) Elastická
5
3) Vazivová
1) HYALINNÍ CHRUPAVKA (sklovitá) (bílá,
průsvitná)
- výskyt:- v lidském těle nejčastější typ chrupavky
- chrupavky nosu, trachey, bronchů, přední konce žeber,
povrch kloubů, u dětí - epifýzodiafyzární chrupavky,
při vývoji skeletu - chrupavčitý model kosti
- na povrchu: perichondrium (cévy, nervová vlákna)
- regenerace chrupavky:
- u dětí - proliferací chondroblastů z perichondria
- u dospělých - vazivovou jizvou, omezeně - z perichondria
- buňky:
- chondroblasty - pod perichondriem
- dorůstání chrupavky apozicí
- chondrocyty
- pod perichondriem - protáhlé, vřetenovité buňky
- uprostřed - kulaté, sférické buňky
- tvoří izogenetické skupiny (2-8 bb.)
(vznikají mitotickým dělením 1 chondrocytu)
= intususcepce (dorůstání chrupavky zevnitř)
6
HYALINNÍ CHRUPAVKA
- mezibuněčná hmota:
- vláknitá složka: - kolagenní fibrily (kolagen II)
- tenké + maskovány homogenní (obarvenou) amorfní
hmotou → na preparátu nejsou vidět
- teritoriální matrix - bazofilní pouzdro kolem buněk, nakupení GAG,
méně fibrilární složky, (PAS+, metachromasie)
- interteritoriální matrix - méně bazofilní, mezi skupinami buněk, více
kolagenních fibril
Perichondriální
fibroblast
Perichondrium
Chondroblast
Chrupavka
Interteritoriální
matrix
Chondrocyt
Teritoriální
matrix
7
HYALINNÍ CHRUPAVKA
víceřadý cylindrický epitel s řasinkami
a pohárkovými buňkami
Trachea
Trachea
řídké kolagenní vazivo
interteritoriální
matrix
perichondrium
záhyb
izogenetická
skupina
hyalinní chrupavka
teritoriální
matrix
8
perichondrium
HYALINNÍ CHRUPAVKA
perichondrium
izogenetická skupina
izogenetické skupiny
- mezibuněčná
hmota
teritoriální matrix
interteritoriální matrix
N = jádra
chondrocytů
L = tukové
9
kapénky
HYALINNÍ CHRUPAVKA - primární bronchus
perichondrium
chondrocyty
bazofilní mezibuněčná hmota
A8
seromucinosní žlázy
víceřadý cylindrický
epitel s řasinkami a
pohárkovými buňkami
1
HYALINNÍ CHRUPAVKA
izogenetické skupiny
chondrocytů
10
ZJ
Mikrofotografie: 1) prof. Martínek, 2) Sbírka ÚHIEM
2
2) ELASTICKÁ CHRUPAVKA
- výskyt: - ušní boltec, zevní zvukovod, Eustachova trubice,
epiglottis, malé chrupavky hrtanové
- na povrchu: perichondrium - husté kolag. vazivo uspořádané
- výživa
- buňky: - chondrocyty - velké množství, všechny kulatý tvar,
většinou jednotlivě, nebo
malé izogenetické skupiny (max.2-3 b.)
- mezibuň. hmota: vláknitá složka - není maskována
- tvoří sítě kolem chondrocytů
- elastická vlákna (elastin + fibrilin)
→ nažloutlá barva chrupavky
→ odolnější vůči mechanickým nárokům
- kolagenní fibrily (kolagen II)
- barvení elastických vláken: orcein (červenodnědě)
aldehydfuchsin (fialově)
resorcinfuchsin (černě)
(přibarvují se eosinem)
11
ELASTICKÁ CHRUPAVKA
perichondrium
orcein
chondrocyty
elastická vlákna
12
ELASTICKÁ CHRUPAVKA (epiglottis)
Sliznice krytá:
1) epitelem víceřadým
cylindrickým s řasinkami
a pohárkovými buňkami
(na straně obrácené
do dýchacích cest)
2) epitelem vrstevnatým
dlaždicovým
(na straně obrácené
do dutiny ústní)
A9 - HE
A10 - orcein
1)
seromucinosní
žlázky
2)
chondrocyty
elastická
chrupavka
perichondrium
13
HE
Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM
elastická vlákna
orcein,
kamencový hematoxylin (jádra)
3) VAZIVOVÁ CHRUPAVKA
- výskyt: - meziobratlové ploténky, symphysis ossis pubis,
menisky
- buňky: - chondrocyty - oválné, málo buněk !!!
- vyskytují se samostatně, nebo za sebou
v řetězcích (2-3 bb.)
- mezibuněčná hmota:
- vláknitá složka: - převládá a není maskována složkou
amorfní
- převažují silná kolagenní vlákna (kolagen I) !!!
→ eosinofilní
- tvoří svazky nepravidelně uspořádané
+ kolagenní fibrily (kolagen II)
- amorfní složka: - málo
- nemá typické perichondrium. Přechází do hustého a pak
14
do řídkého kolagenního vaziva.
VAZIVOVÁ CHRUPAVKA
Chondrocyty (
)
kolagenní
vlákna
HE
15
VAZIVOVÁ CHRUPAVKA
ZT
Mikrofotografie (ZT, MT): Ross, Pawlina, Histology, 2006
chondrocyty (
)
MT
16
VAZIVOVÁ CHRUPAVKA A11
Chondrocyty (
)
kolagenní
vlákna
HE
17
AZAN
KOST
HISTOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ KOSTI:
Kost - patří k nejtvrdším tkáním v těle
- obtížné zpracování
1) Výbrus kosti (brusné pasty)  tenká ploténka 
zamontuje se do kanadského balzámu
- dutiny (lakuny, kanálky) se jeví jako černá místa
2) Demineralizace (odvápnění, dekalcifikace) v roztoku
ředěných kyselin (k.dusičná, k.trichloroctová,
EDTA)
- zaléváme do celoidinu
18
KOST
- z mesenchymu
- pevná a tvrdá pojivová tkáň, tvoří skelet, zásobárna Ca, fosfátů...
 buněčná složka: - OSTEOBLASTY - produkce kostní hmoty
- OSTEOCYTY - zality do kostní hmoty
- OSTEOKLASTY - resorpce kostní hmoty
 mezibuněčná hmota:
- vláknitá složka - kolagenní fibrily !!! (kolagen I)
- amorfní složka - glykosaminoglykany, strukturální
glykoproteiny (osteokalcin, sialoprotein…)
+ anorganické látky: ionty Ca + fosfátové (krystalky hydroxyapatitu), ionty Mg, K, Na, citráty, uhličitany
Kolagenní fibrily + hydroxyapatit → pevnost kostní tkáně
- nekalcifikovaná kostní hmota = osteoid
19
BUŇKY KOSTI
- osteoblasty: - kubické buňky, epiteloidní uspořádání - vedle sebe
- na volném povrchu kosti (zevně - pod periostem, uvnitř
kosti; při osifikaci - na vznikajícím kostním trámečku)
- jádro velké, světlé (jemná struktura chromatinu)
- jadérko
- GER (bazofilní cytoplazma), GK, mitochondrie
- fce: syntéza mezibuněčné hmoty (= osteoidu)
osteoblasty
osteocyty
20
BUŇKY KOSTI
- osteocyty: - klidová forma osteoblastu
- protáhlé oválné buňky
- tělo uloženo v lakuně, dlouhé tenké výběžky
probíhají v canaliculi ossium (spojení - nexy)
- jádro - hrudkovitý chromatin, jadérko není vidět
- méně vyvinuté GER, GK
koncentrické
nerv
lamely
véna
arterie
lakuna
canaliculi ossium
canaliculi
ossium
Haversův
kanálek
lakuna
osteocyt
výběžky
v canaliculi
ossium
21
BUŇKY KOSTI
- osteoklasty:- MFS (mononukleofagocytový systém)
- vznikají splýváním monocytů (→ syncytium)
- uloženy na povrchu kostní tkáně - v prohlubních - Howshipových lakunách
- velké, mnohojaderné buňky (2-50 jader)
- eozinofilní cytoplasma - málo GER; hodně
lysosomů (kyselá fosfatáza), GK, mitochondrií
- povrch obrácený ke kostní tkáni vytváří hluboké
záhyby (zvětšení resorpčního povrchu) - ruffled border
- fce: odbourávání kostní matrix (→ fagocytosa)
osteoklast
jádra
Howshipovy
lakuny
22
kostní tkáň
PERIOST, ENDOST
- periost - vazivový obal na povrchu kosti
- husté kolagenní vazivo uspořádané: kolagenní vlákna,
fibroblasty, fibrocyty
- Sharpeyova vlákna - silná kolagenní vlákna, připevňují
periost ke kosti
- vnitřní vrstva oploštělých buněk - kambiová =
= osteoprogenitorové buňky - během 24-36 hod.
jsou schopny se přeměnit na osteoblasty
- výrazná mitotická aktivita
- endost - vazivový obal vystýlající povrch kostních dutin
- zahuštěné retikulární vazivo kostní dřeně
- také vrstva oploštělých osteoprogenitorových buněk
23
TYPY KOSTNÍ TKÁNĚ
A) vláknitá kost
B) lamelární kost: 1) kompaktní
2) spongiosní
A) VLÁKNITÁ KOST (PRIMÁRNÍ, NEZRALÁ)
= novotvořená kost
- kolagenní fibrily i buňky - nepravidelně uspořádány 
 nemá lamely
- méně mineralizovaná, více osteocytů
- málo pevná
- vzniká při osifikaci, postupně je nahrazována kostí lamelární
- v místech úponů šlach (tuberositates ossium), u lebečních švů,
24
při hojení zlomenin, zubní cement
VLÁKNITÁ KOST
25
osteocyty
osteoblasty
B) LAMELÁRNÍ KOST (SEKUNDÁRNÍ, ZRALÁ)
1) Kompaktní
2) Spongiosní
= definitivní kost, mezibuněčná hmota je uspořádaná do lamel
- kostní lamela (ploténka silná 3-7µm) = základní stavební jednotka
- kolagenní fibrily - zde uspořádány paralelně  velká pevnost
- orientace kolagenních fibril v sousedních lamelách je různá
- lamely spojeny tmelovou substancí (mineralizovaná kostní
hmota, málo kolagenních fibril)
- osteocyty - uloženy mezi lamelami
- v lacunae ossium (zde uložena těla osteocytů)
- v canaliculi ossium (zde výběžky osteocytů)
- jednotlivé buňky propojeny výběžky (komunikace: nexy)
koncentrické
lamely
nerv
véna
arterie
lakuna
canaliculi
ossium
orientace
kolagenních
fibril
Haversův
kanálek
osteocyt
výběžky
v canaliculi
ossium
osteon
26
B1) Lamelární kost KOMPAKTNÍ
- diafýzy dlouhých kostí, povrchové ploténky plochých a krátkých
kostí
- na povrchu - periost, na vnitřní straně - endost
- skládá se ze tří druhů lamel: 1) lamely tvořící OSTEON
(= Haversův systém)
Vnější
plášťové
lamely
- lamely uspořádány koncentricky
- v centru - Haversův kanálek s cévami
a nervy, vystlaný endostem
2) vnější plášťové lamely
- pod periostem lamely uspořádány
paralelně
vnitřní plášťové lamely
- pod endostem lamely uspořádány
paralelně
Volkmannův
kanál
Periost
3) intersticiální lamely
- mezi osteony
- zbytky lamel po přestavbě kosti
27
KOMPAKTNÍ KOST
koncentrické
nerv
lamely
véna
arterie
canaliculi
ossium
Haversův
kanálek
osteon =
Haversův systém
Haversův
kanálek
průběh
kolagenních
fibril
zevní plášťové
lamely
osteon
lakuna
Sharpeyova
vlákna
periost:
vnitřní část
zevní č.
osteocyt
intersticiální výběžky
lamely
v canaliculi
ossium
trámce SPONGIOSNÍ KOSTI
28
Volkmannův kanálek
KOMPAKTNÍ KOST - osteony (O), plášťové lamely (P), intersticiální lamely (I)
A15
Haversovy kanálky (HK), osteocyty v lakunách (L)
O
P
L
O
O
L
L
I
HK
L
L
L
HK
I
29
HE
L
KOMPAKTNÍ KOST A15
Celoidinový řez, HE
L
Ca = canaliculi ossium
HC = Haversův kanálek
L = lakuny
HC
L
L
HC
HC
L
L
L
30
KOMPAKTNÍ KOST
osteon (Haversův systém)
Haversův
kanálek
canaliculi
ossium
(
)
lakuny
31
výbrus kosti
B2) Lamelární kost SPONGIOSNÍ (houbovitá)
- v epifýzách dlouhých kostí, krátké a ploché kosti
- kostní trámce - větví se, anastomosují
- tvořeny paralelně uspořádanými lamelami
(osteony pouze v silnějších trámcích)
- uspořádání trámců - dle zatížení kosti
- osteocyty - v lakunách mezi lamelami
- mezi trámci - dutiny vyplněné kostní dření:
- hematogenní kostní dřeň (u dospělých: sternum, žebra, klíční kosti,
lopatky, pánevní a lebeční kosti)
- základem je retikulární vazivo, ve kterém se nachází:
- vyvíjející se krevní elementy (hemopoetické ostrůvky)
- sinusoidní kapiláry
- tukové buňky - přibývají s věkem - žlutá, tuková kostní dřeň
32
SPONGIOSNÍ KOST
spongiosní
kost
kompaktní
kost
EPIFYSA
METAFYSA
dřeňová
dutina
DIAFYSA
periost
lamina
externa
trámce
spongiosní
kosti
lamina interna
diploe
Šipkami označená kompaktní kost na povrchu
33
dlouhých kostí
Kompaktní kost (
)
SPONGIOSNÍ KOST:
- kostní trámce
- kostní dřeň
34
Epifýza dlouhé kosti dospělého člověka (Ross, Pawlina, Histology, 2006)
ZJ
SPONGIOSNÍ KOST žlutá kostní dřeň (přibývá adipocytů)
hemopoetické ostrůvky kostní dřeně
A18
kostní trámce
adipocyty
osteocyty
lamely
v kostním
trámci
35
(Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM)

similar documents